Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές,ΓΕΣ/Α2/ 25 Αυγ 1942


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ (Γ.Ε.Σ)
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 3629
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
Την Νύκτα 8-9 Αυγούστου ε.ε. οι εν Ελευθερουπόλει Βούλγαροι υπάλληλοι και μη διεσκέδαζον εις τα διάφορα Κέντρα της πόλεως μέχρι της 21ης ώρας οπότε απεσύρθησαν εις τας οικίας των όπου εσυνέχισαν την διασκέδασίν των. Αιφνιδίως περί ώραν 22-23ην ηκούσθησαν πυκνοί πυροβολισμοί εξ όλων των σημείων της πόλεως και εκ των κατοικιών των Βουλγάρων, ενώ συγχρόνως περίπολοι Βουλγάρων Χωροφυλάκων και εξοπλισμένων Βουλγάρων υπαλλήλων περιέτρεχον τα οδούς της πόλεως πυροβολούσαι συγχρόνως τρομοκρατούσαι τους κατοίκους.
Περί το μεσονύκτιον Βουλγαρική περίπολος Χωροφυλάκων μεταβάσα εις το Πανδοχείον του Αθανασίου Μαρινοπούλου, εφέδρου Ανθ/γού, του οποίου ο πατήρ προ διμήνου εστάλη ως όμηρος εις το εσωτερικόν της Βουλγαρίας, συνέλαβεν τούτον και απαγούσα αυτόν τον εξετέλεσε προ της οικίας του Κωνσταντίνου Νιζάμη.
Την πρωϊαν της 9ης Αυγούστου βάσει ονομαστικού καταλόγου οι Βούλγαροι ήρξαντο ενεργούντες συλλήψεις Ελλήνων, ιδία νεανιών, επιτυχόντες την σύλληψίν εννέα νέων ανηκόντων εις τας ευπορωτέρας Ελληνικάς οικογενείας, τους οποίους ενέκλεισαν εις τους Στρατώνας. Πολλοί άλλοι νέοι κατώρθωσαν να διαφύγωσι την σύλληψιν διασπαρέντες προς διάφορα σημεία και εν συνεχεία καταφυγόντες εντεύθεν του Στρυμώνος.
Προς δικαιολόγησιν του φόνου και των συλλήψεων οι Βούλγαροι διέδοσαν ότι κατά την νύκτα επυροβολήθησαν παρά Ελλήνων ανταρτών κατελθόντων εκ του Παγγαίου όρους οι εις διάφορα σημεία εκτός της πόλεως και εις τους στρατώνας σκοποί των. Την ημέραν της 9ης Αυγούστου μετήχθησαν εκ της υπαίθρου διά την αυτήν αιτίαν και περί τους 20 χωρικοί, οίτινες εδάρησαν ανηλεώς εις τα κρατητήρια υπό του Βουλγάρου Προέδρου της κοινότητος Παλαιοχωρίου τυγχάνοντος φανατικού μισέλληνος.
Την 17ην Αυγούστου απελύθησαν άπαντες οι συλληφθέντες, με την δήλωσιν ότι ήσαν ευτυχείς, διότι δεν εφονεύθη Βούλγαρος και ότι εις περίπτωσιν εκδηλώσεως νέας ανταρσίας θα φονευθώσιν άνευ διακρίσεώς τινος όλοι οι κάτοικοι, η δε Βουλγαρική αεροπορία θα βομβαρδίση άνευ οίκτου την πόλιν την οποίαν θα μεταβάλη κυριολεκτικώς εις στάκτην.
Κατόπιν τούτων άπαντες οι νέοι της πόλεως ηναγκάσθησαν να καταφύγωσιν εις την εντεύθεν του Στρυμώνος περιοχήν. Είναι αποδεδειγμένον ότι η δήθεν εισβολή ανταρτών και προσβολή των Βουλγάρων σκοπών εσκηνοθετήθη σκοπίμως υπό Βουλγάρου αξιωματικού προς τον σκοπόν του φόνου του Έλληνος Έφ. Ανθυπολοχαγού Αθ. Μαρινοπούλου, τον οποίον εμίσει θανασίμως. Νοείται ότι εκ τούτου οι κάτοικοι ευρίσκονται υπό πλήρη τρομοκρατίαν μη αισθανόμενοι ουδεμίαν ασφάλειαν ζωής.

(2534/25/8/1942 Δ/σεως Μακεδονίας).

Advertisements