Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές, ΓΕΣ/Α2/15 Σεπ 1942


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 3650/15-9-42
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
1ον) Νομός Σερρών
α) Άπαντες οι εργαζόμενοι εις τα εν Σέρραις εργοστάσια επεξεργασίας Καπνών Έλληνες καπνεργάται απελύθησαν. Εις τούτους εδηλώθη ότι δέον να δηλώσωσιν εντός 3 ημερών ότι είναι Βούλγαροι, οπότε και θα επαναπροσληφθώσιν εις εργασίαν.
Εις περίπτωσιν καθ’ ην προτιμίσωσι να παραμείνωσι Έλληνες τοις εδηλώθη ότι δέον να τακτοποιήσωσι τα της τύχης των, διότι ουδεμίαν θέσιν έχουσιν ως τοιούτοι εν Βουλγαρία.
Κατόπιν τούτου, οι καπνεργάται ανταλλάξαντες γνώμας έλαβον κοινήν απόφασιν εμμονής εις τα πάτρια και εν τω συνόλω των σχεδόν εδήλωσαν ότι παραμένουσιν Έλληνες και ότι προτιμώσι τον εκ της πείνης θάνατον, από του απαρνηθώσι τον Ελληνισμόν των και να γίνωσι Βούλγαροι.
β) Εις υποβληθείσας σχετικάς εκθέσεις από του παρελθόντος έτους ανεφέροντο ότι αι Βουλγαρικαί αρχαί υπεχρέωσαν όλους τους Έλληνας καταστηματάρχας να προσλάβωσι Βουλγάρους ως συνεταίρους των, χωρίς να καταθέσωσι ούτοι έστω και ένα οβολόν διά την συμμετοχήν των ταύτην εις τας Ελληνικάς επιχειρήσεις. Ήδη υπεχρεώθησαν οι Ελληνες ιδιοκτήται των εν λόγω καταστημάτων και επιχειρήσεων να παραδόσωσι πλήρως την εν γένει διαχείρισιν των επιχειρήσεων εις τους Βουλγάρους συνεταίρους των. Προβλέπεται ασφαλώς ότι οι Έλληνες ιδιοκτήται θ’ αποξενωθώσι πλήρως και ταχέως των επιχειρήσεων τούτων.
γ) Εις το χωρίον Λευκών (Καβακλή), το οποίον κατοικείται εξ ολοκλήρου υπό Ελλήνων προσφύγων εξηναγκάσθη παρά των Βουλγαρικών αρχών το ήμισυ εξ αυτών να εκκενώση τας οικίας του και να εγκαταλείψη τα κτηματά του, εις τα οποία εγκατεστάθησαν Βουλγαρικαί οικογένειαι επί τούτοις μεταφερθείσαι εκ του εσωτερικού της Βουλγαρίας και κατά προτίμησιν καταγόμεναι εκ Μακεδονίας.
Άπασαι αι ως άνω Ελληνικαί οκογένειαι εστεγάσθησαν προσωρινώς εις τας οικίας των υπολοίπων Ελληνικών οικογενειών, μέγα μέρος όμως των αρρένων μελών αυτών ετράπη προς διαφόρους κατευθύνσεις προκρίναν τον εκπατρισμόν.
2ον) Νομός Δράμας
α) Εις το χωρίον Άγιος Αθανάσιος (Μπόριανη) οι Βούλγαροι πρόκειται να εγκαταστήσωσιν 100-121 οικογενείας Βουλγάρων αγροτών και προς τούτο κατέγραψαν όλας τας στερεωτέρας και καλυτέρας οικίας και τους καλύτερους γεωργικούς κλήρους. Οι Ελληνες ιδιοκτήται των καταγραφέντων οικημάτων και γεωργικών κλήρων εκβληθέντες τούτων συνεπτύχθησαν εις τας οικίας των υπολοίπων Ελλήνων. Συγχρόνως υπεχρεώθησαν να αφήσωσιν εις τας εγκαταλειπομένας οικίας των τον απαραίτητον ρουχισμόν και οικιακά σκεύη διά τας ανάγκας των νέων ιδιοκτητών των Βουλγάρων.
Οι μη θιγόμενοι εκ του μέτρου τούτου Έλληνες γεωργοί υπεχρεώθησαν να καταβάλωσιν ούτοι, το υπό της Βουλγαρικής Κυβερνήσεως χορηγηθέν εφ’ άπαξ ποσόν των 50.000 λεβίων εις εκάστην νεοεγκαθισταμένην εις την Ελληνικήν Μακεδονίαν και Θράκην Βουλγαρικήν οικογένειαν. Συνεπώς ου μόνον ο εποικισμός γίνεται εις βάρος των Ελλήνων αλλά και τα καταβαλλόμενα εις τους εποικιζομένους δάνεια καταβάλλονται από τους ΄Ελληνες.
Το ανωτέρω ληφθέν γενικόν και απάνθρωπον μέτρον εν όψει του χειμώνος έχει φέρει εις απόγνωσιν και απελπισίαν ολόκληρον τον αργοτικόν πληθυσμόν των Βουλγαροκρατουμένων περιοχών σκοπός του οποίου είναι ο εξαναγκασμός του εις πλήρη εκπατρισμόν και υπό τας τραγικωτέρας των συνθήκας, αφού προηγουμένως εγκαταλείψει εις τους κατακτητάς την τε κινητήν και ακίνητον περιουσίαν του.
β) Οι ερχόμενοι με αδείας Έλληνες, οίτινες εστάλησαν εις Βουλγαρίαν δι’ εκτέλεσιν καταναγκαστικής εργασίας κατά μήνα Μαϊον ε.ε. είναι εις αθλίαν σωματικήν και υγιεινήν κατάστασιν.
Εξ αυτών λόγω της κακής συντηρήσεώς των και των απανθρώπων πιέσεων και κακομεταχειρίσεων ας υφίστανται, ουδείς επανέρχεται εις την θέσιν του μετά την λήξιν της αδείας των και αναγκάζονται να εκπατρίζονται εγκαταλείποντες τας εστίας των.
γ) Εις την περιοχήν Δράμας πρόκειται κατά τον μήνα Σ/βριον ή Οκτώβριον ε.ε. να ανοίξωσιν εις όλα τα Ελληνικά χωρία Βουλγαρικά σχολεία εις τα οποία θα φοιτήσωσιν υποχρεωτικώς άπαντες οι κάτοικοι ενεξαρτήτως ηλικίας προς εκμάθησιν της Βουλγαρικής γλώσσης ήτις από της 1ης Ιανουαρίου 1942 πρόκειται να θεσπισθή ως μόνη υποχρεωτική γλώσσα των κατοίκων. Προς τούτο από τας αρχάς Αυγούστου ήρχισαν αφικνούμενοι εκ Βουλγαρίας οι Βούλγαροι διδάσκαλοι. Το μέτρον τούτο ασφαλώς ελέφθη διά τα χωρία ολοκλήρου της Βουλγαροκρατουμένης Μακεδονίας και Θράκης.
Οι Βούλγαροι Δήμαρχοι κατήρτισαν τους φακέλλους προσκλήσεως δι’ υποχρεωτική εργασίαν όλων των αρρένων Ελλήνων των αγόντων την ηλικίαν 18-45 ετών, η δε πρόσκλησις αυτών ετέθη εν εφαρμογή εις την πόλιν Δράμας και τα χωρία της περιοχής αυτής από 22ας Αυγούστου ε.ε. Εν τη εφαρμογή του μέτρου τούτου πολλοί Έλληνες εγκατέλειψαν τας εστίας των εκπατριζόμενοι.
3ον) Νομός Καβάλλας
Από την Ελευθερούπολιν (Πράβιον) κατά μήνα Ιούνιον ε.ε. εστάλησαν εις το εσωτερικόν της Βουλγαρίας υπό το πρόσχημα της αλλαγής κλίματος 50 Ελληνόπαιδες. Ο σκοπός του μέτρου τούτου είναι καθαρώς προπαγανδιστικός τοιούτος, αποβλέπων εις την διαστροφήν της Ελληνικής ψυχής των μικρών Ελληνοπαίδων και τον εκβουλγαρισμόν των. Παρόμοιον μέτρον είχεν ως γνωστόν ληφθή και κατά την περίοδον της Βουλγαρικής κατοχής της περιόδου του 1916-18.
(Ε.Π. 2661/2-«-1942 Γεν. Δ/σεως Μακεδονίας).

Advertisements