Εκθεση Γεγονότων Δωρίδας Ναυπάκτου


Εκθεσις επί των γεγονότων Δωρίδος και Ναυπάκτου.

Το τελευταίον δεκαήμερον Μαρτίου τμήματα του ΕΛΑΣ αφώπλισαν εις χωρίον Σερνικάκι Παρνασσίδος και εις άλλα χωρία τμήματα και μαχητικάς ομάδας του 5/42 Συντάγματος του ΕΚΚΑ.
Το τμήμα του Λοχαγού Δεδούση ευρισκόμενον εις Πενταγιούς Δωρίδος και νομίζων ότι επρόκειτο περί γενικής ενεργείας ΕΛΑΣ αφώπλισεν την μαχητικήν ομάδα Πενταγιών και συνέλαβε και την περιφεριακήν διοίκησιν ΕΑΜ – Δωρίδος. Τη επεμβάσει του Συν/ρχου Ψαρρού επανακάμψαντος εκ Πλάκας απεδόθησαν και αφέθησαν ελεύθεροι οι συλληφθέντες.
Την νύκτα της 1 προς 2 Απριλίου το τμήμα Δεδούση ευρισκόμενον εις Ευπάλιον Δωρίδος και στρατωνιζόμενον εις το οίκημα του Γυμνασίου είχεν φιλικήν συγκέντρωσιν παρευρισκομένων περί τα 700 άτομα (άνδρες – γυναίκες – παιδιά).
Την 11ην νυκτερινήν η αίθουσα εβλήθη αιφνιδιαστικώς δι’ όλμων φονευθείσης μιάς γυναίκας και τραυματισθέντων 6 έως 7 ατόμων. Είς αντάρτης που είχε σταλή προ της επιθέσεως διά να πάρη κρασί συνελήφθη καθ’ οδόν και εσφάγη. Η επιτεθείσα δύναμις του ΕΛΑΣ ανήρχετο εις 260 άνδρας, υπό τον Κρόνον. Συγχρόνως όμως και άλλα τμήματα του ΕΛΑΣ είχον επιτεθή κατ’ άλλων τμημάτων του 42 Συν/τος εις άλλα σημεία. Επί πλέον τα τμήματα Ναυπακτίας και Μακρυνίας είχον καταλάβει την δυτικήν όχθην του Ποταμού Μόρνου από της γεφύρας μέχρι παραλίας.
Εις Ευπάλιον και περιοχήν του συνήφθη μάχη από της ανωτέρω ώρας διαρκέσασα μέχρι της 4ης απογευματινής της επομένης ημέρας. Τα τμήματα του ΕΛΑΣ είχον …….. νεκρούς και πολλούς τραυματίας, 65 συλληφθέντας και κυρίως ειπείν η μάχη έληξεν υπέρ του 42 Συντ/τος.
Από της στιγμής αυτής ήρχισαν το μεν 42 Σύντ/μα να συγκεντρώνεται εις την περιοχήν ΚΛΗΜΑ ΔΩΡΙΔΟΣ ίνα αμυνθή εις ορισμένην τοποθεσίαν το δε ΕΛΑΣ να μετακινή τμήματά του προς την τοποθεσίαν ταύτην. Δύναμις του 42 Συν/τος 440 άνδρες, του ΕΛΑΣ δε περί τους 2500 άνδρες εκ Μακεδόνων, Σέρβων, Θεσσαλών κτλ. Ο ΄Αρης ηγούμενος ομάδος του βαρυποινιτών ήλθεν και αυτός.
Την Μ.Παρασκευήν ήρχισεν η επίθεσις των τμημάτων του ΕΛΑΣ κατά του 42 Συντ/τος. Εν τω μεταξύ είχον διεξαχθή διαπραγματεύσεις ίνα προς αποφυγήν αιμοτοχυσιών λυθή ειρηνικώς το ζήτημα και ο Συντ/ρχης Ψαρρός είχεν υποχωρήσει εις όλα δεχθείς μάλιστα το 42 Σύντ/γμα να υπαχθή εις την Γραμματείαν του ΠΕΕΑ. Και ενώ ο τραγικώς σφαγιασθείς Ψαρρός ανέμενεν την απάντησιν την Μεγ. Παρασκευήν εδέχετο την επίθεσιν. Η μάχη διήρκεσεν επί δύο ημέρας. Το τμήματα του Δεδούση, ως λέγουν, υπέστη αιφνιδιασμόν και συνεπεία τούτου επηκολούθησεν η διάλυσις του 42 Συν/τος. Μέρος τούτου, περί τους 10 αξιωματικούς Καπετζώνης κτλ. και περί τους 100 αντάρτας κατέφυγον μετά του αφοπλισμού των εις τας Πάτρας.
Η κατάστασις ήτις επηκολούθησεν μετά την διάλυσιν του 42 Συν/τος είναι απερίγραπτος. Καθημερινώς έρχονται εις φώς και νέαι ανατριχιαστικαί λεπτομέρειαι των κακουργημάτων και θηριωδιών. Ο Συντ/ρχης Ψαρρός μετά δύο αξιωματικών και 10 ανταρτών, συλληφθείς εις ΚΑΡΑΪΣΤΟΝ και οδηγούμενος εις ΚΛΙΜΑ ΔΩΡΙΔΟΣ εσφάγη καθ’ οδόν μετά των λοιπών. Ο λοχαγός Λιβέρης και Ανθ/στής Ευαγγελόπουλος ευρέθησαν με κομμένας τας καρωτίδας και τους πόδας. Τον Υπολοχαγόν Αλεξόπουλον και τινά άλλον αξιωματικόν τους εχάραξαν με το μαχαίρι και τους έρριχναν αλάτι και λάδι βρασμένο τέλος δε τους έσφαξαν. Οι Ταγματάρχαι Δημητριάδης και Διακουμάκης εσφάγησαν. Περί τους 120 με 150 αντάρται συλληφθέντες εσφάγησαν κατά τον πλέον άγριον τρόπον αφού προηγουμένως απεγυμνώθησαν τελείως. Τα πτώματα παρέμειναν άταφα και απηγόρευσαν στους χωρικούς την ταφήν και αναγνώρισιν τούτων. ΄Ολη η περιοχή εκείνη όζει εκ της δυσωδίας των αρξαμένων να σήπωνται πτωμάτων. Προσέτι τα τμήματα του ΕΛΑΣ επεδόθησαν εις συστηματικήν λεηλασίαν της περιοχής, οι δε εξαπολυθείσαι τρομοκρατίαι είναι απερίγραπται. Γενικώς η κατάστασις είναι ΦΡΙΚΩΔΗΣ..
Από το διαλυθέν 42 Σύντ/γμα το ΕΛΑΣ έλαβε μεγίστην ποσότητα οπλισμού και πυρομαχικών καθώς και σημαντικάς ποσότητας τροφίμων και λιρών (3000).
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.
Την νύκτα της 8 προς 9 Απριλίου και περί ώραν 2330 δύναμις του ΕΛΑΣ 250 ανδρών εκ των συγκεντρωμένων εις την Δυτικήν όχθην του Μόρνου επετέθη αιφνιδιαστικώς και εγκληματικώς κατά της χωροφυλακής της Ναυπάκτου, κατά των οικιών των αξιωματικών, της Επιτροπής Εθνικού Αγώνος και των πολιτών των προσκειμένων προς το ΕΔΕΣ, με σκοπό τον αφοπλισμόν της χωροφυλακής την λεηλασίαν και την σύλληψιν των ημετέρων. Η επίθεσις διήρκεσεν πλέον των 2 ωρών αλλά προ της αντιστάσεως της χωροφυλακής και πολιτών ηναγκάσθησαν να αποχωρήσουν συναποκομίζοντες μεθ’ εαυτών 15 τραυματίας εξ ων 1 ή 2 νεκρούς. Χαρακτηριστικόν είναι ότι και αι γυναίκες ακόμη έρριπτον εκ των εξωστών γλάστρας ίνα παρεμποδίσωσιν την παροέλασιν των ανταρτών του ΕΛΑΣ.

Κατόπιν της αποτυχίας των αυτής προέβησαν εις δολοφονίας ΕΔΕΣιτών και απαγωγάς ημετέρων.-

Διά την ακρίβειαν
εκ του προσωπικού μου αρχείου
Τ.Υ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Advertisements