Αντιμετωπίση Γερμανικών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων, ΕΛΑΣ/ΓΣ/8 Σεπ. 1943


Ε.Λ.Α.Σ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
Αριθ. Ε.Π. 310
Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Εκ γενομένων παρατηρήσεων, επί της εφαρμογής νέας τακτικής των Γερμανών εις τας προσφάτους τοπικάς εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις Μακεδονίας και Ηπείρου έχομεν να παρατηρήσωμεν τα κατωτέρω και εν συνεχεία προς την υπ’ αριθμ. 6 Διαταγήν επιχειρήσεων (Α.Π. 51/17.8.43 διαταγήν) να παράσχωμεν στοιχεία διά την ακολοθουμένην τακτικήν των Γερμανών και συμπληρωματικάς οδηγίας διά τον τρόπον με τον οποίον πρέπει να αντιμετωπίσωμεν την νέαν τακτικήν του εχθρού.
Οι Γερμανοί εξαπολύουν πολυάριθμα μικράς σχετικώς δυνάμεως αναγνωριστικά τμήματα και με ισχυρά μέσα πυρός (πυροβολικόν, όλμοι, πυροβόλα, σπανίως τανκς) τα οποία κινούνται ενίοτε προς διαφόρους κατευθύνσεις της αυτής περιοχής ακτινοειδώς περίπου με σκοπόν.
Ι) Να ελευθερώσουν μίαν ζώνην πλάτους αρκετών χιλιομέτρων πέριξ της ευθείας (άξονος ενεργείας) εν τη οποία κινούνται και δι’ ην ενδιαφέρονται.
2) Να πυρπολώσι τας εις την περιοχήν, ταύτην κείμενα δεξιά και αριστερά χωρία ούτως ώστε να παύσουν ταύτα να χρησιμοποιώνται ως ορμητήρια ανταρτών μας και γενικώς να ενισχύουν τούτους με άνδρας και τρόφιμα .
3) Να αναγκάζουν τους αντάρτας μας να διασπείρουν σε πολλά σημεία τας δυνάμεις των και να δίδουν μεμονομένας και με ηλαττωμένας δυνάμεις πολλάς πολυώρους συμπλοκάς άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων κατά το πλήστον και χειρότερον με μεγάλην κατανάλωσιν πυρομαχικών πράγμα που επιδιώκουν βασικά ως φαίνεται διότι γνωρίζοντες τους πόρους μας εις πυρομαχικά συνεχίζουν τον ιδιότυπον αυτόν αγώνα επί ημέρας πολλάς πότε αποσυρόμενοι και πότε επανερχόμενοι εκ νέου προς παραπλάνησιν μας.
4) Διά των αλλεπαλήλων τούτων κτυπημάτων διατηρούσιν πάντοτε αυτοί την πρωτοβουλίαν των επιχειρήσεων εν αναμονή των κτυπημάτων του.
Η θεσπιθείσα διάταξις και διασπορά των τμημάτων προς κάλυψιν των τεραστίων μετώπων των Μεραρχιών μας καθιστά παντού αδυνάτους και διευκολύνει τον επιδιωκόμενον σκοπόν του εχθρού διά της τακτικής ταύτης.
Προκύπτει όθεν επιτακτική ανάγκη να προσαρμόσωμεν την τακτικήν μας προς την τοιαύτην των Γερμανών και να αντιδράσωμεν οριστικώς και αποτελεσματικώς με ανάλογον διάταξιν.
Προς ταύτα δέον:
α) Να υπάρχωσι μικρά αναγνωριστικά επιτηρητικά φυλάκεια ως επιτηρητική γραμμή, με ισχυρότατον δίκτυον πληροφοριών των τοπικών ΕΛΑΣ και άλλων δραστηρίων προσώπων με σκοπόν την ταχείαν παροχήν πάσης πληροφορίας περί κινήσεως του εχθρού και μίαν πρώτην ελαφράν αντίστασιν προς αναγνώρισιν των δυνάμεων και προθέσεων του εχθρού.
β) Οπισθεν της επιτηρητικής γραμμής ταύτης εις ορισμένα σημεία κεντρικά εν σχέσει με την πιθανήν κίνησιν του εχθρού να είναι συγκροτημένα ισχυρά τμήματα κρούσεως με ισχυρά μέσα πυρός (βαρέα πολυβόλα και όλμους) πάντοτε έτοιμα διά ταχείαν κίνησιν προς άμεσον δράσιν κατά τοιούτων αναγνωριστικών τμημάτων του εχθρού.
Τα τμήματα ταύτα κρούσεως μόλις πληροφορούνται και κατατοπίζονται πλήρως παρά των τμημάτων επιτηρήσεως δέον να κινούνται αμέσως με σκοπόν να δράσουν αιφνηδιαστικά και αποτελεσματικά κατά του εισδύοντος εις τοποθεσίαν εχθρού. Προς τούτο:
Ι) Κινούμενα αθέατα διά καταλλήλων κεκαλυμμένων κατά το δυνατόν δρομολογίων αναγνωρισμένων εκ των προτέρων ή θα επιπίπτουν αιφνηδιαστικώς και ταχύτατα εναντίον του εχθρού όπου τον συναντήσουν.
΄Η θα αναμείνουν τον εισδύοντα εχθρόν ενεδρεύοντες εις ωρισμένα σημεία κατάλληλα ή θα παρακολουθούν τούτον εισδύοντα εις το εσωτερικόν της τοποθεσίας παγιδεύοντες τα τμήματά του εις κατάλληλον χώρον και χρόνον ως πολύ επιτυχως έπραξεν η Ι Μεραρχία της οποίας τμήματα του 5ου συν/τος επί 5ωρον παρακολουθήσαντα τον εχθρόν και κινούμενα παραλλήλως τούτου τα επαγίδευσαν δυτικώς Λεβαδερού με πολύ καλά αποτελέσματα και ημετέραν απώλειαν Ι τραυματίαν.
2) Προς οικονομίαν πυρομαχικών κυρίως δέον αι επιχειρήσεις να είναι ισχυραί και βίαιαι ώστε εντός ελαχίστου ει δυνατόν χρόνου να τερματίζωνται με επιτυχή δι’ ημάς αποτελέσματα αν τούτο δεν είναι δυνατόν λόγω της αφίξεως ενισχύσεων κ.λ.π. να διακόπτεται ο αγών ίνα επαναληφθή βραδύτερον υπό μάλλον ευνοϊκούς όρους.
3) Γενικώς δέον να δημιουργηθή εις τον εχθρόν η βεβαιότης ότι αι επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτοκρατουμένων περιοχών δεν είναι εύκολοι και ανώδυνοι.
4) Βασικόν στοιχείον διά την επίτευξιν των ανωτέρω είναι ότι τα τμήματά μας ταύτα κρούσεως πρέπει να είναι ισχυρά ώστε να έχωμεν ευνοϊκά αποτελέσματα.
5) Η Διοίκησις των τμημάτων τούτων να ανατεθή εις τους τολμηρούς και πεπειραμένους ηγήτορας οι οποίοι να παρέχουσι εχέγγυα ότι θα φέρωσι εις πέρας την άνω σοβαράν αποστολήν.
6) Παράλληλος σκοπός των τμημάτων τούτων θα είναι η κατά το δυνατόν εξασφάλισις του αμάχου πληθυσμού από βανδαλισμούς.
Τέλος γνωρίζομεν ότι εάν εξασφαλισθή η πλήρης και καλή οργάνωσις και δράσις των τμημάτων τούτων κρούσεως αφ’ ενός ο αντίκτυπος εις τα τμήματα μας και τον λαόν της περιφερείας θα είναι ευνοικότερος αφ’ ετέρου θα καταπέση το ηθικόν του εχθρού, όστις θα αντιληφθή ότι έχει ν’ αντιπαλαίση προς στρατόν, όστις γνωρίζει τας μεθόδους μάχης του και είναι εις θέσιν ν’ ανταποδίδη τα κτυπήματα. Τα ανωτέρω σχετικώς με την τακτικήν ταύτην των Γερμανών επεβεβαιώθησαν εν μέρει από αυτομολήσαντας άνδρας του Συνταγματάρχου Πούλου συνεργαζομένου ως γνωστόν με τους Γερμανούς. Επί πλέον δε προσετέθη ότι εφ’ όσον εξελιχθώσι ευνοϊκώς διά

τους Γερμανούς αι άνω επιχειρήσεις θα αρχίσουν και νυκτεριναί επιδρομαί προς σύλληψιν ανταρτών.
Η
Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 8/9/43
Ο
Στρατιωτικός Αρχηγός
Στέφανος Σαράφης

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΜΕΣΩ ΧΙΙΙ) ΠΑΡΕΒΛΗΘΗ
ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΙΙΙ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΜΕΡΑΡΧΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ

Advertisements