Εκθεση Δράσης (σύντομη) Οργάνωσης ΜΥΔΑ, 12 Μαρ 1943


ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΜΥΔΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΚΘΕΣΙΣ

(Απεστάλη διά πρώτου ταχυδρομείου μετά θάνατον Τσιγάντε)

Ι.- Γενική Κατάστασις
1.- Ο Ελληνικός Λαός από της αρχής της καταλήψεως της Ελλάδος υπό των βαρβάρων κατακτητών εξεδήλωσε την εχθρότητά του προς τούτους δι’ αντιδράσεως παθητικής και ενεργητικής. Η εχθρότης αύτη του Λαού συνεχώς ογκούται και η αγανάκτησις φθάνει εις το κατακόρυφον κατόπιν των παντοειδών πιέσεων, στερήσεως των ελευθεριών, εκτελέσεων των πατριωτών, φυλακίσεων, συλλήψεων ομήρων ιδιωτών και αξιωματικών, ων πλείστοι μετεφέρθησαν εις το εξωτερικόν. Η επικείμενη επέκτασις της πολιτικής επιστρατεύσεως ηύξησεν έτι την έκρυθμον κατάστασιν, η δε αντιδράσις κατά ταύτης εξεδηλώθη παντοειδώς.
2.- Ο λαός, διαισθανόμενος ήδη ότι προσεγγίζει ο χρόνος, καθ’ ον θα εκδηλωθή συμμαχική πολεμική δράσις εις τε την Ελληνικήν Χερσόνησον, ευχαρίστως αναμένει την στιγμήν όπως αναλαμβάνων και ούτος τα όπλα, συμβάλη διά δευτέραν φοράν εν τω παρόντι πολέμω εις την επίτευξιν της τελικής νίκηςκατά των δυνάμεων του κακού.-
3.- Από της υποδουλώσεώς του ο Ελληνικός Λαός ήρχισεν οργανούμενος αφ’ εαυτού εις ποικιλωνύμους ανεξαρτήτους οργανώσεις, αποσκοπούσας την τόνωσιν του Εθνικού φρονήματος, την παρεμβολήν δυσχερειών εις το έργον του κατακτητού και τελικώς την μαχητικήν δράσιν προςαπελευθέρωσιν. Λόγω ελλείψεως ενιαίας διευθύνσεως, πολλαί ενέργειαι εκδηλωθείσαι προώρως είχον ως αποτέλεσμα λήψιν αυστηρών μέτρων, ων ένεκα δυσκολωτέρα καθίσταται ήδη η αιφνιδιαστική και αποτελεσματική δράσις.-
– Παρά την σατανικήν παρακολούθησιν της Γερμανικής και Ιταλικής κατασκοπείας, τας συνεχείς εκτελέσεις των πατριωτών, αϊτινες αποσκοπούσιν εις τρομοκράτησιν των ζωηρών στοιχείων, ούδ’ επί στιγμήν εσταμάτησεν η πατριωτική δράσις της υγιειούς μάζης του Λαού και του Στρατού.
– Χαρακτηριστικά όμως μειονεκτήματα της όλης μέχρι σήμερον δράσεως υπήρξαν τα κάτωθι:
(α) ΄Ελλειψις ενιαίου συντονισμού και Διευθύνσεως
(β) Η έλλειψις αρχικής ενιαίας Διευθύνσεως των ανταρτικών ομάδων έστω και κατά περιοχάς
(γ) Κυρίως η έλλειψις χρημάτων και πολεμικού υλικού.
– Και τελευταίον έλλειψις ευρυτέρας και ανιδιοτελούς αντιλήψεως εκ μέρους ομάδος ανωτέρων και ανωτάτων αξ/κών.
– Ο Ταγ/ρχης Τσιγάντες επεδίωξε μεν την συγκρότησιν ενιαίας διευθύνσεως, η προσπάθειά του όμως προσέκρουσεν εις την επίμονον αποχήν και αποφυγήν προςκοινήν συνεργασίαν της ανωτέρω μνημονευθείσης Ομάδος Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών.
– Παρά ταύτα εσχηματίσθη Επιτελείον Διευθύνσεως του αγώνος, όπερ επέτυχε την συνεργασίαν των σπουδαιοτέρων και μαχητικωτέρων οργανώσεων και επιζητεί διαρκώς την ολοκλήρωσιν της Στρατιωτικής συνεργασίας όλων των οργανώσεων. Το Επιτελείον τούτο, ως και αι συνεργαζόμεναι Διοικήσεις και Οργανώσεις, τυγχάνουσι γνωσταί υμίν εκ της αναφοράς παρουσιασθέντος υμίν Ταγ/ρχου Κοβαλίτσα.
– Δέον να ληφθή υπ’ όψιν ότι δεν επετεύχθη μέχρι σήμερον συνεννόησις προς Στρατιωτικήν συνεργασίαν μετά της Κομμουνιστικής Οργανώσεως Ε.Α.Μ., η δ’ οργάνωσις αύτη επωφεληθείσα των διχονοιών έχει επιτύχει σοβαροτάτην επέκτασιν, αποτελούσαν κίνδυνον εκ μέρους αναρχικών στοιχείων. Επιδιώκεται εν τούτοις όπως αναληφθή στρατιωτική διεύθυνσις και τούτων διά χρησιμοποιήσεως καταλλήλου ανωτέρω Αξιωματικού. Πάντως μέχρι της επιτεύξεως συνεννοήσεως δέον να προτιμώνται διά την αποστολήν μέσων σας αι υποδεικνυόμεναι παρ’ ημών Ομάδες.
Το μέτρον τούτο ενδέχεται να πειθαρχήση τας Κομμουνιστικάς Ομάδας εις Στρατιωτικήν συνεργασίαν.-

ΙΙ.- Επιτευχθέν έργον και ειδική κατάστασις
1.- Το συγκροτηθέν Επιτελείον ευρίσκεται εν αμέσω τακτική επαφή μετά των Διοικήσεων των συνεργαζομένων οργανώσεων ως και των τοπικών Αρχηγών της περιοχής και συνεργάζεται διά την προώθησιν του έργου. Ούτω:
(α) Συλλέγονται, ελέγχονται και διαβιβάζονται πληροφορίαι.
(β) Συγκροτούνται πυρήνες Μονάδων εν ταίς πόλεσι.
(γ) Κινούνται σύνδεσμοι μεταξύ του κέντρου και των Επαρχιών, δι’ ων αποστέλλονται οδηγίαι και χρήματα και λαμβάνονται πληροφορίαι και αιτήσεις μέσων.
(δ) Ζητείται η ρίψις εφοδίων διά τα ανταρτικά.
(ε) Αποστέλλονται Αξιωματικόί εις τα Ανταρτικά.
(στ) Μελετάται σχέδιον δράσεως εν συνδυασμώ προςτας εκάστοτε δυνατότητες.
(ζ) Διανέμονται βοηθήματα.
(η) Αποστέλλονται ειδικότητες και Αξ/κοί εις Αίγυπτον.
(θ) Εκδίδονται Εφημερίδες.-
2.- Διευθύνεται η Ανταρτική Δύναμις και οργανούται προοδευτικώς ως κάτωθι:
(α) Περιοχή Παρνασσίδος – Γκιώνας
Εκ των κρυσφυγέτων είναι δυνατή εξόρμησις, τόσον προςΝότον προςαποκοπήν των από Λεβαδείας προςΑιτωλ/νίαν διαβάσεων, όσον και προςΑνατολάς προςαποκοπήν της οδικής και σιδ/κής Αρτηρίας Αθηνών – Λαρίσσης.
Τοπικός Αρχηγός (ο Συντ/χης Ψαρρός Δ.) ανέλαβε την διεύθυνσιν των ανταρτικών της περιοχής ταύτης.
Η ενίσχυσις εις προσωπικόν διαρκώς ογκούται αλλ’ ελλείπουσιν υλικά, τα οποία ζητηθέντα κατ’ επανάληψιν από του Νοεμβρίου δεν ερρίφθησαν.
Η αύξησις της δυνάμεως παρεμποδίζεται λόγω των μικρών δυνατοτήτων εις υλικά και χρηματικά μέσα. Η εκ των επί τόπου πόρων ικανοποίησις των αναγκών εις τροφάς είναι λίαν περιωρισμένη, λόγω του ότι γενικώς αι ορειναί περιοχαί είναι πτωχαί εις τρόφιμα. Συνέπεια της καταστάσεως ταύτης έσεται η δυσφορία του πληθυσμού των περιοχών τούτων, επιβαρυνομένων δι’ επιτάξεων δυσανολόγως και άνευ καταβολής χρηματικού ποσού.
Η έστω και εν μέρει πληρωμή των επιτασσομένων μεγάλως ήθελε βελτιώση την κατάστασιν.
Δέον να ληφθή υπ΄όψιν ότι η τροφοδοσία γενικώς δυσχεραίνεται έτι μάλλον, κατόπιν του τελευταίου μέτρου των κατακτητών, δι’ ού διατάσσεται όπως εκάστη οικογένεια εφοδιάζηται μόνον διά του απαραιτήτου ποσού τροφίμων διά δέκα ημέρας, των υπολοίπων συγκεντρουμένων υπό τον έλεγχον αυτών.
Τα ανωτέρω παρατηρούμενα όσον αφορά τας ελλείψεις οπλισμού, υλικών γενικώς, χρημάτων και τας δεσχερείας του εις τρόφιμα εφοδιασμού είναι γενικής φύσεως και παρουσιάζονται εις όλας τας κατωτέρω εκτιθεμένας περιοχάς.-
(β) Περιοχή Θερμοπυλών – Καλλιδρομίου
Εκ της περιοχής ταύτης είναι δυνατή δράσις:
(ι) πρός αποκοπήν των προς Λάρισαν οδεύσεων εν συνεργασία μετά δυνάμεων Γκιώνας – Παρνασσίδος
(ιι) πρός εξασφάλισιν του Αεροδρομίου της Αταλάντης.
Καθωρίσθη τοπικός Αρχηγός. Προπαρασκευάζεται ομάς υποδοχής υλικών και συνεργασία μετ’ άλλων Ομάδων.
Εν τη περιοχή ταύτη τα συγκροτούμενα τμήματα πρέπει να διατελώσιν εν αποκρύψει μέχρι του χρόνου σοβαράς δράσεως, εν περιπτώσει πιέσεως θ’ αποσυρθώσιν εις Γκιώναν ή Καρπενήσι.
Προπαρασκευάζεται ιερός Λόχος Ευελπίδων (Ανθ/στών), όστις θα δράση εις άνω περιοχήν ή Γκιώναν ή Κιθαιρώνα.
(γ) Θεσσαλία
(ορεινή Περιοχή ΄Αγγραφα – Νεράϊδα – Πίνδος).-
Εκ της περιοχής ταύτης είναι δυνατή η αποκοπή των συγκοινωνιών εκ Θεσσαλίας προς΄Ηπειρον, ή ενέργεια επιδρομής προςΘεσσαλικήν πεδιάδαν και καταστροφή των συγκοινωνιών προςΔυτικήν και Κεντρικήν Μακεδονίαν εν συνεργασία μετά των Δυνάμεων Ολύμπου και Πηλίου.
Ο καθορισθείς τοπικός Αρχηγός(Συν. Σαράφης), κατώρθωσεν ήδη να υπαγάγη προςσυνεργασίαν τα σπουδαιότερα Ανταρτικά Σώματα, τα δρώντα εν τη περιοχή, πλην των κομμουνιστικών, δι’ ά επιδιώκεται συνεργασία και μεθ’ ων εζητήθη γενικωτέρα συνεννόησις. Παρατηρείται επίσης ελλείψις υλικών, τα οποία ζητηθέντα δεν ερρίφθησαν.
Χρήματα εστάλησαν εκ των ολίγων υπαρχόντων, πλην θα χρειασθώσικαι άλλα.
Ενεργείται ενίσχυσις δι’ Αξιωματικών.
Αί δυνατότητες είναι ευρείας εκτάσεως, ανάλογοι όμως πάντοτε προςτα διατεθησόμενα μέσα.-
(δ) Περιοχή Ολύμπου
Επήλθε επαφή με εν δράσει Κομμ. Ομάδας, αίτινες όμως δεν εδέχθησαν συνεργασίαν. Επεδιώχθη συγκρότησις ιδίας ομάδος περιοχής Αναλήψεως.
Δύο Σύνδεσμοι Αξιωματικοί ΄Ιλαρχος Πανόπουλος και Ανθ/χος Γιάγκου, ανερχόμενοι προςΑνάληψιν εξετελέσθησαν. Παρά τούτο απεστάλησαν οδηγίαι διά συγκρότησιν Ομάδος υποδοχής υλικών και εζητήθη σύνδεσμος με Αγγλικόν Συνεργείον Ολύμπου(με ομάδα Λοχ. Αντωνιάδη).
(ε) Περιοχή Ηπείρου
Κατηρτίσθη Απόσπασμα εν δράσει εις Ζόλογγον (υπό Ταγ. Κωνσταντινίδην).
Προπαρασκευάζεται έτερον περιοχήν ΄Αρτης (υπό ΄Ιλαρχον Κατσαδήμαν). Αι ομάδες διετάχθησαν όπως συνεργάζωνται με Απόσπασμα Ζέρβα ως και άλλας εν Ηπείρω Ενθ. Ομάδας.-
(στ) Πελοπόννησος
Προπαρασκευάζονται και είναι εν αναμονή Ομάδες όπως δράσωσιν εν καιρώ.-

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α
Διανοίγονται μεγάλαι δυνατότητες διά συγκρότησιν σαβαράς δυνάμεως Αποσπασμάτων. Ανάγκη όμως να κατανοηθή ότι είναι απαραίτητον να αυξηθώσι τα διατιθέμενα μέχρι σήμερον μέσα εις Χρήματα και Υλικά και να αυξηθή η ρίψις υλικών, κυρίως οπλισμού.
Η απόδοσις εις προσωπικόν είναι απεριόριστος, εξαρτωμένη μόνον εκ του οπλισμού και των δυνατοτήτων διατροφής.-
3.- Συγκροτήματα μεγάλων πόλεων
Εις εκάστην πόλιν επιδιώκεται συγκρότησις:
(α) Τμημάτων Ασφαλείας και Τάξεως – εξευρέθησαν στελέχη και πυρήνες.
(β) Ανεξαρτήτων Ταγμάτων, ων προορισμός έσεται η ενέργεια επί των κατευθύνσεων εκείνων, αίτινες ήθελον παρουσιασθή επιβαλλόμεναι εκ της διαμορφωθησομένης καταστάσεως. Τοιούτων Ταγμάτων τα στελέχη και πυρήνες ανδρών έχουσιν εξευρεθή. Η δράσις όμως θα εξαρτηθή από την πλήρη εν καιρώ συμπλήρωσιν εις οπλισμόν.
(γ) Ειδικά τμήματα εξουδετερώσεως Αεροδρομίων.
Τα τμήματα ταύτα θα έχωσι δυνατότητας δράσεως εκ των έξω και εκ των έσω. Εις το εργατικόν προσωπικόν των Αεροδρομίων Αθηνών – Λαρίσης ως και εις τους επί κεφαλής επιστάτας επόπτας κλπ. ήρχισεν εκτελουμένη η σχετική προπαγάνδα και διορίζονται εις τας θέσεις ταύτας πρόσωπα εμπιστοσύνης. Αποτελεσματικωτέρα δράσις ήθελε επιδιωχθεί και επιτευχθή εάν είχωμεν ενδείξεις ποίων Αεροδρομίων είναι επωφελεστέρα η προπαρασκευή καταστροφής εν συνδυασμώ με ρίψιν Αλεξιπτωτιστών, καθ’ όσον θα ηδυνάμεθα να προωθήσωμεν τας υπαρχούσας δυνατότητας επί το τελειώτερον.-

ΙΙΙ.- Επιδιώξεις – Ανάγκαι:
1.- Επιδιώκομεν συνεχή ενίσχυσιν και επέκτασιν των Ανταρτικών
Εάν έχωμεν υλικά θα είναι δυνατή η επανάστασις εις ωρισμένας μεγάλας περιοχάς και η επιστράτευσις αναλόγως του υπάρχοντος οπλισμού.
2.- Επιδιώκομεν συγκρότησιν Αποσπασμάτων υποβοηθήσεως αποβάσεων διά δράσεως εκ των νώτων των αμυνομένων.
Η πραγματοποίησις όμως τούτων είναι δυνατή μόνον:
(α) Εάν διατέθωσιν υλικά εκ των προτέρων
(β) Εάν έστω και κατά τας παραμονάς της δράσεως ειδοποιηθώμεν εις ποίας περιοχάς προβλέπεται ρίψις Αλεξιπτωτιστών και οπλισμού, ώστε να έχωμεν επί τόπου το αναγκαιούν προσωπικόν, όπερ να υποδεχθή, οπλισθή και δράση άνευ ουδεμίας χρονοτριβής.-
3.- Ανάγκαι :
Αί ανάγκαι εις χρήματα και οπλισμόν είναι μεγάλαι. ΄Εχομεν μεγάλας δυνατότητας αν ικανοποιηθώσιν αναλόγως αι ανάγκαι. ΄Οσα υλικά μέσα μας διαθέτετε έχομεν τας δυνατότητας να παρουσιάσωμεν αμέσως αντίστοιχον έργον. Υφιστάμεθα μαρτυρικόν πόνον καθημερινώς, μη δυνάμενοι να ικανοποιήσωμεν τας πιεστικώς υποβαλλομένας αιτήσεις προςδράσιν των Αξιωματικών μας.
Χαλιναγωγούμεν μετά πικρίας την ορμήν των νέων μαχητών μας, ζητούντων να ανέλθωσιν εις τα όρη, διότι δεν θέλομεν να μετατραπώσιν ούτοι αναποφεύκτως εις ορδάς ληστών εις βάρος ενός δυναστευθέντος πεινώντος και δυστυχούντος λαού, εφ’ όσον δεν εξασφαλίζεται εις τούτους τροφοδοσία και οπλισμός.-
IV.- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
1.- Οι Αξιωματικοί από ημέρας εις ημέραν διατρέχουσι τον κίνδυνον να εγκλεισθώσιν εις Στρατόπεδα και εξουδετερωθώσιν οριστικώς.
Εσχάτως εκ των 150, μεταφερθέντων εις Ιταλίαν, αξιωματικών διεσώθησαν εκ του τορπιλλισμού μόνον 80. Γεννάται η εύλογος σκέψις και ερωτώμεν:
– Εφ’ όσον δεν παρέχονται η δεν θα παρασχεθώσιν εγκαίρως εις την υπόδουλον χώραν τα υλικά μέσα, όπως συγκροτηθώσιν ενταύθα ανάλογοι με την δύναμιν των αξιωματικών μανάδες, διατί εν τοιαύτη περιπτώσει μέρος της δυνάμεως ταύτης να μη διοχετευθή εις Αίγυπτον, οπόθεν να επανέλθη προςπλαισίωσιν των συγκροτηθησομένων Μονάδων εν καιρώ; Δεν είναι άδικον να απολεσθώσι στελέχη πείρας και ικανότητος, όμοια των οποίων είναι ζήτημα αν διαθέτη έτερος Στρατός;
– Θα ήτο δυνατόν να διοχετευθώσιν ούτοι εις τα όρη, αλλά τίνι τρόπω;
άοπλοι εις την διάθεσιν αφ’ ενός του εχθρού και εφ’ ετέρου των Κομμουνιστών; άνευ εξασφαλίσεως οικονομικής των οικογενειών των, αίτινες θα αφεθώσι να αποθάνωσι της πείνης;
– Είναι ανάγκη να ληφθή απόφασις επί των τραγικών τούτων ερωτημάτων η μη λήψις της οποίας θα έχει τα προβλεπόμενα οδυνηρά αποτελέσματα, η ευθύνη των οποίων βαρύνει τους δυναμένους να δώσωσι μίαν λύσιν, ήτις δεν εδόθη εισέτι; Αύριον ίσως τα στελέχη ταύτα οδηγηθώσιν εις την εξορίαν η επί κεφαλής εργατών, οίτινες θα συγκεντρωθώσιν άμα τη εφαρμογή της Πολιτικής Επιστρατεύσεως ή θα συγκεντρωθώσι και εξουδετερωθώσιν ομαδικώς, άμα τη ενάρξει Επιχειρήσεων. (Υπάρχει Δ/γή Ιταλ. όπως εν περιπτώσει κηρύξεως της περιοχής εις κατάστασιν εκτάκτου ανάγκης οι Αξιωματικοί οφείλουσι να συγκεντρωθώσιν εις Ιταλικόν Φρουραρχείον).
2.- Εν περιπτώσει, καθ’ ην επιχειρήσεις εις τας νήσους ήθελον ενεργηθή εις πρώτην φάσιν, ενδείκνυται όπως έχωμεν σύγχρονον τουλάχιστον προειδοποίησιν, όπως τεθώσιν εν αποκρύψει οι Αξιωματικοί, έτοιμοι προςδράσιν.-
3.- Μεγάλως ήθελε συμβάλη εις την επιτυχεστέραν έκβασιν των επιχειρήσεων ή παροχή ημίν ενδείξεων, έστω και την τελευταίαν στιγμήν, των ειδικώς επιδιωκτέων προπαρασκευαστικών μέτρων προςυποβοήθησιν αυτών.-
4.- Εν συμπεράσματι και συντόμως επείγει η αποστολή οπλισμού – χρημάτων – ειδικών οδηγιών, όπου χρειάζεται υποβοήθησις παρ’ ημών.-
5. Ενδείκνυται να υποδειχθή εις τας ανταρτικάς αμάδας ότι αν δεν δεχθώσι Στρατιωτικήν Συνεργασίαν προςσυντονισμόν, θα παύση ο εφοδιασμός αυτών εις υλικά, διότι αποφεύγουσι να δώσουσι, συγκεκριμμένην απάντησιν. Επειδή δε έχουσιν ενισχυθή σημαντικώς εις μέσα, απεθρασύνθησαν μέχρι του σημείου, ώστε να επιζητώσιν εξουδετέρωσιν των ημετέρων αποσπασμάτων.
΄Ελαβον χώραν ήδη και συμπλοκαί ένεκα τούτου.-

Εν Αθήναις τη 12 Μαρτίου 1943
Ο
Ε Π Ι Τ Ε Λ Α Ρ Χ Η Σ
Μιχ. Αντωνόπουλος
Συν/ρχης Πεζικού
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ:
Τα εν παρενθέσει αναγραφόμενα ονόματα προσετέθησαν μεταγενεστέρως (μετά την απελευθέρωσιν) καθ’ όσον εις την αρχικήν Δ/γήν, διά λόγους ασφαλείας εκ των Στρατευμάτων Κατοχής δεν περιελαμβάνοντο ταύτα.-

Advertisements