Η Ελληνική μειονότητα στην Αλβανίας, ΕΔΕΣ/18 Αυγ 1943


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΔΕΣ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Επί του εις Αλβανία Ελληνικού Στοιχείου

Α΄
Υπάρχουσαι Αλβανικαί Οργανώσεις

Ι.- Ως γνωστόν η Αλβανία σύμμαχος ούσα με την Ιταλίαν, άμα τη ενάρξει του Ελληνοϊταλικού πολέμου εκήρυξεν τον πόλεμον κατά της Ελλάδος και κατά συνέπειαν και εις την Σύμμαχον της Ελλάδος Αγγλίαν. Όταν από του 1942, η πλάστιγξ έκλινε προς το μέρος των Συμμάχων και οι Αλβανοί αντελήφθησαν ότι εάν δεν εξαλειφθούν από τον Χάρτην της Ευρώπης, πάντως θα δικαιοθεί το χυθέν αίμα υπό των Ελλήνων εις Βόρειον ΄Ηπειρον και συνεπώς θα χάσουν εκείνα τα οποία επί τόσα χρόνια εκράτουν μαζύ τους, απεφάσισαν την συγκρότησιν διαφόρων οργανώσεων.
ΙΙ. Σκοπός των Οργανώσεων κατ’ επιφάνειαν ήτο η Ανταρτική δράσις εναντίον του Φασισμού και συνεπώς η όψιμος συμμαχία των μετά των Άγγλων. Πραγματικώς δε σκοπός η Οργάνωσίς των διά την εξασφάλισιν ανεξαρτήτου Αλβανικού Κράτους.
Προς τούτο από δεκαμήνου περίπου έχει Οργανωθή το Αλβανικόν ΕΑΜ εις το οποίον κατετάγησαν ελάχιστοι ιδεολόγοι Κουμμουνισταί και το πλείστον Εθνικισταί. Το Αλβανικόν ΕΑΜ (PARTIA SLERIMETAN NACIONALE) συνεργάζεται με το εν Ελλάδι ΕΑΜ. Παραλλήλως και προς τον αυτόν Εθνικιστικόν σκοπόν συνεστήθη βραδύτερον το Εθνικόν Μέτωπον (BAL KOBITARE), το Εθνικόν Κόμμα (NASIONALIST) και τελευταίως το Ζωγικόν Κόμμα.
Άπαντα τα ανωτέρω Κόμματα εκκινούν δήθεν με διαφόρους αρχάς και κατευθύνσεις, πλην όμως οι πραγματικοί των σκοποί ταυτίζονται εις την διάσωσιν ανεξαρτήτου Αλβανίας. Προς τούτο προήλθον εσχάτως εις κοινήν απόφασιν συνεργασίας προς ενοποίησιν του αγώνος διά την επίτευξιν του σκοπού των. Τας πρώτας εκδηλώσεις της συντονισμένης δράσεώς των εδέχθη το Ελληνικόν Στοιχείον της Βορείου Ηπείρου και ούτω έχομεν τας ομαδικάς σφαγάς και εμπρησμούς (ως ο συνημμένος πίναξ) της Γλήνας, του Λιμποχόβου, της Γοραντζής, του άνω Λαμπόβου, του Δελβίνου, της Δίβρης, Κορυτσάς και Λεσκοβικίου, κατά την Φασιστικήν μέθοδον καταπνίξεως και εξοντώσεως.
Άπαντα τα ανωτέρω Κόμματα κατευθύνονται, ενισχύονται και χρηματοδοτούνται παρά των Ιταλών, προς τον σκοπόν της μελλοντικής διατηρήσεως της Αλβανίας, επομένως και της επιρροής επί του άχρι τούδε Ιταλικού αντίποδος.
Ο ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου διά την αυτοάμυνάν του κατά των Αλβανικών πιέσεων και διώξεων ίδρυσε την Οργάνωσιν ΜΑΒΗ (Μέτωπον Απελευθερωτικόν Βορείου Ηπείρου).-

Β΄
Δ Ι Α Θ Ρ Ω Σ Ι Σ Μ.Α.Β.Η

Κεντρική Επιτροπή. Πρόεδρος Οργανώσεως Βασ. Σαχίλης Αργυρόκαστρον.
Περιφερ/καί. Δέλβινον Ορέστης Αναστασιάδης και Ευάγγελος Λίλης.
-΄΄- Δρόβιανη. Γεώργιος Ζώτος και Ελευθέριος Κουβέλης.
-΄΄- Δίβρη. Νικόλαος Κότσης και Φώτιος Γρέκας.
-΄΄- Διονίτσα. Χαράλαμπος Λέζος.
-΄΄- Βούρκος. Σπυρίδων Θωμάς.
-΄΄- Νιβίτσα. Θεμιστοκλής Παπαδήμας.
-΄΄- Χειμάρρα. Αναστάσιος Κοκαβέτσης (Παπασπύρου)
-΄΄- Δερβιτσάνη. Μιχαήλ Μάνος.
-΄΄- Σωτήρα. Μιλτιάδης Γκιόκας.
-΄΄- Αγιοι Σαράντα Λαμπράκης.
-΄΄- Τύραννα. Ηλίας Κώστας.
-΄΄- Κορυτσά. Αχιλλεύς Καραγιάννης.
-΄΄- Λεσκοβίκι. Γεώργιος Τάσος.
-΄΄- Πρεμετή. Νικόλαος Ιωαννίδης.
Επί πλέον η Οργάνωσις ΜΑΒΗ έχει επέκτασιν και εις τας πόλεις Αυλώνα, Δυρράχιον, Ελβασάν και Βεράτι.

Γ΄

Δ υ ν ά μ ε ι ς
Ελλήνων της εν Αλβανία Μειονότητος

Από Μπιστρίτσης και εντεύθεν μέχρι Ελληνοαλβανικών συνόρων 300-500 όπλα διαφόρων τύπων (Μαουζέρ, Μαλιγχέρ, Ιταλικά και Λεμπέλ) με ολίγα πυρομαχικά και 10 αυτόματα όπλα με επίσης μικρόν αριθμόν πυρομαχικών.
Περιοχή-Χειμάρρας-Αγίων Σαράντα. Υπάρχουσι 250 όπλα ομοίως διαφόρων τύπων και ολίγα οπλοπολυβόλα εις Πυρωρούς χωρίον εις ο είναι αδύνατος η μετάβασις καθ’ όσον η περιοχή είναι αποκεκλεισμένη.
Δυνάμενοι να φέρουν όπλα και επιθυμούντες να οπλισθούν και να καταταγούν ως αντάρται περί τας 8000 εκτός των περιοχών Αυλώνος-Κορυτσάς – Βερατίου- Ελβασάν και των ανά το Δυρράχιον και Τύραννα ευρισκομένων Ελλήνων.
Αλβανικαί
Αι Αλβανικαί Οργανώσεις διαθέτουν. Εις Κονίσπολιν μονίμους αντάρτας 400-500 δυνάμενοι να ανέλθουν εις 800. Κουρβελέσι περί τους 5000. Λιμπόχοβον 300 περίπου άνδρες. Αι ανωτέρω Δυνάμεις είναι δυνατόν να ενισχυθούν εξ άλλων περιοχών της Αλβανίας και επί πλέον είναι καλώς εξοπλισμένοι υπό των Ιταλών κατά το πλείστον.
Δ΄ Δράσις ΕΑΜ Αλβανίας-Ελλάδος
Από της συστάσεως του ΕΑΜ εν Αλβανία οι, εις περιοχήν Βορείου Ηπείρου κατά το πλείστον κινούμενοι είναι ο Ρετζέπ Πλιάκου και Ακή Ρουσίτ του πρώτου τυγχάνοντος εκ των προκρίτων εκείνων της Αλβανίας οίτινες μετέβησαν εις Ρώμην και προσέφεραν το Στέμμα της Αλβανίας εις τον Βίκτωρα Εμμανουήλ, τυγχάνει μεγακτηματίας εις την περιοχήν Κονισπόλεως και επί πλέον Εθνικιστής ως προκύπτει και εκ των επισυναπτομένων στοιχείων (υπ’ αριθμ.Ι) ο δεύτερος καταγόμενος εκ Φιλιατών αυτοεξορίσθη από του 1923 λόγω του μίσους του προς την Ελλάδα, επί πλέον δε ετύγχανε Φανολικός Αξιωματικός της Χωρ/κής. Αμφότεροι ηγούνται της ΕΑΜΙΚΗΣ Τσέτας υπό την επωνυμίαν Τσέτα Τσαμουριάς εκπροσωπούσα καθαρώς Ελληνικήν περιοχήν. Τόσον η ανωτέρω Τσέτα, όσον και η Τσέτα Λιμποχόβου-Κουρβαλισίου εις μάτην προσεπάθησαν να παρασύρουν το Ελληνικόν στοιχείον εν Αλβανία και ενταχθή εις τας ομάδας των με τον απώτερον σκοπόν να παρουσιάσουν εις τον κόσμον του Εξωτερικού ότι και το Ελληνικόν Στοιχείον αγωνίζεται διά την ανεξαρτησίαν της Αλβανίας.
Εκ του προαναφερθέντος (υπ’ αριθμ.Ι) εγγράφου και του (υπ’ αριθ.2) τοιούτου του Αλεξάνδρου Γιάνναρη εξάγεται ότι ο Έλλην υπεύθυνος του ΕΑΜ Αλεξ.Γιάνναρης τυχαίως ευρεθείς εις συγκέντρωσιν 55 αντιπροσώπων διαφόρων περιοχών και Κοινοτήτων και διαπιστώσας την αμετάκλητον απόφασιν του Ελληνικού Στοιχείου να αγωνισθή κατά του Φασισμού μέσα στα πλαίσια του εν Ελλάδι ΕΔΕΣ, ηπείλησεν τούτους ότι θα τους καταδώση εις το Αλβανικόν ΕΑΜ καθ’ ην στιγμήν ούτοι εζήτουν την απομάκρυνσίν του εκ της συγκεντρώσεως, αναγκάσας τούτους τέλος να του υποσχεθούν την Οργάνωσιν μικτών μειονοτικών Αλβανικών Τσετών ίνα αποφύγουν τον επαπειλούμενον κίνδυνον.
Κατόπιν τούτου ο Αντιπρόσωπος του Ελληνικού ΕΑΜ Γιάνναρης προέβη εις την υπογραφήν της συνημμένης (υπ’ αριθμ.3) Αποφάσεως της 10ης-8-1943).

Προτάσεις
α) Άμεσος εξοπλισμός του Ελληνικού Στοιχείου αφ’ ενός διά το κτύπημα των Αξονικών Δυνάμεων, αφ’ ετέρου δε διά την αντιμετώπισιν των Αλβανικών Φασιστικών Οργανώσεων, αίτινες Μοναδικόν σκοπόν έχουν την διατήρησιν της Αλβανικής κυριαρχίας, καταλλήλως κατευθυνομένων υπό των Ιταλών και εξόντωσιν του εις Αλβανίαν Ελληνικού Στοιχείου.-
β) Πλαισίωσις των εις Αλβανίαν Ελλήνων δι’ αριθμού Ελλήνων Αξ/κών και Υπαξκών καθ’ όσον η περιοχή αύτη στερείται παντελώς κατωτέρων και ανωτέρων βαθμοφόρων ως και αριθμού ειδικοτήτων (πολυβοληταί, οπτισταί, ολμισταί κλπ).
γ) Να επιδιωχθή μέσω της εν Αλβανία Αγγλικής Αποστολής η υπογραφή Συμφωνητικού μεταξύ της Οργανώσεως ΜΑΒΗ και των εν Αλβανία τυχόν Αντιφασιστικών Οργανώσεων.
δ) Αποδοχή του αιτήματος της Οργανώσεως ΜΑΒΗ περί ενσωματώσεώς της εις την Οργάνωσιν του ΕΔΕΣ.

18 Αυγούστου 1943
Η Επιτροπή Αξ/κών Ο Γενικός Αρχηγός
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements