Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές, ΓΕΣ/Α2/18 Ιουν 1943


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
ΤΜΗΜΑ Β.΄
Αριθμ. Πρωτοκ. Α.Π. 8488/18-6-43
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
ΕΚΘΕΣΙΣ
Εξετάσεως Σπύρου Σάντρου, κατοίκου Κάτω Τζουμαγιάς Σερρών και Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητος.
Ελήφθη την 28-5-43.
Αφίχθην την 15 τρέχον, μηνός κανονικώς.
Η κατάστασις των Ελλήνων είναι οικτρά από πάσης πλευράς διότι συνεχώς εντείνονται τα μέτρα καταπιέσεως των Ελλήνων.
Η εγκατάστασις Βουλγάρων αγροτών αποίκων συνεχίζεται: οι αφικνούμενοι Βούλγαροι παραλαμβάνονται από τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν Σιδηροκάστρου από τους Έλληνας κατοίκους των χωρίων και μεταφέρονται εις τα χωρία των. Οι Βούλγαροι αφού περιέλθουν το χωρίον και κάμουν την εκλογή της κατοικίας, μεταβαίνουν εις την κοινότητα και αμέσως επακολουθεί άμεσος εκκένωσις των οικιών υπό των Ελλήνων γεωργών και αστών οι οποίοι στιβάζονται εις οικίας άλλων Ελλήνων. Παραλαμβάνουν και διάφορα αντικείμενα. Κτήματα λαμβάνουσι από τους Έλληνας ιδιοκτήτας έστω και εσπαρμένα. Επίσης ολόκληρος η κινητή και ακίνητος περιουσία των αναχωρησάντων Ελλήνων περιέρχεται εις τους Βουλγάρους.
Όλοι οι αφικνούμενοι Βούλγαροι άποικοι ούδεμίαν σχέσιν έχουν με τον τόπον. Πρόκειται περί Βουλγάρων πτωχοτάτων και καταγομένων εκ Παλαιάς Βουλγαρίας και ουχί εκ Μακεδονίας όπως διατείνωνται διά του τύπου οι Βούλγαροι.
Κατ΄αρχάς ήλθον μερικοί καταγόμενοι εκ της περιοχής Σιδηροκάστρου και Ηρακλείας, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι εις την περιοχήν Πετριτσίου, δεν ηθέλησαν όμως να επανέλθουν εις τας εστίας των, λέγοντες ότι «ημείς θα έλθωμεν όταν γίνη ειρήνη».
Μεταξύ 1-10 Μαΐου εγένετο γενική καταγραφή των Ελλήνων και Βουλγάρων. Κατά την καταγραφήν εζητήθη η υπηκοότης από τους Έλληνας.
Έλληνες, οι ανήκοντες εις τας κλάσεις 1922 και 1923 εστάλησαν εις τα τάγματα εργασίας μεταξύ 10 και 15 Μαΐου ε.ε.
Οι δηλώσαντες Βούλγαροι εστάλησαν εις τας Μονάδας του τακτικού Στρατού προς εκπαίδευσιν εις το εσωτερικόν της Βουλγαρίας και τας Βουλγοκρατούμενας Σερβικάς περιοχάς.
Όλα τα εσπαρμένα χωράφια με καλαμπόκι, κατόπιν διαταγής των Βουλγαρικών Αρχών οργώθησαν εκ νέου και διετάχθησαν οι χωρικοί να τα σπείρουν με βαμβάκι.
Η ασφάλεια κυρίως διατηρείται από τους Βουλγάρους κατοίκους. Έχουν οπλισθή όλοι οι αποικισθέντες Βούλγαροι καθώς και οι εκδηλωθέντες τοιούτοι εκ των γηγενών. Την νύκτα περιτρέχουν τα χωρία περίπολοι χωρικών καθώς και την ύπαιθρον. Εις τας κακοποιήσεις των Ελλήνων, λαμβάνουν ενεργόν μέρος και οι εκδηλωθέντες εκ των γηγενών Βούλγαροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται και ως πράκτορες και καταδόται των Βουλγαρικών αρχών.
Ο εξετασθείς
ΣΠ. ΣΑΝΤΡΟΥ
(Αριθ. Πρωτ. Ε.Π.1603/8-6-43.Γ.Δ. Μακεδονίας.ΙΙ/Β΄.Α.Π.8488/18-6-43).

Advertisements