Διαταγή οργάνωσης επιμελητείας αρ.5, ΕΟΑ/ΚΓΣ/17 Αυγ 1943


ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Απόφασις υπ’ αριθ. 5
Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον, συνελθόν σήμερον την 17ην Αυγούστου 1943 και συζητήσαν το ζήτημα της προμηθείας διά τα ανταρτικά σώματα αναγκαιούντων ειδών:
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Διά τας από κοινού ενεργείας οικονομικής φύσεως να συγκροτηθώσι παρ’ εκάστω κλιμακίω από του Κοινού Γενικού Στρατηγείου μέχρι των ταγμάτων ή υπαρχηγείων των Οργανώσεων, κοιναί Διευθύνσεις ή κατώτερα ΄Οργανα Επιμελητείας. Ταύτα διά τας περιοχάς ένθα συνυπάρχουσι τμήμα πλειόνων Οργανώσεων θα έχουν ως αποστολή να εισηγώνται εις τα Κοινά διευθύνοντα Κλιμάκια παν μέτρον επισιτιστικής και εν γένει οικονομικής φύσεως και ν΄αναλάβωσι την εκτέλεσίν των ευθύς ως τούτο εγκριθή υπό των ανωτέρω κλιμακίων.
2) Τα κύρια καθήκοντα των κοινών Επιμελητειών θα είναι τα κάτωθι:
– Καθορισμός ανωτάτου ορίου των τιμών των διαφόρων ειδών βάσει των τοπικών συνθηκών και των απόψεων των εμπόρων και των παραγωγών.
– Κοινή προμήθεια ειδών ή κατανομή των υπαρχουσών διαθεσίμων ποσοτήτων μεταξύ των Οργανώσεων.
– Κοινή ενέργεια προς επίτευξιν καλλιτέρων όρων εξαργυρώσεως λιρών. Προς τούτο δύνανται να δημιουργηθούν 2-3 Κέντρα εξαργυρώσεως. Η κεχωρισμένως παρ’ εκάστης οργανώσεως εξαργύρωσις να αποφεύγηται, διότι επιφέρει πτώσιν της τιμής.
– Κοινή συνεργασία διά την χρησιμοποίησιν των μεταφορικών μέσων.
– Δημιουργία κοινών συνεργείων κατασκευών και επισκευών διαφόρων ειδών, μηχανημάτων, οχημάτων κλπ.
Αι από κοινού καθοριζόμεναι τιμαί αγοράς ειδών μεταφορικών, ημερομισθίων κλπ. πρέπει να εφαρμόζωνται παρ’ απασών των Οργανώσεων, μη επιτρεπομένης υπερβάσεως τούτων. Εν περιπτώσει μεταβολής των προγενεστέρων συνθηκών, δέον να καθορίζονται νέαι τιμαί των ειδών ημερομισθίων κλπ. πλην των αγωγίων φορτηγών κτηνών, δι’ α ισχύει η υπ’ αριθ. 4 απόφασις του Κοινού Γενικού Στρατηγείου.
4) Εν περιπτώσει αρνήσεως προσφοράς των ειδών, της εργασίας κλπ. τα τοπικά Κοινά Αρχηγεία τη προτάσει των Επιμελητών, δύνανται να επιβάλλωσι την αναγκαστικήν πώλησιν ή εργασίαν, βάσει της ισχυρούσης διατιμήσεως.
Η χρησιμοποίησις όμως ανδρών ή κτηνών δέον να ενεργείται ακριβοδικαίως και κατά σειράν άνευ ουδεμιάς μεροληψίας. Διά τας αναγκαστικάς πωλήσεις ειδών ευρισκομένων εις σημαντικάς και πλεοναζούσας προσότητας, δέον να εκδίδεται εγγράφος ομόφωνος απόφασις των Τοπικών Κοινών Αρχηγείων.

Η Αγγλική Αποστολή
Κρις
Αντιπροσωπ. ΕΔΕΣ                                                Οι αντιπρο. του ΕΛΑΣ
Π. Ραυτόπουλος                                                                   Στ. Σαράφης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements