Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές,ΓΕΣ/20 Μαρ 1943


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 8300/20-3-43
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
«Πληροφορίαι εκ Βουλγαρίας»
Κατ΄ αυτάς συντελείται η πύκνωσις των επί της μεθορίου Βουλγαρικών Φυλακείων άτινα θα εγκατασταθώσιν εις τροχοφόρους παράγκας της Ε.Τ.Υ.Ε.Μ. αίτινες μετεφέρθησαν ήδη εις την μεθόριον. Μία τοιαύτη εστήθη εις την διαχωριστικήν γραμμήν Μεσολόφου – Κερκίνης εις θέσιν Καραγάτσια, ετέρα περί τα 800 μέτρα εκείθεν προς Σταυροδρόμιον, εις θέσιν «Μνήματα» Κερκίνης, τρίτη εντεύθεν του Σταυροδρομίου – Τετάρτη μεταξύ Σταυροδρομίου Μοναστηρακίου, Πέμπτη μεταξύ Μοναστηρακίου – Οδηγήτριας.
Η μεταξύ των φυλακείων απόστασις υπολογίζεται εις 800-1000 μέτρα. Δύναμις εκάστου φυλακείου άνδρες 5. Ούτω έναντι των ημετέρων Φυλακείων τ’ αντίστοιχα Βουλγαρικά Φυλάκεια θα είναι εννέα ή δέκα με δύναμιν συνολικώς άνδρες 50. Ως πληροφορείται η οικεία υπηρεσία μου ένια των φυλακείων τούτων επηνδρώθησαν, προς δε αναμένεται εις Λειβαδιάν – Ροδοπόλεως Πορρόϊα στρατιωτική δύναμις προς ενίσχυσιν.
Προς τούτοις εξωπλίσθησαν αρκετοί εισέτι πολίται Βούλγαροι πολλοί δε Κομιτατζήδες οίτινες είχον από καιρού απομακρυνθή ή φυλακισθή ενεφανίσθησαν και πάλιν εις την παραμεθόριον περιοχήν ένοπλοι.
Γενικώς αι κινήσεις και τα μέτρα ταύτα δημιουργούν την εντύπωσιν ότι επίκειται κάτι το σοβαρόν.
Τας αρχάς του 2ου 10ημέρου τρέχοντος μηνός, εσημειώθη και αύθις η παρουσία Ιταλικής στρατιωτικής δυνάμεως (30-50) εις Ροδόπολιν.
Διά του εις την γραμμήν Βουλγαρία – Κούλα – Σιδηρόκαστρον λειτουργούντος ντεκοβίλ μεταφέρονται καθημερινώς Βουλγαρικαί οικογένειαι εις την κατεχόμενην περιοχήν, τελαυταίως δε εσημειώθη η κάθοδος οικογενειών ευπόρων και διανοουμένων Βουλγάρων, προς Σέρρας και Καβάλλαν. Εις τας αγροτικάς και μέσης αστικής τάξεως οικογενείας παρέχεται δάνειον μετοικήσεως εξ εξήκοντα (60.000) χιλιάδων λεβίων.
Εκ της ιδίας ως άνω γραμμής διήλθον από μηνός και εντεύθεν προς νότον σημαντικαί στρατιωτικαί δυνάμεις.
Μετά την δολοφονίαν του Στρατηγού Λούκωφ εν Σόφια έλαβεν χώραν δολοφονίαν ενός Αξιωματικού της Ασφαλείας, ενός Χωρ/κος και ενός ιδιώτου πράκτορος πιθανώς καθηγητού. Μετά τας δολοφονίας ταύτας μετήχθησαν εις Σιδηρόκαστρον μεταγόμενοι εις Θάσον Βούλγαροι εξόριστοι (μία πλήρης αμαξοστοιχία).
Υπό των Βουλγαρικών Αρχών κατασκευάζεται εν τάχει μεγάλη σιδιροδρομική γραμμή προς σύνδεσιν του σιδηροδρομικού δυκτίου Βουλγαρίας – Μακεδονίας, διά Κούλας Σιδηροκάστρου.
Ηνοίχθησαν ήδη δύο σήραγγες (γαλαρίαι) ολίγον εντεύθεν του Ρούπελ μήκους 200 μέτρων εκάστη. Εις τα έργα ταύτα εργάζονται Ισραηλίται της Σόφιας φέροντες το κίτρινον σήμα και επιστρατευθέντες ομογενείς της Καβάλλας κλπ.
Κατ’ αφηγήσεις ομογενών ως διεδόθη ευρέως προ τινος υπό Κομιτατζιδικής οργανώσεως εγένετο εις Σέρρας απόπειρα αναρτήσεως εις οικίας Ελλήνων Ρωσικών και Ελληνικών σημαιών προς επανάληψιν των γεγονότων Δράμας διά την εξόντωσιν των ομογενών. Οι δράσται και οργανωταί Κομιτατζήδες ανεκαλύφθησαν και συνελήφθησαν προσωρινώς, απολυθέντες μετ’ ολίγας ημέρας.
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και ο εκ του χωρίου (Γερμάνι) καταγόμενος Κομιτατζής Δόντσος διαμένων εις Σιδηρόκαστρον όστις συλληφθείς και οδηγηθείς εις Σιδηρόκαστρον μετά τριήμερον αφέθη ελεύθερος. Κατά πληροφορίας ομογενών εκ Βουλγαροκρατουμένης περιοχής αφίκετο εις Βυρώνειαν στρατιωτική Βουλγαρική δύναμις 750 ανδρών και αναμένεται ετέρα ισάριθμος τοιαύτη. Περί τα δύο δε Συντάγματα ευρίσκονται εις Πετρίτσιον και Σιδηρόκαστρον. Ποιός όμως ο προορισμός των δεν εξηκριβώθη.

(Αριθμ. Πρωτ. 21/159/36α/16 Ματρίου 1943/Δ. Χ. Κιλκίς).

Advertisements