Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές, ΓΕΣ/Α2/24 Ιουλ 1942


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ (Γ.Ε.Σ.)
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΙ
Απόκτησις Βουλγαρικής υπηκοότητος.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ. 161-24 Ιουλίου 1942
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Τμήμα Πολιτικόν
Εγκύκλιος
Αριθ. 5347

Προς τους κ.κ. Νομάρχας, Επάρχους και Δημάρχους – Προς την Δ/σιν Αστυνομίας.
Εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπ’ αριθ. 124 από 10 Ιουνίου 1942 εδημοσιεύθη διάταγμα αφορών την υπηκοότητα εις τα απελευθερωθέντα το 1941 εδάφη.
Συμπληρωματικώς προς την διάταξιν αυτήν δέον να λαμβάνωνται υπ’ όψιν τα ακόλουθα:
1) Διά τα πρόσωπα τα οποία αποκτώσι δικαιωματικώς την Βουλγαρικήν υπηκοότητα
Α. Δυνάμει του άρθρου 1 του Διατάγματος, αποκτώσι δικαιωματικώς την Βουλγαρικήν υπηκοότητα άπαντα τα πρόσωπα Βουλγαρικής προελεύσεως (καταγωγής Γιουγκοσλαύοι και Έλληνες υπήκοοι, οίτινες ευρέθησαν μονίμως εγκατεστημένοι εις τα ελευθερωθέντα το 1941 εδάφη ή εις τα παλαιά όρια Βασιλείου, όταν ετέθη εν ισχύϊ το διάταγμα. διά τα πρόσωπα αυτά πρέπει να λαμβάνηται υπ’ όψιν ότι το Διάταγμα δεν κάμνει διάκρισιν επί ποίας βάσεως απέκτησαν αυτά προγενεστέρως την Γιουγκοσλαυϊκήν, αντιστοίχως Ελληνικήν, υπηκοότητα – εάν δηλ. εκ γεννήσεως, εκ πολιτογραφήσεως ή κατόπιν γάμου και επομένως ο μόνος όρος προς απόκτησιν της Βουλγαρικής υπηκοότητος παρά των ιδίων προσώπων είναι να έχωσιν ευρεθή αυτά μονίμως εγκατεστημένα εις τα νυν όρια του Βασιλείου.
Κατά δεύτερον λόγον πρέπει να λαμβάνηται υπ’ όψιν ότι το άρθρο. 1 του Διατάγματος δεν κάμει διάκρισιν όσον αφορά, τον τόπον γεννήσεως ή την προγενεστέραν μόνιμον εγκατάστασιν των προσώπων αυτών Βουλγαρικής προελεύσεως, ένεκα του οποίου επωφελούνται του παρόντος κειμένου του Διατάγματος όχι μόνον τα πρόσωπα Βουλγαρικής προελεύσεως, μόνιμοι κάτοικοι των απελευθερωθέντων εδαφών, αλλ’ επίσης και οι μετανάσται Βουλγαρικής προελεύσεως (π.χ. εκ Φλωρίνης, Βοδενών, Δίρβης κ.λ.π.) οίτινες όταν ετέθη το Διάταγμα εν ισχύϊ ήσαν μονίμως εγκατεστημένοι εις τα ελευθερωθέντα το 1941 εδάφη ή εις τα παλαιά όρια του Βασιλείου.
Εν τέλει πρέπει να λαμβάνηται υπ’ όψιν ότι όλα αυτά τα πρόσωπα αποκτώσι την Βουλγαρικήν υπηκοότητα όχι μόνον δικαιωματικώς, αλλά και άνευ όρων υπό την έννοιαν, ότι η υπηκοότης αύτη είναι διά τα πρόσωπα ταύτα υποχρεωτική και δεν δύναται ταύτα να την αρνηθούν.

Υπό τους ως άνω όρους και διότι τα υποδειχθέντα πρόσωπα αποκτώσι τη Βουλγαρικήν υπηκοότητα άμα ως ετέθη το Διάταγμα εν ισχύι, οι αντίστοιχοι Δήμοι δέον εφ εαυτών να πιστοποιήσωσι την ύπαρξιν των όρων του άρθρου 1 και να εγγράψωσι απ’ ευθείας τα αποκτήσαντα την Βουλαγρικήν υπηκοότητα πρόσωπα εις τα τηρούμενα μητρώα του πληθυσμού των κατοίκων του Δήμου. Επίσης δι’ αυτούς οι Δήμοι δέον να εκδίδωσι μόνοι των πιστοποιητικά Βουλγαρικής υπηκοότητος συμφώνως τω διάταγμα. Όσον αφορά τα πρόσωπα άτινα δέον είναι εγγεγραμμένα εις τα μητρώα των Δήμων, είναι όμως εγγεγραμμένα ως ξένοι υπήκοοι εις τα μητρώα των Νομαρχιακών αστυνομικών διοικήσεων δέον όπως η επελθούσα μεταβολή της υπηκοότητος πιστοποιηθή και η εγγραφή γίνη υπό της αντιστοίχου Νομαρχιακής αστυνομικής διοικήσεως.
Β.’ Κατά δεύτερον λόγον, δυνάμει του άρθρου 4 του Διατάγματος, αποκτώσι Βουλγαρικήν υπηκοότητα, επίσης δικαιωματικώς, και τα πρόσωπα Γιουγκοσλαύοι και Έλληνες υπήκοοι, ουχί Βουλγαρικής προελεύσεως, οίτινες όταν ετέθη το διάταγμα εν ισχύϊ είχον την μόνιμον κατοικίαν των εις τα ελευθερωθέντα το 1941 εδάφη.
Εις το διάταγμα όμως γίνεται ουσιώδης διαφορά, μεταξύ των προσώπων Γιουγκοσλαύων και Ελλήνων υπηκόων Βουλγαρικής προελεύσεως (Αρ. 1) και των εχόντων άλλην εθνικήν προέλευσιν, σχετικώς με το δικαίωμά των να διαφυλάξωσι την μέχρι τούδε υπηκοότητά των. Όλα τα πρόσωπα, ουχί Βουλγαρικής προελεύσεως τα αναφερόμενα εις αρθρ. 4 δεν είναι υποχρεωμένα να δεχθώσιν την αλλαγήν της υπηκοότητός των λαμβάνοντα την Βουλγαρικήν τοιαύτην. Τα πρόσωπα ταύτα χαίρουσι του δικαιώματος της εκλογής, εντός προβλεπομένης εν τω Διατάγματι προθεσμίας – 1Απριλίου 1943 – της διαφυλάξεως δηλ. της μέχρι τούδε υπηκοότητός των (Γιουγκοσλαυϊκής ή Ελληνικής) ενδεχομένως δε της ανακτήσεως άλλης ξένης υπηκοότητος (π.χ. Τουρκικής, ιταλικής κ.λ.π) ή να γίνωσι Βούλγαροι υπήκοοι. Εις περίπτωσιν δε καθ’ ην μέχρι της προσδιορισθείσης προθεσμίας δεν ήθελον υποβάλει την εκλογή των, γίνονται δικαιωματικώς και άνευ όρων Βούλγαροι υπήκοοι. Αντιθέτως εάν εκδηλώσωσι την επιθυμίαν όπως διαφυλάξωσι την παλαιάν των υπηκοότητα, ή ενδεχομένως να αποκτήσωσι νέαν, ξένην (ουχί Βουλγαρικήν) υπηκοότητα θεωρείται, ότι ουδέποτε υπήρξαν Βούλγαροι υπήκοοι και υποχρεούνται εντός της αυτής προθεσμίας να εγκαταλείψωσι τα όρια του Βασιλείου.
Σχετικώς με τους τοιούτους Γιουγκοσλαύους ή Έλληνας υπηκόους το Διάταγμα δεν κάμνει διάκρισιν όσον αφορά την εθνικήν των προέλευσιν, ένεκα τούτου δέον να δεχθώμεν, ότι οι εκτεθέντες ανωτέρω όροι αφορώσιν όχι μόνον τα πρόσωπα τα έχοντα Σερβικήν, ή αντιστοίχως Ελληνικήν, προέλευσιν, αλλ’ επίσης και τα πρόσωπα πάσης άλλης εθνικής προελεύσεως π.χ. Τουρκικής., Αλβανικής, Ιταλικής κ.λ.π.
Ούτω, επειδή η απόκτησις της Βουλγαρικής υπηκοότητος διά την περίπτωσιν αυτήν τίθεται υπό τον όρον, ότε το πρόσωπον δεν θα επιθυμήση να διαφυλάξη την παλαιάν του υπηκοότητα, οι Δήμοι δεν δύναται να εγγράψωσιν ως Βουλγάρους υπηκόους τα πρόσωπα αυτά προτού περέλθη η προθεσμία η προβλεπόμενη εις το άρθρ. 4 του Διατάγματος, εκτός εάν το πρόσωπον δηλώση προηγουμένως ότι δεν προτίθεται να διαφυλάξη την μέχρι τούδε υπηκοότητά του και επιθυμεί να γίνη Βούλγαρος υπήκοος.
Το δικαίωμα εκλογής, περί ου γίνεται ανωτέρω μνεία, θα ασκείται διά της υποβολής γραπτής δηλώσεως προς τον αντίστοιχον Δήμον. Ο τελευταίος την αποστέλλει προς την τοπικήν αστυνομικήν διεύθυνσιν, ήτις παρακολουθεί διά την εκτόπισιν του προσώπου εκ των ορίων του Βασιλείου.
Όσον αφορά όλα τα άλλα πρόσωπα, άτινα μέχρι την 1 Απριλίου 1943 δεν εκδηλώσωσι την επιθυμίαν της διατηρήσεως της παλαιάς των υπηκοότητος και εγκαταλείψεως των ορίων του Βασιλείου, μετά την παρέλευσιν της ρηθείσης προθεσμίας, θα ενεργείται με τον τρόπον τον υποδειχθέντα εις το προηγούμενον κεφάλαιον (Γραμ. Α) σχετικώς με την εγγραφήν των ως Βουλγάρων υπηκόων, καθ’ ότι εξ εκείνης της στιγμής και εντεύθεν τα πρόσωπα ταύτα γίνονται δικαιωματικώς Βούλγαροι υπήκοοι.
Παρατήρησις. Δέον να λαμβάνηται υπ’ όψιν, ότι το Διάταγμα δεν αφορά τα πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι, των νεοελευθερωθέντων εδαφών, έχοντα άλλην τινά ξένην υπηκοότητα (ουχί Γιουγκοσλαυϊκήν και ουχί Ελληνικήν) π.χ. Ιταλικήν, Τουρκικήν, Αμερικανικήν κ.λ.π., τα πρόσωπα αυτά διατηρώσι και εις το μέλλον την υπηκοότητα την οποίαν είχον από τον Γιουγκοσλαυϊκόν, αντιστοίχως Ελληνικόν καθεστώς.
2) Σχετικώς με τα πρόσωπα τα οποία δύνανται να γίνωσι Βούλγαροι υπήκοοι κατόπιν αιτήσεώς των:
Α. Διά του άρθρ. 3 του Διατάγματος δίδεται το δικαίωμα της αποκτήσεως της Βουλγαρικής υπηκοότητος και εις εκείνα τα πρόσωπα ξένης υπηκοότητος Βουλγαρικής προελεύσεως άτινα λόγω των πολεμικών γεγονότων, μετά την Ι-ΙΧ-39 εγκατεστάθησαν ή πρόκειται να εγκατταθούν μονίμως εις τα νυν όρια του Βασιλείου.
Εδώ δέον να λαμβάνηται πρωτίστως υπ’ όψιν ότι το παρόν κείμενον δεν αφορά τα πρόσωπα τα ευρεθέντα υπό του διατάγματος μονίμως εγκατεστημένα εις το Βασίλειον, Γιουγκοσλαύους ή Έλληνας υπηκόους Βουλγαρικής προελεύσεως έστω και μετανάστας άλλοθεν (π.χ. Φλώρινα, Καστοριά).
Τα πρόσωπα αυτά, ως είρηται (βλέπε Κ.Ι. παραγρ.Α), συμπεριλαμβάνονται εις το άρθρ.1 και επομένως αποκτώσιν δικαιωματικώς και άνευ διατυπώσεων τινών την Βουλγαρικήν υπηκοότητα.
Το άρθρ. 3 του Διατάγματος αφορά δύο κατηγορίας προσώπων:
Εν πρώτοις τα ευρεθέντα υπό του Διατάγματος μονίμως εγκατεστημένα εντός του Βασιλείου πρόσωπα, ουχί Γιουγκοσλαυϊκής και ουχί Ελληνικής υπηκοότητος (π.χ. Ρωσσικής, Πολωνικής, Τουρκικής, Ρουμανικής κ.λ.π.) τα οποία μετά την 1ην Σεπτεμβρίου 1939 ήσαν υποχρεωμένα να εγκαταλείψουν το Κράτος των και να εποικίσουν εν Βουλγαρία. Τα πρόσωπα αυτά δέον να υποβάλωσι αίτησιν αποκτήσεως της Βουλγαρικής υπηκοότητος εντός εξαμήνου από της ισχύος του Διατάγματος.
Κατά δεύτερον λόγον, εντός του παρόντος κειμένου του Διατάγματος συμπεριλαμβάνονται και Γιουγκοσλαύοι, αντιστοίχως Έλληνες υπήκοοι, ως και άλλοι υπήκοοι Βουλγαρικής προελεύσεως, οίτινες εις το μέλλον μετά την ισχύν του Διατάγματος, πάντοτε λόγω των πολεμικών γεγονότων, θα εγκατασταθούν μονίμως εν τω Βασιλείω. διά τα πρόσωπα αυτά η εξάμηνος προθεσμία προς υποβολήν της αιτήσεως άρξεται από της ημέρας της εγκαταστάσεως των εν τη χώρα.
Η αίτησις περί αποκτήσεως της Βουλγαρικής υπηκοότητος συμφώνως τω άρθρ.3 του Διατάγματος δέον να υποβάλληται διά του Δήμου, εν ω ο αιτών είναι μονίμως εγκατεστημένος. Εάν ούτος δεν τυγχάνει εγγεγραμμένος εις τα μητρώα του Δήμου, η αίτησις δέον να υποβάλητε διά της αντιστοίχου Νομαρχιακής Αστυνομικής Διοικήσεως.
Εν τη αιτήσει του ο αιτών πρέπει να αναγράφη:
1) Ονοματεπώνυμον και όνομα πατρός
2) Τόπον και ημερομηνία γεννήσεως
3) Προέλευσιν και θρησκείαν
4) Πολιτικήν κατάστασιν (έγγαμος ή άγαμος μετά ή άνευ τέκνων, εάν διατελή εν χηρεία λόγω θανάτου ή διαζυγίου).
5) Τελευταίαν μόνιμον κατοικίαν
6) Εάν εξεπλήρωσε την στρατιωτικήν του θητείαν και που;
7) Την προγενεστέραν του υπηκοότητα.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΙΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ Ο ΑΙΤΩΝ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ
1) Πιστοποιητικόν ότι είναι Βουλγαρικής προελεύσεως. Ελλείψει άλλου τινός εγγράφου, το πιστοποιητικόν αυτό εκδίδεται υπό του Δήμου επί τη βάσει δηλώσεως του αιτούντος και κατόπιν ελέγχου πράκτορος τινός.
2) Πιστοποιητικόν της αντιστοίχου αστυνομικής Διοικήσεως είτε άλλου τινός επισήμου εγγράφου, εκ του οποίου να εμφαίνηται πότε και πού εγκατεστάθη μονίμως εν τω Βασιλείω ο αιτών.
3) Πιστοποιητικόν εμφαίνον την μέχρι τούδε υπηκοότητά του και
4) Πιστοποιητικόν ότι δεν καταδιώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος διά την περίοδον κατά την οποίαν έμεινεν εν Βουλγαρία.
Ο Δήμος, αντιστοίχως η Νομαρχιακή Αστυνομική διοίκησις, αφού εξελέγξει τας αναγραφομένας εν τη αιτήσει πληροφορίας αποστέλλει ταύτην εις το Υπουργείον Δικαιοσύνης, αφού εκθέση και την γνώμην του.
Β.’ Συμφώνως τω άρθρ. 5 του Διατάγματος δύνανται να αποκτήσωσιν Βουλγαρικήν υπηκοότητα και οι έχοντες διαβατήρια «Νάνσεν» Ρωσσικής και Αρμενικής προελεύσεως, οίτινες μετηνάστευσαν εις τα ελευθερωθέντα το 1941 εδάφη όπου και έχουσι την μόνιμόντων κατοικίαν.
Αι αιτήσεις επί τη βάσει του παρόντος κειμένου του διατάγματος υποβάλλονται επίσης διά του Δήμου, εις τον οποίον ο αιτών είναι μονίμως εγκατεστημένος. Εις αυτάς πρέπει να εκτεθώσι τα στοιχεία τα απαιτούμενα εις τας αιτήσεις του προηγουμένου κεφαλαίου.
Ο αιτών υποχρεούται να επισυνάψη τη αιτήσει:
1) Πιστοποιητικόν εθνικής προελεύσεως.
2) Πιστοποιητικόν ή άλλο τι έγγραφον εμφαίνον ότι ο αιτών είναι κάτοχος διαβατηρίου «Νάνσεν»
3) Πιστοποιητικόν μονίμου κατοικίας του αιτούντος και από ποίας ημερομηνίας έχει εγκατασταθή εκεί και
4) Πιστοποιητικόν ότι δεν καταδιώκεται ως φυγόδικος ή φυγόποινος.
Διά τας ούτω υποβαλλομένας αιτήσεις ο Δήμος ενεργεί με τον τρόπον τον προσδιοριζόμενον εις την προηγούμενην παράγραφον.
Γ.’ Συμφώνως τω άρθρ. 2 του Διατάγματος δύνανται να αποκτώσι την Βουλγαρικήν υπηκοότητα, ασχέτως με την εγκατάστασίν των εν τω Βασιλείω και εκείνα τα πρόσωπα Γιουγκοσλαυϊκής ή Ελληνικής υπηκοότητος, Βουλγαρικής προελεύσεως, τα οποία έχουσι γεννηθή εις τα ελευθερωθέντα το 1941 εδάφη χωρίς να λαμβάνηται υπ’ όψιν που είναι η νυν εκτός του Βασιλείου εγκατάστασίς των.
Εις την περίπτωσιν αυτήν αι αιτήσεις αποκτήσεως της Βουλγαρικής υπηκοότητος δέον να υποβάλλωνται προς το Υπουργείον Δικαιοσύνης, απ’ ευθείας ή διά μέσου των Βασιλικών, Διπλωματικών ή Προξενικών Αρχών.
Εις αυτάς δέον να εκτίθενται επίσης αι πληροφορίαι, αι απαιτούμεναι διά τας αιτήσεις εν τη παραγρ. Α.΄ υποβαλλομένων και των ακολούθων πιστοποιητικών.
1) Βαπτιστικόν ή πιστοποιητικόν γεννήσεως.
2) Πιστοποιητικόν Βουλγαρικής προελεύσεως
3) Έγγραφον εκ του οποίου να εμφαίνηται ποία είναι η νυν υπηκοότης του αιτούντος.
Ελλείψει άλλων εγγράφων αι ανωτέρω πληροφορίαι δύνανται να πιστοποιηθώσι κατόπιν ελέγχου υπό των αντιστοίχων διπλωματικών ή προξενικών αρχών .
Παρατηρήσεις: διά τας περιπτώσεις καθ’ ας ο σύζυγος αποκτά την Βουλγαρικήν υπηκοότητα συμφώνως τοις Άρθ. 2 και 3του Διατάγματος, η σύζυγος δύνανται να αποκτήση την υπηκοότητα του ανδρός της, αιτούσα τούτο είτε διά της αιτήσεως της συζύγου της ή δι΄ιδιαιτέρας αιτήσεως.
3) ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΤΩ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΙ ΕΙΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΙΤΙΝΕΣ ΟΥΧΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΙ Κ.Κ. ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΜΕΛΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΕΟΝ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΩΣΙΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ ΔΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΣ Η ΑΛΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΑΣ ΕΝ ΤΩ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΙ ΙΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΗ Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Advertisements