Κριτική επιχείρησης ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/22 Δεκ 1943


 Ε.Λ.Α.Σ.
ΧVI ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘΜ. Ε. Π. Ε. 44
ΔΙΑΤΑΓΗ
Κοινοποιούμεν υμίν κατωτέρω ως έχει την υπ’ αριθμ. Ε. Π. Ε. 593/22-12-43 Δ/γην του Γενικού Στρατηγείου προς την ΙΧ Μεραρχίαν ίνα λάβητε γνώσιν και την έχετε υπ’ όψιν σας κατά την εκτέλεσιν επιχειρήσεων.-
Σ. Δ. Μεραρχίας 3-Ι-44
Η
Διοίκησις της Μεραρχίας
Διά την Ακρίβειαν κ. δ.                    Ο Επιτελάρχης
Το ΙΙΙ Γραφείον                                Ι. Κατσόγιαννος
(Τ.Υ.)

Παραλήπται
51ον, 52ον 54ον Συν/τα
Στρατ. Διοίκησις Όθρυος
Ι/51 Τάγμα

Ε. Λ. Α. Σ.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
ΑΡΙΘΜ. Ε. Π. Ε. 593
ΠΡΟΣ
την ΙΧ Μεραρχίαν
Επί της υπ’ αρίθμ. Ε. Π. 318 αναφοράς σας υποβληθείσης εκθέσεως διά την επιχείρησιν Άργους – Ορεστικού, έχομεν να παρατηρήσωμεν τα κάτωθι:
1) ότι καλώς προπαρασκευάσθη αύτη ως νυκτερινή αιφνιδιαστική ενέργεια.
2) ότι συμφωνούμεν πλήρως με τας αναγραφομένας παρατηρήσεις και διδάγματα.
3) Λόγω του ότι εμελετήθη και επροπαρεσκευάσθη ως αιφνιδιαστική ενέργεια, δεν ήτο δυνατόν να εκτελεσθή με την μορφήν της απλής επιθετικής ενεργείας, διότι ως τοιαύτη απήτει ιδιαιτέραν προπαρασκευήν και μελέτην, μεγαλυτέρας δυνάμεις, ισχυροτέρα μέσα πυρός και έτερον τρόπον ενεργείας.
4) Θα ήτο ίσως σκόπιμον να ανεβάλετο άμα διεπιστώθη ότι λόγω του απροσδοκήτου πυροβολισμού ο εχθρός ετέθη εν συναγερμώ και επομένως όχι μόνον εξέλιπεν το βασικόν στοιχείον του αιφνιδιασμού, αλλά και υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να αιφνιδιασθή το ενεργούν τμήμα και να αποτύχη με οδυνηρά αποτελέσματα συνολικώς και όχι μερικώς όπως εις την παρούσαν περίπτωσιν η όλη επιχείρησις, πράγμα που προελήφθη χάρις στην ικανότητα και αποφασιστικότητα των στελεχών και στον ηρωισμό των ανταρτών και στη σχετική αδράνεια που επέδειξαν οι εις το Σχολείον διαμένοντες Ιταλοί.
5) Δέον να έχητε υπ’ όψιν σας ότι αι νυκτεριναί επιχειρήσεις γενικώς και ιδίως αι κατά κατωκημένων τόπων τοιαύται είναι επιχειρήσεις πολύ δύσκολοι, απαιτούσαι εκτεταμένην προπαρασκευήν με πολλάς λεπτομερείας και ενέχουσαι το σπέρμα της αποτυχίας και εις περίπτωσιν ακόμη καθ’ ην ήθελε παραληφθή έστω και μία μικρά λεπτομέρεια της όλης προπαρασκευής. Μόνον δε ως καθαρώς αιφνιδιαστικαί τοιαύται έχουν βασιμότητα επιτυχίας.
6) Ότι εβασίσθη επί ψευδών πληροφοριών ως προς τας εχθρικάς αντιστάσεις και επί οδηγών λυποψύχων, πράγμα που μπορούσε να έχη τα μάλλον δυσάρεστα αποτελέσματα.-
7) Πάντως η επιχείρησις αύτη απέδειξεν ότι η Μεραρχία έχει την δυνατότητα να οργανώσει σοβαράς σχετικώς επιχειρήσεις, όπως πολύ καλά ωργάνωσε την εκπαίδευσιν και εφοδιασμόν της.-
Διά πράξεις που χρειάζεται ηθική αμοιβή ανωτέρα της δικαιοδοσίας της Μεραρχίας, να υποβληθώσιν αι σχετικαί προτάσεις εις το Γεν. Στρατηγείον.-
Σ. Δ. Στρατηγείον 22-12-43
Στέφανος Σαράφης

Advertisements