Εξόντώση Ελληνικού στοιχείου σε Βουλγαροκρατούμενων περιοχών, ΓΕΣ/Α2/11 Αυγ 1942


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον (Γ.Ε.Σ.)
ΤΜΗΜΑ Β.’
Αριθ. Πρωτοκ. Α.Π. 3539/11-8-42
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ

«Περί συνεχίσεως και εντάσεως των μέτρων εξοντώσεως του Ελληνικού στοιχείου εκ των Βουλγαροκρατούμενων περιοχών».
Τα μέτρα συστηματικής εξοντώσεως του Ελληνικού Στοιχείου εν ταις κατεχομέναις υπ’ αυτών περιοχαίς, ου μόνον εξακολουθούν υπό των Βουλγάρων, αλλά και συνεχώς εντείνονται.
Ούτω, κατά βεβαιώσεις συνεχώς καταφθανόντων εκ των περιοχών τούτων προσφύγων, η ζωή των Ελλήνων κατέστη εντελώς αφόρητος και αδύνατος, τα δε λαμβανόμενα μέτρα καταδεικνύουν σαφώς ότι αι Βουλγαρικαί αρχαί έχουσι προγράψει πάντας όσους εξακολουθούν εμμένοντας εις τα Εθνικά των αισθήματα. Ούτω,
1) Εξακολουθεί η χορήγησις ελλειπών ποσοτήτων αραβοσιταλεύρου εις τα αρτοποιεία, ώστε να μη επαρκούσι ταύτα δι’ ολόκληρον τον Ελληνικόν πληθυσμόν. Εκ παραλλήλου έχουσι ορισθή ελάχιστα αρτοποιεία διανομής διά τους Έλληνας, αι δε ώραι διανομής περιωρίσθησαν εις ελαχίστας, ιδία από 15-18 ώρας. Ούτω σειραί ατελείωτοι αγωνίζονται κατά τας μεσημβρινάς ταύτας ώρας, ύπό τον καίοντα Ιουλιανόν ήλιον, ίνα εξασφαλίσωσι την ημερησίαν μερίδα άρτου, αλλά μόνον εν μικρόν ποσοστόν (ίσως μόνον το 1/3) επιτυγχάνει την απόκτησιν του άρτου.
Διά την επομένην ημέραν δεν ισχύουσι πλέον τα δελτία της προηγουμένης.
2) Εξακολουθούν αι υπό διαφόρους προφάσεις έρευναι κατ’ οίκον, καθ’ ας αφαιρείται πάσα ανευρισκόμενη ποσότης τροφίμων.
3) Απαγορεύεται η απομάκρυνσις εκ των πόλεων ή των χωρίων, προφανώς προς τον σκοπόν όπως καταστήσωσι αδύνατον πάσαν πρόθεσιν εφοδιασμού τροφίμων εκ της υπαίθρου.
4) Εξακολουθεί ο ατελείωτος πολλαπλασιασμός των αιτιολογιών προς φορολογίαν. Ούτω εδημιουργήθη φορολογία αναρτήσεως επιγραφών, φορολογία αναρτήσεως σημαίας, φορολογία επί της χρησιμοποιήσεως προσωπικού και πλείσται άλλαι της αυτής μορφής.
Γενικώς αι φορολογίαι υπερκαλύπτουσι κατά πολύ τα έσοδα είτε εξ ακινήτου είτε εκ της εργασίας ήτις ούτως και αν υπάρχη καθίσταται ασύμφορος.
Αι ώραι κυκλοφορίας εξακολουθούν περιωρισμέναι. Ουδαμού σχεδόν επιτρέπεται η κυκλοφορία πέραν της 18:30’
5) Η ζωή και η σωματική ακεραιότης των Ελλήνων ευρίσκεται εις την διάθεσιν των ενστίκτων παντός Βουλγάρου ή Βουλγαρίζοντος ιδιώτου ή δημοσίου υπαλλήλου.
Διά την παραμικροτέραν υπαρκτήν ή προβαλλομένην αφορμήν είναι δυνατός ο φόνος ή ο ακροτηριασμός των Ελλήνων, άνευ ουδεμιάς συνεπείας διά τους δράστας. Αναφέρομεν χαρακτηριστικά τινά παδείγματα εκ χιλιάδων δυναμένων να συγκεντρωθώσι, τοιούτων.
Εις Νέαν Πέραμον Καβάλλας συνελήφθησαν 5 νέοι, διότι ερεύθησαν εις την οδόν την 18:35’ ώραν. Εκ των κακώσεων και των ξυλοδαρμών διά την αιτίαν ταύτην απέθανον οι Κώστας Παυλιδάκης και Φώτιος Γιανούλης.
Εις το αυτό χωρίον 1 Βούλγαρος αγροφύλαξ εκακοποίησε, προξενήσας ανίατον διάστρεμμα εις την χείρα, εις παίδα ηλικίας 14 ετών, διότι δεν του απένειμε τον οφειλόμενον χαιρετισμόν.
Εις Δράμαν ο Δημήτριος Καραβίδας βαφεύς το επάγγελμα, απέθανεν εκ ξυλοδαρμών, διότι συνελήφθη πτύσας καθ’ όδον.
Εις την Ελευθερούπολιν η 14ετίς Ελπινίκη Λυκίδου εβιάσθη κατά τρόπον αποτρόπαιον και κατέστη σωματικώς ανάπηρος υπό γέροντος Βουλγάρου αγροφύλακος.
Χαρακτηριστικότερον εισέτι είναι το εξής αναφερόμενον εις την Δράμαν .
Είς εξηγριωμένος Βούλγαρος στρατιώτης εισήλθεν, ίσως υπό την επίρροιαν μέθης, εις την οικίαν φιλησύχου Έλληνος και τον ηρώτησεν εάν είναι κομμουνιστής. Ο Έλλην απήντησεν αρνητικώς. Τότε ο στρατιώτης απήντησεν «εγώ είμαι κομμουνιστής και σεις οι εθνικισταί πρέπει να λείψετε» και τον εφόνευσεν.
Αμέσως κατόπιν μετέβη εις παραπλεύρως οικίαν και υπέβαλε το ίδιον ερώτημα. Ο ερωτηθείς, πληροφορηθείς ίσως την τύχην του δηλώσαντας ότι είναι εθνικόφρων, απήντησεν ότι είναι κομμουνιστής.
Ο Βούλγαρος στρατιώτης απήντησε «΄Ελλην κομμουνιστής θέλει σκότωμα» και τον εφόνευσε και τούτον.
Μοναχός της μονής Εικοσιφοινίσης εσφάγη άνευ λόγου.
Γενικώς οι φόνοι και οι θάνατοι εκ ξυλοδαρμών είναι σύνηθες φαινόμενον, μη προκαλούν πλέον εντύπωσιν. Οι συγγενείς, μανθάνοντες την σύλληψιν μέλους της οικογενείας των και δι’ ασήμαντον έτι αφορμήν, δεν γνωρίζουσιν πλέον εάν θα ίδωσι αυτόν ζώντα. Οι θάνατοι προστιθέμενοι εις τους δευτέρους εξ ασιτίας δίδουσι σαφή την εντύπωσιν ότι αργά ή γρήγορα η θέσις παντός εμμένοντος εις τα Ελληνικά του αισθήματα είναι εις το Νεκροταφείον.
Αι προσκλήσεις διά τα εργατικά τάγματα εξακολουθούν. Η ζωή τούτων καθώς εικονίζεται υπό λιποτακτησάντων έχει εξευτελήσει όντως τον συνήθη διεθνή ορισμόν «Τα μαρτύρια της κολάσεως του Δάντη».
Υποχρεούνται οι εργαζόμενοι εις σκαπευτικάς εργασίας ν’ αποδίδωσι 20 χειραμάξας την ώραν, οι λοιποί να εργάζωνται συνεχώς επί 12ωρον.
Οι όροι διατροφής, διαμονής και καθαριότητος ελεεινοί.
Συνεχείς άνευ λόγου ξυλοδαρμοί ενθυμίζουσι τα μαρτύρια των δούλων εις τας γαλέρας των αρχαίων Ρωμαίων. Οι φόνοι εκ καταπιπτουσών σηράγγων συνηθέστατοι, με θύματα πολυπληθή εκάστοτε. Και ο ραδιοφωνικός σταθμός Σόφιας εις εκπομπήν του παρεδέχθη τον φόνον 15 και τον τραυματισμόν 40 Ελλήνων εκ καταπεσούσης σήραγγος. Επισυνάπτονται 2 φωτογραφίαι προς διαπίστωσιν της σκελετώδους καταστάσεως των εις τα καταναγκαστικά έργα εργαζομένων νεαρών τούτων Ελληνοπαίδων.
6) Ως είναι φυσικόν και αυτονόητον η ζωή των ομήρων ο αριθμός των οποίων αυξάνει καθημερινώς, είναι πλέονν φρικτός. Ουδείς γνωρίζει που ευρίσκονται και εάν ζουν, ουδόλως δύνανται να γίνωσι πιστευταί.
7) Ενώ όντως η ζωή των ενηλίκων Ελλήνων είναι προγεγραμμένη καταβάλλεται άμα προσπάθεια εκβουλγαρισμού των ανηλίκων.
Εις τας οργανώσεις της Βουλγαρικής νεολαίας εγγράφονται δι’ ευνοήτους λόγους σκοπιμότητος και πολλοί Ελληνόπαιδες, υποβαλλόμενοι εις συστηματικήν προπαγάνδαν εκβουλγαρίσεως.
Ηδη αναφέρεται συγκεκριμμένη περίπτωσις αναβιώσεως του Τουρκικού εθίμου του παιδομαζώματος. Εις την περιοχήν Ελευθερουπόλεως, πλείστα παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών, αποσπώμενα των μητρικών αγκαλών αποστέλλονται εις Βουλγαρίαν προφανώς προς εκβουλγαρισμόν.
Παρά τα ανωτέρω απίστευτα διά τον 20ον αιώνα και δι’ Ευρωπαϊκήν περιοχήν γεγονότα το ηθικόν του Ελληνικού πληθυσμού εξακολουθεί καλόν.
Ενώ οι Βούλγαροι τους θέτουσι ρητώς και πηρρησία το δίλημμα ή εκβουλγαρισμός ή μαρτυρικός θάνατος, εξακολουθούν εμμένοντες εις τα αισθηματά των.

Α.Π.2108/30-7-42 Γεν.& Επιθ. &Νομ. Περ. Γ.Δ.Μ.)
Διά την ακρίβειαν
το
ΙΙον Γραφείον
(Τ.Υ.)
Α. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ
Συν/χης Πεζικού

Advertisements