Ανακοίνωση 1ης Πανθεσσάλικής Συνδιάσκεψης, ΕΛΑΣ/ΑΣΕ/ΣΓΘ/2ΓΡ./10 Ιουλ 1943


Ε.Λ.Α.Σ
ΑΝΤΑΡΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΡΑΦ.ΙΙον

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Την 7ην Ιουλίου κάπου εις τα ένδοξα της Πίνδου βουνά συνήλθε η Ιη Πανθεσσαλική Συνδιάσκεψις των ανταρτών του κάμπου και των βουνών της Θεσσαλίας. Παρευρέθησαν 400 περίπου αντιπρόσωποι εξ όλων των ανταρτικών σχηματισμών Θεσσαλίας. Παρευρέθη ολόκληρον το Γενικόν Στρατηγείον ήτοι ο Συν/ρχης Στέφανος Σαράφης, ο Συναγωνιστής Βασιλ. Σαμαριναίος και ο Συναγωνιστής Αρης Βελουχιώτης. ΄Επίσης παρευρέθησαν αντιπρόσωποι των Στρατηγείων Ηπείρου, Δυτικής και Κεντρικής μακεδονίας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωακείμ, αντιπρόσωπος της Πανθεσσαλικής Επιτροπής του Ε.Α.Μ., αντιπρόσωπος της Π.Ε.Ε.Α.Μ. Καρδίτσης, Γρεβενών και άλλων πόλεων. Επίσης είχαμε την τιμή να παρευρίσκηται ο Συναγωνιστής Τέμπο , του Γενικού Γιουγκοσλαβικού Στρατηγείου, ο Συναγωνιστής Τζιότζα του Γενικού Στρατηγείου της Αλβανίας και ο στρατηγός Εντυ.
Την Συνδιάσκεψιν ήνοιξε ο Συναγ. Καραγιώργης του Στρατηγείου Θεσσαλίας. Εν συνεχεία ο Συναγωνιστής Κίσσαβος του Στρατηγείου της Θεσσαλίας ανέφερε την ιστορίαν του κινήματος εις την Θεσσαλίαν, τας διαφόρους φάσεις τας οποίας διήλθεν, τα θετικά και αρνητικά άτινα παρουσίασε και τι καθήκοντα ανατίθενται εις όλους μας, διά την συνέχισιν και νικηφόρον εξέλιξιν του αγώνος μας. Εν συνεχεία ομίλησαν ο Στρατηγός Φλούλης του Στρατηγείου Θεσσαλίας, αντιπρόσωποι των Αρχηγείων, τα υπόλοιπα μέλη του Στρατηγείου καθώς και οι αντιπρόσωποι των Στρατηγείων Δυτικής και Κεντρ. Μακεδονίας. Η ομιλία όλων εστράφη εις την διόρθωσιν των αρνητικών άτινα παρουσιάσθησαν κατά το παρελθόν, εις την προσπάθειαν της δημιουργίας τελείου Λαϊκού Στρατού και της αναδείξεως στελεχών.
Εις την Συνδιάσκεψιν επίσης ομίλησεν ο Συναγ. Σαμαριναίος όστις ανέπτυξε το υπογραφέν Σύμφωνον μεταξύ του Γεν. Στρατηγείου του Ε.Λ.Α.Σ. και του Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής. Ετόνισε τα νέα καθήκοντα άτινα πηγάζουν εκ του Συμφώνου και την γραμμήν την οποίαν δέον να ακολουθήσωμεν.
Ο Συναγ. Σαράφης ετόνισε την προδοτικήν πολιτικήν των προηγουμένων Κυβερνήσεων και την ανάγκην δημιουργίας ενός Λαϊκού Στρατού με στελέχη βγαλμένα από τα σπλάχνα του Στρατού αυτού. Ο Συναγ. Καραγιώργης ετόνισε την ανάγκην δημιουργίας Λαϊκου στρατού και τι πρέπει να τον διακρίνη.
Επίσης εις θύελλαν χειροκροτημάτων ωμίλησαν οι αντιπρόσωποι του Γιουγκοσλαβικού και Αλβανικού Στρατηγείου, οίτινες εξιστόρησαν τους σταθμούς τους οποίους διήλθεν το ανταρτικό κίνημα εις την χώραν των και την κατάστασιν εις την οποίαν ευρίσκεται σήμερον. Επίσης τον λόγον του Στρατηγού Έ ν τ υ διέκοπτον παρατεταμένα χειροκροτήματα. Ούτος ωμίλησε διά την μέχρι τούδε παρασχεθείσαν βοήθειαν ως και την τοιαύτην ήτις θα δοθή εις το προσεχές μέλλον. Αναφερόμενος δε εις τον λόγον του Τσώρτσιλ ετόνισεν ότι δεν θα είναι μακράν η στιγμή κατά την οποίαν ο Στρατός μας ως δύναμις Λαϊκή παρά το πλευρόν των Συμμάχων θα δώση το τελευταίον κτύπημα εις τον κατακτητήν, διά την πλήρην απελευθέρωσιν της πατρίδος μας και την εφαρμογήν του Συμφώνου του Ατλαντικού διά την διακυβέρνησιν της χώρας. Επίσης ομίλησεν ο Σεβασμιώτατος Ιωακείμ και ο Συναγ. ΄Αρης Βελουχιώτης.
΄Ολοι οι ομιληταί ετόνισαν την ανάγκην υπάρξεως μιας Βαλκανικής δυνάμεως ισχυράς και ικανής να υποστηρίξη τα συμφέροντα των Βαλκανικών Λαών, κατά την περίοδον του Απελευθερωτικού των αγώνος. Ο Συντονισμός των προσπαθειών θέλει επιτευχθή απολύτως με το δημιουργηθέν Γενικόν στρατηγείον εις το οποίον αντιπροσωπεύονται όλοι οι Λαϊκοί Στρατοί των Βαλκανίων.
Επίτιμον Προεδρείον της Συνδιασκέψεως εξελέγησαν οι Σερ Ουίλσων Αρχηγός του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, Στρατηγός Αϊζενχάουερ, Στρατηγός Τιμοσένκο, Στρατηγός ΄Ε ν τ υ, Συν/ρχης Στέφ. Σαράφης του Γεν. Στρατηγείου ΕΛΑΣ, Τίτο ο Αρχηγός των Γιουγκοσλαβικών ανταρτών, Μωυσής Αρχηγός των Αλβανών ανταρτών και οι Αρχηγοί των Βουλγάρων και Ρουμάνων ανταρτών.
Η συνδιάσκεψις απέστειλε θερμά χαιρετιστήρια προς την Κεντρικήν Επιτροπήν του ΕΑΜ του ΕΛΑΣ και προς τας Κυβερνήσεις Αγγλίας, Αμερικής και Σοβιετικής Ενώσεως.
Η Συνδιάσκεψις έκλεισε με τον Εθνικόν ΄Υμνον και με ατελείωτους ζητωκραυγάς υπέρ του ΕΑΜ , ΕΛΑΣ, του Ελληνικού και Βαλκανικών Λαών και των Συμμάχων ΄Αγγλων, Αμερικανών και Ρώσσων.

Πίνδος 10 Ιουλίου 1943

Το Στρατηγείον

Καραγιώργης, Φλούλης, Κίσσαβος, Μπαλής, Λογοθέτης,Καναλιώτης.

Advertisements