Εκθεση ηθικού αξιωματικών και οπλτών 3/1 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ, 28 Ιουλ 1943


Αριθμ. Πρωτ. Α.Π. 252.
απόρρητος-προσωπική
Στρατόπεδον τη 28 Ιουλίου 1943
Τό
3ον Τάγμα
Προς
Την Ι  Ελλην. Ταξιαρχίαν (Γραφ. ΙΙ)
Ενταύθα
«Υποβολή εκθέσεως επί του ηθικού των αξ/κών και οπλτών.»
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω την προσηρτημένην  έκθεσιν επί του ηθικού αξ/κών και οπλιτών κατά τον μήνα Ιούλιον εις εκτέλεσιν της ΑΠ. 626/18.6.43 ημετέρας Δ/γης.
Τ.Υ.
Τσιρμούλας Αλεξ.
Ταγ/χης Πεζικού
3ον Τάγμα                                                                   Απόρρητος-Προσωπική
Διοικητής                                                                            Μην Ιούλιος 1943
Αριθ. Πρωτ. ΑΠ.252


ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ
ΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΩΝ

Ι.      ΗΘΙΚΟΝ
α.    ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
-Η κατά τον π. μήνα παρατηρηθείσα διάστασις και ψυχρότης μεταξύ αξ/κών και μεταξύ αξ/κών και οπλιτών, από 20ημέρου ήρχισε να διαλύεται.
Επιδεικνύεται μεγάλη προθυμία εις την εκπαίδευσιν και την ζωήν των στρατιωτών.
Παρατηρείται εις την λέσχην των αξ/κών μεγάλη οικειότης μεταξύ των αξ/κών, κοινή συζήτησις ολων επί διαφόρων ζητημάτων, εν ω προηγουμένως οι μεν δεν παρεκάθηντο μεταξύ των δε, αλλ’ υπεβλέποντο.
Μία ψυχρότης παρετηρήθη μεταξύ των αξ/κών των επανελθόντων από την μετεκπαίδευσιν.
Εις τούτους την επομένην της αφίξεως των, ανεγνώσθη η υπ’ αριθ. ΑΠ 1027/19.7.43 Η.Δ.Τ. του Διοικητού της Ταξιαρχίας, και τοις κατέστη γνωστή η νέα πνοή της συναδελφώσεως, ήτις επικρατεί εις το Τάγμα τους εδηλώθη δε ότι θα κτυπηθή αμειλίκτως πας όστις θα αποπειραθή να την διαταράξη.
Κατά την διαταχθείσαν απομάκρυνσιν οπλιτών, εζητήθη κεχωρησμένως η γνώμη ενός εκάστου των διοικητών των λόχων.
Είναι χαρακτηριστικόν ότι εν ω οι ίδιοι κατά την 12ην Μαρτίου εις βολιδοσκόπισίν μου επρότειναν την σύλληψιν 117 ανδρών και 6 αξ/κών, ήδη επρότειναν μόνον 17 οπλίτας και τους πλείστους εκ τούτων με ψυχικόν πόνον.
Οι μόνοι οίτινες δεν εννοούν εισέτι να συνέλθουν είναι οι υπολ/γος Τάγκος Ν. και ανθ/γός Σπανίδης Παν. δι’ ους το Τάγμα ζητεί την μετάθεσιν. Τη υποδείξει του τελευταίου κατά τα γεγονότα του ΓΚΕΣ συνελήφθησαν προληπτικώς οι αξκοί του Τάγματος Σπαθάρης, Γιαννάκης και Σταματίου διά να αφεθώσιν μετ’ ολίγον και να τους ζητηθή συγγνώμην εν συγκεντρώσει πάντων των αξ/κών, παρά του διοικητού των Σχολών διά την άδικον σύλληψιν. Ο εν λόγω ανθ/γος δεν επιθυμεί να λάβη μέρος εις επιχειρήσεις και μόνην επιθυμίαν έχει, την μετάθεσιν του εις Κάιρον εξ ου  και κατάγεται. Κρίνεται επιζήμιος εις το Τάγμα διότι είναι ανισόρροπος και άμα τη αφίξει του θα διαταράξη την ησυχίαν των αξ/κών.
β.    ΟΠΛΙΤΩΝ
-Μεγίστη διάθεσις προς συμμετοχήν εις επιχειρήσεις, ήτις εξεδηλώθη αυθορμήτως κατά την αναγγελίαν υπό του ραδιοφωνικού σταθμού περί συμμαχικής αποβάσεως εις την Σικελίαν, διά της φράσεως «τι μας κρατάτε εδώ, θέλομεν μέτωπον.»
Εις τας ασκήσεις παρατηρείται προθυμία, αν και κατά κόρον επαναλαμβάνονται τα αυτά.
Παρακολουθούν μετά ζήλου τον εφοδιασμόν του Τάγματος διά πολεμικών υλικών, ον θεωρούν σημείον εξόδου εις τας επιχειρήσεις ή μη.
Τα γεγονότα της ΙΙ ταξιαρχίας απεδοκιμάσθησαν παρ’ όλων και μόνον κατήφεια διέβλεπέτις ζωγραφισμένην επί των προσώπων των.
Γενικώς η βελτίωσις της διαβιώσεως των προσφύγων επιδρά επί της ψυχής αυτών, διότι πλείστοι τούτων έχουσι συγγενείς.
Κατά την απομάκρυνσιν οπλιτών ουδεμία αποδοκιμασία διετυπώθη  υπότινος. Τα εντεταλμένα όργανα διά την παρακολούθησιν ουδέν επί του σημείου τούτου αντελήφθησαν, ήκουσαν όμως διατυπώσεις, φόβου μη τυχόν την πρώτην απομάκρυνσιν ακολουθήση και δευτέρα, δι’ ο και η διοίκησης του Τάγματος διά δ/γης της διέλυσε τους φόβους τούτους.
ΙΙ.    ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΨΩΣΙΝ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ
Η Διοίκησις του τάγματος, δράττεται πάσης ευκαιρίας εις τας πορείας, εις τας ασκήσεις, εις τας παιδιάς, την ώραν του συσσιτίου και τας ώρας της ψυχαγωγίας, από τας ραδιοφωνικάς εκπομπάς, διά να ανυψώση το ηθικόν τούτων, το  οποίον, άλλωστε ευρίσκεται, εις λίαν ευχάριστον σημείον και να εμπνεύση την εμπιστοσύνην αυτών επί των αξ/κών των.
Διά καταβολής χρηματικών αμοιβών υπό των αξ/κών, διοργανώνει  διαγωνισμούς εις την βολήν μεταξύ τούτων και εις τα διάφορα αγωνίσματα. Αντιλαμβάνονται τας προσπάθειας των αξ/κών εις την βελτίωσιν των όρων διαβιώσεως των και τούτο αυξάνει συνεχώς την εμπιστοσύνην των επ’ αυτών.
ΙΙΙ.   ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΡΩΝΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ
Η διαρκής παραμονή εις τα στρατόπεδα και η μη συμμετοχή εις επιχειρήσεις επιδρά ολεθρίως επί του ηθικού των ανδρών, αλλά και των αξ/κών.
Θεωρούν εαυτούς μειομένους διότι εις τας επιχειρήσεις, της Σικελίας λαμβάνουν μέρος το ναυτικόν και η αεροπορία μας εν ω αυτοί είναι καταδικασμένοι εις ακινησίαν.
ΙV.   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
Ταχεία συμμετοχή εις επιχειρήσεις οιασδήποτε μορφής και οπουδήποτε.
V.    ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Η Πειθαρχία Γεν. ευρίσκεται εις λίαν ευχάριστον σημείον ενώ άλλοτε εις την αναφοράν του τάγματος παρουσιάζοντο 20-30 άνδρες, αναφερόμενοι διά μικροπαραπτώματα υπό των βαθμοφόρων κατά του τρ. μήνα έφθασαν εις το σημείον να παρουσιάζονται 1-5. Κρούσματα μέθης, χασισεμπορίας ή χασισοποτίας δεν παρουσιάσθησαν. Κατά τον τρ. μήνα μόνον εν επεισόδιον εσημειώθη μεταξύ άξ/κού και στρατιώτου και τούτο εξ ασκόπου χειρισμού του αξ/κού.
Ο απομακρυνθείς εις το Στρατόπεδον Τριπόλεως λοχίας Γεωργουλάκος αναχωρών έδωκε εις τον στρ. Τζαφάρη Νικήτα ένα φύλλον της εφημερίδος «Ελευθερία» ης η κυκλοφορία είναι απηγορευμένη.
Το περιεχόμενον τούτο κάθε άλλο ήτο παρά αντιστρατιωτικόν, εκτύπα τους αξονικούς, εξύψωνε τους συμμάχους αλλά περισσότερον τους Ρώσσους.
Ο στρατιώτης δεν είχεν μελετήσει τούτο και όταν ανευρέθη υπό του ανθ/γού Πετσάκου φοβηθείς μη τυχόν το περιεχόμενον ήτο αντιστρατιωτικόν ηθέλησε να αρπάξη τούτο από τον αξ/κόν και να το κάψη εξού προήλθεν προστριβή μεταξύ τούτων αποτέλεσμα της οποίας υπήρξεν η μήνυσις του στρατιώτου.
VI.   ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ
Εκ μέρους των αξ/κών ουδεμία προστριβή. Ο Μον. υπαξιωματικός Σπυρόπουλος εξύβρισε χυδαίως στρατιώτην νεοσύλλεκτον άρτι τοποθετηθέντα εκ του ΓΚΕΣ διότι καθήμενος κατόπιν διαταγής του ιδίου και παρακολούθων θεωρητικήν διδασκαλίαν, εκάπνισε. Το ζήτημα υπέπεσεν εις την αντίληψίν μου και ηλέγχθη ο υπαξιωματικός εις δε τον στρατιώτην εδόθησαν συμβουλαί.
Μετά 4ήμερον υπεβάλλετο μήνυσις κατά του στρατιώτου επί εξυβρίσει του αυτού λοχίου, διότι δι΄ετέραν παρατήρησιν και εις ετέραν ημέραν ο στρατιώτης είπεν εις τον λοχίαν «ασικτήρη». Εκ της εξετάσεως απεδείχθη ότι ο στρατιώτης, ηλικίας 17 ετών δεν εγνώριζεν την σημασίαν της, διότι εξεταζόμενος έκλαιγε.
Δεν διέξαξα την ενέργειαν ενόρκου προανακρίσεως και τον ετιμώρησα διά 20ημέρου φυλακίσεως, παρά την εμμονήν του Δ/τού του λόχου, όστις διετείνετο ότι είναι αδιόρθωτος.
Μετά 8ήμερον ο διοικητής του λόχου προσήλθεν εις το γραφείον ζητών την επιεικεστέραν κρίσιν του στρατιώτου όστις ήδη κατέστη άριστος.
VII.  ΑΝΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ουδεμία προπαγάνδα παρουσίαζεται.
Μεταξύ καταυλισμού τάγματος και ΙΣΠΠ ευρέθη φυλ. του «Αντιφασίστα» την 26.7.43.
VIII. ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΔΕΤΕΡΩΣΙΝ ΤΩΝ
Εγένετο διδασκαλία εις τους οπλίτας υπό του υποφαινομένου περί του καταστρεπτικού έργου του αντιφασίστα, οργάνου των αναρχικών και της Πέμπτης Φάλαγγος και εκοινοποιήθη δ/γή, ανατρέπουσα τα επιχειρήματα αυτού.
IX.   ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
α)    Διατιθέμενα μέσα: Μόνον εν ραδιόφωνον.-
Οι αξ/κοί πολλάκις αγοράζωσιν εξ ιδίων πετόσφαιρον και ποδόσφαιρον διά τους άνδρας.
β)    Παρουσιαζόμεναι ανάγκαι: Δέον να χορηγηθώσιν πετόσφαιρα και ποδόσφαιρα, μουσικά όργανα, και όργανα αθλητισμού . Είς κινηματόγραφος εντός της ταξιαρχίας είναι απαραίτητος.
X.    ΔΙΑΦΟΡΑ
Προέχει η χορήγησις αδειών εις μεγαλύτερον αριθμόν ανδρών διά την υγείαν αυτών.
Το ποσοστόν 1% δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετήση τας σωματικάς ανάγκας τούτων.
Εις Λόχος δυνάμεως 100 ανδρών δέον να παρέλθουν 100 ημέρας διά να λάβη και ο τελευταίος άδειαν.
Οι άνδρες ηλικίας 19-23 ετών αυνανίζονται και η ομοφιλία, μεταξύ τούτων και αράβων φθάνει εις επικίνδυνον σημείον.
Στρατόπεδον τη 25 Ιουλίου 1943
Ο
Διοικητής του Τάγματος
Τ.Σ.Υ.

Advertisements