Επιστολή Τζουμερκιώτη προς αντισυνταγματάρχη Χρήστου, ΕΛΑΣ/ΑΑΤΖ/6 Μαι 1943


Ε.Α.Μ.
Ε.Λ.Α.Σ.
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Προς τον
Άγγλο αντισυνταγματάρχην κ. Ευάγγελον Χρήστου
όπου
Εις απάντησιν της από 13ης Μαίου ε.ε. επιστολής σας σας πληροφορώ τα κάτωθι:
1) Μου είναι αδύνατον επί του παρόντος να σας επισκεφθώ, καθ’ όσον είμαι λίαν απησχολημένος εις την οργάνωσιν και ανάπτυξιν μονίμων ανταρτικών σωμάτων.
2) Επί τη ευκαιρία σας αναφέρω τα κάτωθι:
Μετά την προ μηνών επίσκεψίν μου εις τον κ. Έδδυ και την αρνητικήν απάντησιν του να παράσχη οικονομικήν ενίσχυσιν εις τα ανταρτικά του ΕΛΑΣ του Νομού Άρτης, εκτός της περιπτώσεως συγχωνεύσεως της οργανώσεως ΕΑΜ εις την οργάνωσιν ΕΔΕΣ, δεν μοι εδόθη ευκαιρία να επικοινωνήσω μετ’ Άγγλου αξιωματούχου. Η επιστολή σας μου περιποιεί τιμήν και μου δίδει ευκαιρίαν να εκφράσω σκέψεις μου τινάς ωφελίμους διά την μελλοντικήν εξέλεξιν των γεγονότων, διά τον ανάλογον καταμερισμόν ευθυνών.
α) Η παραμονή του Αρχηγείου της Αγγλικής αποστολής εν Ελλάδι παρά τω Αρχηγείω του κ. Ν. Ζέρβα, η μη χορήγησις πολεμικού υλικού εις τα ανταρτικά του ΕΛΑΣ του Ν. Άρτης, ως και πάσης ενισχύσεως, η μη αναγνώρισις εν γένει της υπάρξεως καν των ανταρτικών του ΕΛΑΣ, η άφθονος διανομή της λίρας και αγορά ανταρτών, μαρτυρούν την μεροληπτικήν πολιτικήν αποστολής αλλά και την διασπαστικήν του αγώνος.
Ήμην είμαι και θα είμαι προσωπικά φίλος του αγώνος των Άγγλων συμμάχων όσον αφορά δε την πολιτηκήν της αποστολής, εκφράζω τη γνώμη ότι σήμερον δεν είσθαι Λόρδος Βύρων της Αγγλίας, ο φιλέλλην πατριώτης, ο οποίος τόσον συνέτεινε εις το να αμβλυνθούν τα πολιτικά πάθη των Ελλήνων εις την επανάστασιν του 1821.
β) Σήμερον η διαίρεσις και ο φανατισμός των δύο παρατάξεων έφτασε εις το απροχώρητον. Ο αφοπλισμός της ομάδος Τζαβέλλα και η μη ικανοποίησις της οργανώσεως διά της επιστροφής των όπλων, η αδικαιολόγητος τρομοκρατία στο Βουργαρέλι εκ μέρους του κ. Αγόρου, η διακοπή της τηλεφωνικής επικοινωνίας Βουργαρέλι, Λειψώ, Τετράκωμο, η θετική πληροφορία περί πληρωμής 12 έως 15 ατόμων εκ μέρους της οργανώσεως ΕΔΕΣ προς δολοφονίαν εμού και πολλών άλλων αξιωματούχων της οργανώσεως, είναι πράξις που αναγκαστικά μας οδηγούν εις την λήψιν μέτρων ασφαλείας και αυτοαμύνης, επί πλέον δε δεν είναι εφεκτή η ομαλή ανάπτυξις του κινήματος.
γ) Δεν γνωρίζομεν διατί συνέβησαν αλλαχού συμπλοκαί μεταξύ ΕΑΜιτών και Ζερβικών. διαβεβαιούμεν όμως ότι ουδέποτε και δι’ οιανδήποτε αιτίαν θα ανελαμβάνωμεν απρόκλητον επίθεσιν κατά Ζερβικών δυνάμεων ει μη εις περίπτωσιν αμύνης μας.
δ) Εις περίπτωσιν ρήξεως θα φέρεται ακεραίαν την ευθύνην απέναντι του κοινού αγώνος των συμμάχων. Η πολιτική σας είναι πολιτική μεροληπτική, διαιρετική και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του αγώνος. Το αισθάνεται καθαρά ο ελληνικός κόσμος. η απορία του διά την τοιαύτην σας στάσιν εμβάλλει τους πάντας εις δίκαια ερωτήματα.
ε) ενώ αι δυνάμεις του άξονος ετοιμάζουν μεγάλην εκκαθαριστικήν ενέργειαν δι’ επιθέσεως εναντίον των ανταρτικών δυνάμεων της ελλάδος, υμείς διά της στάσεώς σας υποδαυλίζεται τον εμφύλιον πόλεμον και οδηγείται την ελλάδα μας στην καταστροφή.
στ) Μας κατηγορούν οι Ζερβικοί ως κομμουνιστάς. πιστεύουμε δε ότι και σεις το παραδέχεσται και αυτό προβάλλεται ως δικαιολογίαν μη ενισχύσεώς μας.
Δεν μακρυγορούμεν. δηλούμεν όμως ότι εκτελούμεν ελληνικόν αγώνα, ο οποίος θέλει ν’ εξυπηρετήσει τώρα και εις το μέλλον τα συμφέροντα του έθνους μας πρώτα. Μετά την φυγήν των αξονικών δυνάμεων θέλουμε να γίνουμε νοικοκυραίοι στα σπίτια μας και να μη χρωστάμε σε κανέναν. αυτό είναι αλήθεια. αυτό όμως δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κομμουνισμού ως φαντάζεστε.
ζ) Σας καλούμεν εάν αγαπάτε την Ελλάδα, εάν πράγματι επέμβητε ειλικρινά και άμεσα και σταματήσει το αλληλοφάγωμα, τότε εστέ βέβαιοι ότι θα είσθε ο νέος Λόρδος Βύρων της Ελλάδος. Έτσι θα εξυπηρετήσητε τον κοινόν συμαχικόν αγώνα. Ευελπιστούμεν ότι θα σπεύσητε μετά του κ. Έδου να ακούσετε την φωνήν της πραγματικότητος, άλλως θα είσθε οι αίτιοι του αιματοκυλίσματος της Ελλάδος.

6/5/43 Μετά τιμής
Τζουμερκιώτης

Advertisements