Ανακοίνωση Πανθεσσαλικής Επιτροπής ΕΑΜ σχετικά με Σαράφη, 24 Μαρ 1943


ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΝ ΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Παρ. 9 (ΘΕΣΣΑΛ.)

Π Α Ν Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΛΑΟΥ, ΣΑΡΑΦΗ – ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΑΙ Σία.

Ο Σαράφης απεσταλμένος του Παγκάλου – Θερμή υποδοχή σ’ όλες τις Καραμπιναρίες-. Τρεις χιλιάδες χωροφύλακες για το κτύπημα των ανταρτών.- Ο Κωστόπουλος επίορκος του Ε.Α.Μ. Φανερός συνεργάτης του Λεγεωναρίου Νομάρχη – Συγχωροχάρτι στο Κονσόρτσιουμ για 6 εκατ. Προδότης και δήμιος αγωνιστών του λαού – Συνταρακτικές αποκαλύψεις της Πανθεσσαλικής Επιτροπής Ε.Α.Μ.

Καταγγέλομεν εις τον λαόν της Θεσσαλίας και όλης της Ελλάδος τας προδοτικάς πράξεις του Συν/ρχου Σαράφη και του Ταγ/χου Κωστοπούλου, πλήρως αποδειχθείσας και από το κατασχεθέν αρχείον και των δύο Αξιωματικών.
1) Ο Συν/ρχης Σαράφης κατείχεν άδειαν κυκλοφορίας δι’ όλην την Ελλάδα, υπογεγραμμένην υπό της υπηρεσίας του Τζελόζο και ταξιδεύσας νομίμως μέχρι Θεσσαλίας παρουσιάσθη εις την Καραμπιναρίαν Λαρίσης – Τρικάλων, όπου και του έγινε υποδοχή εκ μέρους των Ιταλών αξ/κών. Είναι γνωστόν ότι, όχι μόνιμος Συν/ρχης και μάλιστα γνωστός κινηματίας , αλλά και ούτε και ο τελευταίος έφεδρος αξ/κός, Ανθυπίατρος ή Ανθυποφαρμακοποιός επιτυγχάνουν άδεια ταξειδίου παρά Ιταλικής Αρχής έστω και διά μετάβασιν από Λαρίσης εις Τρίκκαλα ή από Βόλου εις Λάρισαν. Η μεγαλόψυχος άδεια του Τζελόζο εχορηγήθη εις τον κ. Σαράφην, διότι ο κ. Σαράφης θα εξυπηρέτει ασφαλώς τα συμφέροντα του κατακτητού.
2) Κατά τους παρελθόντας μήνας ο κ. Σαράφης τέσσαρας φοράς συνελήφθη υπό των Ιταλών και 4 φορές απελύθη. Είναι γνωστόν ότι πλείστοι όσοι ΄Ελληνες αξ/κοί συνελήφθησαν και ουδείς γνήσιος πατριώτης εξ αυτών απελύθη, αλλά μόνον οι προδόται και οι καταδόται συναδέλφων των (Μπεκιαρόπουλος κλπ.). Ο Συν/χης Κατσαρός με γελοίαν κατηγορίαν κατεδικάσθη τελευταίως εις θάνατον. Εκατοντάδες Αξ/κών της Ηπείρου, Θεσσαλίας, κλπ. απεστάλησαν εις Ιταλίαν ως όμηροι. Και όμως ο κ. Σαράφης αφέθη ελεύθερος και του εχορηγήθη πλήρης ελευθερία κινήσεων και μάλιστα εις την πλέον επικίνδυνον, λόγω του ανταρτοπολέμου, διά τους Ιταλούς περιοχήν της Ελλάδος, την Θεσσαλίαν.-
3) Αφιχθείς εις Τρίκκαλα ο Συν/ρχης Σαράφης συνειργάσθη στενώτατα μετά του Λεγεωναρίου Νομάρχου Σαράντη, του προδότου αξ/κού και δημίου του Λαού της Δυτικής Θεσσαλίας. Δυνατόν ο θλιβερός Νομάρχης να παριστάνη τον “μυστικόν πατριώτην”, αλλά ουδέποτε θα θεωρήσωμεν τόσον αφελείς τους Ιταλούς κατακτητάς διά να παραδεχώμεθα ότι “εξαπατώνται” από τον θαυμάσιον όντως πράκτορά των Νομάρχην.
4) Ο Συν/ρχης Σαράφης διευκολυνθείς υπό του Σαράντη, ανήλθεν εις τα όρη και συνηντήθη με τον Κωστόπουλον και τους αξ/κούς του. Και ενώ η συνάντησις αύτη έγινε πασίγνωστος εις τα Τρίκκαλα, ο Συν/ρχης Σαράφης δεν συνελήφθη υπό των Ιταλών όταν επέστρεψεν εις τα Τρίκκαλα. Παρέμεινεν όσον ήθελε επισήμως εις την πόλιν και ανήλθε και πάλιν εις την Πίνδον διά να τεθή επί κεφαλής όλης της συμμορίας των αντιδραστικών στοιχείων, τύπου Κωστοπούλου, που αντί να κτυπούν τον κατακτητήν εκτυπούσαν τον υπόδουλον λαόν.
5) Εις την πρώτην συνάντησίν του μετά του Κωστοπούλου και των αξ/κών της ομάδος του (μεταξύ των οποίων και οπαδοί του Ε.Α.Μ. αγωνισταί, σήμερον εις τους σχηματισμούς του Ε.Λ.Α.Σ.) ο συν/χης Σαράφης ωμολόγησεν απροκαλύπτως ότι ήλθεν εις Θεσσαλίαν ως εντολοδόχος του ανισορρόπου Στρατηγού Θ. Παγκάλου, με την έγκρισιν του Τζελόζο, διά να διαλύση τους αντάρτικούς σχηματισμούς του Ε.Λ.Α.Σ. της Θεσσαλίας ως “Κομμουνιστικούς”.
Προς τον σκοπόν τούτον οι Ιταλοί θα έθετον εις την διάθεσιν του Παγκάλου – Σαράφη 3000 ΄Ελληνας χωροφύλακας. Τίμημα της προδοσίας ταύτης θα ήτο η χορήγησις Αρχηγείας του κράτους (τύπου Πεταίν και Αντωνέσκο) εις τον Θ. Πάγκαλον και Πρωθυπουργίας εις τον Συν/ρχην Σαράφην. Ως “πατριωτική” δικαιολογία υπό Σαράφη ότι οι Ιταλοί υπεσχέθησαν την επαναφοράν της Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης εις την Ελλάδα εις περίπτωσιν……. νίκης του άξονος.
΄Οσον αφορά τον Ταγ/ρχην Κωστόπουλον και ωρισμένους συνεργάτας του, η Πανθεσσαλική Επιτροπή του ΕΑΜ καταγγέλει τα εξής:
1) Ο Ταγ/χης Κωστόπουλος εξελθών εις τα όρη ως οπαδός του ΕΑΜ και εξοπλισθείς υπ’ αυτού εξηπάτησε το ΕΑΜ, στραφείς απροκαλύπτως εναντίον του. Η άτιμος αύτη καταπάτησις των ρητών υποσχέσεών του ως ΄Ελληνος αξ/κού υπήρξεν η αρχή διά σειράν προδοσιών.
2) Εις τας 27 Ιανουαρίου ωργάνωσε, μετά του ετέρου λιποτάκτου του ΕΛΑΣ της Ρούμελης υπαξ/κού Γκέκα δολοφονικήν απόπειραν εναντίον των μελών του Αρχηγείου Ρούμελης του ΕΛΑΣ. Την απόπειραν ταύτην επρόδωσεν ο οπαδός του Κωστοπούλου, Β. Παπαντώνης ή Τρομάρας δραπετεύσας μετά τινων ανδρών εκ της ομάδος Κωστοπούλου εις το Αρχηγείον Ρούμελης. Εις το αρχείον Κωστοπούλου κατεσχέθησαν δύο αυτόγραφοι επιστολαί του Β. Παπαντώνη ή Τρομάρα, η μία προς τον “Νομαρχιακόν” και η άλλη προς τον Υπολ/γόν κ. Ευάγγ. Παπαβασιλείου (αρ. 39 και 40 του αρχείου.). Αμφοτέρας τας επιστολάς είχον συλλάβει φρουροί του Κωστοπούλου και δεν έφθασαν εις τον προορισμόν των. Αμφότεραι εκθέτουν τα της προπαρακευής της δολοφονικής απόπειρας.-
3) Είναι πασίγνωστος η συνεργασία του Λεγεωναρίου Νομάρχου Σαράντη μετά του Κωστοπούλου, χωρίς καν να λαμβάνωνται στοιχειώδη προφυλακτικά μέτρα κατά τας συναντήσεις, αίτινες εγένοντο ανοικτά εις ΜΟΥΖΑΚΙ όπου μετέβαινεν επισήμως ο Σαράντης διά του Νομαρχιακού αυτοκινήτου. Ουδέποτε συνελήφθη ή ενοχλήθη ο Σαράντης υπό των πατρώνων του ιταλών δι’ αυτήν την σκανδαλώδη συνεργασίαν με τον “αρχιαντάρτην” Ταγ/ρχην. ΄Όπως επίσης και ουδέποτε ηνωχλήθη ο κ. Σαράντης υπό των Ιταλών διά τον πολύ γνωστόν και εις αυτούς, συστηματικόν εφοδιασμόν του Κωστοπούλου διά τροφίμων. Επιστολή του Κωστοπούλου προς τον Σαράντην (20 Νοεμβρίου 1942) “Αγαπητέ μου κ. Σαράντη. Προέκυψαν ωρισμένα ζητήματα τα οποία είναι δύσκολον να λυθούν κατά τον πλέον ευνοϊκόν τρόπον χωρίς τη δική Σας Συνεργασία. Γι’ αυτό αντιπροσωπεία αξ/κών θα Σας περιμένη την 12ην ώραν της Κυριακής 22 Νοεμβρίου εις τοποθεσίαν γνωστήν Σας. Διατελώ μετ’ εξαιρέτου υπολήψεως. Ο αρχηγός των Ανταρτικών Σωμάτων Πίνδου Γ. Κωστόπουλος”. Η συνάντησις έγινεν όπως και πολλαί άλλαι. Εάν δεν συνέφερεν απολύτως τους Ιταλούς δεν θα συνελαμβάνετο ο Σαράντης. Εάν αποπειράτο ο Σαράντης να συναντηθή έστω και με έναν αληθινό αντάρτη του ΕΛΑΣ δεν θα τον ενέκλειαν αμέσως οι Ιταλοί εις το στρατόπεδον;
4) Γράμμα του Κωστοπούλου προς τον περιβόητον Κονσόρτσιουμ των Τρικκάλων, από τον οποίον τόσα υπέφερεν ο λαός της Δυτ. Θεσσαλίας: “Παρά τας αβαρίας και τας αφθόνους συναλλαγάς που κάματε μέχρι σήμερον μετά των κατακτητών χάριν των οικονομικών συμφερόντων σας δεν δύναμαι να αμφισβητήσω τον πατριωτισμόν σας κλπ. Διατελώ με εκτίμησιν Γ. Κωστόπουλος. Αρχηγός της Απελευθερωτικής προσπαθείας.” Πατριωτισμόν του Ταρλατζή, του Βεόγλου, του Ρεκαμά, του Ιλαντζή και όλης της αισχρής προδοτικής ληστοσυμμορίας παραδέχεται ο ανάλογος πατριώτης Κωστόπουλος και απαιτεί …. 6 εκατομ. δραχμών διά να τους δώση το συγχωροχάρτι (αριθ. 4 του αρχείου).-
5) Ο Κωστόπουλος συνέλαβε και εκράτησε δέσμιον τον αγωνιστήν του Λαού Τσιρογιάννην, εσκηνοθέτησε μίαν “λαϊκήν αποδοκιμασίαν” εις βάρος του ΕΑΜ και δεν απέλυσεν τούτον παρά μόνον όταν εξηγέρθη ο λαός της περιφερείας και εζήτησε βιαίως την απόλυσιν του.
6) Ο Κωστόπουλος παρέδωσε διά καταγγελίας του, μέσω του Σαράντη, προς τους ιταλούς τον δικηγόρον κ. Λύτραν, τον μόνον όστις ήρχετο εις επαφήν μαζί του εκ μέρους του ΕΑΜ. Η πανθεσσαλική επιτροπή του ΕΑΜ διά λόγους ειδικούς δεν δύναται ακόμη να φέρη εις φως και τα υπόλοιπα στοιχεία, τα σχετικά με το κύμα των συλλήψεων και καταδιώξεων των Τρικκάλων, τα οποία αποδεικνύουν την ενοχήν Κωστοπούλου – Σαράντη.
7) Καθ’ όλον το διάστημα της δήθεν ανταρτικής σταδιοδρομίας του Κωστοπούλου, ουδέποτε οι Ιταλοί εκινήθησαν εναντίον του και ούτε και ο Κωστόπουλος εναντίον των Ιταλών, πλην της θεατρικής επιδείξεως εις Καλαμπάκαν. Είναι πασίγνωστο εις την περιφέρειαν Τρικκάλων ότι όταν μετέβαινον χωρικοί εις την Καραμπιναρίαν διά να καταγγείλουν ενεργείας των Κωστοπουλικών, οι αξ/κοί της καραμπιναρίας πληροφορούμενοι ότι επρόκειτο περί Κωστοπουλικών ενεργειών ηδιαφόρουν τελείως. Αντιθέτως είναι γνωστή, εκ των ανακοινωθέντων του Στρατηγείου Θεσσαλίας, του ΕΛΑΣ η ένδοξος και πλήρης θυσιών δράσις, των σχηματισμών του ΕΛΑΣ ανατολικής, Βορείου και Νοτίου Θεσσαλίας εναντίον του Κατακτητού και η λυσσώδης κατασταλτική προσπάθεια των Ιταλών και Γερμανών φασιστών εναντίον των.
8) Ο Κωστόπουλος συμβληθείς μετά του Σαράντη και ετέρων αντιδραστικών και αδιορθώτων οπαδών της δικτατορίας στρατιωτικών παραγόντων, ετοιμάζουν πυρετωδώς το έδαφος διά μίαν συστηματικήν εξόντωσιν των γνησίων εθνικών δυνάμεων και παραγόντων ονειροπολούντες τον σχηματισμόν μιάς Μεραρχίας, ήτις θα εξεκαθάριζε παντελώς την Θεσσαλίαν από παντός κομμουνιστικού ή εαμμικού στοιχείου διά να εκστρατεύση κατόπιν νικηφόρως κατά της Ελληνικής πρωτευούσης όπως εκτελέση το καθήκον της (Λόγος του Κωστοπούλου εις Αργιθέαν). Εννοεί ο καθείς ποίον είναι το “καθήκον” των αδιορθώτων δικτατορίσκων που αφού θα αιματοκύλιον την αγαπημένην μας Θεσσαλίαν θα επιχειρούσαν να αιματοκυλίσουν κατόπιν και όλην την Ελλάδα. Είναι φυσικόν ότι προς τον σκοπόν τούτον οι Ιταλοί και Γερμανοί κατακτηταί όντες άλλωστε πλήρως ήσυχοι ότι δεν έχουν να πάθουν τίποτε από αντάρτας τύπου Κωστοπούλου και Σαράφη άφησαν εις αυτούς απόλυτον ελευθερίαν ενεργείας και τους διηυκόλυναν πλήρως εις το έργον των.
Κατόπιν όλων αυτών η Πανθεσσαλική Επιτροπή του Ε.Α.Μ. συγκεντρώνουσα υπευθύνως όλους τους εθνικούς πολιτικούς παράγοντας της Θεσσαλίας και αποτελούσα τον γνήσιον εκπρόσωπον του Θεσσαλικού Λαού, έδωσεν εντολήν εις τους σχηματισμούς του Ε.Λ.Α.Σ. της Δυτ. Θεσσαλίας να συλλάβουν και απομακρύνουν εκ της Θεσσαλικής περιοχής τους Σαράφην – Κωστόπουλον και μερικούς στενούς συνεργάτας των.

Καλεί παραλλήλως όλους τους τιμίους ΄Ελληνας αξ/κούς οιασδήποτε πολιτικής απόχρώσεως να συνεργασθούν με τον Ε.Λ.Α.Σ. προς καλυτέραν εξυπηρέτησιν των εθνικών συμφερόντων.

24 Μαρτίου 1943
Η
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ε.Α.Μ.

Advertisements