Διανομή Ερωτηματολογίου πληροφοριών, ΕΛΑΣ/ΣΣΕ/3ΕΓ/18 Αυγ 1943


ΕΛΑΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                           Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – Γραφείον ΙΙον                                                                Ε π ε ί γ ο υ σ α
Αριθ. ΕΠ 114
Κοινοποιούμεν συνημμένως ερωτηματολόγιον πληροφοριών σταλέν υπό του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής και παρακαλούμεν διά την ταχείαν εκ μέρους υμών ενέργειαν διά την αναζήτησιν πληροφοριών βάσει του ερωτηματολογίου τούτου και τας οποίας θα πλαισιώσητε εντός του σταλέντος υμίν δελτίου πληροφοριών, όπερ και αύθις κοινοποιούμεν αποστέλλοντες τούτο ανελλιπώς χωρίς να παραλείπετε να μας αποστέλλητε τηλεγραφικώς όλας τας σημαντικάς ειδήσεις διά τον εχθρόν.
Επί τούτοις γνωρίζομεν υμίν ότι προς πληρεστέραν αλλά και ασφαλεστέραν αναζήτησιν των πληροφοριών, το ερωτηματολόγιον τούτο δέον όπως δοθή εν αντιγράφω εις ένα συναγωνιστήν δι’ εκάστην υπό έρευναν περιφέρειαν, προερχόμενον είτε εκ των πολιτικών (κατά προτίμησιν) είτε εκ των ανταρτικών οργανώσεων, εγνωσμένης όμως εμπιστοσύνης και ικανότητος, προς αναζήτησιν των πληροφοριών του ερωτηματολογίου. Εις τούτον θα συστήσετε το απολύτως απόρρητον της όλης εργασίας ταύτης ως και το ότι εις τους εκλεγησομένους υπό τούτου βοηθούς του θα χορηγεί τμήματα διά την δράσιν των. Επίσης δέον να τονισθή εις τούτους ότι ουδεμίαν πληροφορίαν εντός του πλαισίου του ερωτηματολογίου όσον και ασήμαντος να φαίνεται πρέπει να παραμελώσι.
Δέον όπως μη διαφεύγη την προσοχήν των αρμοδίων συναγωνιστών ότι η γνώσις του εχθρού είναι εις εκ των σπουδαιοτέρων παραγόντων διά την σύλληψιν του σχεδίου επιχειρήσεων και προς τούτο δέον να δίδωνται συγκεκριμέναι και υπό μορφήν αμέσως εκμεταλλεύσιμον (ταχύτατα) αι περί τούτου πληροφορίαι.
Σ.Δ. τη 18η Αυγούστου 1943
Το Στρατηγείον Στερεάς Ελλάδος
Ηλίας Μανιάτης
Παραλήπται Διά την ακρίβειαν
34ον, 36 και 39ον Συν. Πεζικού Το ΙΙον γραφείον
Ανωτέραν Διοίκησιν Στερεάς (ΕΛΑΣ) Τ.Σ.Υ.
με την παράκλησιν, όπως μας αποστείλη Πλάκας Γεώργιος
σχεδιάγραμμα δικτυου Γραφείου Υπολοχαγός
πληροφοριών

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΙΕΛΘΗ ΕΙΣ ΕΧΘΡΙΚΑΣ ΧΕΙΡΑΣ
1. Πληροφορίαι επί των εξής τριών θεμάτων είναι εξαιρετικής σπουδαιότητος και θα έπρεπε να τηλεγραφούνται όπου δυνατόν.
α) Εξακρίβωσιν σχηματισμών και μονάδων μετά τοποθεσιών, ιδιαιτέρως προσφάτων αφίξεων και αναχωρήσεων (μετά ημερομηνιών). Εάν εξακρίβωσις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθή, ή να καθορισθώσι επακριβώς χρειάζονται βοηθητικά ήτοι.
Ι. Στολή (εάν γερμανικού Στρατού, SS, Αεροπορίας, Ιταλών Αλπινιστών, Βερσαλιέρων, κοινού στρατιωτικού προσωπικού κ.λπ.)
Αφορώντα Γερμανούς, Ιταλούς και Βουλγάρους ΙΙ. Χρωματισμός σημάτων περιλαιμίου (τα Ιταλικά θα απαιτούν συνήθως και μικράν περιγραφήν, ίδε συνημμένα σχεδιαγράμματα)
ΙΙΙ. Περιοχήν εις ην εστάθμευον τελευταίως.
ΙΥ. Πινακίδες και σημαία της έδρας κλπ.
Αφορώντα μόνον Γερμανούς
Υ. Αριθμός και χρώμα αστέρων και επωμίδων.
ΥΙ. Σταθμός προελεύσεως Γερμανίας.
Αφορώντα μόνον Ιταλούς
ΥΙΙ. Αριθμός επί πηληκίων.
Αφορώντα μόνον Βουλγάρους
ΥΙΙΙ. Χρώμα επωμίδων και αριθμός επ’ αυτών, να αναφέρηται εάν αξιωματικός ή όχι.
ΙΧ. Χρωματισμός γραμμών περισκελίδος και σήματα, ή χρώμα επί περιβραχιονίου χλαίνης
Χ. Εμβλήματα εις το άνω μέρος βραχίονος χιτωνίου.
β) Δυνάμεις σχηματισμών και μονάδων διδομένων των κάτωθι στοιχείων:
Ι Προσωπικόν
ΙΙ. Αριθμός τυφεκίων, πολυβόλων, όλμων, αυτοκινήτων, ζώων, μεταγωγικών κ.λ.π.
ΙΙΙ. Αριθμοί τύπων αντιαρματικού, πεδινού και μεσαίου πυροβολικού.
ΙΥ. Λεπτομερής περιγραφή Τανκς, θωρακισμένων αυτοκινήτων κ.λ.π.
γ). Προσωπικότητες: Ονόματα αξ/κών και θέσεων των, αναφερομένων των σχηματισμών και μονάδων.
Τα λεπτομερή συνημμένα ερωτηματολόγια θα ενημερώνονται περιοδικώς. Αι πηγαί δέον να τηρούν την μυστικότητά των διά την τη/κήν μετάδοσιν των πληροφοριών. Θα υπάρξουν ίσως περιπτώσεις καθ΄ας απαντήσεις εις ειδικάς ερωτήσεις είναι μεγαλυτέρας αξίας ή πληροφορίαι επί γενικών θεμάτων της άνω παραγράφου Ι. Λεπτομέρεια που δεν μπορούν να τηλεγραφηθούν θα έπρεπε να στέλνωνται διά του ταχυτέρου μέσου και δέον να υπομνησθή ότι φαινομενικώς ασήμαντοι πληροφορίαι είναι συχνα υφίστης αξίας συνδυαζόμεναι με άλλας.
Παρακαλούνται αι πηγαί να αναφέρουν τους Ιταλικούς, Γερμανικούς ή Βουλγαρικούς όρους σχηματισμών και μονάδων (ονομασίας). Ούτοι είναι κατά τι διαφορετικοί των Αγγλικών ήτοι.
Εν Γερμαν. ή Βουλγαρ. ή Ιταλικ. Συν/μα=μία Αγγλική Ταξιαρχία Ιππικού.
Μία Γερμαν. ή Βουλγαρ. ή Ιταλ. Μοίρα= Μία Αγγλική Πυροβολαρχία.
Μία Γερμαν. ή Βουλγαρ. ή Ιταλ. Πυρ/χία=Μία Αγγλική Πυροβολαρχία.
Εν Γερμαν. ή Βουλγαρ. ή Ιταλ. Στοιχείον= Εν Αγγλικόν Στοιχείον Πυρ/κού.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Α. Ιταλοί
Ι. Ο εχθρός πιστεύεται ότι έχει έδρας (αρχηγεία) εις τας ακολούθους θέσεις: ΘΗΒΑΙ, ΚΟΖΑΝΗ,ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ,ΚΑΨΑΝΗ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΔΟΜΟΚΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΛΑΜΙΑ, ΑΛΜΥΡΟΣ, ΑΓΡΙΝΙΟΝ, ΒΟΛΟΣ, ΤΡΙΚΚΑΛΑ. Να βεβαιωθή η φύσις των Αρχηγείων και τί μονάδες υπάρχουν εις τας άνω θέσεις. Να αναφερθούν όλοι οι αριθμοί των Συν/των. Να βεβαιωθή η θέσις ταγμάτων και λόχων όπου δυνατόν .
2. Να εξακριβωθή από αιχμαλώτους τί αναλογία μεταγωγικών υπάρχει εις τας μονάδας των, είναι ημίονοι, ίπποι ή αυτοκίνητα.
3. Να εξακριβωθεί η θέσις και κατανομή Πυρ/κού Σώματος και Μεραρχίας. Τί διαμετρήματος όπλα και τί μέσα μεταφοράς διαθέτουν.
4. Πληροφορίαι αναφέρουν ότι το 232ον Συν/γμα Πεζικού (της Μεραρχίας Μπρενέρο) ανεχώρησεν εξ Αθηνών και δρα εις Κεντρικήν Ελλάδα. Πού; με ποίον; ΄Εχει μαζί του και τίνα των μεταγωγικών ή άλλα; Υπάρχει μαζί του Πυροβολικόν Μεραρχίας Μπρενέρο;
5. Είναι η έδρα του 26ου Σώματος ακόμη εις Ιωάννινα;
Β. Γερμανοί
Δύο Γερμανικαί Μεραρχίαι εκινήθησαν κατά Μάρτιον, Απρίλιον προς Ελλάδα. Μία Μεραρχία εκ Ρωσίας εις Βόρειον Ελλάδα και μία εκ Σερβίας εις Ελλάδα πιθανώς εις περιοχήν Θηβών.
1) Πού ευρίσκεται η μία ορεινή Μεραρχία ;
2) Πού είναι η έδρα της ;
3) Ποία είναι η παρούσα δύναμις της εις άνδρας ;
4) Ποίος είναι ο Διοικητής της; Καμία προσωπικότης;
5) Ποία συντάγματα δεχεται; Πόθεν;
6) Τί είναι γνωστόν περί της εκ Σερβίας Μεραρχίας;
7) Εκινήθη ολόκληρος εις Ελλάδα;
8) Ποίαι μονάδες δύνανται να εξακριβωθούν;
9) Ποίαι είναι αι βάσεις των;
10) Μήπως αναδιοργανούνται;
11) Ποία η δύναμις των μονάδων των εις άνδρας, όπλα, μεταγωγικά, πάσης φύσεως;
12) Ποίον είναι το έμβλημα της Μεραρχίας επί των αυτοκινήτων της κ.λπ.;
13) Ποίος ο Διοικητής της; άλλαι προσωπικότητες;
14) Είναι τι γνωστόν περί μιας μεραρχίας κινηθείσης προς Θεσ/νην – Θράκην;
15) Εις ποίαν μονάδα ή σχηματισμόν ανήκουν οι Γερμανοί οι ευρισκόμενοι εις: ΚΟΖΑΝΗΝ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ – ΚΑΤΕΡΙΝΗΝ – ΛΑΡΙΣΑΝ – ΛΑΜΙΑΝ;
16) Ποίαι γερμανικαί μονάδες μάχονται κατά των ανταρτών επί του παρόντος; Εις ποίας περιοχάς δρουν ειδικαί μονάδες;
17) Τί είδους στολάς φέρουν; Ποίου χρώματος περιλαίμια, επωμίδες; εάν αριθμοί επί επωμίδων;
18) Ποία τάγματα φρουρούν τον Σιδηρόδρομον Θεσ/νίκης – Γραβιάς;
19) Πού είναι αι έδραι των και ποία η οργάνωσις των;
20) Ποία η οργάνωσις διά φρουράς Σιδ/μων; Πώς εργάζονται οι σκοποί των; Υπάρχουν Ιταλοί μαζί των;
21) Είναι γνωστόν εάν το σύνολον της Α. πεδινής Μεραρχίας είναι ακόμη εις Αττικήν; Εάν όχι εις ποίαν περιφέρειαν ευρίσκεται;
22) Εχρησιμοποιήθησαν ποτέ στρατιώται της G.A.F ως πεζικόν κατά των ανταρτών ή ως πεδ. ή πυρ/κόν εφόδου; εάν ναι, εις ποίαν μονάδα ή σχηματισμόν ανήκουν;
23) Ποία τα εμβλήματα επί των μεταγωγικών αυτοκινήτων της;
24) Ποίον χρώμα περιλαιμίων και επωμίδων;
25) Ποία η οργάνωσις μιας Πεδινής Μεραρχίας GAF; από τί συνίσταται το πεζικόν της και με τί είναι εφωδιασμένον και ωπλισμένον;
26) Δύναται να εξακριβωθή ο αριθμός των Πυρ/χιών εις το στόμιον της κοιλάδος των Τεμπών; ή μιας των εν τω κόλπω Θεσ/νίκης (Θερμαϊκός).;
27) Υπάρχουν Γερμανοί: α) εις την βόρειον παραλίαν του Κορινθιακού; β) δυτικώς της οροσειράς Πίνδου;
28) Εάν ναι που και ποίας δυνάμεις: Είναι πεζικόν ή Αεροπορίας – Εις ποίας μονάδας ανήκουν και ποίος ο ρόλος των;
29) Ποία τα όρια των διοικουμένων υπό των διοικητών ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΑΙΓΙΟΥ – ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ περιοχών. Είναι τι γνωστόν περί τίνος σώματος στρατού ή άλλου ανωτέρου σχηματισμού;
Γ. Οχυρώσεις
Πληροφορίαι επί οχυρώσεων ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΚΙΤΡΟΥΣ περιοχών εκείθεν κατά μήκος όλης της παραλίας. Είναι δυνατόν να δοθούν αι ακόλουθοι πληροφορίαι;
1. ΚΙΤΡΟΣ: Πυροβόλα, α) Αριθμός β). τύπος (Μόνιμα ή επί τροχών). γ) Διαμέτρημα δ) Πυρομαχικά που φυλάσσονται; ε) Υπάχουν διόλου αντιαρματικά εμπόδια;
2. ΚΑΤΕΡΙΝΗ: Οχυρωματικά έργα: α) εις τί συνίστανται; β) Υπάρχουν πολλά οδοφράγματα. γ) πολεμίστρες δ) Πεδία ναρκών ξηράς ε) Πυροβόλα, τύπος, διαμέτρημα κλπ. στ) Εκτίσθησαν διόλου αντιαρματικά φράγματα; 1. Πού; 2. Τί μήκος είναι;. Βάθος; 4. Πλάτος;
3. ΠΛΑΤΑΜΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΝ: α) Πυροβόλα β) Αντιαρματικά έργα (περιλαμβανομένων τάφρων). γ) οδοφράγματα. πού; δ) Νάρκαι ξηράς και συρματοπλέγματα.
4. ΠΛΑΤΑΜΩΝ – ΤΕΜΠΗ (απηγορευμένη ζώνη). α) επάκτια πυροβόλα (τύπος, διαμέτρημα, αριθ., κλπ.) β) Συρματόπλεγμα κατά μήκος της ακτής γ) Νάρκαι ξηράς (εις αμμουδιές κλπ.) δ) Περιπολίαι εις αμουδιές και κατά μήκος οδών ε) υπάρχουν αντιαρματικά φράγματα; 5. ΤΣΑΓΕΖΙ: α) αριθμός πυροβόλων. β) Πού; γ) Τύπος, διάμετρημα. δ) ΄Εκτασις συρματοπλέγματος (από πού εως πού;) ε) ισχύς συρματοπλέγματος στ). Νάρκαι. Πού; ζ) περίπολοι.
6. Οδός ΛΑΡΙΣΑ – ΣΕΡΒΙΑ: οδοφράγματα Πού; Τύπος κατασκευής. β) Νάρκαι πλησίον σιδη/μων; θέσεις; γ) Υπονομευμέναι γέφυραι. Πού; δ) περίπολοι κατά μήκος οδού; ε) εις τί συνίστανται αι περίπολοι αύται;
7. Οδός ΕΛΑΣΩΝΟΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Ιδία ως εις υπ’ αριθ. 6
8. Οδός ΛΑΡΙΣΗΣ – ΒΟΛΟΥ : Ιδία ως εις υπ’ αριθ. 6
9. Παντός είδους πληροφορίαι εις τα ως άνω οχυρωματικά έργα ή πλησίον περιοχάς.
Δ. Αποθήκαι
Πού; Τί περιέχουν; Ποίου μεγέθους; Υπόγειοι ή όχι; Τύπος καμουφλάζ; Πώς φυλάσσονται; α. διά συρματοπλέγματος.. β. διά περιπόλου. γ. διά πυροβολείων κλπ.; Ποίας περιοχάς ή σχηματισμούς τροφοδοτούν; Πόθεν προμηθεύονται αι αποθήκαι;
Ι Τ Α Λ Ι Κ Α Σ Η Μ Α Τ Α Π Ε Ρ Ι Λ Α Ι Μ Ι Ο Υ

Κόκκινο Κίτρινο Κόκκινο Κυανούν Μαύρο Κόκκινο
1 2 3 4

Κίτρινο Μαύρο Λευκό Κόκκινο Λευκό Κυανούν Λευκό Κυανούν
5 6 7 8

Λευκό Κόκκινο Kόκκινο Κίτρινο Κίτρινο Πορτοκαλί Λευκό Kόκκινο
9 10 11 12

(Σήμα Πυρ/κού επιτιθέμενον του σήματος Μεραρχ. Πυρ/κού. Εάν όχι, σημαίνει επιτιθέμενον Πυρ/κόν Σώματος Στρατού).
Δώσατε τον αριθμόν επί του σήματος περιλαιμίου, περίπου αριθμόν ανδρών και θέσεις των.

Advertisements