Ανακοίνωση 1ης Συνδιάσκεψης Ανταρτών ΕΛΑΣ, ΕΛΑΣ/ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/30-6-1943


ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΙΚΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ (ΕΛΑΣ)
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 Την 29ην Ιουνίου συνήλθε, κάπου εις την περοφέρειάν μας, η πρώτη Συνδιάσκεψις των Ανταρτών του Ε.Λ.Α.Σ. της Δυτικής Μακεδονίας. Παρευρέθησαν 280 αντιπρόσωποι εξ όλων των ανταρτικών σχηματισμών της Μακεδονικής Πίνδου (Υπαρχηγεία, ΄Ορλιακα, Σμόλικα και Γράμμου) και της οροσειράς Βαρνούντος (Υπαρχηγεία Μπούρινου, Σινιάτσικου και Βίντσυ). Παρευρέθη επίσης αντιπροσωπεία των ανταρτικών σχηματισμών της Κεντρικής Μακεδονίας Βερμίου και Πιερρείων).
Το Γενικόν Στρατηγείον του ΕΛΑΣ αντιπροσώπευσαν οι συναγωνισταί Βασίλης Σαρμανιώτης και Κ. Καραγιώργης. Το Στρατηγείον Θεσσαλίας αντιπροσωπεύθη υπό τριών συναγωνιστών. Αντιπροσωπεύθησαν ωσαύτως αι Επιτροπαί του ΕΑΜ της Δυτικής Μακεδονίας. Τέλος, διά πρώτην φοράν εις Συνδιάσκεψιν Ελλήνων ανταρτών, παρευρέθη αντιπρόσωπος του Γενικού στρατηγείου του Γιουγκοσλαβικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, ο συναγωνιστής Τέμπο, αντιπρόσωπος του Γενικού Στρατηγείου του Αλβανικού Λαϊκού απελευθερωτικού στρατού, ο συναγωνιστής Τζιότζα και ένας άλλος συναγωνιστής.
Η Συνδιάσκεψις διεξήχθη ολόκληρος εις ατμόσφαιραν εξαιρετικού ενθουσιασμού και θυέλλης χειροκροτημάτων και ζητωκραυγών, ιδίως κατά τας ομιλίας των αντιπροσώπων του Γενικού στρατηγείου του ΕΛΑΣ, του Γιουγκοσλαβικού και του Αλβανικού Γενικού Στρατηγείου. Η Συνδιάσκεψις επεφύλαξε θερμοτάτην υποδοχήν εις τον παρακολουθήσαντα μέρος των εργασιών της και ομιλήσαντα προς αυτήν ΄Αγγλον στρατηγόν, ως αντιπρόσωπον των Ηνωμένων Εθνών Αγγλίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ενώσεως.
Εις τας διεξοδικάς των εισηγήσεις οι συναγωνισταί του Στρατηγείου μας Νίκος Σμόλικας και Μ. Καρατζάς, καθώς και οι αντιπρόσωποι όλων των Αρχηγείων και Υπαρχηγείων εις τας ομιλίας των προέβησαν εις εξονυχιστικήν ανασκόπησιν όλων των πλευρών του ανταρτικού κινήματος της Δυτικής Μακεδονίας, εις θαρραλέαν κριτικήν και αυτοκριτικήν των λαθών και ελλείψεων. Διά των λόγων των αντιπροσώπων του Στρατηγείου Θεσσαλίας διωχετεύθη η πλουσία πείρα του ανταρτικού κινήματος της γειτονικής περιοχής. Με τους λόγους των αντιπροσώπων του Γενικού Στρατηγείου εχαράχθη φωτεινά η γραμμή της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ εις το ανταρτικόν κίνημα. Εξαιρετικώς ενδιαφέροντες υπήρξαν οι λόγοι του Γιουγκοσλάβου και των Αλβανών αντιπροσώπων οίτινες διωχέτευσαν την πλουσιωτάτην πείραν των γειτονικών ανταρτικών κινημάτων.
Εις το επίσημον Προεδρείον της Συνδιασκέψεως εξελέγησαν οι σερ Ουϊλσων Αρχηγός του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, στρατηγός Αϊζενχάουερ, στρατάρχης Τιμοσένκο, συνταγματάρχης Στέφανος Σαράφης του Γενικού Στρατηγείου του Ε.Λ.Α.Σ., ο αρχηγός του Γενικού Στρατηγείου των Γιουγκοσλάβων ανταρτών και οι Αρχηγοί των Βουλγάρων και Ρουμάνων ανταρτών. Η συνδιάσκεψις απέστειλε θερμά χαιρετιστήρια προς την Κεντρικήν Επιτροπήν του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ , προς τον Αθηναϊκόν και Πειραϊκόν λαόν και προς τας Κυβερνήσεις της Αγγλίας, της Αμερικής και της Σοβιετικής Ενώσεως.
Το Γενικόν Στρατηγείον του Ε.Λ.Α.Σ. καθώρισε την σύνθεσιν της διοικούσης Επιτροπής του Στρατηγείου Δυτικής Μακεδονίας από τους εξής συναγωνιστάς: Συνταγματάρχην Κ. Τζιότζον, μόνιμους αξιωματικούς Μ. Καρατζάν και Στέλιον Γιάγκοβαν, τον Νίκον Σμόλικαν ως αντιπρόσωπον του ΕΑΜ και τον Βαγέλλην Σλομπόταν.
Με τον Εθνικόν ΄Υμνον και ατελείωτους ζητωκραυγάς υπέρ του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του Ελληνικού λαού, των βαλκανικών λαών και των συμμάχων ΄Αγγλων, Αμερικανών και Ρώσσων η ιστορική πρώτη Συνδιάσκεψις των ανταρτών του ΕΛΑΣ της Δυτικής Μακεδονίας επεράτωσε τας εργασίας της.

Μακεδονική Πίνδος 30 Ιουνίου 1943

ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΣ

Ακριβές Αντίγραφον

Advertisements