Πρόσκληση υπό τον ΕΛΑΣ, ΣΑΡΑΦΗΣ/10 Αυγ 1943


ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΕΣ
Όλοι στον ΕΛΑΣ
Μιλάει ο Αρχηγός του ΕΛΑΣ
Στρατηγός Στέφανος Σαράφης
Ως στρατιωτικός Αρχηγός του ΕΛΑΣ απευθύνομαι προς όλους τους Αξιωματικούς και οπλίτας των λεγομένων Ταγμάτων Ράλλη, προς τα Σώματα Γενικής και Ειδικής Ασφαλείας, προς όλας τας Αντιλαϊκάς Οργανώσεις, που κτύπησαν είτε τον ΕΛΑΣ, είτε λαϊκούς αγωνιστάς και τους καλώ να μετανοήσουν, να ενθυμηθούν έστω και την τελευταίαν στιγμήν ότι είναι παιδιά του λαού.
Οσοι διακόψουν την φρικτήν συνεργασίαν μετά των εχθρών και σπεύσουν αυθορμήτως και αμέσως να προσέλθουν είτε εις τον ΕΛΑΣ, είτε εις την Εθνικήν Πολιτοφυλακήν, μαζί με τον οπλισμόν και τα πυρομαχικά των, θα συγχωρηθούν και θα προστατευθούν.
Δίδω την προσωπικήν μου διαβεβαίωσιν και εγγύησιν ότι η ζωή και η ασφάλεια των προσερχομένων θα είναι υπό την προστασίαν του ΕΛΑΣ.- Η πρόσκληση αυτή είναι η τελευταία, δεν θα επαναληφθή.
Όσοι δεν προσέλθουν θα θεωρηθούν ανεκκλήτως ως προδόται της πατρίδος και εγκληματίαι πολέμου.-
Ουδεμία δύναμις δύναται να σώση τους αμετανοήτους από την τιμωρόν δικαιοσύνην της πατρίδος.-
Ο Στρατιωτικός Αρχηγός του ΕΛΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
Υποστράτηγος
ΕΑΜ 8ος Τομέας

Advertisements