Διαταγή αυτοδιοικήσεως αρ.6, ΕΟΑ/ΚΓΣ/16 Αυγ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΚΟΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
Απόφασις υπ’ αριθ. 6

Το κοινόν Γενικόν Στρατηγείον συνελθόν σήμερον την 16ην Αυγούστου 1943 και συζητήσαν επί του θέματος της αυτοδιοικήσεως της Ελευθέρας Ελλάδος και λαβόν υπ’ όψει την από 10ης τρέχοντος κοινήν διαταγήν των Στρατηγών Ζέρβα και ΄Αρη Βελουχιώτη.
Αποφασίζει
1) Τα όργανα της αυτοδιοικήσεως θα εκλέγωνται απ’ ευθείας υπό του Λαού δι’ ελευθέρων εκλογών πλειοψηφικού συστήματος, άνευ ουδεμιάς επεμβάσεως των πολιτικών ή στρατιωτικών Εθνικοαπελευθερωτικών οργανώσεων και χωρίς να αποδοθή εις τας εκλογάς οιοσδήποτε κομματικός χαρακτήρ.
2) Αι εκλογαί αύται δέον να ενεργηθώσι από τούδε και μέχρι της 30ης Σ/βρίου 1943 το βραδύτερον.
3) Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν πάντες οι κάτοικοι αμφοτέρων των φύλων, οι γεννηθέντες τω 1924 και παλαιοτέρον. Ως κάτοικοι θεωρούνται και οι τυχόν εσχάτως εγκατασταθέντες εις ελεύθερα χωρία ή πόλεις και θύματα του φασισμού, οίτινες έχουν μόνον δικαίωμα του εκλέγειν ουχί και του εκλέγεσθαι. Δεν θεωρούνται ως τοιούτοι οι παραθερίζοντες ως και οι αξιωματικοί και αντάρτες των ενεργών ενόπλων τμημάτων , των οργανώσεων οίτινες και δεν δικαιούνται ψήφου. Οι σκηνίται θα ψηφίσουν όπου θα ευρεθούν κατά την ημέραν ενεργείας των εκλογών, εφ’ όσον δεν εψήφισαν και αλλαχού και εφ’ όσον μονίμως παραθερίζουσι εις τα ορεινά χωρία των.
4) Αι εκλογαί ενεργούνται διά μυστικής ψηφορίας και διά ψηφοδελτίου εις ο αναγράφονται παρά του ψηφοφόρου τα ονόματα των ψηφιζομένων υπ’ αυτού κατά σειράν προτιμήσεως. Η ψηφοφορία ενεργείται ημέραν Κυριακήν ήτις καθορίζεται προ οκταημέρου και γνωστοποιείται διά τοιχοκολλήσεως και αναγνώσεως της σχετικής προκηρύξεως επ’ Εκκλησίαις. Προ της ενάρξεως της ψηφοφορίας τη προτάσει του ήδη Προέδρου εκλέγεται υπό των κατοίκων διά βοής 3μελής ή 5μελής Εφορευτική Επιτροπή ήτις επιβλέπει την διεξαγωγήν της ψηφοφορίας και ενεργεί την διαλογήν των ψήφων. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής προτείνονται ή εκλέγονται υπό των κατοίκων. Η ψηφοφορία άρχεται από της πρωιας και μετά την εκλογήν της εφορευτικής επιτροπής και περατούται μετά την δύσιν του ηλίου. Εις τας πόλεις τας άνω των 4.000 αι εκλογαί δύνανται να γίνουν εις πλείονα σημεία ή κατ’ ενορεία, δύναται δε εν ανάγκη να παραταθώσι και Ι ώραν μετά την δύσιν του ηλίου.
5) Εις έκαστον χωρίον ή πόλιν θα εκλεγώσι αι κάτωθι Λαϊκαί Επιτροπαί ή Υποεπιτροπαί:
Διοικητική Επιτροπή: Αύτη διά χωρία μέχρι 4.000 κατοίκων θα είναι 7μελής πλέον 2 αναπληρωματικών μελών, από 4001-10.000 κατοίκων 11μελής με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη και διά πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων 15μελής με 5 μέλη εις τα ψηφοδέλτια όθεν αναγράφονται 9 έως 11 ή 20 ονόματα, εξ ων οι τελευταίοι κατά σειράν θ’ αποτελώσι τα συμπληρωματικά μέλη.
Οι εκλεγέντες διά την Διοικητικήν Επιτροπήν εντός 48 ωρών από της εκλογής των συνέρχονται και εκλέγουν τον Πρόεδρον τον Αντιπρόεδρον τον Ταμίαν και τους – ως κάτωθι – αντιπροσώπους των εις εκάστη Υποεπιτροπήν. Τα καθήκοντα της Διοικητικής Επιτροπής είναι τα αυτά με τα των τέως Κοινοτικών Συμβουλίων πλην των αφορώντων την διαχείρισιν της Κοινοτικής περιουσίας, επί πλέον δε ο διά των παρά ταις Υποεπιτροπαίς αντιπροσώπων της συντονισμός και καθοδήγησις του έργου αυτών.
Διά τας αμέσους ανάγκας λειτουργίας των, αι Διοικητικαί Επιτροπαί δύνανται να επιβάλλουν μικράν τινά φορολογίαν επί των εισαγομένων και εξαγομένων ειδών των αγοροπωλησιών των σφαζομένων ζώων κλπ.
Οι τέως Πρόεδροι των Κοινοτήτων, αίτινες συναλλάσσονται μετά των Αρχών της Κυβερνήσεως Αθηνών (παραλαβή ειδών Ερ. Σταυρού, ειδών μονοπωλείου κλπ.) θα παραμείνουν ως τοιούτοι μη μετέχοντες εις τας Επιτροπάς.
Αι Υποεπιτροπαί εκλέγονται την αμέσως επομένην κυριακήν κατά τον αυτόν ως άνω τρόπον και είναι:
α) Οικονομική Υποεπιτροπή: Αύτη, αποτελουμένη εκ δύο (2) αιρετών μελών και αντιπροσώπου της διοικητικής Επιτροπής θα διαχειρίζεται την κοινοτικήν περιουσίαν και εν γένει το οικονομικόν ζήτημα (δάση, βοσκάς επιχειρήσεις κλπ.) πλην των ανωτέρων μικρών εσόδων λειτουργίας της διοικητικής επιτροπής. Μεριμνά διά την προστασίαν και ανάπτυξιν των δασών και εν συνεργασία μετά των εκασταχού δασικών υπαλλήλων, χορηγεί αδείας υλοτομίας, ανθρακοποιίας ασβεστοκαμίνων καπ.) ατελώς πάντοτε διά τους πυροποθείς και τελείως απόρους και τας οικογενείας των εις ενεργά ένοπλα τμήματα των εθνικών οργανώσεων υπηρετούντων ανδρών. Αύτη θα ασχολείται με τας επισιτιστικάς ανάγκας των κατοίκων.
β) Σχολειοεκκλησιαστική Υποεπιτροπή: Αύτη αποτελουμένη εκ 2 αιρετών μελών και 1 αντιπροσώπου Διοικητικής Επιτροπής επιμελείται των εσόδων και μεριμνά διά την θεραπείαν των αναγκών, του Σχολείου και της εκκλησίας. Μεριμνά επίσης διά την συγκέντρωσιν της εις είδος ή χρήμα αποζημιώσεως των ιερέων, βάσει της ισχυούσης συμφωνίας, παραπέμπουσα τους δυστροπούντας εις την Δικαστικήν Υποεπιτροπήν.
΄Οπου υπάρχουν πλείονες εκκλησίαι και σχολεία δύνανται να εκλεγούν και πλείονες Υποεπιτροπαί.
γ) Υποεπιτροπή Αγροτικής ασφαλείας: Και αύτη αποτελείται εκ 2 αιρετών μελών και 1 αντιπροσώπου της Διοικητικής Υποεπιτροπής ει δυνατόν ηλικίας άνω των 40 ετών. Επιβλέπει και ελέγχει τους αγροφύλακας και εκδικάζει κατά Κυριακήν τα τυχόν αγροτικά αδικήματα εφ’ όσον δεν επιτυγχάνει συμβιβαστικάς λύσεις. Αι ποιναί ας θα επιβάλλει θα έγκειται εις την άμμεσον αποζημίωσιν εις είδος των παθόντων. Οι καθ’ υποτροπήν σφάλλοντες θα παραπέμπονται εις την Δικαστικήν Υποεπιτροπήν.
δ) Δικαστική Υποεπιτροπή : Αποτελείται εκ 4 αιρετών μελών και 1 αντιπροσώπου της Διοικτικής Επιτροπής. ΄Εχει καθήκον να επιλύη κατά το δυνατόν διά συμβιβασμού πάσαν μεταξύ των κατοίκων διαφοράν ή δι’ αποφάσεως της εκδιδομένης εν δημοσία συνεδριάσει. Επιλαμβάνεται των υποθέσεων αίτινες προέκυψαν μετά την 27.4.41 και αίτινες δεν εξεδικάσθησαν εισέτι παρ’ άλλων Δικαστηρίων, πλην των αγροτικών αδικημάτων ων επιλαμβάνεται η αρμοδία Υποεπιτροπή και πλην των εγκλημάτων εσχάτης προδοσίας, ληστείας, φόνου αναιρέσεως, δολοφονίας, ζωοκλοπής και καταχρήσεως εξουσίας παρά μελών των διαφόρων Επιτροπών και Υποεπιτροπών, άτινα θα παραπέμπωνται εις τα στρατοδικεία. Αι κλήσεις κατηγορουμένων ενάγοντος και μαρτύρων επιδίδωνται επί αποδείξει τρεις (3) τουλάχιστον ημέρας προ της εκδικασίμου. Εάν οι αντίδικοι ανήκουσιν εις δύο χωρία, την υπόθεσιν εκδικάζει μικτή Δικαστ. Επιτροπή, αποτελουμένη εκ δύο μελών εκατέρα των ενδιαφερομένων κοινοτήτων και 3 τοιούτων εκ της πλησιεστέρας προς τον κατηγορούμενον Κοινότητος.
Εις πόλεις πληθυσμού άνω των 5000 κατοίκων δύνανται να συγκροτηθώσι πλείονες της μιας Δικαστικαί επιτροπαί κατ’ αναλογίαν τουλάχιστον κατά Υποεπιτροπήν.
Αι δικαστικαί Υποεπιτροπαί συνεδριάζουσι κατά 15θήμερον τακτικώς και εκτάκτως και οσάκις παρίσταται ανάγκη. Αι παρά τούτων επιβαλλόμεναι ποιναί είναι αι αποζημιώσεις των αδικηθέντων – παθόντων. Επιβάλλονται όπως και πρόστιμα άτινα θα κατατίθενται εις την οικονομικήν Υποεπιτροπήν.
Μέλη της Δικαστικής Υποεπιτροπής εκλέγονται κατά προτίμησιν πρόσωπα άνω των 50 ετών.
ε) Υποεπιτροπή ασφαλείας και τάξεως: Αύτη αποτελείται εκ 2 αιρετών μελών, 1 αντιπροσώπου της διοικητικής Επιτροπής. Χρησιμοποιούσα πάντας τους από 18-40 ετών άνδρας συγκροτεί πολιτικοφυλακήν, εξ ης οσάκις η ανάγκη το επιβάλλει εγκαθιστά σκοπούς και παρατηρητάς ή ακροατάς αεροπλάνων εκπέμπει περιπόλους διά την ασφάλειαν του χωρίου ή διαθέτει τούτους προς ενίσχυσιν τυχόν επιχειρούντων κατά του εχθρού ανταρτών μας.
Γενικώς επιβάλλει και εξασφαλίζει την ασφάλειαν την καθαριότητα και την τάξιν με πλήρη αστυνομικά καθήκοντα.
Ουδείς δύναται να είναι μέλος πλειόνων της μιας Επιτροπής ή Υποεπιτροπής.
στ) Αι αποφάσεις των Επιτροπών ή Υποεπιτροπών δέον να εκτελώνται εντός τασσομένης υπ’ αυτών προθεσμίας. Οι παραβάται ή δυστροπούντες παραπέμπονται εις την δικαστικήν υποεπιτροπήν, εν επιμόνω δε δυτροπία εξαναγκάζονται εις την εκτέλεσιν υπό μικτών ενόπλων αποσπασμάτων συγκροτουμένων υπό των εν τη περιοχή τμημάτων. Αι αποφάσεις καθίστανται εκτελεσταί μετά 5 ημερών, εντός των οποίων δύναται ο καταδικασθείς να ζητήση την αναθεώρησιν της κατ’ αυτού αποφάσεως.
ζ) Προς εκδίκασιν των αιτήσεων αναθεωρήσεως συγκροτούνται κατά περιοχήν τέως Δήμου και εν τη τέως πρωτευούση του Αναθεωρητικαί Επιτροπαί συνεδριάζουσα ανά 15θήμεον και κατά τας Κυριακάς καθ’ ας δεν συνεδριάζουν αι Δικαστικαί Υποεπιτροπαί της περιοχής των.
Αι αναθεωρητικαί επιτροπαί συγκροτούνται ως εξής: Οι Πρόεδροι των Δικαστικών υποεπιτροπών των χωρίων κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Δικαστικής Υποεπιτροπής της πρωτευούσης του Δήμου συνέρχονται εις πρώτην συνεδρίασιν την 1ην ή 2αν μετά τας εκλογάς Κυριακήν και διά κλήρου ορίζουσι 5 εξ αυτών, οίτινες θ’ αποτελέσωσι την αναθεωρητικήν Επιτροπήν.
Είτα ορίζονται αι κυριακαί καθ’ ας θα συνεδριάζωσι και εκλέγεται ο Γραμματεύς της Αναθεωρητικής Επιτροπής. Ο Γραμματεύς δέον να η δικαστικός υπάλληλος ή νομικός και έτερον κατάλληλον πρόσωπον λαμβανόμενον επί καθορισθοσομένη αποζημιώσει εφ’ όσον δεν θα μισθοδοτείται υπό του Δημοσίου Ταμείου ή και αι αποδοχαί του κρίνονται ανεπαρκώς. Ούτος δεχεται τας αιτήσεις αναθεωρήσεως, καλεί τα μέλη της αναθεωρητικής διά τας δικασίμους, μεριμνά διά τας κλίσεις των διαδίκων μαρτύρων κλπ. Εισηγείται τας υποθέσεις άνευ δικαιώματος ψήφου, κοινοποιεί τας αποφάσεις και εν γένει διεξάγει την αλληλογραφίαν και πάσαν γραφικήν εργασίαν.
Η διά κλήρου εκλεγείσα Αναθεωρητική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της επί δίμηνον, μεθ’ ο αντικαθίστανται παρ’ ετέρας εκλεγομένης πάντοτε διά κλήρου.
Εν περιπτώσει απουσίας μέλους της Αναθεωρητικής Επιτροπής, δικαιολογουμένης μόνον ένεκεν ανωτέρας βίας, το μέλος τούτο αντικαθίσταται παρ’ ενός των της Δικαστ. Υποεπιτροπής της πρωτευούσης του Δήμου ή άλλου χωρίου λαμβανομένου και τούτου διά κλήρου. Αδικαιολόγητος απουσία μέλους συνεπάγεται διαγραφήν και αποκλεισμόν επανεκλογής του εις οιανδήποτε επιτροπήν.
Διά πάσαν αίτησιν αναθεωρήσεως κατατίθεται τω γραμματεί παράβολον εκ 5000 όπερ χρησιμοποιείται διά τα έξοδα της Αναθεωρητικής Επιτροπής (γραφικά, μισθός Γραμματέως κλπ.)
η) Εις μικρά χωρία δύνανται να εκλεγώσι μόνον μια Διοικητική Επιτροπή συγκεντρούσα τα καθήκοντα και των Υποεπιτροπών Δικαστικής και Ασφαλείας και μία οικονομική τοιαύτη συγκεντρούσα και τα καθήκοντα των Υποεπιτροπών Σχολιοεκκλησιαστικής Αγροτικής ασφαλείας.
θ) Εις πόλεις άνω των 5000 κατοίκων εκλέγονται 7μελείς κατ’ ενορίαν Διοικητικαί επιτροπαί, εκάστη δε τούτων εκλέγει ανάλογον προς τους κατοίκους της αριθμών μελών της, προς συγκρότησιν της Κεντρικής Διοικητικ. Επιτροπής, ης τα μέλη ορίζονται εν αρχή του άρθρου 5 . Εις τας πόλεις ταύτας ο πρόεδρος της Κεντρικής Διοικ. Επ/πής ονομάζεται Δήμαρχος.
10) Μεχρις αναδείξεως των νέων Λαϊκών επιτροπών αι αποφάσεις των ήδη υφισταμένων Οργάνων αυτοδιοικήσεως θα είναι υποχρεωτικαί δι’ άπαντας τους κατοίκους και σεβασταί παρ’ όλων των οργανώσεων.
Εάν από 15.7.43 και εντεύθεν τινές φρονούσι ότι ηδικήθησαν, δύνανται να μηνύσουν τα μέλη των επιτροπών τούτων επί καταχρήσει εξουσίας προς τιμωρίαν των παρά των στρατοδικείων. Πάντως επιστροφαί καταβληθέντων προστίμων κλπ. δεν πρόκειται να γίνουν.
11) ΄Ινα ώσιν έγκυροι αι ανωτέρω εκλογαί δέον να ψηφίσουν τουλάχιστον τα 60% των κατοίκων. Εν εναντία περιπτώσει, αι εκλογαί θα επαναλαμβάνονται την επομένην Κυριακήν με οσουσδήποτε και αν ψηφίζουσι.
12) Προς αντικατάστασιν μέλους επιτροπής τινος ή και ολοκλήρου ταύτης δέον να υποβληθή αίτησις των 50% τουλάχιστον των κατοίκων, ότε ενεργούνται σχετικαί εκλογαί.
13) Αι διάφοροι Επιτροπαί και υποεπιτροπαί υποχρεούνται όπως εν γενική συνελεύσει των κατοίκων γενομένην την τελευταίαν Κυριακήν εκάστου 2ου μηνός (αρτίου) λογοδότησουν εκθέτοντες τα παρ’ αυτών παραχθέντα. Ομοίως δύνανται να θέτουσι υπό συζήτησιν διάφορα σημαντικά ζητήματα.
14) Τα αξιώματα των μελών των Λαϊκών Επιτροπών και Υποε/πών είναι τιμητικά και ουδεμιάς αποζημιώσεως δικαιούνται ταύτα.
15) Τα μέλη των Επιτροπών και Υποεπιτροπών δέον να εκτελώσι τα καθήκοντά των μετά πάσης δικαιοσύνης και αμεροληψίας και άνευ προσωπικών παθών, καθ’ όσον πάσα άδικος και αντικανονική ενέργεια θα θεωρείται παράβασις καθήκοντος και κατάχρησις εξουσίας και θα παραπέμπεται εις τα Στρατοδικεία.

Αντιπρόσ. του ΕΔΕΣ                   Αγγλ.Στ.Αποστ.                         Αντιπρόσ. του ΕΛΑΣ
υπ. δυσ.                                                      υπ. δυσ.                                                 Στ. Σαράφης

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements