Απόφαση καθορισμού αγοράς ειδών, ΕΟΑΕ/ΚΓΣ/6 Σεπ 1943


Απόφασις υπ’ αριθ. 25

Το Κοινόν Γενικόν Στρατηγείον λαβόν υπ’ όψιν ότι αι τιμαί των διαφόρων ειδών ηυξήθησαν ένεκεν της υψώσεως της τιμής της λίρας
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Καταργεί την απόφασιν υπ’ αριθ. 10 και διατάσσει την καταστροφήν της .
2) Ορίζει ανώτατα όρια των αγοραζομένων υπό των Εθνικών Οργανώσεων ειδών τροφίμων ως κάτωθι:
– Σίτου αναλόγως της ποιότητος μέχρι το πολύ 3500 δρχ κατ’ οκάν
– Αραβοσίτου αναλόγως της ποιότητος μέχρι το πολύ 2.500 δρχ κατ’ οκάν.
– Τύρου φέτας μέχρι το πολύ 20.000 δρχ κατ΄οκάν.
– Τυρού κασέρι μέχρι το πολύ 26.000 δρχ κατ’ όκάν.
3) Τα ανωτέρω προϊόντα θα αγοράζωνται εν ανάγκη υποχρωτικώς. Δέον όμως να αφήνονται εις τους παραγωγούς τα 50% των πλεονασμάτων των, ίνα διαθέτωσιν ελευθέρως ταύτα, προς πορισμόν άλλων αναγκαίων αυτοίς ειδών.

Σ.Δ. 6 Σ/βρίου 1943
Η
Αγγλική Στρατ. Αποστολή
ΚΡΙΣ
Ο Οι
Αντ/πος Αντ/ποι ΕΛΑΣ
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ

Διά την αντιγραφήν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements