Εκθεση Πεπραγμένων Οργάνωσης ΜΥΔΑ


Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

Α Π Ο Λ Υ Τ Ω Σ – Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η

Των εργασιών του Στρατιωτικού Επιτελείου ΜΥΔΑ(Ταγ/ρχου Τσιγάντε Ιωάννου) κατά την περίοδον της κατοχής. Αύγουστος 1942 με Οκτώβριον 1944.-

Τον Αύγουστον του 1942 έφθασε εκ της Μέσης Ανατολής εις Αθήνας ο Ταγ/ρχης Πεζικού Τσιγάντες Ιωάννης με εντολήν της τότε υπό τον κ. Τσουδερόν Ελληνικής Κυβερνήσεως Καΐρου και του Συμμαχικού Στρατηγείου Μ. Ανατολής, όπως.

1)     Οργανώση Γραφείον Πληροφοριών επ’ οφέλη του Στρατ. Μ. Ανατολής.

2)     Συντονίση απάσας τας υφισταμένας Εθνικάς οργανώσεις διά την αποτελεσματικωτέραν αντίστασιν κατά των κατακτητών υπό ενιαίαν Δ/σιν και οργανώση ανταρτικήν κίνησιν εις ολόκληρον την Ελλάδα.-

3)     Εκτελέση σειράν σαμποτάζ (αποστολή ΤΟΥΡΚΟΝΑΝΔ).

4)     Διανείμη βοηθήματα εις τας οικογενείας των παθόντων υπό των κατακτητών ως και των εις Αίγυπτον ευρισκομένων Αξ/κών, Υπαξ/κών και οπλιτών.-

Κατά την εκτέλεσιν των ανωτέρω αποστολών του, παρά τας αφαντάστως μεγίστας δυσχερείας ο Ιωάννης Τσιγάντες κατώρθωσε να συγκροτήση Επιτελείον Ανωτέρων Αξ/κών διά την Δ/σιν του όλου αγώνος με Επιτελάρχην τον Συν/ρχην Πεζ. Αντωνόπουλο Μιχαήλ, γνωστόν εις το Στρατ. Μ. Ανατολής υπό το όνομα Ανίβας. Το Επιτελείον τούτο κατηρτίσθη υπό τας εξής προϋποθέσεις:

1)     Οτι ο Τα/ρχης Τσιγάντες θα περιορίζετο εις την κυρίαν του αποστολήν(σαμποτάζ – ΤΟΥΡΚΟΝΑΝΔ).

2)     Οτι θα εχορήγη εις το επιτελείον τα αναγκαιούντα υλικά μέσα (μέσα διαβιβάσεων – ταχέα, βραδέα – χρήματα, οπλισμόν κλπ.).-

3)     Οτι ληγούσης της αποστολής του περί τα τέλη Ιανουαρίου 1943 θα παρέδιδε πάσαν την Υπηρεσίαν εις το Επιτελείον ως και άπαντα τα υλικά μέσα.-

Ευθύς ως άρχισε να διαμορφώνεται η προσπάθεια αυτή του Επιτελείου επήλθε θάνατος του Ταγ/χου Τσιγάντε υπό τας γνωστάς συνθήκας.-

Η δημιουργηθείσα κατάστασις μετά τον θάνατο του Ταγ/χου Τσιγάντε μεταξύ του Στρατ. Επιτελείου και των μελών της αποστολής Τσιγάντε, οίτινες είχον εις χείρας των άπαντα τα υλικά μέσα (χρήματα, οπλισμόν, ασυρμάτους, πλωτά μέσα) ήτο τοιαύτη ώστε ν΄αποκλείη παντελώς πάσαν περαιτέρω μετά τούτων συνεργασίαν (Βλέπε Ιον μέρον έκθέσεως Νο Ι). Επί του ζητήματος τούτου δύναται να δώση σαφείς και συγκεκριμμένας πληροφορίας ο υπηρετών εις το Γεν. Επιτελείον Στρατού Αντ/ρχης Χωρ/κής Αγγελίδης Γεώργιος.-

Ούτω το επιτελείον ευρέθη εις την ανάγκην να εκλέξη εν εκ των δύο

–      ή να εγκαταλείψη τον αγώνα ελλείψει μέσων και οδηγιών

–      ή αδιαφορών προς ταύτα να προσπαθήση να συνεχίση την εργασίαν του εξευρίσκον τα αναγκαιούντα μέσα επί τόπου.

Εξέλεξε δε την δευτέραν ταύτην λύσιν οπότε κατώρθωσε, διά των ιδίων του πάντοτε μέσων, να συνεχίση αφ΄ενός μεν το μέχρι της στιγμής εκείνης επιτελεσθέν έργον, εφ΄ετέρου δε να προχωρήση έτι περαιτέρω ως κάτωθι.-

Ι)     Τελούν εν αμέσω τακτική επαφή μετά των Δ/σεων των συνεργαζομένων Οργανώσεων ως και των τοπικών Αρχηγών εκάστης περιοχής προώθησε το όλον επαναστατικόν εργον ούτω:

α)    Συνελέγοντο, ηλέγχοντο και διεβιβάζοντο πληροφορίαι πάσης φύσεως όσον αφορά τους κατακτητάς(Δ/τής Γραφείου Αντ/ρχης Πεζ. Δημοτάκης Νο ΙΙον Γραφείον ΜΥΔΑ – μετονομασθέν βραδύτερον εις υπηρεσίαν πληροφοριών ΠΛΟΥΤΩΝ).-

β)    Συνεκροτούντο πηρήνες Μονάδων, εις τας πόλεις.-

γ)    Εκινούντο σύνδεσμοι μεταξύ του Κέντρου και των Επαρχιών, δι’ ων απεστέλλοντο οδηγίαι και χρήματα και ελαμβάνοντο πληροφορίαι και αιτήσεις μέσων.-

δ)    Εζητείτο διά τηλ/των (Βλέπε ΙΙον μέρος εκθέσεως) η ρίψις εφοδίων διά τα ανταρτικά υπό του Στρατ. Μ. Ανατολής.

ε)    Απεστέλλοντο Αξ/κοί προς τα ανταρτικά.

στ)  Εμελετάτο σχέδιον δράσεως εν συνδυασμώ προςτάς εκάστοτε δυνατότητες.-

ζ)    Διενέμοντο Βοηθήματα (Οργανώθη υπηρεσία Διανομής υπό την Δ/σιν του νυν Αντιβασιλέως και τότε Αρχ/σκόπου Αθηνών κ. Δαμασκηνού).-

η)    Απεστέλοντο ειδικότητες και Αξ/κοί και οπλίται του ναυτικού εις Αίγυπτον.-

θ)    Εξεδίδοντο παράνομοι Εφημερίδες.

ΙΙ.-   Διηύθυνε την όλην ανταρτικήν δύναμιν και προέβη εις την οργάνωσιν προοδευτικώς ταύτης ως κάτωθι:

α)    Περιοχή Ηπείρου

Επέτυχε να συγκροτήση τας ανταρτικάς ομάδας.

–      Ταγ/χου Κωνσταντινίδη εις περιφέρειαν Πρεβέζης, Ζαλλόγου, Μούργκας.

–      Λοχαγού Καλαμπόκη)

–      Ιλάρχου Αγόρου       )   Εις περιφέρειαν ΄Αρτης.

–      Λοχαγού Κρίκα       )

–      Προπαρασκεύασε και ωργάνωσε περί μήνα Φεβρουάριον 1943, αποσταλέντος ειδικώς προς τούτο εκείσε του Επιτελάρχου Συν/χου Αντωνοπούλου Μιχαήλ την υποδοχήν, κατόπιν εντολής του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, υποβρυχίου εις Περιοχήν Πρεβέζης διά την αποστολήν οπλισμού και ασυρμάτου εις τας ανταρτικάς ομάδας Ηπείρου(υπεβλήθη σχετική λεπτομερής έκθεσις υποδοχής του υποβρυχίου εις Στρατ. Μέσης Ανατολής).-

Διά τον εις οπλισμόν και υλικά ανεφοδιασμόν των ανωτέρω ομάδων αντηλλάγησαν μετά του Στρατ. Μ. Ανατολής Τηλ/τα (Βλέπε ΙΙον μέρος Νο 2,3,4,5.

β)    Εις Περιοχήν Θασσαλίας .

Ενίσχυσε τον δ’ ίδρυσιν Εθνικών Ομάδων αποσταλέντα Συν/ρχην Σαράφην Στέφανον με Αξ/κούς, χρήματα και εφόδια. Επέτυχε νά υπαγάγη υπ΄αυτόν τας υφισταμένας τότε Εθνικιστικάς Ανταρτικάς Ομάδας Κωστοπούλου – Αντωνοπούλου – Βλάχου, πλην των Κομμουνιστικών, μεθ΄ών επεδιώχθη συνεργασία και επεζητήθη γενικώτερα συνεννόησις.-

Η συνολική δύναμις των ανωτέρω ανταρτικών Ομάδων υπερέβη τους πεντακοσίους με αρτιότατον οπλισμόν κυρίως εκ λαφύρων Ιταλικών.

Αι ανωτέρω ομάδες επανειλημμένως εξετέλεσαν επικινδύνους αποστολάς και προσέβαλον ισχυρά τμήματα του κατακτητού.-

Τα επακολουθήσαντα γνωστά γεγονότα διαλύσεως των Ομάδων Σαράφη – Κωνσταντοπούλου – Αντωνοπούλου – Βλάχου υπό των Κομμουνιστών εματαίωσε την περαιτέρω ανάπτυξιν των Εθνικών ομάδων εις Θεσσαλίαν.-

Διά την εις οπλισμόν και υλικά ενίσχυσιν των ανωτέρω Ομάδων αντηλλάγησαν μετά του Στρατ. Μ. Ανατολής Τηλ/τα (Βλέπε ΙΙ μέρος Νο 6,7,8,9).

γ)    Περιοχή Ολύμπου.

Επεδιώχθη η συγκρότησις ιδίας ομάδος εις περιοχήν Αναλήψεως υπό τον Λοχαγόν Αντωνιάδην, κατόπιν αρνήσεως των κομμουνιστικών ομάδων προς συνεργασίαν. Και η ομάς αυτή διελύθη κατόπιν δολίας επιθέσεως υπό των κομμουνιστών.-

Διά την εις οπλισμον και υλικά ενίσχυσιν της ανωτέρω Ομάδος αντηλλάγησαν ματά του Στρατ. Μ. Ανατολής τηλ/ματα (Βλέπε ΙΙ μέρος Νο 9,10,11,12).-

δ)    Περιοχή Θερμοπυλών – Καλλιδρομίου.

Καθωρίσθη τοπικός Αρχηγός και προπαρεσκευάσθη ομάς υποδοχής υλικών εν συνεργασία μετ’ άλλων ανεξαρτήτων ομάδων. Ομοίως

προπαρεσκευάσθη η αποστολή Ιερού Λόχου εξ΄Ευελπίδων διά την δράσιν εις την ανωτέρω περιοχήν.-

ε)    Περιοχή Παρνασσίδος – Δωρίδος.

Το Επιτελείο συνηργάσθη μετά του Συν/ρχου Ψαρρού Δ., όστις είχε αναλάβει την Δ/σιν των ανταρτικών της ανωτέρω περιοχής και τον ενίσχυσε παντοιοτρόπως διά την αρτίαν συγκρότησιν των ομάδων του.-

Η όλη ιστορία των ανταρτικών ομάδων Ψαρρού Δ. ακολουθήσαντος ιδίαν πολιτικήν γραμμήν με την πολιτικήν οργάνωσιν ΕΚΚΑ είναι γνωστή απολύτως.-

Διά την εις οπλισμόν και υλικά ενίσχυσιν των ανωτέρω ομάδων αντηλλάγησαν μετά του Στρατ. Μ. Ανατολής Τηλ/τα (Βλέπε ΙΙ μέρος Νο 13,14,15,16).-

στ)  Πελοπόννησος.

Εις την Πελοπόννησον το Επιτελείον είχε κατορθώσει να δημιουργήση μίαν από απόψεως οργανώσεως αρκετά καλήν εργασίαν και δη εις τας κάτωθι περιοχάς.-

–      Περιοχή Καλαμών

–         -//-     Λακωνίας

–         -//-     Αχαϊας

–         -//-     Αρκαδίας

–     -//-       Γυθείου

Η οργάνωσις του Εθνικού Απελευθερωτικού κινήματος, περιοριζομένη κατ’ αρχάς εις την δημιουργίαν ενός ευρέως Απελευθερωτικού Συνασπισμού διά καταλλήλου μυήσεωςκαι οργανώσεως των μετόπισθεν και καταρτισμόν ενός δικτύου κατά το δυνατόν πλήρους διά την συλλογήν και αποστολήν πληροφοριών, έλαβε σάρκα και οστά περί τα τέλη του μηνός Απριλίου 1943.-

Κατόπιν του υπ’ αριθμ. 8444/15.4.43 έγγράφου του Στρατηγού Ν. Ζέρβα μετά επιστολής Αντ/ρχου ΚΡΙΣ(Βλέπε ΙΙ μέρος εκθέσεως Νο 17,18) ετέθη εις την διάθεσιν του Αντ/ρχου Πεζ. Γεωργίου, κατελθόντος εις περιοχήν Καλαμών, η όλη οργάνωσις Πελοποννήσου από 25.4.43.-

Ούτω συνεκροτήθησαν:

Ανταρτικαί ομάδες εις περιοχ. Καλαμών.

-//-         -//-   -//- -//-   ΄Ορους Ερυμάνθου.

-//-         -//-   -//- -//-     ΖΗΡΙΑ (Κοιλάδ. Φενεού)

-//-         -//-   -//- -//-       ΜΑΛΕΒΟΥ – ΠΑΡΝΩΝΩΣ

Διά τον εξοπλισμόν και συντήρησιν των ανωτέρω αμάδων απεστάλη εις Στρατ. Μ. Ανατολής σειρά ολόκληρος τηλ/των (Βλέπε ΙΙ μέρος εκθέσεως Νο 19,20,21,22,23,24,25,26,27).-

Επειδή η αποστολή υλικών και οπλισμού διά τας ανωτέρω Ομάδος εβράδυνε απεστάλη η από 28.5.43 επιστολή προς Συντ/χην ΚΡΙΣ(Βλέπε ΙΙ μέρος εκθέσεως Νο Ι) ίνα ούτος επιληφθή του ταχέως εφοδιασμού των συγκροτηθεισών ομάδων.-

Εν τω μεταξύ διά την καλλιτέραν μετά της Βρεττανικής εν Ελλάδι αποστολής συνεννόησιν απεστάλη εις ΄Ηπειρον ο Αντ/ρχης Πεζικού Παντελίδης Μενέλαος με αποστολήν τον συντονισμόν του όλου ανταρτικού αγώνος Ηπείρου, κομίζων την από 14.5.43 επιστολήν του Επιτελάρχου προςτόν Συντ/ρχην ΚΡΙΣ και την από 14.5.43 Δ/γήν του ΙΙΙουΓραφείου του Επιτελάρχου (Βλέπε ΙΙ μέρος εκθέσεως Νο 28 και 29).-

Κατά τα τέλη του μηνός Ιουλίου 1943 κατήλθε εις Πελοπόννησον(περιοχή Καλαμών – Δυρραχίου Μεσσηνίας) ο Συν/ρχης Αντωνόπουλος Μ. επικεφαλής επιτελείου εκ μονίμων Αξ/κών ίνα αναλάβη την ηγεσίαν των ομάδων Πελοποννήσου. Περί τούτου ειδοποιήθη το Στρ.Μ. Ανατολής και ενέκρινε την μετάβασιν του ανωτέρω επιτελείου. Τήν όλην οργάνωσιν της καθόδου, εκεί εγκατάστασιν, προώθησιν από Καλαμών εις Δυρράχιον του ανωτέρω Επιτελείου ανέλαβε ο ιδιώτης Τσατσαρώνης Κωνσταντίνος, όστις λόγω της ειδικής Υπηρεσίας ην εξετέλει κατ’ εντολήν του Επιτελείου ΜΥΔΑ πλησίον των Ιταλών και μετέπειτα των Γερμανών κατώρθωσε να φέρει εις πέρας επιτυχώς την αποστολήν, χωρίς να αποφύγη την δίωξιν λόγω της ανωτέρω αιτίας των εκεί δρωσών κομμουνιστικών ομάδων(ΕΑΜ – ΕΛΑΣ). (΄Απαντα τα σχετικά και εν πάση λεπτομερεία αναφέρει ο ίδιος κ. Τσατσαρώνης εις υποβληθείσαν προςΥμάς έκθεσιν ης γνώσιν και αντίγραφον έχει εις χειράς του το Επιτελείον).-

Πλην άπασαι αι ανωτέρω ομάδες Πελοποννήσου διελύθησαν δυστυχώς δεχθείσαι δολίας επιθέσεις του ΕΛΑΣ κατ΄Αύγουστον 1943.-

Μετά την ανωτέρω διάλυσιν επεζητήθη αφ’ ενός μεν η οργάνωσις βάσεως υποβρυχίων εις περιοχήν Γυθείου διά την υποδοχήν οπλισμού προςμελλοντικήν εν καιρώ ανταρτικήν δράσιν (υπεβλήθη εις Στρατ. Μ. Ανατολής έκθεσις υποδοχής οπλισμού και ασυρμάτου δι’ υποβρυχίων) αφ’ ετέρου δε η οργάνωσις νέων ανταρτικών ομάδων εις περιοχήν Νεμέας και Ναυπλίου.-

Ούτω συνεκροτήθη ανταρτικόν Τμήμα υπό τον Ταγ/ρχην Πεζικού Προκοπίου Πλάτωνα με’ παρ’ αυτώ σύνδεσμον τον ΄Αγγλον Λοχαγόν ΦΡΕΥΖΕΡ, όπερ και διελύθη κατόπιν επιθέσεως υπό του ΕΛΑΣ.-

Τας αρχάς του μηνός Οκτωβρίου 1943 επεζητήθη επαφή του Επιτελάρχου Συντ/ρχου Αντωνοπούλου μετά του Άγγλου Συν/ρχου ΣΤΙΒΕΝΣ εις περιοχήν Πατρών διά την οργάνωσιν νέων Εθνικιστικών Ανταρτικών Ομάδων εις Πελοπόννησον.-

Η επαφή επετεύχθη μετά του Λοχαγού ΓΚΡΕΥ πλην λόγω της σοβαράς αντιστάσεως του ΕΛΑΣ δεν κατέστη δυνατή η ανάπτυξις ομάδων.-

Καίτοι άπασαι αι μνημονευθείσαι ανταρτικαί ομάδες διελύοντο η μία μετά την άλλην εις ολόκληρον την Ελλάδα υπό του ΕΛΑΣ το Επιτελείον πιστεύον ότι οπωσδήποτε δεν επετρέπετο εγκατάλειψις του αγώνος, εξηκολούθησε την εργασίαν του, παρά τας από πάσης πλευράς προερχομένας απογοητεύσεις. Ούτω μετά την άφιξιν εις Αθήνας του Βρεττανού Λοχαγού ΝΤΟΝ διά να συντονίση τον αγώνα των διαφόρων οργανώσεων αντιστάσεως και να συγκροτήση ομάδας σαμποτάζ εις Αθήνας και Πειραιά και ανταρτικάς ομάδας εις περιοχήν Αττικής και μετά την υπογραφήν σχετικού συμφωνητικού των διαφόρων οργανώσεων δι’ ου αύται     ετίθεντο εις την διάθεσιν του Στρατ. Μ. Ανατολής, το Επιτελείον, κληθέν μεταξύ των άλλων, ανέλαβε την δημιουργίαν των ανωτέρω ομάδων. Πλην αι νέαι αύται δοθείσαι εντολαί δεν κατέληξαν εις αποτέλεσμα λόγω της αντιδράσεως του ΕΛΑΣ.-

Αι καταρτισθείσαι όμως τότε υπό του Επιτελείου Ομάδες σαμποτάζ συμπληρωθείσαι και ευρυνθείσαι μετέπειτα καταλλήλως εχρησιμοποιήθησαν από του μηνός Ιουλίου 1944 υπό την ηγεσίαν Αξ/κών του Επιτελείου(Αντ/ρχης Πυρ. Παναγόπουλος Βασ. Ταγ/χης Πυρ. Δούκας Στέφανος, Λοχαγός Πυρ/κού Βέρρος Διον. Υπολ/γός Πυρ. Τούσας Βασ.) διά εκτέλεσιν σαμποτάζ εν Αθήναις και Πειραιεί επ’ ωφελεία του Στρατ.Μ. Ανατολής, υπαχθείσαι υπό την Υπηρεσίαν ΑΠΟΛΛΩΝ(υπεβλήθη σχετική έκθεσις πεπραγμένων σαμποτάζ υπό της υπηρεσίας ΑΠΟΛΛΩΝ).-

Τον μήνα Οκτώβριον απεστάλη διά πλωτών μέσων της Υπηρεσίας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» εις Αίγυπτον ο Ιταλός Ταγ/ρχης Μηχανικού ΒΕΡΟΝΙ Αρχηγός Μηχ/κού της Ιταλικής Μεραρχίας ΦΟΡΛΙ μετά πλήρων σχεδιαγραμμάτων των επακτίων οχυρώσεων Αττικής.-

Μέχρι και τέλους της κατοχής και της απελευθερώσεως της Ελλάδος το Επιτελείον εξηκολούθη εργαζόμενον και συνεχίζον την εκτέλεσιν των αποστολών του, αίτινες, μετά και την ανεξαρτοποίησιν από του Επιτελείου του ΙΙ Γραδείου ΜΥΔΑ, περιωρίσθησαν κυρίως εις:

–      Συνέχισιν της αποστολής αξκών και ανταρτών εις τας ανταρτικάς ομάδας Ζέρβα και Ψαρρού μεθ’ ων ευρίσκετο εις συνεχή επαφήν.

–      Αγοράν οπλισμού διά τον εξοπλισμόν Εθνικιστικών ομάδων εντός των Αθηνών με αντικειμενικόν σκοπόν την εν καιρώ δράσιν κατά του κατακτητού.-

–      Τελειοτέραν οργάνωσιν του παρανόμου Μηχανισμού εκδόσεως πλαστών ταυτοτήτων, πλαστών αδειών ταξειδίου, διαθέσεως μεταφορικών μέσων διά την παρά τας εξαιτερικάς δυσχερείας διοχέτευσιν Αξ/κών και ανδρών εις τας προαναφερθείσας ανταρτικάς ομάδας.

Ενταύθα τονίζεται ότι η όλη αυτή εργασία ήτο εξαιρετικά λεπτή και λίαν επικίνδυνος.-

Η παρούσα έκθεσις είναι απολύτως συνοπτική και δίδει εντελώς αμυδράν εικόνα του όλου επιτελεσθέντος έργου και των συναντηθεισών σχεδόν ανυπερβλήτων δυσχερειών. Διά τας τελευταίας ταύτης απεστάλη κατά Φ/ριον 1943 εις Μ. Ανατολήν ο Ταγ/ρχης Πεζικού Μαλασπίνας Σπυρ.(νύν Αντ/ρχης υπηρετών εις Γραφείον Συνδέσμου Αγγλικού Στρατηγείου Στρατηγού ΣΚΟΜΠΥ) με το ψευδώνυμον Κοβαλίτσας. Επίσης απεστάλησαν και διάφοροι εκθέσεις δι’ ας τυγχάνει άγνωστον αν έφθασαν ποτέ μέχρι του Κέντρου.-

Σκοπός της αποστολής τόσον του Αξ/κού όσον και των διαφόρων εκθέσεων ήτο να γίνουν γνωσταί αι συναντόμεναι δυσχέρειαι και νά αντιληφθούν οι αρμόδιοι ότι εχρειάζετο συντονισμός, σαφείς οδηγίαι, συγκεκριμέναι εντολαί και εν πάση περιπτώσει ουσιαστική Δ/σις του όλου αγώνος εκ μέρους εκείνων οίτινες έπρεπε να τον αναλάβουν, ίνα μη εκτραπή του βασικού του σκοπού, τουτέστι της καθ΄οιονδήποτε τρόπον αντιστάσεως κατά του κατακτητού, και μεταπέση εις αγώνα κομματικόν με τα ολέθρια σημερινά αποτελέσματα.

Δυστυχώς ουδέν εγένετο εκ των ανωτέρω. Δεν είναι έργον της παρούσης εκθέσεως να κρίνη ποίος ο υπεύθυνος της όλης δημηουργηθείσης καταστάσεως.-

΄Εν Αθήναις τή 19 Ιανουαρίου 1 9 4 3

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ.

Συντ/ρχης Πεζικού

Ψευδώνυμον ΑΝΙΒΑΣ

Advertisements