Απόφαση συγκρότησης κοινών ομάδων ανταρτών, ΕΟΕΑ/ΚΓΣ/24 Ιουλ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΟΙΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.3

Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον, συνελθόν σήμερον την 20ην Ιουλίου 1943 ίνα ρυθμίση το ζήτημα της συγκροτήσεως νέων ομάδων Ανταρτών και της εξυπηρετήσεως αμφοτέρων των οργανώσεων.

 αποφασίζει

 ότι εις εκάστην Επαρχίαν, όπου δεν υπάρχουσιν ομάδες και της ετέρας οργανώσεως δύνανται να συγκροτηθώσιν τοιαύται ως κάτωθι :
1) Μία ένοπλος ομάς της άλλης οργανώσεως, εκ 30 το πολύ ανδρών, δύναται να εισέλθη εις εκάστην Επαρχίαν, προς συγκρότησιν εν τη Επαρχία νέας ενόλπου ομάδος.
2) Ο Αρχηγός και τα μέλη της νεοσυγκροτηθησομένης ομάδος δεόν να εκλέγονται μεταξύ των ικανών Στρατιωτικών ή ιδιωτών των επιθυμούντων τούτο. Ο Αρχηγός και 1-2 στελέχη δύνανται να προέρχωνται και εξ άλλης περιφερείας.
3) Η νεοσυγκροτουμένη ομάς δύναται να λάβη εκ των ρίψεων από αεροπλάνου το πολύ 50 όπλα τον Αον μήνα, και αναλόγως της αποκτηθησομένης εμπιστοσύνης, αλλά το πολύ 50 όπλα κατά Βον μήνα. Εάν όμως εν τη Επαρχία διατίθενται παρά των ανδρών της οργανώσεως όπλα, ταύτα, θα χρησιμοποιώνται διά την επαύξησιν της δυνάμεως της νεοσυγκροτουμένης Ομάδος εις αριθμόν μείζον των 50. Εισαγωγή όπλων εξ άλλης Επαρχίας απαγορεύεται.
4) Προ της εισόδου εις την Επαρχίαν της εν παραγράφω ένα ομάδος, θα γνωστοποιήται τούτο εις τους Αρχηγούς των υφισταμένων εν τη Επαρχία άλλων Οργανώσεων ή εις τους αντικαταστάτας των, οίτινες, κατόπιν προσωπικής επαφής, θα επιτρέπουν απροφασίστως την συγκρότησιν της νέας ομάδος.
5) Η εξ ετέρας Επαρχίας εισελθούσα ένοπλος ομάς, μετά την συγκρότησιν της νέας ενόπλου ομάδος και μετά την οργάνωσιν εφεδρικών τοιούτων, θα απέρχεται της Επαρχίας ταύτης παραμένουσα διά τας τοιαύτας ενεργείας δύο 2 μήνας κατά μέγιστον. Κατά το διάστημα τούτο η ξένη ομάς θα δύναται να περιέρχεται ελευθέρως την Επαρχίαν και να αναπτύση το πρόγραμμα της οργανώσεώς της.
6) Αν οι εκάστης Επαρχίας οπαδοί των οργανώσεων υπερβαίνουν τους εκατόν το κοινόν Γενικόν Στρατηγείον δύναται να διατάσση την συγκρότησιν πλειόνων ενεργών ομάδων, ή εφεδρικών ενόπλων τοιούτων.
7) Διά την εξυπηρέτησιν των ομάδων και εν γένει των οργανώσεων δύναται εκάστη οργάνωσις να έχη τα όργανά της. Η ικανοποίησις των αναγκών πάσης φύσεως των ομάδων αμφοτέρων των οργανώσεων, ως και η τακτοποίησις των μεταξύ χωρικών διαφορών θα γένηται υπό κοινοτικών συμβουλίων ή λαϊκών Επιτροπών εκλεγησομένων υπό των κατοίκων διενεργηθησομένων εκλογών άνευ επεμβάσεως των οργανώσεων εις τα εκλογάς. Αι αποφάσεις των λαϊκών Επιτροπών θα είναι σεβασταί δι’ αμφοτέρας τας οργανώσεις θα εκτελώνται δε τη κοινή επεμβάσει των ενόπλων ομάδων αμφοτέρων των οργανώσεων, εφ’ όσον αιτηθή παρά της λαϊκής επιτροπής τοιαύτη επέμβασις και εφ’ όσον υπάρχουν ομάδες αμφοτέρων των οργανώσεων.
8) Ομάδες ή άτομα των οργανώσεων, κινούμενα δι’ υπηρεσίαν, θα λαμβάνουσιν επί πληρωμή τα ζητούμενα τρόφιμα. Προς τούτο, πας κινούμενος θα είναι εφοδιασμένος διά φύλλου πορείας εφ’ ου θα αναγράφεται η χορηγηθείσα ούτω τροφοδοσία. Αδιούχοι κινούμενοι θα ώσιν εφοδιασμένοι διά φύλλου αδείας δεν θα φέρωσιν όμως οπλισμόν.
9) Διά την συντήρησιν των μελών των ανταρτικών ομάδων θα διατίθενται καθ έκαστον μήνα λίραι χρυσαί μια (1), δι’ έκαστον μόνιμον αντάρτην, εφ’ όσον είναι δυνατόν να αποκτηθούν τα αναγκαία ποσά από Γενικόν Στρατηγείον Μέσης Ανατολής. Πρόσθετον ποσόν μιας λίρας χρυσής κατ’ αντάρτην υπάρχει ελπίς ότι δεν είναι δυνατόν ν’ αποκτηθή διά τους μήνας Αύγουστον, Σεπτέμβριον και Οκτώβριον, προς αγοράν αρκετών εφοδείων διά τον χειμώνα. Ουδείς μισθός θα χορηγείται εις αξιωματικούς και οπλίτας. Μόνον δύνανται να χορηγώνται εις τας απόρους οικογενείας των Αξιωματικών και ανταρτών βοηθήματα εις είδος πλην των περιπτώσεων καθ’ ας λόγω διαμονής των οικογενειών, δεν είναι δυνατή η χορήγησης είδους. Κατάχρησις του μέτρου χορηγήσεως εις χρήμα βοηθήματος θα αναφέρεται εις το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον.Τα βοηθήματα ταύτα και τα λοιπά έξοδα των οργανώσεων περιλαμβάνονται εις τα ανωτέρω ποσά.
10) Τα μέλη των εφεδρικών ομάδων δεν δικαιούνται διατροφής ή βοηθήματος ει μη μόνον καθ’ ας περιόδους θα ευρίσκονται εν ενεργώ υπηρεσία.
11) Πάς αξιωματικός ή αντάρτης, μόνιμος ή έφεδρος, έχει απόλυτον δικαίωμα να καταταγή ή ανακαταταγή εις ομάδα της αρεσκείας του, μεταπηδών από της μιας οργανώσεως εις την άλλην. Τούτο δέον να περατωθή εντός δυο μηνών από της κοινοποιήσεως της παρούσης ή ενός μηνός από της ενάρξεως δημιουργία των ομάδων, κατόπιν αιτήσεως υποβαλλομένης εις τον διοικητήν του συγκροτήματος ή λόχου εξ ου θέλει να αποχωρήση και εις εκείνους εις ον θέλη να καταταγή. Οι αποχωρούντες εκ των ήδη μονίμων ομάδων θα παραδίδωσι εις τούτους τον οπλισμόν και τον ιματισμόν ον έλαβον.

Ο
Αρχηγός της Στρατιωτικής Αγγλικής Αποστολής
ΕΝΤΥ
Ταξίαρχος

Ο Οι
Αντιπρόσωπος του Ε.Δ.Ε.Σ                              Αντιπρόσωποι του ΕΛΑΣ
Κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ                                                     Σ. ΣΑΡΑΦΗΣ
ΥΠ/ΓΟΣ                                                                 Άρης Βελουνιώτης
Β. Σαμαρινιώτης

Για την ακρίβειαν

Σ.Δ Γενικού Αρχηγείου Εθνικών Ομάδων Ε.Δ.Ε.Σ, 24-7-43
Ο Υπαρχηγός
Κ. Πυρομάγλου

Advertisements