Μέριμνα ανταρτών, ΕΟΕ-ΕΟΕΑ/13 Αυγ 1943


9
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ
Αρχηγείον Τζουμέρκων-Άρτης
αριθ.πρωτ. 1191
ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιώ κατωτέρω τας υπ’ αριθμ. 6531/9/8/43 και 6566/10/8/43 διαταγάς του Γενικού Αρχηγείου προς γνώσιν και ακριβή συμμόρφωσιν.

Σ.Δ 13η Αυγούστου 1943
Ο Αρχηγός
Παραλήπται Γ. Αγόρος
Ιος, ΙΙος, ΙΙΙος, IΥoς, Υος, ΥΙος Λόχοι Διά την ακρίβειαν
Στρ.Δ/σις Ραδοβιζίου. Η Δ/νσις επιμελητείας


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ (Δ/νσις Επιμελητείας)
αριθ.πρωτ.6521
Κατόπιν του υπογραφέντος συμφώνου κοινού Γενικού Στρατηγείου απάσας τας μέχρι σήμερον εκδοθείσας διαταγάς μου αφορώσας διατροφήν και παροχήν οικογ. βοηθημάτων εις Αξιωματικούς και αντάρτας ακυρώ.-
– Κατόπιν τούτου εντέλλομαι τα κάτωθι:
Ι.- Η διατροφή των μονίμων ανταρτών, οικογενειακά επιδόματα, συμπλήρωσις ειδών ιματισμού, υποδήσεως κ.λ.π, εφ’ όσον παρέχονται ημίν τα οικονομικά μέσα παρά του Γενικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής θα κυμαίνεται εντός του πλαισίου μιας λίρας. Αι εφεδρικαί ομάδες δεν δικαιούνται διατροφής ή βοηθήματος ει μη μόνον καθ’ ας περιόδους θα ευρίσκονται εν ενεργώ υπηρεσία.
ΙΙ.- Γενικώς ουδείς μισθός, θα χορηγείται εις αξιωματικούς αντάρτας και μόνον διά τας απόρους οικογενείας των αξ/κών και ανταρτών θα χορηγώνται βοηθήματα εις είδος εκτός της περιπτώσεως που έχομεν έλλειψιν τούτων ή λόγω διαμονής των οικογενειών μακράν του μέρους ένθα υπηρετεί ο Αξ/κός ή ο Αντάρτης, οπότε τότε το βοήθημα παρέχηται εις χρήμα. διά την περίπτωσιν ταύτην δέον ν’ αναφέρητε εις ημάς όπως εγκρίνομεν τούτο. Εξυπακούεται ότι τα βοηθήματα ταύτα θα δοθώσιν από μιαν λίραν (περίσευμα περί ης η πρώτη (Ιη) παράγραφος.-
ΙΙΙον) διά τους μήνας Αύγουστον, Σεπτέμβριον και Οκτώβριον, εφ’ όσον μας διατεθή υπό των συμμάχων δι’ έκαστον Αξιωματικόν και αντάρτη εφάπαξ μια λίρα διά την αγοράν τροφίμων της οικογενείας των.-

Σ.Δ. Γεν. Αρχηγείου τη 9 Αυγούστου 1943
Ο Γενικός Αρχηγός
Ν.ΖΕΡΒΑΣ

Advertisements