Κοινή Απόφαση ΕΑΜ/ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ, ΕΟΑΕ/2ΓΡ/19 Ιουλ 1943


ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΟΝΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

Απόφασις υπ’ αριθ.Ι

Προς εφαρμογήν των μεταξύ της εν Ελλάδι Αγγλικής Στρατ. Αποστολής και των Οργανώσεων ΕΔΕΣ και ΕΑΜ – ΕΛΑΣ υπογραφέντος Συμφωνητικού

Α π ο φ α σ ί ζ ο μ ε ν

την συγκρότησιν Κοινού Γενικού Στρατηγείου , αποτελουμένου εκ των κάτωθι μονίμων μελών, δεόντως εξουσιοδοτημένων:
1) Διά την Αγγλικήν Στρατ. Αποστολήν, εκ του Ταξιάρχου ΕΝΤΥ αναπληρουμένου υπό του Αντ/ρχου ΚΡΙΣ και εν απουσία του υπό του Αντ/ρχου ΧΙΛΣ.
2) Διά τον ΕΔΕΣ εκ του Στρατηγού ΖΕΡΒΑ ΝΑΠΟΛ. αναπληρουμένου υπό του κ. ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΠΥΡΡΟΜΑΓΛΟΥ, ή του Υποστρατήγου ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ Κ. ή του Αντ/ρχου ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ.
3) Διά τον ΕΑΜ – ΕΛΑΣ εκ των Στρατηγού ΣΑΡΑΦΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥτου κ. ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ και του κ. ΒΑΣΙΛΗ ΣΑΜΑΡΙΝΙΩΤΗ.
Επιτελεία παρά τοις ως ανωτέρω Αντιπροσώποις θα παρασκευάζωσι πάσαν εργασίαν, υπογραφομένην παρά των ως ανωτέρω μονίμων μελών.

Σ.Δ. τη 19 Ιουλίου 1943
Ο
Αρχηγός της Αγγλ. Στρ. Αποστολής
ΕΝΤΥ
Οι
Αντιπρόσωποι του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ
Στέφανος Σαράφης
Αρης Βελουχιώτης
Βασίλης Σαμαρινιώτης
Ο
Αντιπρόσωπος του ΕΔΕΣ
Κ.Μαυρομμάτης

Ακριβές Αντίγραφο
Το ΙΙον Γραφείο

Advertisements