Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές, ΓΕΣ/Α2/23 Μαρ 1943


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 8257/23-3-43
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
Κατά τας μέχρι 11-2-43 συγκεντρωθείσας πληροφορίας, ο αριθμός των εκ των Βουλγαροκρατουμένων περιοχών καταφυγόντων εις την περιοχήν της γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας προσφύγων υπερβαίνει τας εκατόν χιλιάδας κατανεμόμενος κατά Νομούς εγκαταστάσεως κατά προσέγγισιν ως εξής:
– Εις τον Νομόν Θεσσαλονίκης 60.000
– » » » Στρυμώνος 20.000
– » » » Κιλκίς 9.000
– » » » Πέλλης 8.000
– » » » Φλωρίνης 1.000
– » » » Κοζάνης 2.000
– » » » Χαλκιδικής 3.000
– » » » Έβρου 6.000
109.000
Αι υπηρεσίαι Προνοίας και Εποικισμού παρέσχον τα κάτωθι στοιχεία εγκατασταθέντων κατά περιοχάς προσφύγων μέχρι 30ης Νοεμβρίου 1942.
– Εις τον Νομόν Θεσσαλονίκης 58.132
– » » » Στρυμώνος 14.867
– » » » Κιλκίς 8.297
– » » » Πέλλης 4.726
– » » » Φλωρίνης 631
– » » » Κοζάνης 2.027
– » » » Καστοριάς 315
– » » » Χαλκιδικής 2.650
– » » » Έβρου 5.465
– » » » Λέσβου 2.688
– » » » Χίου 238
100.036
Αι αυταί υπηρεσίαι υπολογίζουσι τους εγκατασταθέντας μέχρι τέλους Νοεμβρίου 1942 εις 19176 αστικάς οιογενείας με άτομα 65362 και 7931 αγροτικάς οικογενείας με άτομα 34742, ήτοι σύνολον οικογενειών 27107 με 100104 άτομα.
Εξ όλων τούτων των στοιχείων και της συνεχιζόμενης μεταναστεύσεως συνάγεται ότι ο ήδη αριθμός προσφύγων υπερβαίνει κατά πολύ τον αριθμόν των εκατόν χιλιάδων, δεδομένου ότι πολλοί τούτων προσέφυγον εις συγγενείς ή γνωστούς των, μη διελθόντες των γραφείων της υπηρεσίας Προνοίας προσφύγων, ως εκ τούτου δε οι εις τον Νομόν Στρυμώνος υπολογίζονται εις πολλώ πλείονας των χιλιάδων και οι εις τον Νομόν Έβρου εις πλείονας των 10 χιλιάδων.
(ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.Ε.Π.781/17-3-43/Σ.Γ. Μακεδονίας/Υ.Ε.Α/ΙΙ/Β/Α.Π.8257/23-3-43).

Advertisements