Εκθεση καταστάσεως ΕΕΔ Λόχου Μηχανικού, Μάι 1943


Αριθμ. Πρωτ. Α.Π. 128.
ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Εν Στρατοπέδω τη 25 Ιουνίου 1943

Ο
1ος ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ 1ην  ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΝ
Γραφείον ΙΙον
ΕΝΤΑΥΘΑ

«Υποβολή περιοδικής εκθέσεως επί υπ’ αριθμ.Α.Π.626.»

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω συνημμένως περιοδικήν έκθεσιν ως η υπ’ αριθμ. Α.Π. 626/18.6.43 Δ/γης Υμών.
Συν/να 1 εκ δύο φύλλων                                                      Τ.Υ.

ΜΗΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ


Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
επί της καταστάσεως του ηθικού του Λόχου Μηχανικού μηνός Μαΐου 43.

Ι.      Ηθικόν
1)    Αξιωματικών,
α.    Διάθεσις προς πόλεμον. Επί όλων των Αξιωματικών είναι έκδηλος και ανυπόμονος η διάθεσις προς πόλεμον.
β.    Αρμονία μεταξύ των. Μεταξύ των Αξιωματικών παρατηρώ αρμονίαν διαβιώσεως ομαλήν.
γ.    Επίδοσις εις Ασκήσεις. Παρετήρησα επίδοσιν εις ασκήσεις ικανοποιητικήν.
δ.    Προσωπικαί προστριβαί. Τοιαύται μεταξύ των Αξιωματικών δεν υπάρχουν.
ε.     Συζητήσεις πολιτικαί. Δεν υπέπεσε εις την αντίληψίν μου να συζητούν οι Αξιωματικοί πολιτικάς συζητήσεις.

2)    Οπλίτων
α.    Διάθεσις προς πόλεμον. Εκτός των εναπομεινάντων  επτά αναρχικών στοιχείων εν τω Λόχω μετά την απομπομπήν τοιούτων ομοίων κατά τους παρελθόντας μήνας και έπειτα από τα γεγονότα του Μαρτίου επί των υπολοίπων Στρατιωτών είναι έκδηλος η διάθεσις, προς πόλεμον.
β.    Επίδοσις εις ασκήσεις. Οι οπλίται έχουν άριστον επίδοσιν εις τας ασκήσεις.
γ.    Νοσταλγία και εμπιστοσύνη εις διοικήσεις. Οι οπλίται είχον απόλυτον εμπιστοσύνην εις την υπό του Ταγ/ρχου κ. Καρδαμάκη Βασιλ. διοίκησιν και έχουν ομοίως εις την Διοίκησιν του υποφαινομένου.
δ.    Ζητήματα προσφύγων επιδρώντα εις αυτούς. Δεν παρατηρήθησαν ούτε και υπάρχουν ζητήματα προσφύγων τα οποία να επιδρούν δυσμενώς επί της όλης εν γένει καταστάσεώς των ουδείς παρεπονέθη σχετικώς.

ΙΙ.    Εκτελεσθείσαι διδασκαλίαι διά την εξύψωσιν του ηθικού.
α.    Διάφοροι ομιλίαι και παραδειγματισμοί καλών πράξεων εγένοντο κατά τας συγκεντρώσεις και ασκήσεις του Λόχου.

ΙΙΙ.   Ζητήματα Επιδρώντα δυσμενώς επί του ηθικού.
α.    Ουδέν υπάρχει.

ΙV.   Προτεινόμενα μέτρα προς θεραπείαν
α.    Ουδέν.

V.    Πειθαρχία.
Η πειθαρχία εν τω Λόχω ευρίσκεται εις αρίστην κατάστασιν. Χασισεμπορία, χασισοποτία, μέθη, επισόδεια με ανωτέρους. Ουδέν σχετικόν παρετηρήθη.

VI.   Συμπεριφορά βαθμοφόρων προς άνδρας.
Η συμπεριφορά των βαθμοφόρων προς τους άνδρας είναι αδελφική.

VIΙ.  Αναρχικά στοιχεία.
Υπάρχουν υπολείματα αναρχικών στοιχείων μετά την εκκαθάρισιν ωρισμένων τοιούτων και μετά τα γεγονότα του μηνός Μαρτίου.
Αναφέρθημεν και επανερχόμεθα διά ταύτης διά την απομάκρυνσιν των κατώθι:

1.    Επιλοχίου. Καλαντζή Μιχαήλ,
2.    Δεκαν. Δήμου Θεοδ.
3.    Δεκαν. Θεοδωρίδου Ζήση,
4.    Δεκαν. Κατάνιου Γεωργ.
5.    Στρατ. Χατζηγεωργίου Αγαμ.
6.    Άλβου Αλβέρτου,
7.    Κουταλίδα Βασιλ.-

VIΙΙ. Ληφθέντα μέτρα προς εξουδετέρωσιν ενεργειών των.
Παρακολουθούνται υπό της Διοικήσεως και των Αξ/κών και εις κάθε ευκαιρίαν ενασκείται πειθώ επ’ αυτών διά παντός λεπτού τρόπου, πλην όμως ούτοι παραμένουν αδιόρθωτοι.

ΙΧ.   Ψυχαγωγία.
α.    Διατεθέμενα μέσα. Διά του ραδιοφώνου μουσικής και ειδήσεων διά της απασχολήσεως εις ποδοσφαιρικά μάτς και διά της χορηγήσεως ολιγοώρων αδειών.

Χ.    Διάφορα
Ουδέν.

Εν Στρατοπέδω τη 25 Ιουνίου 1943

Ο
Διοικητής του Λόχου
Τ.Υ.

ΜΗΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Advertisements