Πρωτόκολλο Τιμής στρατηγών, 21 Μαρ 1943


Πρωτόκολλον Τιμής

Πρακτικά 21ης Μαρτίου 1943

Η Ελλάς εκπρωσοπουμένη εν τω εξωτερικού υπό την Α. Μ. του Βασιλέως και της Νομίμου Κυβερνήσεως συνεχίζει τον εθνικόν αγώνα παρά το πλευρόν των Ηνωμένων Συμμάχων Κρατών.
Μέχρι της αποκαταστάσεως της Ελλάδος ως Κυριάρχου Κράτους δεν αποκλείονται οι κίνδυνοι διασαλεύσεως της Τάξεως ή ανατροπές του κοινωνικού καθεστώτος: φρονώ ότι η διατήρησις της ενότητος και συμπνοίας μεταξύ των εν Ελλάδι παραμενόντων Αξιωματικών εκτός του ότι αποτελεί υποχρέωσην προς την πατρίδα δύναται επωφελώς να συμβάλη τόσον εις την παντοιοτρόπως ενίσχυσιν του Ελληνικού Εθνικού Αγώνος, όσον και εις την ματαίωσιν οιασδήποτε απόπειρας διασαλεύσεως της τάξεως η ανατροπή του κοινωνικού καθεστώτος.
Οι Ηγήτορες διοικοιταί τών ανωτάτων Μονάδων του Αλβανικού και Μακεδονικού Μετώπου υπό την ηγεσίαν του εκάστοτε Αρχαιοτέρου ως Προέδρου, εν τω πνεύματι της πλέον ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ των και εκτός πάσης ατομικής σκέψεως δηλούσι και υπόσχονται.
– Να ενισχειθή ο συνεχιζόμενος εθνικός Απελευθερωτικός Αγών.
-Να καταβληθή πάσα προσπάθεια διατηρήσεως ενότητος και συμπνοίας των Αξιωματικών.
– Να αντιταχθώμεν κατά πάση αποπείρας διασαλεύσεως της Τάξεως συνεργαζόμενοι με τας πολιτικάς εκείνας οργανώσεις, τας εμφορουμένας υπό των αυτών εθνικών ιδεωδεών.
– Να πειθαρχήσωμεν απολύτως εις την Α. Μ. του Βασιλέα και την Κυβέρνησιν.
– Από της εγκαταστάσεως ως τη χώρα Ελληνικής Κυβερνήσεως αι υποχρεώσεις του ανωτέρου Πρακτικού παύουσιν ισχύουσαι.
Το άνω Πρακτικόν υπεγράφη υπό των 6 Αντιστρατήγων.
1/ Παπάγου Αρχιστράτηγου.
2/ Πίτσίκα Αντ-γου Διοικητού Τ.Σ.Δ.Μ.
3/ Παπαδοπούλου Αντ-γου Διοικητού Β΄Σ.Σ.
4/ Μπακοπούλου Αντ-γου Διοικητού Γ΄Σ.Σ.
5/ Δέδε Αντ-γου Διοικητού Ο. Μεραρχιών

Δεν εγένοντο δεκτοί οι διατελέσαντες υπουργοί επί κατοχής.
Ακριβές αντίγραφον εκ προχείρου αντιγράφου, τηρουμένου παρά του Αντγου ε.α: Δ. Παπαδοπούλου.
Αθήναι 10 Ιουλίου 1955
(Τ.Υ.)
Σ.ΛΙΒΑΣ
Υποστ.

Advertisements