Συνεργασία ΕΛΑΣ με Αλβανούς και Γιουγκοσλαύους, ΕΛΑΣ/ΑΣΕ/ΓΣ/3ΕΓ/9 Ιουλ 1943


Ε. Λ. Α. Σ
ΑΝΤΑΡΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦ.ΙΙΙ
Αριθ. 68

 Συνεργασίαν μετ’ Αλβανών και Γιουγκοσλάβων

Κατόπιν του αναπτυχθέντος πνεύματος συναδελφώσεως μετά των Αλβανών και Γιουγκοσλάβων ανταρτών και της διαπιστωθείσης ανάγκης της πλήρους συνεργασίας των ανταρτικών Στρατών εναντίον τωνΣτρατών κατοχής απεφασίσθη να επιδιωχθή ο συντονισμός των ενεργειών μας και ο σχηματισμός μελλοντικώς ενός μονίμου Βαλκανικού Γενικού Στρατηγείου, όπερ θα δίδη τας γενικάς γραμμάς των επιχειρήσεων και θα συντονίζη ταύτας εις όλην την Βαλκανικήν.
Εις εκτέλεσιν των αποφάσεων τούτων παρακαλούμεν όπως επιδιώξητε την πλήρη συνεργασίαν μετά του Αλαβανικού και Σερβικού ανταρτικού Στρατού του ΕΑΜ εις τας περιφερείας τας γειτνιαζούσας μετ’ αυτών και ειδικώς εις τας περιφερείας Μπίχλιστα – Γράμμου – Κόνιτσα – Γραμπάλας – Καλαμά – Καϊμκτσαλάν – Φλωρίνης – Μοναστηρίου και Γευγελής.
Η συνεργασία αύτη δύναται να επιτευχθή καλλίτερα διά της στενής επαφής και της πλήρους Στρατιωτικής συμπράξεως, διά της δημιουργίας κοινών Αρχηγείων ή Υπαρχηγείων, της υπάρξεως Αξιωματικών συνδέσμων εναλλάξ και της δημιουργίας κοινών Συγκροτημάτων ακόμη δι’ ισαρίθμων Ελληνικών και Αλβανικών ομάδων, ή Ελληνικών και Σερβικών ομάδων. Τα Συγκροτήματα ταύτα υπό κοινήν διοίκησιν ου μόνον θα δρώσιν εναντίον των κατακτητών, αλλ’ εφοδιασμένης εκάστης ομάδος με την σημαίαν της, θα περιέρχονται τας περιφερείας Κορυτσάς – Αργυροκάστρου – Τσαμουριάς – Καστοριάς – Μοναστηρίου – Φλωρίνης – Αλμοπίας και Γευγελή, όπου υπάχουσι ΄Ελληνες, Αλβανοί και Σλαυόφωνοι Μακεδόνες και διά της παρουσίας των, λόγων των και κοινής συμβιώσεως θέλουσι συντελέσει εις την ανάπτυξιν αδελφικών σχέσεων μεταξύ των λαών των περιοχών τούτων και την κατανόησιν παρ’ αυτών ότι δέον διά παντός τρόπου να υποστηρίξωσι τον κοινόν αγώνα κατατασσόμενοι εν τέλει εις τας κοινάς ταύτας ομάδος ή δημιουργούντες ανεξαρτήτους τοιαύτας υπό τας διαταγάς των κοινών Αρχηγείων.
Η Στρατιωτική αύτη συνεργασία θέλει επί πλέον συντελέσει εις την ανάπτυξιν ενός απολύτως φιλικού πνεύματος απαραιτήτου διά την φιλικήν επίλυσιν των τυχόν υπαρχουσών συνοριακών διαφορών κατά το Συνέδριον της Ειρήνης και την δημιουργίαν των προϋποθέσεων εκείνων αίτινες είναι απαραίτητοι διά την εις το μέλλον αδελφικήν διαβίωσιν και συνεργασίαν των Βαλκανικών Λαών.

Παραλήπται Γενικόν Στρατηγείον 9/7/43

Στρατηγείον Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας Στέφανος Σαράφης
Κοινοποίησις
Αρης Βελουχιώτης
Γενικάς Στρατηγεία Αλβανίας και Γιου/βίας
Κεντρικήν Επιτροπήν του ΕΛΑΣ (υ.τ.α.) Βασίλης Σαμαρνιώτης
Στρατηγεία Θεσσαλίας και Στερ. Ελλάδος

Ακριβές Αντίγραφο

Advertisements