Eκθέσεις πολεμικής δράσεως Μονάδων 1940-1941, ΥΠΕΘΑ/12 Δεκ 1942


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΟΛ. ΕΚΘΕΣΕΩΣ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 187268/3231

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι. Παρά τας επανειλημμένας διαταγάς και συστάσεις, αίτινες άλλως τε έδει να επερίττευον, συνεχίζεται εκ μέρους τινών υποβαλόντων εκθέσεις επί της κατά τον πόλεμο 1940 – 1941 δράσεως των μονάδων των, η αναγραφή εις τας εκθέσεις ταύτας κρίσεων διά πρόσωπα και δη είτε ανήκοντα εις προϊστάμενον αυτών κλιμάκιον ή εν πάση περιπτώσει ουδόλως υπαγόμενα υπό τας διαταγάς των, κρίσεων εξερχομένων ενίοτε των ορίων της ευπρεπείας. Υπό τας συνθήκας ταύτας αι τοιαύται εκθέσεις από έγγραφον ιστορικόν εθνικής αξίας καταντώσι στοιχεία προσωπικού χαρακτήρος, εις βάρος του σκοπού των εκθέσεων τούτων.
Ας κατανοηθή παρά πάντων καλώς ότι η Πολεμική Έκθεσις δέον να είναι σαφής αλλά και ξηρά αφήγησις των Πολεμικών γεγονότων αναγραφομένων τούτων εν αυτή εν ω χρόνω και χώρω έλαβον ταύτα χώραν. Αποδεκτικά απαραίτητα στοιχεία άτινα πρέπει να συνοδεύωσι την έκθεσιν είναι μόνον τα έγγραφα εκείνα άτινα συνετάγησαν κατά την εξέλιξιν των πολεμικών γεγονότων και άτινα άλλως τε εν τίνι μέτρω προεκάλεσαν ή επηρέασαν τα τελευταία ταύτα (πολεμικά γεγονότα) ήτοι αι εκδοθείσαι κατά την εξέλιξιν των επιχειρήσεων διαταγαί και αι ληφθείσαι τότε αναφοραί παρά των διαφόρων κλιμακίων της στρατιωτικής ιεραρχίας.
Η Πολεμική Έκθεσις δεν δύναται να περιλάβη ουδέν σχόλιον είτε ευμενές είτε δυσμενές επί των ενεργειών των διαφόρων ηγητόρων, είτε αυταί ανάγονται εις την διεύθυνσιν είτε την διεξαγωγήν των επιχειρήσεων.
Εν άλλοις λόγοις η συντάσσουσα την Πολεμικήν Έκθεσιν υπηρεσία δεν είναι Ανακριτική Επιτροπή ης εντολή θα ήτο η εντόπισις τω ευθυνών της διεξαγωγής του πολέμου τόσον εν τη διευθύνσει όσο και εν τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων.
Το έργον της κριτικής αφ ετέρου είναι έργον παντός μελετητού της Πολεμικής Ιστορίας και ουχί αυτής ταύτης της ιστορίας ήτις δεν πρέπει να περιλάβη ουδεμίαν κρίσιν η σχόλιον και ην όμως πολεμικήν ιστορίαν η μέλλουσα να συντάξη ταύτην υπηρεσία οφείλει να παραδώση ως οίον τε πληρεστέραν εις στοιχεία, στοιχεία πολεμικών γεγονότων χρόνου και χώρου εις ον ταύτα έλαβον χώραν και στοιχεία εκδοθεισών διαταγών ή αναφορών. Δεν δύναται να περιλάβη η ιστορία αύτη έγγραφα συνταχθέντα παρά των διαφόρων ηγητόρων μετά το τέλος του πολέμου υπό μορφήν είτε απολογίας ή αυτοδιαφημίσεως του έργου των συντακτών των, είτε κατηγορητηρίου τρίτων.
Τα έγγραφα ταύτα, λίβελλοι ενίοτε δύνανται να αποτελέσωσι πιθανώς έγγραφα προανακριτικής εργασίας ουχί πάντως τοιαύτα συντάξεως της ιστορίας του τελευταίου πολέμου της Ελλάδος.
ΙΙ. Κηδόμενος του κατά τον πόλεμον τοιτούτου έργου του Στρατού μας, έργον όπερ είναι εθνική ανάγκη όπως διατηρηθή εις την μνήμην του έθνους με όσην ακρίβειαν και λαμπρότητα τούτο έλαβε χώραν εν τη πραγματικότητα διά της ξηράς αναγραφής των πολεμικών γεγονότων και ίνα τούτο μη εκφυλισθή εντός του κυκεώνος των προσωπικών αντεγκλήσεων δεν εγκρίνω την επιδεικνυομένην εκ μέρους ενίων προσπάθειαν όπως διά του εκ των υστέρων θορύβου ον δημιουργούσι με τας υπαβαλλομενας αναφοράς των, δήθεν έκθεσεις της ιστορίας των μονάδων των, επιδοθώσι να διαφημίσωσι το ίδιον έργον των και να δυσφημήσωσι την δράσιν των άλλων.
Διά να δώσω τέρμα εις τα ανωτέρω άτοπα, εντέλλομαι τα εξής :
Το Γραφείον Πολεμικής Εκθέσεως να συγκροτήση επιτροπήν εκ Συνταγματαρχών του υπό την προεδρείαν του Διευθυντού του Γραφείου Υποστρατήγου ΛΕΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
Το Συμβούλιον Αποστράτων Αντιστρατήγων να ορίση ένα εκ των υπ’ αυτό υπηρετούντων Συνταγματαρχών ίνα μετάσχη εις τας εργασίας ως μέλος της επιτροπής ταύτης.
Αποστολή της Επιτροπής ταύτης θα είναι η μελέτη απασών των υποβληθησομένων και υποβληθεισών εκθέσεων, είτε εις χείρας του Γραφείου Πολεμικής Εκθέσεως, είτε του Συμβουλίου Αποστράτων Αντιστρατήγων ευρίσκονται αύται και η αφαίρεσις από των εκθέσεων τούτων και η καταστροφή πάσης περιγραφής ή και περικοπής ήτις δεν αποτελεί αντικειμενικήν εξιστόρησιν των πολεμικών γεγονότων ως και πάσης κρίσεως αφορώσης την ενέργειαν των διοικήσεων ανωτέρων ή και κατωτέρων κλιμακίων ή και συμπερασμάτων. Εις τα ανωτέρω δεν πρέπει να νοηθώσι σκέψεις διοικήσεως τινός δι’ ης παρέχονται τα δεδομένα από τα οποία απέρρευσεν συγκεκριμμένη γραπτή διαταγή της, προς υφισταμένας μανάδας της ή και συγκεκριμμέναι γραπταί αναφοραί προς την προϊσταμένην διοίκησιν.
Σχετικόν πρακτικόν να συνταχθή εις τριπλούν, εκ του οποίου έν μεν αντίτυπον θα μοι υποβληθή, τα δε λοιπά δύο θα είναι κατατεθειμένα ανά έν εις το αρχείον της Πολεμικής εκθέσεως και εις το αρχείον του Συμβουλίου Αποστράτων Αντιστρατήγων. Το ανωτέρω παρακτικόν με τας λεπτομερείας των αφαιρεθεισών περικοπών θα κοινοποιήται και εις τον Υποβαλλόντα την έκθεσιν προς γνώσιν.
Το Συμβούλιο Αποστράτων Αντιστρατήγων παρακαλείται όπως θέση εις την διάθεσιν της ως άνω Επιτροπής τας τυχόν παρ’ αυτω υπαρχούσας εκθέσεις Αξιωματικών και αντίγραφα των οποίων δεν έχουσι τυχόν υποβληθή εις το Γραφείον Πολεμικής Εκθέσεως.
ΙΙΙ. Με τα ανωτέρω δεν θα πρέπη να νομισθή ότι αποσκοπώ να φιμώσω τους έχοντας να αναφέρωσι ή να καταγγείλωσι συγκεκριμμένον τι εις βάρος ατόμου ή ατόμων. Είναι ελεύθερος πας τις να το πράξη τηρών τας διατάξεις των στρατιωτικών νόμων και κανονισμών, υποβάλων επί τούτο ιδίαν αναφοράν, ήτις θα διαβιβάζεται εις το αρμόδιον εκάστοτε Γραφείον ή Διεύθυνσιν του Υπουργείου.

Αθήναι τη 4η Δεκεμβρίου 1942
Ο
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ
Π. ΜΠΑΚΟΣ
(Τ.Υ)

ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ
-Γραφείον Πολ. Εκθέσεως 15
Συμβούλιον Αποστ. Αντ/γων 5

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
-Ανώτατον Στρατ. Συμβούλιον 5
-Ανωτάτους Αξ/κούς 40
-Γραφείον Γεν. Διευθυντού 1
-Γραφεία Επιτελείων και Διευθύνσεις. 15

Advertisements