Απόφαση Στρατοδικείου για υποκίνησ σε απείθεια, 2 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/26 Ιουν 1943


ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦ. Ι & ΙV & Δ/ΣΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 25318

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Το Έκτακτον Στρατοδικείον της Ταξιαρχίας κατά την συνεδρίαν της 23 Ιουνίου και 25 ιδίου 1943 εξέδοτο τας κάτωθι αποφάσεις:

1)     Την υπ’ αριθ. 11/24.6.43, δι’ ης κατεδίκασε τον Λοχίαν Χανιώτην Στέφανον του 7ου Τάγματος, επί υποκινήσει εις ομαδικήν απείθειαν, πράξει τελεσθείση τη 16/17.5.43, εις φυλάκισιν ενός και ημίσεος (1½) έτους και ανέβαλε την έκτισιν της ποινής του.

Ωσαύτως εξέφρασε ευχήν όπως η Ταξιαρχία ελέγχξη αυστηρώτατα πειθαρχικώς τους υπξ/κούς του 3ου Λόχου του 7ου Τάγματος 1) Κρητικόν Γεώργιον, 2) Ευσταθιάδην Αντώνιον, 3) Στογιάννην Στέφανον και 4) Γαλαννόπουλον Θωμ., διότι υπξ/κοί όντες του 3ου Λόχου του 7ου Τάγματος κατά την εκδηλωθείσαν ομαδικήν απείθειαν του Λόχου των κατά την πρωΐαν της 17.5.43, ου μόνον δεν έλαβον, ως ώφειλον, παν μέτρον προς πρόληψιν ταύτης αλλά και κατά την στιγμήν της εκδηλώσεως της επέδειξαν ασύγγνωστον αδιαφορίαν και παντελή έλλειψιν συναισθήσεως του καθήκοντός των, παραμείναντες απαθείς εντός των σκηνών των.

2)     Την υπ’ αριθ. 12/24.6.43 απόφασιν, δι’ ης κατεδικάσθη ο στρατ. Περδίκης Δημήτριος του Χαραλάμπους του 7ου Τάγματος εις φυλάκισιν ενός (1) έτους, διά λιποταξίαν εις το εσωτερικόν και εν καιρώ πολέμου και ανεβλήθη η έκτισις της ποινής αυτού μέχρι πέρατος του πολέμου.

3)     Την υπ’ αριθ. 13/25.6.43 απόφασίν του, δι’ ης κατεδίκασε τους 1) Λοχίαν Λίβερην Τρύφωνα του Προκοπίου ως ένοχον προδοσίας κατά της Χώρας και παροτρύνσεως εις λιποταξίαν εις το εσωτερικόν και εν καιρώ πολέμου, εις την ποινήν του θανάτου και στρατιωτικήν καθαίρεσιν, 2) τον Δεκ. Σιγουλάκην Γεώργιον του Εμμανουήλ εις φυλάκισιν τεσσάρων (4) ετών και έκπτωσιν του βαθμού του, 3) τον Δεκ. Μαθιούδην Αδαμάντιον του Αναστασίου εις φυλάκισιν ενός (1) έτους και έκπτωσιν του βαθμού του και ανέβαλε την έκτισιν της ποινής του μέχρι πέρατος του πολέμου, ουχί όμως και της εκπτώσεως, 4) τον στρατ. Λίγκον Νικόλαον του Δημητρίου εις φυλάκισιν ενός (1) έτους και ανέβαλε την έκτισιν της ποινής του μέχρι πέρατος του πολέμου και 5) εξέφρασε την γνώμην τέλος όπως ο Υποδ/νεύς Χαλκιάς Στυλιανός μεταφέρθη εις την τάξιν του απλού στρατιώτου.

Λαβών υπ’ όψει τας ως άνω υπ’ αριθ.11, 12 και 13 αποφάσεις του Εκτ. Στρατοδικείου της Ταξιαρχίας ως και τα άρθρα 387 και 388 Στρ. Π. Κώδικος.

Ι

Τον Λοχίαν Χανιώτην Στέφανον του 7ου Τάγματος μετατίθημι εις τον 4ον τοιούτον ΚΑΣΑΣΣΙΝ και εντέλλομαι όπως το 7ον Τάγμα υποβάλη έκθεσιν παραπομπής τούτου εις Ανακριτικόν Συμβούλιον προς έκπτωσιν εκ του βαθμού του, και καθορίζω όπως ούτος εκτίση μερίμνη του εις ο μετατίθεται Τάγματος ποινήν 450 ημέρου φυλακίσεως.

Ο ειρημένος θέλει εγκλεισθή από τούδε εις το Πειθαρχείον της Ταξιαρχίας θέλει δε αποσταλή  εις το 4ον Τάγμα μερίμνη του καθ’ ημάς ΙVου Γραφείου.

ΙΙ

Το 7ον Τάγμα θέλει υποβάλη παρομοίαν έκθεσιν διά τους υπξ/κούς α) Κρητικόν Γ., β) Ευσταθιάδην Αντ., γ) Στογιάννην Στεφ. και δ) Γαλαννόπουλον Θωμάν, διά την αναφερομένην ως άνω αιτίαν.

ΙΙΙ

Εντέλλομαι όπως ο καταδικασθείς στρατιώτης Περδίκης Δημήτριος εκτίση μέρος της επιβληθείσης και αναβληθείσης αυτώ ποινής φυλακίσεως, ήτοι ένα (1) μήνα εις το Πειθαρχείον της Μονάδος του μερίμνη αυτής.

ΙV

Αναβάλλω μέχρι πέρατος του πολέμου την εκτέλεσιν της διά της υπ’ αριθ. 13/25.6.43 αποφάσεως του Εκτ. Στρατοδικείου της Ταξιαρχίας, επιβληθείσαν ποινήν του θανάτου εις τον Λοχίαν ΛΙΒΕΡΗΝ ΤΡΥΦΩΝΑ και διατάσσω όπως ούτος εγκλεισθή εις τας Φυλακάς ΚΑΡΚΟΥΡ, ως και ο δεκανεύς Σιγουλάκης Γεώργιος.

V

Εντέλλομαι όπως ο καταδικασθείς Δεκ. Μαθιούδης Αδαμάντιος, του 5ου Τάγματος εκτίση μέρος της επιβληθείσης αυτώ και αναβληθείσης ποινής φυλακίσεως, ήτοι ένα (1) μήνα εις το Πειθαρχείον της Μονάδος του, μερίμνη του Τάγματός του.

Ούτως βάσει της ως άνω αποφάσεως εκπίπτει του βαθμού του.

VI

Εντέλλομαι όπως ο στρατιώτης Λίγκος Νικόλαος του 5ου Τάγματος, εκτίση επίσης μέρος της επιβληθείσης αυτώ και υπό του Δικαστηρίου αναβληθείσης ποινής φυλακίσεως, ήτοι ενός (1) μηνός εις το Πειθαρχίον της Μονάδος του μερίμνη ταύτης.

VIΙ

Διατάσσω την έκπτωσιν εκ του βαθμού του υποδεκανέως Χαλκιά Στυλιανού και μεταφέρω τούτον εις την τάξιν του απλού στρατιώτου διότι καίτοι εγνώριζεν την εγκατάλειψιν των τάξεων του Στρατού υπό των εν τη μνησθείση αποφάσει αναφερομένων οπλίτών του Τάγματος του (5ου) μεθ’ ων συνηντήθη εις Δαμασκόν, δεν έσπευσε ν’ αναφέρη το γεγονός εις τας Προϊσταμένας του Αρχάς.

Ο ΙΙ Λόχος Μεταφορών να διαθέση ένα αυτοκίνητο 1½ τον. διά την μεταφοράν εις Φυλακάς ΚΑΡΚΟΥΡ εντός της 28ης λήγοντος του καθαιρεθέντος ΛΙΒΕΡΗ ΤΡΥΦΩΝΟΣ και του εκπεσόντος του βαθμού του δεκανέως ΣΙΓΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Το απόσπασμα συνοδείας εξ ενός Αξ/κού, ενός υπαξ/κού και έξ στρατιωτών να ορίση το 6ον Τάγμα Πεζικού. Το απόσπασμα τούτο να ευρίσκεται την 7.30 ώραν της 28ης λήγοντος προ του Πειθαρχείου της καθ’ ημάς Ταξιαρχίας διά την μεταγωγήν των ως άνω.

Το απόσπασμα θέλει παραλάβη και παραδώση εις Τάγμα ΚΑΣΑΣΣΙΝ εκτός του Λοχίου Χανιώτου και άλλους τέσσαρας οπλίτας μετατεθέντας εις το εν λόγω Τάγμα.

Ημέρα επανόδου εις Στρατόπεδον Ταξιαρχίας 2α Ιουλ. 1943.

Τροφή εις είδος 4 ημερών συμφώνως υπ’ αριθ. 20210/8.6.43 Δ/γη Ταξιαρχίας.

Εν Στρατοπέδω τη 26η Ιουνίου 1943

Ο

Διά την ακρίβειαν                                              Τ α ξ ί α ρ χ ο ς

Η Διεκπεραίωσις                                                             ΜΠΕΓΕΤΗΣ Ι.

Τ.Σ.Υ.                                                                           Συντ/ρχης

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ

5ον & 7ον Τάγματα Πεζ.-

Πειθαρχείον Ταξ/χίας-Φυλακαί Καρκούρ.-

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Υπουργ. Στρατ. (υ.τ.α.)-Μον.-Σχημ.-Γραφεία-Διευθύνσεις.-

Advertisements