Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές, ΓΕΣ/Α2/15 Ιαν 1943


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 8044/15-1-43

ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
Εκ ληφθεισών καταθέσεων αφιχθέντων ιδιωτών εκ της Ανατ. Μακεδονίας διεπιστώθησαν τα εξής περί της εκεί επικρατούσης καταστάσεως.
1) Εις ολόκληρον την Ανατολικήν Μακεδονίαν συνεχίζεται μετά μεγίστης εντατικότητος η εγκατάστασις Βουλγάρων αποίκων εις τα χωρία και τας πόλεις αυτής.
Πρός τούτο εις τα χωρία εκκενούνται ολόκληραι συνοικίαι υπό των Ελλήνων, οίτινες συμπτύσσονται εις τας υπολοίπους Ελληνικάς κατοικίας ανά δύο και πολλάκις ανά τρεις οικογένειες. Επίσης μέρος του γεωργικού κλήρου όλων των Ελλήνων χωρικών αφαιρείται και παραχωρείται εις τους νεοαποικιζομένους Βουλγάρους, οίτινες από οικονομικής απόψεως είναι πραγματικά ράκη. Εις τινα επίσης χωρία κτίζονται υπό των Βουλγάρων και νέαι κατοικίαι. Γενικώς η εγκατάστασις αποίκων Βουλγάρων λαμβάνει χώραν μόνον εις τα πεδινά και εύφορα χωρία και ουχί και εις τα ορεινά και άγονα τοιαύτα τα οποία παραμένουσι κενά πληθυσμού αφ’ ης εξεκενώθησαν ταύτα υπό των Ελληνικών αρχών προ της ενάρξεως της εισόδου των Γερμανικών Στρατευμάτων εις Ελλάδαν.
Εις τας πόλεις επίσης επικρατεί η αυτή κατάστασις από της απόψεως εκκενώσεως οικιών. Συγκεκριμένως εις Σέρρας εκκενούνται εξ ολοκλήρου αρκεταί των νεοκτισθεισών κατοικιών, αίτινες παραχωρούνται εις διαφόρους Βουλγάρους.
2) Κατά το πρώτον δεκαπενθήμερον του μηνός Νοεμβρίου ε.έ. επανήλθον εις τας εστίας των άπαντες οι στρατευθέντες κατά μήνα Μαϊον Έλληνες οίτινες εχρησιμοποιήθησαν εις τα Τάγματα των Τρουντοβάκων καθώς επίσης και οι κληθέντες τοιούτοι διά ειδικών προσκλήσεων.
3) Η Μονή της Εικοσιφηνίσσης – Παγγαίου έχει καταστραφή τελείως υπό των Βουλγάρων εκ δε των πέντε μοναχών της οι μεν Ηγούμενος αυτής Παπαχρυσόστομος μετά του ταμίου αυτής Παπαγρηγορίου, απεστάλησαν εις το εσωτερικόν της Βουλγαρίας, οι δε υπόλοιποι τρεις ιερομόναχοι έχωσιν εγκατασταθή εις Νικήσιανην Δράμας.
4) Οι Βούλγαροι Δήμαρχοι της περιοχής Παγγαίου συνεκέντρωσαν άπαντα τα Ελληνικά βιβλία από τους Έλληνας κατοίκους τα οποία απέστειλαν μετά ταύτα εις Δράμαν.
Γενικώς αι πιέσεις των Βουλγάρων κατά των Ελλήνων συνεχίζονται κατά τρόπον μεθοδικόν, το δε μέτρον της συμπτύξεως των Ελληνικών οικογενειών των πόλων και χωρίων και η εγκατάστασις εις τας συνεπεία του μέτρου τούτου εκκενουμένας τοιαύτας Βουλγάρων αποίκων, έχει ως συνέπειαν τον εξαναγκασμόν ολοκλήρου του Ελληνικού στοιχείου της Ανατ. Μακεδονίας εις ακούσιον εκπατρισμόν.
Ήδη συνεπεία των ανωτέρω μέτρων και του οικονομικού διωγμού ον υφίστανται όλαι αι λαϊκαί ιδία τάξεις, εξ ου κινδυνεύουσι ν’ αποθάνωσι εκ της πείνης, παρατηρείται τάσις γενικής αναχωρήσεως των Ελλήνων διά την γερμανοκρατούμενην περιοχήν.
(4910/31-12-42/Γ.Δ. Μακεδονίας)

Advertisements