Σύμφωνο Συνεργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ(ΕΣ)-ΕΛΑΣ-ΕΑΜ, 28 Ιουλ 1943


ΣΥΜΦΩΝΟΝ

Κάπου σήμερον την 28ην Ιουλίου του έτους 1943 ημέραν Σάββατον και ώραν 18ην οι υπογεγραμμένοι:
1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Συν/ρχης Πεζικού και ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Λοχαγός ως εκπρόσωποι και Αρχηγοί της οργανώσεως ΕΣ «Ελληνικός Στρατός».
2. Ωρίων ως εκπρόσωπος του Γενικού Αρχηγείου ΕΛΑΣ Πελ/σου.
3. Φράγκος ως εκπρόσωπος της οργανώσεως ΕΑΜ Πελ/σου, εν όψει των Ιστορικών αναγκών και ευθυνών προς ενοποίησιν του εθναπελευθερωτικού ημών κινήματος συνεφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα κάτωθι.
Ι. 1. Οι πρώτοι των συμβαλλομένων αποκηρύσσουν και καταγγέλλουν ενώπιον του Ελληνικού Λαού, το εις τον Συν/χην ΠΑΠΑΔΟΓΚΩΝΑΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΝ αποδιδόμενον προδοτικόν σύμφωνον μετά του Ιταλού Διοικητού του 64ου Συν/τος Πεζ. ΝΤΟΡΙΟ ΝΤΟΜΕΝΙΚΟ, ως τελείως άσχετον προς αυτούς, πράγμα όπερ εγένετο δι’ επιστολής των από της πρώτης ημέρας της γνωστοποιήσεώς του και ως αντιπροσωπεύον μεγίστην Εθνικήν προδοσίαν.
2. Την υπ’ αριθμ. 27 προκήρυξιν, διά της οποίας γνωστοποιείται ότι ο ΕΣ συνιστάται εν ονόματι του βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Β. ως πράξιν άγνωστον και αντίθετον προς τας ιδιαιτέρας των αρχάς και τους σκοπούς της συστάσεως του ΕΣ.
ΙΙ. Διά την αποκατάστασιν της αληθείας και την κατανομήν των ευθυνών θα εξετάση 1) Τα εις Βόρειον Τριφυλλίαν λαβόντα Χώραν αιματηρά γεγονότα και τον καταλογισμό της ευθύνης εις τον πραγματικώς υπέχοντα ταύτην, 2) την υπόθεσιν του ΟΟ.5856 πρωτοκόλλου και παραπέμπει εις ειδικόν Δικαστήριον συγκείμενον εξ αντιπροσώπων των Οργανώσεων, ΕΛΑΣ και ΕΣ και αντιπροσώπων του Ελληνικού Λαού τιμίων ευσυνειδήτων και ευυπολήπτων.
ΙΙΙ. Μεταξύ των ομάδων θα γίνη έλεγχος παρά της ειδικής ως άνω επιτροπής και θα πραγματοποιηθή εφ’ όσον υπάρχουν 1) Άτομα ευνοούντα τας αρχάς Κατοχής «Αξονικά» 2) Αξ/κοί ή οπλίται ανήκοντες ιδεολογικώς εις την οργάνωσιν Ε.Ο.Β. ή εις οιανδήποτε άλλην παρομοίαν εφ’ όσον δεν δηλώσουν δι’ υπευθύνου Δηλώσεως ότι προ της Ελευθέρας θελήσεως του Ελληνικού Λαού δεν θα ανακινήσουν ή επιδιώξουν τάσεις αντιθέτους προς την θέλησιν του Ελλην. Λαού, την πραξικοπηματικήν επαναφοράν του Βασιλέως και την ασύμφωνον προς τ’ ανωτέρω λύσιν του πολιτειακού και πολιτικού προβλήματος της Χώρας. 3) Άτομα εις βάρος των οποίων εκκρεμούν υποθέσεις εμποδίζουσαι την παραμονήν των εις τας ομάδας, προδόται, υπεύθυνοι φόνων, κατάσκοποι, υπεύθυνοι ληστειών και συνεργάται των κατακτητών. Η απομάκρυνσίς των εκ των ομάδων και η επιβολή όπου ενδείκνυται αντιστοίχων κυρώσεων.
IV. Παρά των πρώτων ως άνω, συμβαλλομένων αναγνωρίζονται αι οργανώσεις ΕΑΜ – ΕΛΑΣ που είναι: 1) Αγών διά την Εθνικήν απελευθέρωσιν, 2) ως οργανώσεις Εθναπελευθερωτικαί και δηλούσι ότι θα αγωνισθώσι διά την επικράτησιν των σκοπών ΕΑΜ – ΕΛΑΣ που είναι.
1) Αγών διά την απελευθέρωσιν, Εθνικήν απελευθέρωσιν.
2) Λύσις του εσωτερικού Ελλην. προβλήματος διά της ελευθέρας εκδηλώσεως της θελήσεως του Ελληνικού Λαού και κατοχύρωσις του καθεστώτος τούτου, εναντίον παντός αντιδραστικού και αντιλαϊκού στοιχείου.
3) Αναγνωρίζουν και δηλούσιν ωσαύτως, ότι η μέχρι τούδε δράσις των οργαν. ΕΑΜ – ΕΛΑΣ υπήρξεν απολύτως εθνική και ο κύριος συντελεστής, της προαγωγής και αναπτύξεως του εθναπελευθερωτικού ημών κινήματος.
4) Αναγνωρίζουν επίσης τας διαφόρους οικονομικάς διεκδικήσεις του Ελληνικού Λαού.
V. Ο ΕΣ δέχεται ως ιδικούς του σκοπούς τους άνω διά το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ αναφερομένους και διατηρεί τας ήδη υφισταμένας ομάδας του υφ’ ο είναι γνωσταί έμβλημα.
VI. Παρά το Αρχηγείον των ομάδων ΕΣ τοποθετείται αντιπρόσωπος του ΕΛΑΣ διά την πληρεστέραν συνεργασίαν και κατανόησιν όπως αντιστοίχως δύναται το ΕΣ να τοποθετή τοιούτους παρά το ΕΛΑΣ.
VII. Του λοιπού η στρατολογία των ανταρτών θα ενεργήται μόνον διά του ΕΛΑΣ και παραδεχομένων τας αρχάς του παρόντος Αξ/κών, αι δε συγκροτούμεναι ομάδες θα φέρουν την ονομασίαν του ΕΛΑΣ και θα δρουν υπό την στρατιωτικήν και πολιτικήν αυτού πλαισίωσιν και καθοδήγησιν.
VIII. Άπαντα τα υπό του Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής διατιθέμενα υλικά θα παραλαμβάνωνται και θα διατίθενται παρά του Γενικού Αρχηγείου αναλόγως των εκάστοτε αναγκών.
– Αμα τη εγκρίσει του παρόντος συμφωνητικού δύναται να γίνη μετάταξις ανταρτών του ΕΣ εις το ΕΛΑΣ και αντιστρόφως.
1) Πάσα κίνησις εκ μέρους οιωνδήποτε Αξ/κών ή Πολιτών αντίθετος προς το πνεύμα της συμφωνίας ταύτης δεν αναγνωρίζεται παρ’ ουδενός των συμβαλλομένων και χαρακτηρίζεται ως εμπόδιον εις την προσπάθειαν προς ολοκλήρωσιν της Εθνικής Ενότητος.
2) Η οργάνωσις ΕΣ θα δέχεται εις τους κόλπους τους Αξ/κούς οίτινες θα παραδέχωνται τους όρους της παρούσης συμφωνίας και ουδέποτε θα θελήσουν να τους παραβούν. Το αυτό ισχύει δι’ αμφοτέρους τους συμ/νους.
3) Εκφράζεται η πεποίθησις ότι υπό τας επιτακτικάς Εθνικάς ανάγκας θα συντελεσθή η πλήρης συγχώνευσις των οργανώσεων ΕΑΜ – ΕΛΑΣ και ΕΣ ως επιστέγασμα του ήδη αρξαμένου εθνικού αγώνος.
4) Εφ’ όσον δεν πραγματοποιηθή απόλυτος συγχώνευσις με τον ΕΑΜ – ΕΛΑΣ η Οργάνωσις του ΕΣ αναλαμβάνει την υποχρέωσιν μετά την εκπλήρωσιν του πρώτου όρου του άρθρου ΙV (αγών διά την εθνικήν ελευθερίαν) να αυτοδιαλυθή και ως άτομα τα μέλη της να αγωνισθούν διά την πραγματοποίησιν του 2ου και 3ου όρου (δηλ. επικράτησις του καθεστώτος της θελήσεως του Λαού και κατοχύρωσις του καθεστώτος του).
5) Το ΕΣ αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να τροφοδοτή το ΕΛΑΣ με Αξ/κούς εφ’ όσον ήθελε ζητηθή τούτο, οίτινες, μετά την εις το ΕΛΑΣ ένταξίν των θα ανήκουν αποκλειστικώς και οργανικώς εις τούτον.
ΙΧ. Τα μέλη αμφοτέρων των συμβαλλομένων Οργαν. είναι ελεύθερα να διακηρύττουν Δημοσία τας αρχάς πεποιθήσεις και ιδεολογικάς των κατευθύνσεις αρκεί να μην εκθέτουν πρόσωπα ανήκοντα εις μίαν των συμβαλλομένων οργαν. Πάσα τοιαύτη παράβασις θα εκδικάζεται παρ’ ειδικής επιτροπής οριζομένης από κοινού εν αναλογία, αι αποφάσεις της οποίας θα είναι υποχρεωτικαί και απολύτως εγγυημέναι διά τους ως άνω συμβαλλομένους.
1) Διά την ενιαίαν διεύθυνσιν και οργάνωσιν του κινήματος και των επιχειρήσεων εις την Πελ/σον συγκροτείται τριμελές Γενικόν Αρχηγείον υπό Στρατιωτικόν, Πολιτικόν και Καπετάνιον.
2) Ο Στρατιωτικός του ανωτέρω Γενικού Αρχηγείου τοποθετείται ο Συν/ρχης Πεζ. κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ως εκπρόσωπος του ΕΛΑΣ και του ΕΣ. Τα δύο έτερα μέλη θα ορισθούν από το ήδη υπάρχον Γ. Αρχηγείον ΕΛΑΣ Πελ/σου.
3) Διά την συγκρότησιν των Στρατιωτικών υπηρεσιών του Γ. Αρχηγείου θα χρησιμοποιήση Αξ/κούς ανήκοντας εις το ΕΛΑΣ και ΕΣ.
4) Μέχρι πλήρους συγχωνεύσεως του ΕΣ και του ΕΛΑΣ το Γ. Αρχηγείον θα φέρη την ονομασίαν «ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».
5) Το Γ. Αρχ. ΣΩΜ. ΠΕΛ. θα διατελή υπό τας αμέσους εντολάς του Γ. Αρχηγείου ΕΛΛΑΔΟΣ.
6) Παρά τω Γενικώ Αρχ. Σωμ. Πελ/σου θα υπάρχη Αξ/κός του Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής.
7) Αι λεπτομέρειαι διά την λοιπήν διάρθρωσιν των δυνάμεων της Πελ/σου θα απασχολήσουν το Γ. Αρχηγείον άμα τη συγκροτήσει του.
8) Αι ομάδες ΕΣ ευρισκόμεναι εις περιοχήν ένθα εδρεύει ανώτερον Αρχηγείον ΕΛΑΣ θα υπάγωνται Στρατιωτικώς υπό το Αρχηγείον τούτο.
Χ. 1) Άμα τη εγκρίσει του παρόντος συμφωνητικού και προς πλήρην κατανόησιν και ανάδειξιν συναγωνιστικής αδελφικότητος ως προπαρασκευαστικόν Στάδιον ολοκληρωτικής συγχωνεύσεως του ΕΣ των συμβαλλομένων Οργαν. αι του ΕΛΑΣ και αι ομάδες του ΕΣ θα κινούνται, θα δρουν και θα διάγουν από κοινού, υπό κοινοδιοίκησιν και επιμελητείαν.
2) Προς τούτο δέον όπως τα ούτω πλαισιωμένα τμήματα εμφανισθούν εις ολόκληρον την περιοχήν της Πελ/σου και συγκεκριμένως εις τας περιοχάς Μεσσηνίας, ΛΑΚΩΝΙΑΣ και Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
Το παρόν συμφωνιτικόν εγκρινόμενον παρά των ως άνω συμβαλλομένων και των αντιστοίχων αυτών Οργανώσεων, κυρούμενον δε διά της υπογραφής των ως άνω οριζομένων ως αντιπροσώπων δέον όπως κοινοποιηθή.
ΧΙ. 1) Εις το Γενικόν Στρατηγείον Ελλάδος. 2) Εις το Συμμαχικόν Στρατηγείον Μέσης Ανατολής. 3) Εις τους Αξ/κούς και οπλίτας των συμβαλλομένων ομάδων, και να δημοσιευθή διά της Εφημερίδος «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ».

Οι Συμβαλλόμενοι κ.κ. αντιπρόσωποι
Διά το ΕΑΜ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

                                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ
Διά το ΕΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.                                       Διά το Γενικόν
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                               Αρχηγείον ΕΛΑΣ Πελ/σου.
ΩΡΙΩΝ
Ακριβές αντίγραφον
4-9-43

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Σύμφωνο αυτό διαψεύστηκε απο τον ΕΣ.

Advertisements