Εκθεση διεξαγωγής Λαϊκής Διαφώτισης, Γενική Επιθεώρηση Νομαρχιών Μακεδονίας/21 Ιουλ 1942


ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έκθεσις Επί της Διεξαγωγής της Λαϊκής Διαφωτίσεως
Αθήναι, τη 21η Ιουλίου 1942
………………………………………………………………………………………………………

Αριθ. 26594
ΑΠΟΦΑΣΙΣ
«Έχοντες υπ΄όψιν τα άρθρα 2-4 του Ν.Δ/ματος 174/1941 ως τούτο ετροποποιήθη υπό του άρθρου Ι του Ν.Δ/ματος 337/1941 και το άρθρο 2 του Ν.Δ 518/1941 ως και το υπ΄αριθ. 69767/ε.ε έγγραφον της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας, κανονίζομεν ειδικώτερον τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητού των Νομαρχιών εν τη περιφερεία της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας και ακολούθως.
Α: Επί ζητημάτων Διοικήσεως
1) Εισηγείται εις τον Γενικόν Δοικητήν Μακεδονίας την λήψιν των ενδεικνυομένων γενικών μέτρων και υποβάλλει διαφωτιστικάς εκθέσεις περί της εν γένει καταστάσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών.
2) Παρακολουθεί τας εναντίον των Αρχών του Κράτους, του Στρατού κατοχής και της Εθνικής Ενότητος γενομένας τυχόν παρ΄ οιουδήποτε ενεργείας, ιδία παρά ξένων προπαγανδών και κατευθύνει σχετικώς τας αρμοδίας υπηρεσίας.
3) Γνωμοδοτεί επί πάσης περιπτώσεως αντικαταστάσεως Δημάρχων, Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων ή και εις έλεγχον της διοικήσεως και διαχειρίσεως Δήμων και Κοινοτήτων, κατόπιν ειδικής εντολής του Γενικού Δοικητού Μακεδονίας.
4) Ενεργεί επιθεωρήσεις των Υπηρεσιών των Νομαρχιών και των Γραφείων των Επάρχων της περιφερείας της Γενικής Διοικήσεως προς μόρφωσιν ασφαλούς γνώμης περί της ικανότητος και της καθόλου υπηρεσιακής επαρκείας, του ήθους, του χαρακτήρος και της εν γένει συμπεριφοράς των Νομαρχών και Επάρχων, δυνάμενος να λαμβάνη γνώσιν παντός σχετικού υπηρεσιακού στοιχείου.
Β: Επί ζητημάτων Ασφαλείας
Δικαιούται να επικοινωνή μετά των Δικαστικών Αρχών μέσω του οικείου Εισαγγελέως και διά ζητήματα σχέσιν έχοντα με την γενικήν και ειδικήν ασφαλείαν εν τη περιφερεία της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας.
Γ: Επί ζητημάτων Λαϊκής Διαφωτίσεως
Εκδίδει οδηγίας προς απάσας τας Αρχάς και κατευθύνει την εν γένει διαφώτισιν του Λαού, επί τω σκοπώ ενισχύσεως της κοινωνικής τάξεως, της Κρατικής πειθαρχίας και του Εθνικού φρονήματος.¬
Διά την εκτέλεσιν των ανωτέρω καθοριζομένων καθηκόντων ο Γενικός Επιθεωρητής Νομαρχιών επικοινωνεί με απάσας τας Διοικητικάς και γενικώς τας Δημοσίας και Αστυνομικάς Αρχάς της περιφερείας της Γενικής Διοικήσεως, αίτινες υποχρεούνται να παρέχωσιν αυτώ πάσαν ζητουμένην συνδρομήν ή πληφορίαν και ν’ αναοικώσιν αυτώ παν γεγονός αφορών εις την Δημοσίαν Τάξιν και ασφάλειαν και σχετιζόμενον με την ως άνω αρμοδιότητα αυτού. Εις την υπηρεσίαν της Γενικής Επιθεωρήσεως Νομαρχιών αποσπάται δι’ αποφάσεως της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας το αναγκαίον προσωπικόν εκ των παρά τη Γενική Διοικήσει Μακεδονίας ή ταις Νομαρχίαις της περιφερείας αυτής οργανικώς ή κατ’ απόσπασιν υπηρετούντων υπαλλήλων.¬
Ο Γενικός Επιθεωρητής των Νομαρχιών τηρεί ενήμερον των ενεργειών του τον Γενικόν Διοικητήν και συνεννοείται μετ’ αυτού επί των ληπτέων μέτρων ως και επί των αποτελεσμάτων των ενεργειών αυτού.¬

Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός
των Εσωτερικών Γ. Τσολάκογλου»
Ούτω μετά παρέλευσιν ολοκλήρου έτους, καθωρίσθη η αρμοδιότης της Γενικής Επιθεωρήσεως Νομαρχιών, ήτις ήτο απαραίτητος από της πρώτης στιγμής διά την ανάληψιν του έργου αντιμετωπίσεως των προπαγανδών και Λαϊκής διαφωτίσεως. Ούχ ήττον όμως, παρά τας άνω δυσχερείας, κατεβλήθη προσπάθεια, ως κατωτέρω εκτίθεται και επετεύχθη όπως η επιβαλλομένη εργασία επί των άνω κατευθύνσεων αναληφθή μεθοδικώς και αθορύβως, άνευ σοβαράς απωλείας χρόνου και διεξαχθή όσον ένεστιν αποδοτικώς, παρακαμφθέντων κατά το δυνατόν των εκ της ειδικής καταστάσεως προκυψάντων εμποδίων και αποφευχθεισών προστριβών και επεμβάσεων, αίτινες ηδύναντο να ματαιώσωσι την αναληφθείσαν προσπάθειαν. ………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….

Αθήναι τη 9 Μαρτίου 1942
Αριθ. Ε.Π 318
Ουδενός διαφεύγει την αντίληψιν η κρίσιμη περίοδος, ην διέρχεται η Πατρίς μας. Την περίοδον ταύτην εκμεταλλεύονται κυρίως η Βουλγαρική και η Βλαχική προπαγάνδα.
Είναι επιτακτική και Εθνική ανάγκη ν’ αντιδράσωμεν μεθ’ όλων μας των δυνάμεων, Και θα αντιδράσωμεν πρώτον διά της πιστής και ακριβούς εκτελέσεως των καθηκόντων μας, δεύτερον δε διά της διαφωτίσεως του Λαού μας επί των κινδύνων, οίτινες απειλούσι την εθνικήν του υπόστασιν και τρίτον διά της διαφωτίσεως των Αρχών Κατοχής, των Γερμανών, των Ιταλών, επί των Εθνικών δικαιωμάτων της Φυλής μας.
Άπαντες απολύτως εν τω κύκλω, είτε των υπηρεσιακών μας σχέσεων είτε των φιλικών μας γνωριμιών, δέον να δράττωνται πάσης ευκαιρίας ίνα
καλλιεργώσι και αναπτύσσωσι:
Προς τους Έλληνας:
– Την ανάγκην της σχολαστικής εκτελέσεως των καθηκόντων μας, οπουδήποτε ευρισκόμεθα, οιονδήποτε επάγγελμα μετερχώμεθα, οιανδήποτε εξουσίαν ασκώμεν.
– Την ανάγκην της διατηρήσεως αμειώτου της Εθνικής μας Ιδέας, υπέρ ης φανατικώς δέον να εκδηλώμεθα ανά πάσαν στιγμήν.
– Την ανάγκην της πίστεως επί τα δικαιώματα τα Εθνικά της Φυλής μας ων παντού και πάντοτε δέον ν’ αμυνώμεθα.
– Την ανάγκην της αντιδράσεως, λόγω και έργω, κατά της Βουλγαρικής και Βλαχικής προπαγάνδας, αίτινες υπονομεύουσι τα Εθνικά θεμέλια.
– Την ανάγκη της φιλικής και ειλικρινούς συνεργασίας προς τας Αρχάς Κατοχής, προς τους εν Ελλάδι σήμερον Γερμανούς και Ιταλούς οίτινες είτε εγγράφως, είτε προσωπικώς, είναι οι φορείς της σημερινής Ελληνικής Ζωής προς τας ισχυράς Πατρίδας των.
Προς τας Αρχάς Κατοχής: Τους Γερμανούς και Ιταλούς:
– Τα Εθνικά δικαιώματα της Φυλής μας.
– Τους επιτελεσθέντας επικούς Εθνικούς αγώνας μας και το χυθέν αίμα.
– Τα δικαιώματά μας να ζήσωμεν εν τη Ευρώπη του Πολιτισμού της οποίας είμεθα οι πρωτεργάται.
– Τας προόδους ας το Έθνος μας ανέκαθεν επετέλεσεν, εις όλας τας εκδηλώσεις της ζωής.
– Τους καταχθόνιους τρόπους δράσεως και σκοπούς των προπαγανδών της Βουλγαρικής και Βλαχικής.
Την ιδέαν της μελλοντικής υπάρξεως μιας Ελλάδος πλήρους και ακεραίας εδαφικώς, ήτις εν τη Μεσογείω θ’ αποτελή ειλικρινή φίλην εκείνων, οίτινες θα τη εξασφαλίσωσιν ελευθέραν ύπαρξιν.
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος, οι Σεβασμιώτατοι Επίσκοποι, οι κ.κ Ακαδημαϊκοί, Καθηγηταί του Πανεπιστημίου και των λοιπών Ανωτάτων Σχολών, οι οπωσδήποτε χειριζόμενοι Δημοσίας Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικούς Οργανισμούς ή και Ιδιωτικάς Επιχειρήσεις, πρέπει να εργασθώσι διά τον ανωτέρω σκοπόν, προς αποσόβησιν επικρεμαμένων εις το Έθνος συμφορών.
Aρχιερείς, ιερείς, και ιεροκήρυκες, να κηρύττωσιν εις τας επαρχίας των.
Καθηγηταί και Διδάσκαλοι, να μη φείδωνται ουδενός κόπου, διά να διδάσκωσιν υπό το ανωτέρω πνεύμα.
Νομάρχαι & Έπαρχοι να έλθωσιν εις προσωπικήν επαφήν προς τον Λαόν των περιφερειών των.
Δημόσιοι υπάλληλοι πάσης ειδικότητος, κυρίως οι Δικαστικοί, οι Εισαγγελείς, να επιλαμβάνωνται πάσης ευκαιρίας επαφής των προς τον Λαόν.
Ο Τύπος, τα θέατρα, οι Κινηματογράφοι, το Ραδιόφωνον, να ωθήθωσιν προς μίαν εθνικήν εργασίαν.
Ουδείς να υπολειφθή να ορρωδήση.
Η διά της παρούσης επιδεικνυομένη κίνησις, δέον να λάβη την μορφήν αληθούς σταυροφορίας, επί κεφαλής της οποίας να τεθώσι πρωτίστως οι ανώτατοι Δημόσιοι Λειτουργοί.
Προς τούτο τα οικεία Υπουργεία και λοιπαί Ανώταται Υπηρεσίαι να εκδώσωσι σχετικάς διαταγάς και να λαβώσι παν μέτρον αναγκαίον διά τον επιδιωκόμενον σκοπόν.
Ειδικώς:
Η Ιερά Μητρόπολις Αθηνών παρακαλείται να διατάξη την επάνοδον εις τας έδρας των των Συνοδικών Αρχιερέων, ή τουλάχιστον να διορισθώσι προσωρινοί αναπληρωταί τούτων οι πρόσφυγες Ιεράρχαι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ίνα ηγηθώσι μετά των λοιπών Αρχών των περιοχών των, της κινήσεως και να διορίση απανταχού της Χώρας καταλλήλους Ιεροκήρηκας, τους οποίους άπασαι αι Αρχαί να διευκολύνωσιν από απόψεως επισιτιστικής και κινήσεών των.
Το Υπουργείον της Παιδείας, να συμπληρώση και να πυκνώση το διδακτικόν Προσωπικόν της Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως και να διορίση εν Θεσ/κη Επιθεωρητήν Ξένων Σχολείων και Μειονοτήτων.
Το Υπουργείον Εσωτερικών να συμπληρώση το ταχύτερον τας κενάς θέσεις Νομαρχών και Επάρχων, να ενισχύση το Προσωπικόν των και να προβή εις τον διορισμόν Προέδρων Κοινοτήτων, Προέδρων Ενώσεως Κοινοτήτων και Γραμματέων Κοινοτήτων εφέδρων Αξιωματικών ή και τοιούτων εν ενεργεία ακόμη.
«Το Υπουργείον Ασφαλείας να προβή το ταχύτερον εις την συμπλήρωσιν, ιδίως από απόψεως καταλληλότητος, των κενών της Χωροφυλακής της Υπαίθρου.
Τέλος άπασαι Αρχαί γενικώς να δεικνύωσι πυγμήν, σθεναρότητα και επιμονήν ως προς την εφαρμογήν των Νόμων έναντι εκείνων οίτινες, υπό την δήθεν εύνοιαν των Αρχών Κατοχής, προβαίνουσιν εις παρανομίας και προπαγανδιστικάς ενεργείας. Διά την περίπτωσιν συνοδείας των παρανομούντων, υπό Αξιωματικών ή οπλιτών των Στρατών Κατοχής και ενεργούντων υπό την σκέπην τούτων, αι κατά τόπους ημέτεραι Αρχαί ν’ αναφέρωσιν εγγράφων τόσον εις την πλησιεστέραν Διοίκησιν Στρατών Κατοχής όσον και εις την προϊσταμένην των Αρχήν, ίνα γίνωνται εγκαίρως διακοινώσεις εις τας αμέσως ανωτέρας Διοικήσεις των Στρατών Κατοχής.
Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως Γ. Τσολακόγλου»

Μετά την κατ’ Ιούνιον του έτους 1942 περιοδείαν ανά την Μακεδονίαν του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως, το Γραφείον αυτού εξέδωκε την υπ’ αριθ. Α.Π 596/10.7.42 διαταγήν, ήτις παρέσχεν εις την Γενικήν Επιθεώρησιν Νομαρχιών την δυνατότητα να επεκτείνη το έργον της Λαϊκής Διαφωτίσεως διά της συγκροτήσεως επιτροπών Λαϊκής διαφωτίσεως, ως εν
Κεφαλαίω 4ω εκτίθεται, έχουσαν ούτω:

Αθήναι τη 10 Ιουλίου 1942
Αριθ. Α.Π 596
Η Βουλγαρική Προπαγάνδα, εκμεταλλευόμενη την κρίσιμον περίοδον της Πατρίδος μας, εξήγγειλεν από 14μήνου περίπου, σχεδόν καθημερινώς, ότι λίαν προσεχώς και η υπόλοιπος Μακεδονία θα καταληφθή υπό Βουλγαρικών Στρατευμάτων. Επί πλέον έθεσεν εις εφαρμογήν επισιτιστικά τινά δολώματα προς εγγραφήν μεγαλυτέρου αριθμού κατοίκων εις την εν Θεσ/κην Βουλγαρικήν Λέσχην, ίνα εκμεταλλευθή τούτο εις τας Γερμανικάς Αρχάς αφ’ ενός και αφ’ ετέρου ίνα δημιουργήση τελειότερον προπαγανδιστικόν και κατασκοπευτικόν δίκτυον.
Η εμφάνισις του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως κατά την περιοδείαν του και ο εκφωνηθείς λόγος, δημοσιευθείς εις τας Εφημερίδας της 9.6.42 περί συντόμου αποδόσεως εις την Ελλάδα των εδαφών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατετάραξε και ενέσπειρε τον πανικόν εις τους ολίγους εκείνους, οι οποίοι, αντί ολίγου αραβοσίτου είχον εγγραφή εις την Βουλγαρικήν Λέσχην, εις τρόπον ώστε την επομένην του εκφωνηθέντος λόγου παρουσιάσθησαν αρκετοί εις τας Ελληνικάς Αρχάς διά να δηλώσωσιν ότι κακώς και αθελήτως ενεγράφησαν εις τους καταλόγους διανομής, και ότι είναι και θα είναι Έλληνες. Βαθείαν απήχησιν έσχεν ωσαύτως ο λόγος του κ.Πρωθυπουργού και επί των ηγετών της Βουλγαρικής Προπαγάνδας, τινές των οποίων, καταληφθέντες υπό πανικού, εξεδήλωσαν πρόθεσιν αμέσου αναχωρήσεως των εις Βουλγαρίαν.
«Γενικώς η περιοδεία του κ.Πρωθυπουργού, ενώ υπήρξε καταπέλτης διά την Βουλγαρικήν Προπαγάνδαν, τουναντίον ανεπτέρωσεν εις ύψιστον βαθμόν το Εθνικό φρόνημα των κατοίκων Μακεδονίας, οίτινες ατενίζουσι μετ’ εμπιστοσύνης εις το μέλλον, εδραιωθείσης παρ’ αυτοίς της πίστεως ότι ου μόνον δεν πρόκειται να παραχωρηθή Ελληνικόν έδαφος εις τους Βουλγάρους, ως διαδίδει η Βουλγαρική Προπαγάνδα, αλλά τουναντίον λίαν συντόμως θ’ αποκατασταθή η ακεραιότης της Πατρίδος μας.
Εκ των ανωτέρω πληροφοριών των ανωτέρω Αρχών καταφαίνεται η ψυχολογική κατάστασις των ιθυνόντων την Βουλγαρικήν προπαγάνδαν και ενίων ρευστής συνειδήσεως κατοίκων Μακεδονίας, οίτινες έσπευσαν αντί πινακίου φακής να εγγραφώσιν εις την Βουλγαρικήν Λέσχην και γίνωσι όργανα αυτής.
Κατόπιν των ανωτέρω και προς τον σκοπόν αφ’ ενός μεν να συντηρώμεν και τονώνωμεν διαρκώς το αναπτερωθέν εθνικόν φρόνημα, αφ’ ετέρου δε να αντιδρώμεν εις την πιθανήν ή μάλλον ασφαλή νέαν εξόρμησιν της Βουλγαρικής προπαγάνδας, παρακαλώ όπως αι Διοικητικαί και Αστυνομικαί Αρχαί εν στενή συνεργασία και υπό την καθοδήγησιν των προϊσταμένων των, καταρτίσωσιν τοπικάς επιτροπάς λαϊκής διαφωτίσεως,
χρησιμοποιουμένων προς τούτο των ιερέων, διδασκάλων, διδασκαλισσών και καταλλήλων εθνικοφρόνων στοιχείων, υπαλλήλων και μη, αίτινες Επιτροπαί έχουσι ως βάσιν τας δηλώσεις του κ.Πρωθυπουργού, να διαφωτίζωσι καταλλήλως τους παραπλανηθέντας, ενώ συγχρόνως θα τονώσωσι γενικώς το Εθνικό φρόνημα……………..»

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως Κ. Λογοθετόπουλος»
………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
55 Αριθ. Ε.Π 598 Θεσ/κη τη 16.3.1942

…………………..Η παρακολούθησις και η καταγραφή μόνον των αντεθνικώς ορώντων στοιχείων δεν είναι αρκετή. Θα πρέπει διά λόγους πολλούς του παρόντος και του μέλλοντος να καταστώσι γνωστά άπαντα τα εθνικόφρονα εκείνα στοιχεία, άτινα εις τας χαλεπάς ταύτας διά τον Ελληνισμόν περιστάσεις απέδειξεν εμπράκτως τα εθνικά των αισθήματα, προτάξαντα τα στήθη των κατά των διαφόρων προπαγανδών και κυρίως της Βουλγαρικής.
Η δράσις των αύτη αποκτά βεβαίως μεγαλειτέραν σημασίαν εάν εγένετο υπό περιστάσεις λόγω του εγγύς περιβάλλοντος εξαιρετικώς δυσμενείς, ως συμβαίνει κυρίως εις τα Χωρία εκείνα ων ο πληθυσμός κατά μίαν αναλογίαν εξεδηλώθη κατά της Ελλάδος.
Είναι ανάγκη τα πρόσωπα ταύτα και αι εθνικαί των πράξεις να καταστώσι γνωστά, διότι κυρίως επ’ αυτών των στοιχείων δέον να στηριχθή η κατά των Ξένων προπαγανδών αντίδρασις. Μόνον τα πρόσωπα ταύτα, γνώσται των προσώπων, των πραγμάτων, των ιδιαιτέρων συνθηκών της περιοχής των, είναι εις θέσιν και τα Κρατικά Όργανα καλώς να καθοδηγήσωσι και ενημερώσωσι και τα ίδια να δόσωσι τον τόνον της αντιδράσεως όστις αρμόζει.
Εξυπακούεται ότι, ομιλούντες περί προσώπων, νοούμεν τοιαύτα συγκεντρούντα προσόντα ιδιαιτέρως βαρύτητος, από απόψεως κύρους λόγω θέσεως, μορφώσεως, νουνεχείας, παρελθόντος κλπ. ή πρόσωπα μαχητικά μέν, αλλά εν συνδυασμώ με φρόνησιν και κύρος. Οι γωνστοί τύποι των πληροφοριοδοτών επί αμοιβή αποτελούσι βεβαίως και ούτοι στοιχεία προς εκμετάλλευσιν, αλλά όλως δευτερευούσης σημασίας υπό τας σημερινάς περιστάσεις.
Δέον να σημειωθή ότι η εκ γηγενών καταγωγή αποτελεί μέγα πλεονέκτημα, ακόμα δε μεγαλύτερον η γνώσις της σλαυογενούς διαλέκτου.
Βάσει των ανωτέρω και εκ των προφορικώς αναπτυχθέντων και συμφωνηθέντων, παρακαλώ όπως:
α) Ανευρεθώσιν, ενημερωθώσι και κατευθύνωσι τα πρόσωπα ταύτα.
β) Συνταχθή κατάστασις τούτων εις τρόπον ώστε να γνωρίζωσι που δέον να απευθύνωνται οι ανημέρωτοι.
γ) Αντίγραφον της καταστάσεως ταύτης να διαβιβασθή και ημίν.
δ) Εις ην περίπτωσιν η όρασις προσώπων τινών παρουσιάζεται όλως εξαιρετική και αποδοτική, ν’ αναφέρηται εν λεπτομερή εκθέσει ημίν, προς ενέργειαν των δεόντων διά την απονομής των στοιχείων ηθικής αμοιβής και ευρείαν κοινοποίησιν, ίνα ούτω δημιουργηθεί πεδίον ευγενούς αμίλλης και πρόσθετον κίνητρον προς μίμησιν.

Ο Γενικός Επιθεωρητής Νομαρχιών Αθ. Χρυσοχόου

Έχων άμα υπ’ όψιν μου ότι αι περιοδικώς δοθείσαι οδηγίαι και κατευθύνσεις ήτο σκόπιμον να περιληφθώσι εις ενιαίον σύνολον οδηγιών, αίτινες να ώσι διαρκώς υπ’ όψιν των οργάνων αντιμετωπίσεως των προπαγανδών και Λαϊκής διαφωτίσεως, εξέδωκα, συνταχθείσας επί τη βάσει των τεθειμένων κατευθύνσεων και παρασχεθεισών μέχρι τότε οδηγιών, τας υπ’ αριθ. 666/19.3.42 οδηγίας μου προς τους κ.κ Νομάρχας και Επάρχους, αίτινες απετέλεσαν την βασικήν κατεύθυνσιν του όλου έργου της Γενικής Επιθεωρήσεως Νομαρχιών.
………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….

Αριθ. Ε.Π. 2306 Θεσσαλονίκη 10 Αυγούστου 1942

Έχω την τιμήν να φέρω εις γνώσιν υμών τας κάτωθι αντιλήψεις ημών ας θωρούμεν σκόπιμον και επιβεβλημένον όπως θέσητε υπ’ όψιν των οργανωμένων Ελλήνων των αστικών Κέντρων, μέσω των οργανώσεών των.
Από της πρώτης ημέρας της καταστροφής η βουλγαρική προπαγάνδα δρά καταχθονίως με αμείωτον δραστηριότητα, εις τας βορείους Επαρχίας της Ελλάδος. Εκμεταλλεύεται το δύσκολον των περιστάσεων, την λεπτήν θέσιν της Ελλάδος και των Ελληνικών Αρχών, την οικονομικήν δυσπραγίαν των λαϊκών τάξεων, τας επισιτιστικάς δυσκολίας, την ασυνειδησίαν μερικών εξωνημένων προδοτών, τας προς την Ελληνικήν δικαιοσύνην δοσοληψίας κακούργων και εγκληματιών, δεν ορροδεί τέλος προ ουδενός αθεμίτου ή υπούλου μέσου.¬
Διά των άνω μέσων επιζητεί να παρουσιάσει ζήτημα εθνολογικής συνθέσεως της Ελληνικής Μακεδονίας και να προκαλέσει ατμόσφαιραν δικαιολογούσσαν βουλγαρικές βλέψεις επ’ αυτή. Πόσον είναι ανυπόστατος και θρασεία η επιδίωξις αύτη αρκεί μόνον ν’ αποδείξη η εξής απλουστάτη διαπίστωσις.
Το σύνολον των γνωριζόντων το σλαυογενές ιδίωμα της τοπικής διαλέκτου των γηγενών Μακεδόνων δεν υπερβαίνει τας 70.000 – άτομα, πάσης ηλικίας και τάξεως, καθ’ όλην την Μακεδονίαν. Και αν ακόμη το σύνολον του πληθυσμού τούτου ήτο δυνατόν να προσχωρήση εις τα άρμα της Βουλγαρικής προπαγάνδας, ουδέν επιχείρημα εθνικής φύσεως δύναται να ευσταθήση και ουδεμία αμφιβολία δύναται να γεννηθή, εφ’ όσον είναι αναμφισβήτητος η Ελληνική Εθνικότης του υπερβαίνοντος το εν και ήμισυ
εκατομμύριον υπολοίπου αμιγούς Ελληνικού πληθυσμού της Μακεδονίας. Παρ’ όλα εν τούτοις τα τεθέντα εν χρήσει μέσα και παρ’ όλην την δραστηριότητα της προπαγάνδας ταύτης, μόνον ελάχιστον μέρος του σλαυοφώνου πληθυσμού έδειξε σημεία υποχωρήσεως. Άπαντες οι λοιποί αντιδρώσιν ασυγκρίτως φανατικώτερα των Ελληνοφώνων και ίστανται εις ύψος εθνικής περιοπής ασυγκρίτως ανώτερον πολλών, των πλείστων, των εκ των λοιπών περιοχών Ελλήνων.
Εις την Βουλγαρικήν Λέσχην, κατόπιν των παρεχομένων πλουσιοπαρόχων ευεργετημάτων και δελεαστικών μέσων πάσης φύσεως, ενεγράφησαν, προσελκυσθέντες υπό της προπαγάνδας, ου μόνον γηγενείς ομιλούντες το σλαυογενές ιδίωμα της Μακεδονικής γλώσσης, αλλά και άτομα αγνοούντα παντελώς τούτο, ως πρόσφυγες και εκ περιοχών της Παλαιάς Ελλάδος. Εις την Βουλγαρικήν Εκκλησίαν ουδέποτε εκκλησιάζονται πλέον των 100-150 ατόμων και εις το Βουλγαρικόν σχολείον δεν φοιτώσι περισσότεροι των 100 μαθητών. Συνεπώς ουδείς υφίσταται κίνδυνος εκ της εθνολογικής συνθέσεως της περιοχής, οιαδήποτε δε προσπάθεια και αν καταβληθή υπό της προπαγάνδας, κατ’ ουδέν δυνηθή να επιδράση επί ταύτης.
Ενώ λοιπόν η πραγματικότης και τα πραγματικά στοιχεία δεν δικαιολογούσιν ουδένα κίνδυνον, η βουλγαρική λέσχη δημιουργεί θόρυβον και θολήν ατμόσφαιραν, εις ην όμως δεν παρασύρονται οι Ελληνικώτατοι σλαυόφωνοι της υπαίθρου, αλλά οι κακοί έλληνες των αστικών ιδία Κέντρων. Η ύπαιθρος αντιδρά κατά τον θαυμασιώτερον τρόπον, εις τα σχέδια και τα σατανικά μέσα της προπαγάνδας. Εκεί όπου η προπαγάνδα ευρίσκει τον μεγαλείτερον υποστηρικτήν είναι τα μεγάλα αστικά Κέντρα εν τω προσώπου του Ελληνικού, αλλά αδρανούς και επιπολαίου μέχρι εθνικής ζημίας, αστικού πληθυσμού. Όλα τα συνθήματα της βουλγαρικής Λέσχης, ενώ ευρίσκουσι παγεράν υποδοχήν εις την ύπαιθρον, ευρίσκουσι προθύμους φορείς και καλλιεργητάς τους Έλληνας διαδοσίας των καφενείων, των Κέντρων, των Γραφείων, των οικιών των Μακεδονικών Μεγαλουπόλεων. Ο διαδοσίας, ο δήθεν καλής πληροφορημένος, είναι το καλλίτερον όργανον του Βουλγαρισμού, όπως άλλοτε τα επιπόλαια και ασυνείδητα κρατικά όργανα, τα τόσον ευκόλως προσδίδοντα την ρετσινιάν του βουλγαρόφρονος εις ακραιφνείς Έλληνας, υπήρξαν οι μεγάλαι ευεργέται της βουλγαρικής ιδέας. Μνημονεύομεν μόνον δύο παραδείγματα προς σαφή διαπίστωσιν υμών ανωτέρω:
1ον) Επί ημέρας εις Θεσ/κην ωργίαζον αι φήμαι ότι δύο βουλγαρικαί Μεραρχίαι αφίκοντο εις Θεσ/κην ίνα επιβιβασθώσι των αναμενόντων εις τον Λιμένα δύο πλοίων. Τα πλοία δε ταύτα ήσαν απλώς πετρελαιοφόρα. Αλλά τούτο δεν ετέλει στοιχείον εξετάσεως διά τους καφφενόβιους τούτους, οίτινες διαδίδοντες ή συζητούντες ίνα παραστήσωσι τον καλώς πληροφορημένον, εγίνοντο ασυνειδήτως ενισχυταί της βουλγαρικής προπαγάνδας, εμφανίζοντες στενωτέραν συνεργασίαν Βουλγαρίας και Άξονος, ην οι Πράκτορες της προπαγάνδας διακηρύττουσιν ως ενέχουσαν ………………………… το αποτέλεσμα της επεκτάσεως της Βουλγαρικής κατοχής εις ολόκληρον την Μακεδονίαν.
2ον) Μετ’ ολίγας ημέρας εσημειώθη η παρουσία εις Θεσσαλονίκην 40 περίπου Αξιωματικών του Βουλγαρικού Στρατού, διερχομένων διά την περιοχήν του Μοναστηρίου. Οι καλώς πληροφορημένοι ούτοι διαδοσίαι ανεκάλυψαν εις την εμφάνισιν τούτων την άφιξιν βουλγαρικού Επιτελείου, όπερ αφίκετο προς αντικατάστασιν του Γερμανικού Στρατού Κατοχής, ην άλλοι διαδοσίαι έφερον ως συντελεσθείσαν. Η λογική ότι ολίγαι δεκάδες Αξιωματικών, άνευ τμημάτων και άνευ κατωτέρου στρατιωτικού προσωπικού δεν δύναται να αντιπροσωπεύωσιν Επιτελείον μεγάλης Μονάδος, και δή τμήματα κατοχής, ουδόλως ελαμβάνεται υπ’ όψιν. Αποτέλεσμα των διαδόσεων τούτων ήτο να διαδοθή εις την ύπαιθρον ότι εγκατεστάθησαν ήδη οι Βούλγαροι εις Θεσσαλονίκην και να ενισχυθή το επείγον της βουλγαρικής προπαγάνδας επί των παρασυρθέντων υπ’ αυτής, οίτινες είχον εκδηλώσει επιθυμίαν επανόδου εις τους κόλπους της Ελληνικής ολότητας, δηλαδή πλήρης ενίσχυσις των σκοπών της βουλγαρικής προπαγάνδας.
Μόλις τα πράγματα σκοτεινιάζουν διά τους ανθρώπους της προπαγάνδας, μόλις οι αγώνες και οι μόχθοι υπερόχων Ελλήνων της υπαίθρου καρποφορούν, έρχονται οι καλοί καφφενόβιοι διαδοσίαι ν’ ανατρέψουν το έργον και να εντεθούν αυτόκλητοι σωτήρες αυτής. Το σημείον όμως τούτο των διαδόσεων είναι δυστυχώς η μόνη ένδειξις της αδιαφορίας και της κακής θέσεως ο αστικός Ελληνικός πληθυσμός έχει λάβει επί του εθνικού ζητήματος. Τότε κατενοήθη ότι η τύχη της Μακεδονίας πρόκειται να κρίνη την τύχην του Ελληνισμού, διότι η Ελλάς χωρίς Μακεδονίαν δεν είναι δυνατόν να νοηθή
Οι Βούλγαροι έχουσι αναλάβει εκ του φανερού κατά του Ελληνισμού αγώνα άνευ προηγουμένου εις τα χρονικά των εθνών και της ιστορίας. Ο πολυπαθής Ελληνισμός των βουλγαροκρατουμένων περιοχών υφίσταται, ό,τι ουδέ η τολμηροτέρα φαντασία δύναται να συλλάβη. Σύνθημα των Βουλγάρων είναι ομαδικόν ξερίζωμα του Ελληνισμού και προς τον σκοπόν τούτον δεν ορρωδούν προ ουδενός. Φόνοι, ομηρεία, περίνα, ατιμώσεις, καταναγκαστικά έργα, απαγόρευσις εργασίας, γενική πρωτοφανής εξαθλίωσις αποτελούσι την γενικήν προσπάθειαν εξαλείψεως του Ελληνισμού. Ο Ελληνισμός οδηγείται καθημερινώς κατά τρόπον ομαδικόν εις τα Νεκροταφεία.
Εκτός της πρωτοφανούς ταύτης κακουργίας, εξ ίσου πρωτοφανές είναι και το εκδηλωθέν μίσος εναντίον παντός του Ελληνικού. Εις Βουλγαρικά τινά Γραφεία ανηρτήθησαν επιγραφαί αναγράφουσι «Απαγορεύεται η είσοδος εις τους σκύλους, τους γύφτους και τους Έλληνας». Αυτή είναι η νοοτροπία, η προοπτική και η τακτική των Βουλγάρων. Όπου μεταβούν και όπου επικρατήσουν δεν θα μείνη ούτε ίχνος Ελληνικής διαβάσεως.
Απέναντι του πρωτοφανούς και ανεξιλέωτου τούτου μίσους, ουδεμία αντίδρασις εμφανίζεται υπό της Ελληνικής αστικής Κοινωνίας. Τουναντίον εκδηλούται απάθεια πρωτοφανής και μέριμνα μόνον διά τας τωρινάς επισιτιστικάς ανάγκας της οικογενείας. Υπάρχουσιν Ελληνικαί οικογένειαι αι οποίαι εξακολουθούν να διατηρούν τον παντοπώλην ή τον γαλατάν των, ενώ γνωρίζουσιν ότι ούτοι μετεβλήθησαν εις όργανα της Βουλγαρικής Λέσχης. Υπάρχουσιν Έλληνες συναλλασσόμενοι κατά τρόπον ύποπτον με Βουλγάρους, δήθεν εμπόρους, όπισθεν των οποίων όμως κρύπτεται ελλοχεύουσα η πανούργος και δολοπλόκος και πολύτροπος και τα πάντα εκμεταλλευόμενη βουλγαρική προπαγάνδα.
Η ειδική κατάστασις της Χώρας δεν επιτρέπει την επίσημον αντίδρασιν, δεν όμως εμποδίζει την αντίδρασιν της Ελληνικής Κοινωνίας.
Η αντίδρασις αύτη ου μόνον ουδαμού προσκρούει, αλλά απεναντίας έρχεται εις πλήρη συμφωνίαν με τας επιδιώξεις και τα συμφέροντα των Αρχών Κατοχής, διότι συμφέρον των Αρχών Κατοχής είναι η τάξις και η νομιμότης, ενώ σκοπός της προπαγάνδας είναι ο σάλος και η διαταραχή.
Υπάρχουσι σοβαραί ενδείξεις ότι πολλοί Κομμουνισταί κατέστησαν όργανα της βουλγαρικής προπαγάνδας και υπό τας οδηγίας ταύτης εμφανίζονται, διακηρύττοντες ότε μεν αναρχικά, ότε δε απελευθερωτικά κηρύγματα, αποσκοπούντα μόνον και μόνον να εκθέσωσι τον Ελληνισμόν εις τας αρχάς Κατοχής. Η αποκάλυψις τούτων και των επιδιωκομένων σκοπών αναμφισβητήτως θ’ απετέλει σοβαράν εθνικήν υπηρεσίαν. Και θα απέτρεπεν επικρεμαμένους κινδύνους εκ της υπούλου δράσεως της προπαγάνδας.
Είναι λογικώς ανταπόδεικτον αλλά και σημαντικά στοιχεία υπάρχουσι προς επικουρίαν, ότι αι πλείσται απόπειραι κατά των Στρατευμάτων Κατοχής οφείλονται εις ενέργείας της προπαγάνδας ίνα συκοφαντίση την Ελληνικόν Πληθυσμόν. Εάν οι δράσται των αποπειρών τούτων ανεκαλύπτοντο και εξηκριβούντο όντως, ότι πρόκειται περί Βουλγάρων, τούτο θα ήτο η μέγιστη δυνατή εξυπηρέτησις της εθνικής υποθέσεως, γενικώς και τοπικώς.
Είναι όθεν δυνατόν με πλήρη νομοτάγειαν εις τας διαταγάς των Αρχών Κατοχής, να αντιδράση ο Ελληνικός πληθυσμός, να αντιδράση με θέρμη, με φανατισμόν, με απόδοσιν. Είναι καιρός να αισθανθώμεν τον κίνδυνον πάντες όσοι ανήκομεν εις την Ελληνικήν Φυλήν, είναι καιρός να δι’ ίδωμεν ότι μία άλλη φυλή με άγρια ένστικτα, με σκοτεινόν παρελθόν αλλά με σύστημα, με επιμονήν, με μέθοδον, έχει θέσει ως πρόγραμμα της την εξόντωσιν μας ως φυλής και ως ατόμων.
Κατόπιν όλων τούτων συνιστώμεν όπως καθοδηγηθώσι τα Διοικητικά Συμβούλια των διαφόρων Οργανώσεων, ίναι ενημερώσωσιν επί των ανωτέρω τα μέλη των, αγνοούντα τα τυχόν μεταξύ τούτων άτομα υπόπτων φρονημάτων, ώστε πάντες οι Έλληνες να ενωτισθώσι της φωνής του κινδύνου, να συναισθανθώσι τας υποχρεώσεις των ως Ελλήνων και να παύσωσι την αδρανή των στάσιν ή τας επιπολαίας ενεργείας των, αίτινες
τόσον διευκολύνουσι την Βουλγαρικήν προπαγάνδας. Δέον να γίνη έκκλησις προς πάντας με την πεποίθησιν ότι ο Ελληνικός πατριωτισμός, όστις τόσον φλογερός απεδείχθη προ ολίγου ακόμη, όστις τόσα θαύματα επιτελεί ακόμη εν τη υπαίθρω, δεν είναι δυνατόν να έπαθεν αποτόμως άμβλυνσιν εις τας ψυχάς και τας καρδίας των Ελλήνων των αστικών Κέντρων.
Ηνωμένος ο όγκος του Ελληνισμού της Μακεδονίας με τα ανώτερα ψυχικά και πνευματικά χαρίσματα μιας φυλής εξελιγμένης εις το διάστημα της χιλιετούς ενδόξου ιστορίας, δεν είναι δυνατόν να μη υπερισχύση των αγρίων ορδών των Σλαυοτατάρων, οίτινες εάν διαθέτωσι τα άγρια ένστικτά των, τα μηδέν ηθικόν κώλυμμα γνωρίζοντα, δεν έχουσι μεθ’ εαυτόν το δίκαιον, αλλά ούτε και σοβαρόν έρεισμα εθνολογικής διεκδικήσεως.
Χρειάζεται μόνον ΕΝΩΣΙΣ – ΘΕΡΜΗ ΨΥΧΗΣ – ΕΛΛΕΙΨΙΣ – ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΤΗΤΟΣ.
Πάντα δε ταύτα εν τω πλαισίω μιας ειλικρινούς και σταθερούς νομοταγούς στάσεως έναντι των Αρχών Κατοχής.
Ο Γενικός Επιθεωρητής Νομαρχιών Αθ. Χρυσοχόου
………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
Αριθ. Ε.Π. 2361 Θεσσαλονίκη τη 17 Αυγούστου 1942
Έχω την τιμήν, εν συνεχεία προς το υπ’ αριθ. Ε.Π. 1170/10.8.42 έγγραφον δι’ ου εκοινοποιήθη υμίν η υπ’ αριθ. Ε.Π.596 διαταγή του κ. Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, να παρακαλέσω υμάς όπως οργανώσητε παρ’ υμίν την υπηρεσίαν της λαϊκής διαφωτίσεως εκ παραλλήλου με την λειτουργούσαν υπηρεσίαν παρακολουθήσεως των εναντίον των Αρχών του Κράτους, του Στρατού Κατοχής και της Εθνικής ενότητος γινομένων τυχόν παρ’ οιουδήποτε ενεργειών ιδία παρά ξένων προπαγανδών.
Εφεξής η υπηρεσία αύτη θα λειτουργήση παρ’ υμίν ως γραφείον πληροφοριών και λαϊκής διαφωτίσεως, τελείως ανεξάρτητον του παρ’ υμίν στρατιωτικού τμήματος, ασχολούμενον αποκλειστικώς με τα ζητήματα πληροφοριών, ως η υπ’ αριθ.9/53/7.7.41 διαταγή της Γενικής Διοικήσεως και την κατεύθυνσιν της λαϊκής διαφωτίσεως, ως η υπ’ αριθ. 596 διαταγή του κ.Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως και αι εκδοθείσαι ή εκδοθησόμεναι ειδικαί οδηγίαι ημών.
Την διεύθυνσιν του Γραφείου τούτου θα αναθέσητε εις υπάλληλον ή αξιωματικόν εκ των παρ’ υμίν υπηρετούντων, κατά την ιδίαν υμών κρίσιν, όστις θα …… διά μεν την υπηρεσίαν των πληροφοριών υπό ενός ή περισσοτέρων οργάνων εκ των ήδη εκτελούντων την υπηρεσίαν ταύτην ή ετέρων κρινομένων υπαλλήλων, διά δε την υπηρεσίαν της λαϊκής διαφωτίσεως υπό διατεθησομένου υμών Επιτελείου εξ Αξιωματικών και υπαλλήλων, εις ο ενδείκνυται η συμμετοχή των Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και ετέρων εκπαιδευτικών, αντιπροσώπων της Εκκλησίας και ετέρων καταλλήλων εθνικοφρόνων στοιχείων εν στενή συνεργασία μετά των Αρχών Χωροφυλακής.
Υπομιμνήσκω υμίν, ότι συμφώνως προς το υπ’ αριθ. 356 Νομοθ. Διάταγμα του 1941, δημοσιευθέν εις το υπ’ αριθ. 263 τεύχος Πρώτον της 5ης Αυγούστου 1941 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να προσληφθή διά την υπηρεσίαν ταύτην έκτακτον προσωπικόν ημών και συνεπώς εφ’ όσον κρίνηται σκόπιμον, δύνασθε να προτείνητε ημίν την πρόσληψιν εξευρεθησομένου υφ’ υμών καταλλήλου τοιούτου.
Διά της οργανώσεως γενικώς του Γραφείου τούτου, μετ’ ονομαστικής καταστάσεως, διατεθησομένου προσωπικού, κεχωρησμένως διά την υπηρεσίαν πληροφοριών και κεχωρισμένως διά την υπηρεσίαν διαφωτίσεως, παρακαλώ όπως γνωρίζητε ημίν μέχρι τέλους Αυγούστου ε.ε.
Ο Γενικός Επιθεωρητής Νομαρχιών Αθ. Χρυσοχόου
………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
Αριθ. Ε.Π. 3771 Θεσσαλονίκη τη 31 Αυγούστου 1942

Έχω την τιμήν να φέρω εις γνώσιν υμών τας κάτωθι απόψεις ημών σχετικώς με την οργάνωσιν και λειτουργίαν των Γραφείων υμών Πληροφοριών και λαϊκής διαφωτίσεως, περί ων το υπ’ αριθ. 2361/17.8.42 έγγραφον ημών, εκ παραλλήλου προς την διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 596 διαταγής του Γραφείου Προέδρου Κυβερνήσεως, διαταχθείσαν οργάνωσιν επιτροπών Λαϊκής Διαφωτίσεως.
Ι.- Παρ’ εκάστη Νομαρχία λειτουργεί Γραφείον Πληροφοριών και λαϊκής διαφωτίσεως κατά τα καθορισθέντα εις το υπ’ αριθ. Ε.Π. 2361/17.8.42 έγγραφον ημών.)
Το Γραφείον τούτο αποτελείται από δύο Τμήματα, το Τμήμα Πληροφοριών και το Τμήμα Λαϊκής Διαφωτίσεως, υπό ενιαίον διεύθυνσιν. Το Τμήμα Πληροφοριών διαθέτει τα κάτωθι όργανα διά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας του.
– Τους υπαλλήλους οίτινες διατίθενται υπό της Νομαρχίας αποκλειστικώς διά την λειτουργίαν της υπηρεσίας πληροφοριών.
Τους οπωσδήποτε προσφερομένους ή χρησιμοποιουμένους πατριώτας διά την συλλογήν ή παροχήν πληροφοριών εν τη έδρα δι’ ων πλαισιούται το διατιθέμενον μόνιμον προσωπικόν διά την οργάνωσιν του δικτύου των πληροφοριών και παρακολούθησιν πάσης αντεθνικής δράσεως.
Τα αντίστοιχα Τμήματα των Γραφείων & Επαρχιών.
– Παραρτήματα πληροφοριών λειτουργούντα ει δυνατόν, εις όλα τα επίκαιρα Χωρία ή τουλάχιστον καθ’ ομάδας επικαίρων Χωρίων.
– Την ιεραρχίαν των Αρχών πάσης φύσεως, εκπαιδευτικών, δασικών, αγροτικής ασφαλείας, Τ.Τ.Τ. Ταμειακών κ.λ.π. επί πλέον των πληροφοριών της Χωροφυλακής.
– Το Τμήμα Λαϊκής διαφωτίσεως διαθέτει τα κάτωθι όργανα διά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας του:
– Τους αποκλειστικώς διά την λειτουργίαν του Τμήματος διατιθεμένους υπαλλήλους.
– Τους Διευθυντάς των εν τω Νομώ υπηρεσιών πάσης φύσεως.
– Επιλέκτους προσωπικότητας, συνεργαζομένους με την υπηρεσίαν λαϊκής διαφωτίσεως.
– Τα αντίστοιχα Τμήματα των Γραφείων της Επαρχίας.
– Τα εις τα Χωρία λειτουργούντα παραρτήματα πληροφοριών, άτινα μετά των προκρινομένων εκ των εκείσε Δημοσίων Υπαλλήλων ή επιλέκτων πατριωτών αποτελούσι, κατά Χωρία την κατεύθυνσιν των ομάδων Λαϊκής Διαφωτίσεως.
ΙΙ.- Εκ παραλλήλου θα οργανωθώσιν αι επιτροπαί Λαϊκής Διαφωτίσεως κατά πόλιν και Χωρίον.
Εις τας πόλεις και κωμοπόλεις ενδείκνυται η οργάνωσις περισσοτέρων της μίας Επιτροπής, μιάς τουλάχιστον κατά Ενορίαν και περισσοτέρων τοιούτων, αναλόγως της ψυχοσυνθέσεως του πληθυσμού ώστε και φιλοδοξίαι να υποκαίωνται και άμιλλα να καλλιεργήται.
Παρ’ εκάστη των λαϊκών επιτροπών θα διατίθηται είς υπάλληλος, συνεργάτης του Τμήματος της Λαϊκής Διαφωτίσεως ως σύνδεσμος διά την αφανή καθοδήγησιν και κατεύθυνσιν των ενεργειών αυτής, αίτινες κατά γενικόν τρόπον δέον ν’ αποβλέπωσιν εις τα εξής:
– Εις την εξύψωσιν του εθνικού φρονήματος και την αφύπνησιν του συναισθήματος αντιδράσεως κατά των υπούλων μέσων των προπαγανδών.
– Εις την διαφώτισιν του Λαού επί των εφαρμοζομένων μεθόδων υπό των Προπαγανδών, Βουλγαρικής, ρουμανικής και κουμουνιστικής.
– Εις την διαφώτισιν των Αρχών κατοχής επί των δικαίων του Ελληνισμού, της ανωτερότητος των Ελλήνων και των σκοτιών μέσων των αντεθνικών και ξένων προπαγανδών.
– Εις την οργάνωσιν του Λαού διά την αντιμετώπισιν των προπαγανδών τούτων και την εξουδετέρωσιν των προσπαθειών αυτών.
– Εις την εθνικήν εξύψωσιν του ατόμου, του υπαλλήλου, του εργάτου, του σχολείου, της Εκκλησίας, της οικογενείας κ.ο.κ.
Λαϊκαί επιτροπαί δέον να οργανωθώσιν εις όλα τα Χωρία, ανεξαρτήτως δράσεως βουλγαρικής ή ρουμανικής προπαγάνδας, διότι αφ’ ενός μεν δεν αποκλείεται να εισχωρήση εις ταύτα κομμουνιστική προπαγάνδα και δή υπό την προσπάθειαν της Βουλγαρικής τοιαύτης, αφ’ ετέρου δε η εξύψωσις του εθνικού φρονήματος δέον να επιζητηθεί εις πάσαν γωνίαν της Ελληνικής γής.
ΙΙΙ.- Παρ’ εκάστη Επαρχία λειτουργεί Γραφείον πληροφοριών και λαϊκής διαφωτίσεως υπό τας αυτάς συνθήκας αίτινες εξετέθησαν ανωτέρω, διά τας Νομαρχίας, κατευθυνόμενον υπό του Επάρχου, κατά τας οδηγίας της Νομαρχίας και της Γενικής Επιθεωρήσεως Νομαρχιών. Ούτω η Επαρχία θα διευθύνη την όλην εργασίαν πληροφοριών και λαϊκής διαφωτίσεως και θα κατευθύνη το έργον των Λαϊκών Επιτροπών εν τη περιοχή της, κατά τας οδηγίας της Νομαρχίας, ήτις ασκούσα την γενικήν κατεύθυνσιν και επίβλεψιν επί του έργου των Επαρχιών θα τηρήση την λεπτομερειακήν διεύθυνσιν μόνον της Επαρχίας της Έδρας της.
ΙΥ.- Παρ’ εκάστω Χωρίω (ή εξαιρετικώς παρ’ ομάδι Χωρίων) λειτουργεί Παράρτημα Γραφείων, υπαγόμενον υπό το Γραφείον Πληροφοριών και λαϊκής διαφωτίσεως της Επαρχίας (ή της Νομαρχίας διά την Επαρχίαν της Έδρας) όπερ διευθύνει υπάλληλος ή επίλεκτος κάτοικος του Χωρίου, με συνεργάτας υπαλλήλους και εθνικόφρονας Πατριώτας.
Το παράρτημα τούτο θα ευρίσκεται εν συνδέσμω με την Τοπικήν Επιτροπήν, κατευθύνον τας ενεργείας αυτής.
Υ.- Τα εις τα Χωρία παραρτήματα, παρακολουθούντα πάσαν ύποπτον κίνησιν της προπαγάνδας, πάσαν εκδήλωσιν προσχωρησάντων εις την ξένην και αντεθνικήν προπαγάνδαν, δέον αφ’ ενός μεν να διαβιβάζωσι ταύτην εις το υφ’ ο υπάγονται Γραφείον, αφ’ ετέρου δε να ενημερώνωσι τας Τοπικάς Λαϊκάς Επιτροπάς διά την άμεσον εκδήλωσιν αντιδράσεως δι’ όλων των μέσων.
Τα Γραφεία των Επαρχιών, παρακολουθούντα τας πληροφορίας, θα επιζητώσι την πληρεστέραν ακριβή εξακρίβωσιν, ενημερούντα σχετικώς τα Γραφεία των Νομαρχιών και καθοδηγούντα τα παραρτήματα, άτινα θα ενημερώσι και με πάσας τας εξ ετέρων πηγών πληροφορίας αυτών τας ενδιαφερούσας την περιοχήν τούτων.
Εν πάση περιπτώσει αι Επιτροπαί λαϊκής διαφωτίσεως των εδρών Επαρχιών και Νομαρχιών θα ενημερώνονται κυρίως επί των ζητημάτων των εφ’ ων αναμένηται παρ’ αυτών εργασία αντιδράσεως και ενεργειών προπαγάνδας ή διαφωτίσεως του Λαού.
ΥΙ.- Αι πληροφορίαι θα αναφέρωνται εις τας προϊσταμένας Αρχάς κατά τας εκάστοτε διαταγάς και οδηγίας τούτων. Ειδικώς θα κοινοποιούνται υπό των Επαρχιών και Νομαρχιών εις την Γενικήν Επιθεώρησιν Νομαρχιών, εφ’ όσον μεν πρόκειται περί εκτάκτων γεγονότων ή τοιούτων εφ’ ων επιβάλλεται εκδήλωσις ενεργείας αντιδράσεως, ευθύς ως εξακριβούνται αύται εις πάσαν δ’ άλλην περίπτωσιν διά των 15νθήμερων Δελτίων ως έχει ρυθμισθή διά προγενεστέρων διαταγών της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας.
Οι Νομάρχαι κατά μήνα θα συντάσσωσι και συνοπτικήν έκθεσιν πληροφοριών εις ην περιλαμβάνουσι και τ’ αντικείμενα των 15νθημέρων δελτίων των υφ’ αυτάς Επαρχιών, μετά της ιδίας αυτών γνώμης.
ΥΙΙ.- Η λαϊκή διαφώτισις διεξαγομένη κατά το γενικόν πνεύμα των οδηγιών της Κυβερνήσεως, Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας και Γενικής Επιθεωρήσεως Νομαρχιών και κατευθυνομένη εκάστοτε διά των οδηγιών, αίτινες θα εκδίδωνται υφ’ ημών ή της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας, θα συμπληρούνται διά των υπό της Νομαρχίας κρινομένων ευθέτων και επικαίρων ενεργειών.
Εις το τέλος εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από του τέλους Ν/βρίου ένα ειδικόν δελτίον συντασσόμενον υφ’ εκάστης Επαρχίας ή Νομαρχίας περί της αναπτυχθείσης δράσεως και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων δέον να κοινοποιήται και ημίν.
Παρακαλώ όθεν όπως βάσει των ανωτέρω κατευθύνητε την όλην οργάνωσιν και εργασίαν.

Ο Γενικός Επιθεωρητής Αθ. Χρυσοχόου
………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
Αριθ. 1853 Θεσ/κη 14 Ιουλίου 1942

Προς τους κ.κ Νομάρχας, και Επάρχους και
Ανωτέρας Διοικήσεις Χωροφυλακής Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας.
Έχω την τιμήν να γνωρίσω υμίν τας κάτωθι αντιλήψεις ημών επί του αιτήματος των δηλώσεων μετανοίας ενίων Ελλήνων εγγραφέντων ως Μελών εις την Βουλγαρικήν Λέσχην.
Από καιρού παρουσιάζεται σημαντικός αριθμός ατόμων παρασυρθέντων υπό της Βουλγαρικής Προπαγάνδας άτινα επιθυμούσι ήδη να διακόψωσι πάσαν σχέσιν μετά της προπαγάνδας και της Λέσχης και επανέλθωσιν εις τους κόλπους της Ελληνικής ολότητος.
Βάσει της γενικής αρχής ότι άπαντες ούτοι είναι θύματα παρασυρθέντων και όχι άτομα ευσυνειδήτων βουλγαρικών αισθημάτων, η αίτησις περί προκηρύξεως της βουλγαρικής εθνικότητος δέον ευμενώς να εξετασθή και να γίνη αποδεκτή.
………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
Αριθ. Ε.Π. 8310 Θεσ/κη τη 5η Οκτωβρίου 1942
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ
Λαβόντες υπ’ όψει : 1) Την υπ’ αριθ. Ε.Π.519/31.7.42 διαταγήν του κ.Προέδρου της Κυβερνήσεως περί συστάσεως υπηρεσίας Λαϊκής διαφωτίσεως παρά τη καθ’ ημάς Γενική Επιθεωρήσει Νομαρχιών και 2) την υπ’ αριθ. 2657/2.7.42 πρότασιν της Γενικής Επιθεωρήσεως Νομαρχιών, περί οργανώσεως της υπηρεσίας ταύτης. Αποφασίζομεν: 1) Συνιστώμεν υπηρεσίαν Λαϊκής Διαφωτίσεως παρά τη Γενική Επιθεωρήσει Νομαρχιών κατά τας διατάξεις της ως άνω υπ’ αριθ. Ε.Π.519/31.7.42 διαταγής του κ.Προέδρου της Κυβερνήσεως.
2) Ορίζομεν ως συνεργάτας της υπηρεσίας ταύτης:
α) Τον κ. Πρύτανιν του Πανεπιστημίου Θεσ/κης κ. Σ. Κυριακίδην, ως Σύμβουλον του Γενικού Επιθεωρητού Νομαρχιών.
β) Επιλεγησομένους, τη προτάσει του κ.Πρυτάνεως, ειδικευμένους Καθηγητάς του Πανεπιστημίου Θεσ/κης.
γ) Τον θεοφιλέστατον επίσκοπον Ολύμπου, ως αντιπρόσωπον του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης.
δ) Τους Γενικούς Επιθεωρητάς Μέσης, Στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και θρησκευτικών.
ε) Τους Διευθυντάς Εσωτερικών και Χωροφυλακής Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας.
3) Εγκρίνομεν όπως χρησιμοποιηθώσιν εις την υπηρεσίαν ταύτην ανώτεροι υπάλληλοι και προσωπικότητες της Κοινωνίας Θεσσαλονίκης κατά την κρίσιν του Γενικού Επιθεωρητού Νομαρχιών.
4) Αποσπώμεν εις την Γενικήν Επιθεώρησιν Νομαρχιών, προτάσει του Γενικού Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως, τον Καθηγητήν του 4ου Γυμνασίου Αρρένων Θεσ/κης κ.Λάζαρον Χαρισιάδην, ως γραμματέα της Υπηρεσίας Λαϊκής διαφωτίσεως, και
5) Καθορίζομεν όπως, καλούμενοι προσέρχωνται εις συνεδριάσεις οι εν τω κύκλω της αρμοδιότητος των συζητουμένων θεμάτων αρμόδιοι Διευθυνταί της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας.
Εγκατάστασις της Υπηρεσίας ταύτης και πλαισίωσις αυτής διά προσωπικού Γραφείων καθορισθήσονται οι ειδικών διαταγών ημών ή της Γενικής Επιθεωρήσεως Νομαρχιών.
Ο Γενικός Επιθεωρητής Νομαρχιών να μοι αναφέρη εν καιρώ, συμφώνως τη ανωτέρα διαταγή του κ.Προέδρου της Κυβερνήσεως τας λεπτομερείας λειτουργίας της άνω υπηρεσίας.
Η παρούσα κοινοποιηθήτω……………..
Ο Υπουργός Γενικός Διοικητής Μακεδονίας Β.Σιμωνίδης

Επειδή η εξεύρεσις των κ.κ.Καθηγητών του Πανεπιστημίου εβράδυνεν, επεμελήθην της προπαρασκευαστικής εργασίας χρησιμοποιήσεως αυτών εις συγκροτηθησομένων των ζητημάτων αρμοδιότητος εκάστου τμήματος και τον καθορισμόν των επιβαλλομένων κατευθύνσεων διά την αρτιωτέραν διεξαγωγήν της εργασίας.
Ο Γενικός Επιθεωρητής Νομαρχιών Αθ.Χρυσοχόου
………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
Αριθ. Ε.Π.134 Θεσσαλονίκη τη 19 Ιανουαρίου 1943

Λαβόντες υπ’ όψιν: 1) την υπ’ αριθ. Ε.Π. 519/31.7.40 Διαταγήν του κ.Προέδρου της Κυβερνήσεως περί συστάσεως Υπηρεσίας Λαϊκής Διαφωτίσεως και 2) την υπ’ αριθ. Ε.Π.33102/5.10.42 απόφασιν ημών περί οργανώσεως της υπηρεσίας ταύτης, παρά τη Γενική Επιθεωρήσει Νομαρχιών, Αποφασίζομεν:
Ι) Συγκροτούμεν παρά τη υπηρεσία Λαϊκής Διαφωτίσεως τας κάτωθι επιτροπάς διά την μελέτην των τιθεμένων ζητημάτων και τον καθορισμόν των επιβαλλομένων κατευθύνσεων, διά την αρτιωτέραν διεξαγωγήν της υπηρεσίας ταύτης.
α) Επιτροπή Α΄(Διαφώτισις εν γένει του Λαού και εξύψωσις του εθνικού αυτού φρονήματος προς αντίδρασιν κατά πάσης αντεθνικής προπαγάνδας).
1) Ο Καθηγητής κ.Δ.Καββάδας
2) -//- κ.Ιω.Παπασταύρου
3) -//- κ.Βασ.Ιωαννίδης
4) Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
5) Ο Αντισυνταγματάρχης κ.Αβδελάς
Εισηγητής παρά τη Επιτροπή ο Εισηγητής του Τμήματος Α΄ της Υπηρεσίας Λαϊκής Διαφωτίσεως κ.Βασδραβέλλης.
β) Επιτροπή Β΄ (Διαφώτισις Ανωτέρων Κοινωνικών Τάξεων και κατεύθυνσις αυτών εις αλληλεγγύην και εθνικήν εργασίαν προς αντιμετώπισιν της δράσεως των προπαγανδών).
1) Ο κ.Πρύτανις του Πανεπιστημίου
2) Ο Καθηγητής κ.Ιω.Ξανθάκης
3) Ο Καθηγητής κ.Κωνστ.Καβασιάδης
4) Ο Συνταγματάρχης κ.Παπαγεωργίου
5) Ο κ.Κωνστ.Αγγελάκης
Εισηγητής παρά τη Επιτροπή ο Εισηγητής του Τμήματος Μ της Υπηρεσίας Λαϊκής διαφωτίσεως κ.Κ.Σνώκ.
γ) Επιτροπή Γ΄ (Σχολική διαφώτισις της μαθητιώσης νεολαίας και εθνική διαπαιδαγώγησις αυτής προς ματαίωσιν πάσης επιδράσεως επ’ αυτής αντεθνικών και αντικοινωνικών κηρυγμάτων Προπαγανδών).
1) Ο Καθηγητής κ.Ι.Βογιατζίδης
2) -//- κ.Έξαρχος
3) Ο Γενικός Επιθεωρητής Μέσης Εκπαιδεύσεως κ.Μισυρλής
4) Ο Γενικός Επιθεωρητής Στοιχ. εκπαιδεύσεως κ.Ατζαβές
5) Ο Γενικός Επιθεωρητής Θρησκευμάτων κ.Παπαευγενίου
Εισηγητής παρά τη Επιτροπή ο Εισηγητής του Τμήματος Ε της υπηρεσίας Λαϊκής Διαφωτίσεως Γυμνασιάρχης κ.Χατζηανδρέου.
δ) Επιτροπή Δ΄ (Διαφώτισις του Κλήρου διά την θρησκευτικήν και εθνικήν διαπαιδαγώγησιν του Λαού και την εξύψωσιν των Χριστιανικών αρετών, Πίστεως, Πατρίδος και Οικογενείας).
1) Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ολύμπου
2) Ο Καθηγητής κ.Β.Έξαρχος
3) Ο Καθηγητής κ.Δ.Κουεμτζόπουλος
4) Ο Γενικός Επιθεωρητής Μέσης Εκπαιδεύσεως κ.Μισυρλής
5) Ο Γενικός Επιθεωρητής Θρησκευμάτων κ.Παπαευγενίου
Εισηγητής παρά τη Επιτροπή ο Εισηγητής του Τμήματος Θ της υπηρεσίας Λαϊκής Διαφωτίσεως Αρχιμανδρίτης Κωνστ. Πλατής.
ε) Επιτροπή Ε΄ (Διαφώτισις υπαλλήλων εν γένει περί της εν όψει της δράσεως αντεθνικών και ξένων προπαγανδών επιβαλλομένης κατευθύνσεως διά την υπεράσπισιν του εθνικού συμφέροντος).
1) Ο Καθηγητής κ.Κ.Ρουσόπουλος
2) Ο Διευθυντής Εσωτερικών Γ.Δ.Μ.
3) Ο Δντής Χωροφυλακής Γ.Δ.Μ.
4) Ο Συνταγματάρχης κ.Παπαγεωργίου
5) Ο Ταγματάρχης κ.Φροντιστής
Εισηγητής παρά τη Επιτροπή ο Εισηγητής του Τμήματος Υ της υπηρεσίας Λαϊκής Διαφωτίσεως Τμηματάρχης Γ.Δ.Μ. κ.Φωτιάδης και
στ) Επιτροπή ΣΤ΄(Διαφώτισις Αρχών Κατοχής επί των εθνικών ημών δικαίων και των σκοτίων μεθόδων δράσεως των Ξένων Προπαγανδών.)
1) Ο Πρύτανις του Πανεπιστημίου
2) Ο Καθηγητής κ.Χ.Φραγκίστας
3) Ο Καθηγητής Γεώργιος Βάρβογλης
4) Ο Γενικός Επιθεωρητής Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως
κ.Ατζαβές.
5) Ο Δικηγόρος κ.Σ.Καρακαντάς
Εισηγητής παρά τη Επιτροπή ο Εισηγητής του Τμήματος Ε΄ της υπηρεσίας Λαϊκής Διαφωτίσεως Καθηγητής κ.Βακαλόπουλος.
ΙΙ. Καθορίζομεν όπως αι άνω Επιτροπαί συνέρχωνται κανονικώς άπαξ τουλάχιστον του μηνός, τη προσκλήσει της Γενικής Επιθεωρήσεως Νομαρχιών και εκτάκτως οσάκις παρίσταται ανάγκη είτε τη προσκλήσει της Γενικής Επιθεωρήσεως Νομαρχιών, είτε τη προσκλήσει του Προέδρου εκάστης Επιτροπής. Και
ΙΙΙ. Διά τον συντονισμόν των εργασιών της Υπηρεσίας λαϊκής διαφωτίσεως εν γένει ορίζομεν ειδικάς συγκεντρώσεις αντιπροσώπων όλων των Επιτροπών και άλλων προσωπικοτήτων τη προσκλήσει της Γενικής Επιθεωρήσεως Νομαρχιών.
Ο Υπουργός Γενικός Διοικητής Μακεδονίας Β.Σιμωνίδης
Την ως άνω συγκρότησιν των Επιτροπών επηκολούθησεν η έκδοσις προς αυτάς των υπ’ αριθ. Ε.Π. 563/19.4.43, Ε.Π 575/19.2.43, Ε.Π 572/19.2.43, Ε.Π 574/20.2.43, Ε.Π 573/20.2.43 οδηγιών προς τας Α,Β,Γ,Δ και Ε΄ Επιτροπάς, δι’ ων ετίθετο αυταίς τα προς μελέτην εκάστην ζητήματα και το αναμενόμενον παρ’ αυτών έργον υποβολής προτάσεων διά την λήψιν των κατά την κρίσιν των μέτρων. Εις τας άνω οδηγίας προετάχθη η κάτωθι εισαγωγή:
………..Η υπό της ξενικής Κατοχής πασίγνωστος έντονος δράσις της βουλγαρικής προπαγάνδας και εν μέρει της Ρουμανικής τοιαύτης, ήγαγον εις την ανάγκην εκδηλώσεως αμύνης κατά του έργου αυτών και εθνικής αντιδράσεως. Η επακολουθήσασα την υποταγήν του Κράτους δυστυχία, παρασχούσα ευκαιρίαν εις τον Κομμουνισμόν να εκμεταλλευθή ταύτην πυκνώνων τας τάξεις των προσυλυτών αυτού με κηρύγματα και συνθήματα διάφορα, αναλόγως της ψυχοσυνθέσεως του προς ον απευθύνεται, επέβαλλε την αντιμετώπισιν και του κινδύνου τούτου.
Η αντιμετώπισις της δράσεως των προπαγανδών ανετέθη εις αυτόν τούτον τον εθνικόφρονα Λαόν όστις ανέλαβε, καθοδηγούμενος, το έργον της παρακολουθήσεως της δράσεως αυτών και της εμπράκτου αντιδράσεως με αποτελέσματα λίαν ευχάριστα.
Είναι λείαν συγκινητική η σημειωθείσα έφεσις προς Εθνικήν εργασίαν αγνών πατριωτών, έμπλεων πίστεως και ενθουσιασμού, και η εκδειλωθείσα μετά φανατισμού προσήλωσις προς ταύτην.
Αλλ’ εις την εργασίαν ταύτην επιβάλλεται να προσελκύσωμεν όλους τους Έλληνας ανεξαρτήτως τάξεως, όλας τας ηθικάς δυνάμεις του Έθνους. Δέον λοιπόν οι Έλληνες και αυτοί οι παρασυρθέντες υπό των προπαγανδών, να καθοδηγήθωσι, να ενστερνισθώσι το εθνικόν συμφέρον και να ταχθώσιν εις την υπηρεσίαν αυτού με πίστιν και αφοσίωσιν.
Εις τον σκοπόν τούτον τείνει η υπηρεσία Λαϊκής Διαφωτίσεως.
Διά την επίτευξιν των άνω σκοπών εις ολόκληρον την Μακεδονίαν εδημιουργήθησαν παρ’ εκάστη Νομαρχία και Επαρχία υπηρεσίαι πληροφοριών και λαϊκής διαφωτίσεως, παραρτήματα των οποίων εδημιουργήθησαν ή ευρίσκονται εν δημιουργία, εις όλας τας πόλεις και Χωρία, συνεστήθησαν δε παραλλήλως τούτων Επιτροπαί Λαϊκής διαφωτίσεως διά την εκδήλωσιν της αντιδράσεως κατά των προπαγανδών και την συνένωσιν των εθνικοφρόνων Ελλήνων.
Η παρ’ ημίν Υπηρεσία λαϊκής διαφωτίσεως δι’ εκδιδομένων εκάστοτε οδηγιών κατευθύνει την όλην εργασίαν. Εις την υποβοήθησιν του έργου τούτου της λαϊκής διαφωτίσεως εκλήθητε ίνα συμβάλητε, προς καθορισμόν των επιβαλλομένων κατευθύνσεων διά την αρτιωτέραν διεξαγωγήν της υπηρεσίας ταύτης……………………………………………………
Ο Γενικός Επιθεωρητής Νομαρχιών Αθ. Χρυσοχόου
Από των τελευταίων ημερών του Φεβρουαρίου 1943 ήρξατο η έναρξις του έργου των Επιτροπών τούτων, των πρώτων συνεδριάσεων αυτών γενομένων εν τω Γραφείω μου, ένθα ανεπτύχθη αυταίς λεπτομερώς ή εκ της δράσεως των προπαγανδών δημιουργηθείσα κατάστασις και ετέθησαν αι βάσεις της αναμενομένης εξ αυτών εργασίας. Ακολούθως αι επιτροπαί αύται ήρξαντο συνεργαζόμεναι κατ’ ιδίαν, διά τας εργασίας δε αυτών ενέθεσα εις τον παρά τη Γενική Επιθεωρήσει υπηρετούντα Συνταγματάρχην κ.Γ.Παπαγεωργίου, τα καθήκοντα του προϊσταμένου της υπηρεσίας λαϊκής διαφωτίσεως, ίνα συνεργάζηται μετά των επιτροπών ως εκπρόσωπός μου.
Αι άνω όμως Επιτροπαί, παρά τας κατ’ επανάληψιν γενομένας συνεδριάσεις αυτών, δεν κατέληξαν εις ουδέν θετικόν αποτέλεσμα και μόνον η Επιτροπή Δ ενεφάνισεν εργασίαν τινά, ως εν τω Κεφαλαίω 10ω της παρούσης εκτίθεται, των λοιπών Επιτροπών αναλωθεισών εις την εξέτασιν των παρουσιαζομένων αμφιβολιών και της επιβαλλομένης σκοπιμότητος εμφανίσεως αντιδράσεως εις το έργον της Κομμουνιστικής προπαγάνδας, των μελών αυτής τηρούντων κατά τας διαφόρους συνεδριάσεις επιφυλάξεις και εν τέλει εγκαταλειψάντων το έργον.
Κατόπιν τούτων επείσθην ότι ουδεμίαν συμβολήν ηδύνατο να παρέσχωσιν εις το έργον της λαϊκής διαφωτίσεως αι ως άνω Επιτροπαί και ……. ώστε σιωπηρώς να ατονίση η συγκρότησις των και το αναμενόμενον εξ αυτών έργον, διαλύσας δε τα διά της υπ’ αριθ. 4233/26/11.42 αποφάσεως ημών συγκροτηθέντα τμήματα, ανέλαβον αυτοπροσώπως και τη συνδρομή των μέσων συνεργατών μου, και δη του Ταγματάρχου κ.Φροντιστού, την συνέχισιν του έργου.
………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
Αριθ. 1084 Θεσσαλονίκη τη 21 Απριλίου 1943

Ι. Το Κομμουνιστικόν Κόμμα της Ελλάδος (Κ.Κ.Ε) ευθύς μετά την κατάρρευσιν του Μετώπου και την κατάληψιν της Πατρίδος υπό Στρατευμάτων κατοχής, ανεθάρρησεν επί τη εθνική συμφορά, σκεφθέν ότι εκ της απελθούσης καταστροφής ηδύνατο να εύρη πρόσφορον έδαφος διά την αποκόμισιν πολιτικών ωφελημάτων και άγραν οπαδών, και διέγνωσεν ότι εδημιουργείτο δι’ αυτό κατάλληλος ευκαιρία να εντείνη την προπαγάνδαν του προς επιτυχίαν ανατρεπτικών επιδιώξεων.
Παράνομον, ωργανωμένον από ετών, διέθετε και την πείραν παρανόμου δράσεως και την πολιτικήν οξύνοιαν δι’ ανάλογον εκμετάλλευσιν πάσης παρουσιάσεως ευκαιρίας. Διϊδόν ότι ηδύνατο να εκμεταλλευθή ευρύτερον διά τους σκοπούς του την άνευ προηγουμένου εθνικήν συμφοράν, εσκέφθην να προσελκύση μόνον τα εκ της δυστυχίας εμπίπτοντα θύματα εις τας όνυχας του Κομμουνισμού, αλλά και τα συντηρητικά και εθρικόφρονα στοιχεία και προς τούτο απεπειράθη να εμφανισθή, κατά σατανικήν έμπνευσιν και υπό προσωπείον οργανώσεως, ενδιαφέρεται και εργάζεται μυστικώς δι’ απελευθερωτικόν αγώνα. Ενδύεται τον μανδύαν του εθνικού σκοπού, δημιουργεί τον θρύλλον της αναγεννήσεως της Φιλικής Εταιρείας και εμφανίζεται με την οργάνωσιν του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (Ε.Α.Μ) κατόπιν αποφάσεως ληφθείσης παρά των Λυτρωθέντων Κομμουνιστών κατά την συνελθούσαν εις Αθήνας το θέρος 1941 μυστικήν συνδιάσκεψιν των ποικιλλωνύμων κομμουνιστικών ομάδων.
Απόφασιν ταύτην έθεσεν αμέσως εις εφαρμογήν. Συνεκρότησε προς τούτο την Επιτροπήν του Ε.Α.Μ. αποτελούμενην από τον εκάστοτε Γραμματέα Πολιτικού Γραφείου του Κ.Κ.Ε, τον εκάστοτε Γραμματέα της περιφερειακής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε Αθηνών, τον κεντρικόν υπεύθυνον του Κ.Κ.Ε επί του Σοσιαλιστικού κινήματος και δυο έτερα Μέλη των συνεργαζομένων Οργανώσεων της αυτής ιδεολογίας, ήτις ανέλαβε την κατεύθυνσιν του νέου αγώνος.
…. Άμα αμέσως, διά των μυστικών τυπογραφείων του Κόμματος, και του Προσωπικού όπερ εκδίδει τον όργανον του Κ.Κ.Ε «Λαϊκή Φωνή», εις την έκδοσιν του εβδομαδιαίου φύλλου, ως οργάνου του Ε.Α.Μ υπό τον τίτλον «Ελευθερία» ή «Λευθεριά» κατ’ Αύγουστον 1941, όπερ εις το πρώτον φύλλον, αντί του άρθρου, εδημοσίευσε τον εθνικόν ύμνον «Σε γνωρίζω από την κόψι…..» και το δεύτερον, τους δήθεν σκοπούς του Ε.Α.Μ, συν τω χρόνω δε και εις των άλλων κατά Επαρχίας κ.ο.κ.
Η σατανική οργάνωσις του Ε.Α.Μ. με την μυστικότητα της αοράτου αρχής εις την εθνικήν και απελευθερωτικήν εμφάνισιν, παρουσίασεν ευχερώς κολοσσιαίαν επιτυχίαν των σκοπών του Κ.Κ.Ε όπερ κατώρθωσε να παρασύρη διά της Κομμουνιστικής αφ’ ενός και της Εθνικής αφ’ ετέρου εμφανίσεώς του, μέγα μέρος του Ελληνικού Λαού. Οι εν οικονομική και επισιτιστική δυσχερεία βιούντες δυσφορούντες και έχοντες παράπονα, ηγρεύοντο εις τον Κομμουνισμόν, υποσχόμενον αυτοίς τον Κομμουνιστικόν παράδεισον, ενώ οι αφελείς και ανυπόμονοι πατριώται ηγρεύοντο υπό την προσωπίδα του Ε.Α.Μ., εξαπατώμενοι από τα κηρύγματα της Εθνικής προπαγάνδας και συγκεκριμένως όπου το έδαφος παρουσιάζετο πρόσφορον διά τον προσηλυτισμόν εις τον Κομμουνισμόν, λοχεύοντες παράνομοι πράκτορες αυτού ήγρευον τα θύματα εις τους κόλπους αυτούς όπου δεν ανευρίσκετο τοιούτον έδαφος, οι αυτοί πράκτορες παρουσίαζον εις αυτούς την εθνικήν οργάνωσιν των απελευθερωτών και προσηλύτιζον τους ανυπόπτους εθνικόφρονας Έλληνας εις την σατανικήν παγίδα του ΕΑΜ.
Εφνιείς ως εμφανίζονται πάντοτε οι Πράκτορες του Κομμουνισμού, είχον την τύχη να επιζητήσωσι να προσελκύσωσιν εις τα δίκτυα της καταχθονίου ……… των διά της Οργανώσεως του Ε.Α.Μ. εξέχοντα μέλη των Ελληνικών εθνικών Κομμάτων, και μονίμους Αξιωματικούς του Εθνικού Στρατού. …… τιμήν όμως του Πολιτικού Κόσμου της Πατρίδος και των Αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού, ουδείς τούτων παρεσύρθη εις την παγίδα, ώστε από ……. του Ε.Α.Μ. παρεσύρθησαν μόνον αφελείς, ανόητοι και τυχοδιώκτες.
Ο Κομμουνισμός ενθαρρυνθείς εκ της προσελκύσεως οπαδών τινών μετα του εθνικόφρονος Λαού, εσκέφθη να εκμεταλλευθή τούτους ευρύτερον και τους εκθέση, δημιουργών διά επαναστατικών πράξεων τετελεσμένα γεγονότα ανέπτυσσον, ήτις θα εχώριζεν αυτούς από της νομιμοφροσύνης. Εδημιούργησε το Ενιαίον Λαϊκόν Απελευθερωτικόν Στρατόν (Ε.Λ.Α.Σ.) με κυρίαν ύλην τους Κομμουνιστάς, πλαισιωμένους με τους προσχωρήσαντας εις αυτόν τους εθνικιστάς και με στελέχη και αρχηγούς εμπίστους Κομμουνιστάς, διαπράξαντες σοβαρά κομμουνιστικήν δράσιν κατά το παρελθόν, ή ληστάς και εγκλείστους των εγκληματικών φυλακών και εκήρυξε το σύνθημα της δήθεν Εθνικής εξεγέρσεως. Δυστυχώς εις το δόλιον και αντεθνικόν τούτο απελευθερωτικόν σάλπισμα προσέτρεξαν νέα εθνικόφρονα στοιχεία άτινα μετ’ εκπλήξεως είδον εαυτά εντασσόμενα μεταξύ των Κομμουνιστικών Ομάδων, ων την ενέργειαν κατηύθυνεν ο παρ’ εκάστη τούτων πολιτικός επίτροπος του κομμουνισμού. Αλλά διά τους ούτω παρασυρθέντας δεν υπήρχε πλέον οδός υποχωρήσεως, διότι πάσα προσπάθεια διαφυγής αυτών, θεωρουμένη ως προδοσία, επέσυρε την ποινήν του θανάτου, ον πάμπολλοι υπέστησαν εν αποπείρα αποδράσεως.
Ενισχυθείς ούτω ο Κομμουνισμός ήρξατο θέτων εις εφαρμογήν το πρόγραμμά του, να εκθέτη εις τας Αρχάς Κατοχής τον πληθυσμόν των περιφερειών, αίτινες προσεφέροντο διά την δράσιν του. Τα Κομμουνιστικά Σώματα του Ε.Α.Μ. επεκτεινόμενα εις τας Ορεινάς περιοχάς, εισήρχοντο εις τα Χωρία, κατέλυον τας Ελληνικάς Αρχάς, ελήστευον τα χρήματα των Ταμείων και Εισπρακτόρων, αφώπλιζον τους Χωροφύλακας και αγροφύλακας, έκαιον τα αρχεία των Ελληνικών Αρχών και αυτά έτι τα ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων και θανάτων των Κοινοτήτων, εγκαθίστων σοβιέτ εις ταύτα, ενέσπειρον την τρομοκρατίαν, προέβαινον εις εκτελέσεις και έλεγον εις τους κατοίκους ότι τους απηλευθέρωσαν από τον ζυγόν (φυσικά της Ελληνικής Διοικήσεως) και εν γένει διά σκηνοθεσιών και άγρας νέων οπαδών εδημιούργουν όλην την ατμόσφαιραν ήτις θα επέσυρε κατά των Χωρίων τον κίνδυνον των αντιποίνων. Όταν ακολούθως, οι κάτοικοι ανεμέτρων τας συνεπείας των γεγονότων άτινα τους εδημιούργησαν οι λησταντάρται του Ε.Α.Μ. εις τας πρώτας κινήσεις αποσπασμάτων των Αρχών Κατοχής, τα Χωρία εξεκενούντο και οι κάτοικοι κατέφευγον εις τα όρη, όπου οι μεν άνδρες ηλιεύοντο υπό των κομμουνιστικών ανταρτικών ομάδων, τα δε γυναικόπαιδα ερρίπτοντο εις την δυστυχίαν, την περιπλάνησιν και την αγωνίαν του ελλοχεύοντος θανάτου.
Η ύπαιθρος εκ της δράσεως των Εαμιτών, σχούσα την ατυχίαν ν’ απελευθερωθή παρ’ αυτών, απώλεσε το πάν, περιπεσούσα εις άνευ προηγουμένου συμφοράν.
ΙΥ. Τα Κομμουνιστά ανταρτικά Σώματα του Ε.Α.Μ. εν τη δράσει των εις την Μακεδονίαν, χαρακτηρίζονται εκ των κάτωθι πράξεων αυτών:
Εις την Βλάστην της Ιορδαίας απήγαγον και εξετέλεσαν διά λογχισμών και λιθοβολισμού τον ήρωα, παλαιόν ένδοξον Μακεδονομάχον της Φλωρίνης, Καπετάν Στέφον Γρηγορίου, αποκλειστικώς και μόνον διότι ήτο εθνικιστής, προσήλκυσαν δε ακολούθως δι’ απάτης και τον υιόν αυτού μαθητήν της Σχολής Ευελπίδων, ον επίσης εδολοφόνησαν. Εκ του Χωρίου Κρόκος της Κοζάνης, απήγαγον τον Ταγματάρχην Πυροβολικού Λάζαρον Μάντζον, τον οποίο εξετέλεσαν διότι αρνήθη να προσχωρήση εις τα Ε.Α.Μ. και τον Κομμουνισμόν. Εις το Βόϊον κατεδίκασαν εις θάνατον και εξετέλεσαν τον Ταγματάρχην του Πυροβολικού Μιλτ. Πόρτην, τον Υπολοχαγόν Πεζ. Μπουλογιάννην, τον έφεδρον Αξιωματικόν Θεόδ. Σιδηρόπουλον, τον Ανθυπασπιστήν Χωροφυλακής Αγγελόπουλον και μέγαν αριθμόν προσχωρησάντων Χωροφυλάκων διότι ηρνήθησαν να συνεργασθώσι μετ’ αυτών, κατακρίνοντες την κομμουνιστικήν εμφάνισιν του Ε.Α.Μ.
Εις το Εμπόριον Ιορδαίας συνειργάσθησαν και εφιλοξενήθησαν από τον αρχηγόν των Βουλγάρων Κυριαζήν Βρίγκαν, ον ενηγκαλίσθησαν κατά την συνάντησίν των, κομίσαντες αυτώ τους χαιρετισμούς του Δημητρώφ, του Ποπώφ και του εκπροσώπου της Μακεδονίας εις το Ε.Α.Μ Τότσεφ. Εις το Καταφύγιον Σερβίων εφόνευσαν τρεις Αξιωματικούς, αφήσαντες τα πτώματα αυτών άταφα. Εις τα Πιέρρια επετέθησαν κατά των συγκεντρουμένων εθνικιστών υπό τους Υπομοιράρχους Τσακάραν και, τον Αξιωματικόν Γουλγουτζήν, τους οποίους εξώντωσαν.
Εις την Δυτικήν Μακεδονίαν, εξετέλεσαν όλους τους μη προσχωρούντας εις τα Κομμουνιστικά Σώματα εθνικιστάς, γενικώς δε προέγραψαν, καταδικάσαντες εις θάνατον, όλους τους μονίμους Αξιωματικούς του Ελληνικού Στρατού. Βάλλουσι κατά παντός εθνικόφρονος πατριώτου και εκστομίζουσι βαρείας ύβρεις κατά του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Γενναδίου, ασεβούντες προς πάν ιερόν και όσιον. Το ψεύδος, η κακουργία, η συκοφαντία και η δολιότης χαρακτηρίζουσι όλας τας πράξεις αυτών. Συμμαχησάντες με τους Πράκτορας της Βουλγαρικής προπαγάνδας, υποβοηθούσι το έργον αυτών εις βάρος του Ελληνισμού και συνεργούσι μετ’ αυτών διά την απαθλίωσιν του Ελληνικού Λαού.
Και ίνα μη υπολειφθή εις απάτην άνευ προηγουμένου η δράσις των, ανακοινούσι διά των Πρακτόρων των ότι επί κεφαλής του Ε.Α.Μ. είναι Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί, εγνωσμένης πολεμικής δράσεως, οίτινες μάλιστα φέρονται εδρεύοντες εις τον Όλυμπον, όπου ο Αρχηγός, των πολύς κομμουνιστής Θεός, ενώ ούτοι βιούσι φιλονόμως εις τας Αθήνας ή τας πόλεις της διαμονής των.
Υ. Εκ παραλλήλου προς τας πράξεις των, αίτινες εμφανίζουσι το ποιόν και τους σκοπούς της Ε.Α.Μ. ο Κομμουνιστικός και Εαμικός τύπος παρέχει πλήρη ενημέρωσιν των σκοπών και κατευθύνσεων αυτών, εφ’ ώ και παρατάσσομεν χαρακτηριστικά αποσπάσματα τούτων………
…………. Γενικώς όλα τα έντυπα του Κομμουνισμού και του Ε.Α.Μ. βάλλουσι κατά πάσης ηθικής αξίας του Έθνους, χρησιμοποιούντα το ψεύδος και την συκοφαντίαν, υπό το αυτό πνεύμα δε εκδίδονται πολλά έντυπα, πολυγραφημένα ή δακτυλογραφημένα φύλλα του Κ.Κ.Ε και του Ε.Α.Μ. άτινα όπου εμφανίζονται υπό εθνικόν προσωπείον προδίδουσι διά της αρθρογραφίας των τους ανατρεπτικούς των σκοπούς.
Τα εις Έδεσσαν εκδιδόμενα απεκαλύφθησαν συντασσόμενα και καθοδηγούμενα υπό εξέχοντος Βουλγάρου πράκτορος, εις την οικείαν του οποίου κατεσχέθησαν πολύγραφοι, υλικόν και ολόκληρος η προετοιμασθείσα ύλη.
ΥΙ. -Εκ των ανωτέρω, ελαχίστων στοιχείων της όλης δράσεως και των σκοπών του Κομμουνισμού και του Ε.Α.Μ. δύναται έκαστος εθνικόφρων Έλλην, πονών τον τόπον του και την φυλήν μας, να σχηματίση πλήρη γνώσιν του καταχθονίου προγράμματος των εσωτερικών τούτων εχθρών της Πατρίδος, οίτινες εν συνεργασία με τους επιβουλευομένους το πάτριον έδαφος εξωτερικούς εχθρούς κινούνται δραστηρίως, ίνα ενσπείρωσι τον όλεθρον, την αναρχίαν και την εξόντωσιν των εθνικών και συντηρητικών στοιχείων, αδιαφορούντες αν διά της πολιτείας των επεξεργάζωνται την εις όφελος των Εξωτερικών Εχθρών της Πατρίδος διαγραφήν εκ του χάρτου της υπό τρισχιλιετή ένδοξον ιστορίαν Ελλάδος μας. Ο σκοπός των, σαφώς τεθειμένος και ωμολογημένος, είναι ίνα την στιγμήν καθ’ ην το τέλος του Πολέμου θα προοιωνίζη την απελευθέρωσιν της Πατρίδος, εξορμήσωσιν ίνα καταλάβωσι βίαια την Αρχήν, δημιουργούντες χάος, τρομοκρατίαν και σφαγάς του εθνικόφρονος και συντηρητικού Λαού.
Πάσα ενέργεια του Κομμουνισμού αποκλειστικώς και μόνον εις το σημείον τούτο αποβλέπει, όλαι δε αι πράξεις αυτών, ο προσηλυτισμός εις το Κόμμα, οι προσηλυτισμός εις το Ε.Α.Μ., τα Ανταρτικά Σώματα του ΕΛΑΣ, αι οργανώσεις Σ.Π.Α και Ε.Α. έχουσιν ως σκοπόν να δημιουργήσωσι την κατάστασιν της δυστυχίας, τρομοκρατίας και συμφοράς, ήτις θα προλειάνη το έδαφος διά τον τεθέντα σκοπόν, της αμέσου μετά την κατοχήν μπολσεβικοποιήσεως της Ελλάδος και εξουδετερώσεως παντός εθνικόφρονος στοιχείου. Έχει οργανώση εις όλας τας λεπτομερείας την προς τον σκοπόν τούτον δράσιν του, αντλούν την σχετικήν πείραν εκ των εξεγέρσεων Ρωσσίας και Oυγγαρίας κατά το τέλος του παρελθόντος πολέμου και υπολογίζει την επιτυχίαν εις το ανοργάνωτον του Ελληνικού Λαού, όστις αιφνιδιαζόμενος δεν θα δυνηθή ν’ αντιδράση.
ΥΙΙ. -Είναι όθεν ανάγκη όπως διαφωτισθή ο Ελληνικός Λαός επί των κατ’ αυτού τεκταινομένων, ίνα έκαστος αναμετρήση τους κινδύνους οίτινες επικρέμανται κατά της Πατρίδος και των ατόμων.
Πάς όστις ενδιαφέρεται διά την τάξιν, πάς όστις αγαπά την Πατρίδα, πιστεύει εις την θρησκείαν μας, και σέβεται τον θεσμόν της οικογενείας, πρέπει να σκεφθή σοβαρώς αν είναι πλέον επιτρεπτόν εις αυτόν να συντρέχη διά της ουδετερότητος το κομμουνιστικόν σχέδιον. Ο ακοίμητος όμως πατριωτισμός των Ελλήνων δεν είναι δυνατόν να επιτρέψη την συνέχισιν της κομμουνιστικής προσπαθείας.
Ενημερούμενος ο Λαός και συσπειρούμενος εις ενιαίον μέτωπον εθνικής Αμύνης κατά των στοιχείων σχεδίων των συνεργαζομένων Εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών, όχι μόνον θα σταματήση τον επικείμενον όλεθρον αλλά και θα διαλύση ως καπνόν την οργάνωσιν των εκμεταλλευτών της δυστυχίας του Ελληνικού Λαού, ην κατευθύνουσιν οι εξωνυμένοι ή απάτριδες πράκτορες και όργανα των εχθρών της Πατρίδος και της Φυλής.
Το σύνθημα όλων των πραγματικών Ελλήνων δέον να είναι:
Εθνική συνένωσις, Εθνική Αλληλεγγύη, Εθνική συσπείρωσις,
Εθνική πειθαρχία. Εν τη ενώσει η ισχύς.

Ο Γενικός Επιθεωρητής Νομαρχιών Γ.Δ.Μ Αθ.Χρυσοχόου.
………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
Αριθ. 1344 Θεσσαλονίκη τη 22 Μαΐου 1943

Έχω την τιμήν να γνωρίσω υμίν ότι κυκλοφορούσαι φήμαι επικυρούμεναι υπό των λαθραίων κομμουνιστικών εντύπων, φέρουσι ότι η ύπουλος Κομμουνιστική κίνησις εργάζεται δραστηρίως προς την κατεύθυνσιν προσηλυτίσεως οπαδών μεταξύ των καταφυγόντων εντεύθεν του Στρυμώνος προσφύγων εξ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δρώσα διά της εκμεταλλεύσεως της δυστυχίας αυτών.
Είναι γεγονός ότι η πνευματική σύγχισις, ήτις εγεννήθη μεταξύ του Ελληνικού Πληθυσμού, συνεπεία των εκ του πολέμου γεγονότων και της πληξάσης την Πατρίδα μας συμφοράς, εδημιούργησε πρόσφορον έδαφος εις την επίδρασιν του Δημοσίου αισθήματος και την παραπλάνησιν του Ελληνικού Λαού, δι’ απατηλών κηρυγμάτων, από όργανα ξένων προς την υγιά των Ελλήνων συνείδησιν προπαγανδών. Οι Κομμουνισταί, οι καταχθόνιοι αυτοί πράκτορες της Κομιντέρν, επωφελούμενοι της συγχίσεως ταύτης και εμφανισθέντες υπό απατηλόν προσωπείον, εξεμεταλλεύθησαν την δημιουργηθείσαν κατάστασιν και παρεπλάνησαν δυστυχώς μερικούς, ιδίως όμως αμφιβόλους την συνείδησιν Έλληνας.
Από τους κακούς τούτους Έλληνας, επιλήσμονας της ιεράς των προγόνων μας παρακαταθήκης, οι οποίοι ενσυνειδήτως η ασυνειδήτως γίνονται όργανα ξένων προπαγανδών και συνεργάζονται με διάφορα Βαλκανικά και Διεθνιστικά στοιχεία, επιδιώκοντα ανομολογήτους σκοπούς, αποβλέποντας εις την υπονόμευσιν της Εθνικής μας υποστάσεως και την δημιουργίαν μιας αναρχουμένης Κοινωνίας, εντός της οποίας θα ταφώσιν όλαι του Έθνους ηθικαί αξίαι, και πάν ότι εκληροδότησεν η αθάνατος Ελληνική παράδοσις και ο πολυύμνητος Ελληνικός Πολιτισμός, είναι καθήκον παντός υγιώς σκεπτομένου και τιμίου Έλληνος να αποτρέψη το πρόσωπον και να καταδικάση τα αντεθνικά και αντικοινωνικά ταύτα κηρύγματα, τα οποία μοναδικόν σκοπόν έχουσι να διαλύσωσι Πατρίδα, Θρησκείαν και Οικογένειαν και να μεταβάλλωσι την Ιεράν κοιτίδα του Πολιτισμού εις Χώραν αθέων και απατρίδων, χώραν των λευκών σκλάβων του ειδεχθεστέρου τυράννου, οδηγούντα προς αυτήν εις το έρεβος της Βαρβαρότητος.
Η Ελλάς, αιμάσσουσα από την τελευταίαν καταστροφήν, παραμένουσα όμως πιστή εις τα μεγάλα και υψηλά ιδανικά της υπερτρισχιλιετούς ιστορίας της, της οποίας η ακτινοβολία εφώτισεν ως τηλαυγής φάρος του Πολιτισμού και θα φωτίζη ολόκληρον τον Κόσμον, δεν είναι δυνατόν να αμαυρώση την ιστορίαν της ήτις αποτελεί τον φωτοστέφανον κάθε υψηλού και ωραίου ιδανικού, και να αφίση να ριζωβολίσωσιν εις την ιεράν της γήν κηρύγματα διεθνιστικά και αντιχριστιανικά, τα οποία θα δηλητηριάσωσι την εθνικήν των τέκνων της ψυχήν.
Όπως κατά την αρχαιότητα, ούτω και σήμερον η Ελληνική Πατρίς η χώρα αυτή των Θεών, των φιλοσόφων και των θρυλικών ηρώων, θα κρατήση υψηλά το ιερόν λάβαρον του Εθνισμού, του χριστιανισμού και των πατριών, διά την διαφύλαξιν των αρχών της Πατρίδος, της θρησκείας, της Οικογενείας, αίτινες αποτελούσι το βάθρον επί του οποίου εδράζεται κάθε προηγμένη, υγιής και πεπολιτισμένη κοινωνία.
Ο φθοροποιός Κομμουνισμός, το καθεστώς αυτό της βίας και αναρχίας, δεν είναι δυνατόν να εύρη θέσιν εις τας συνειδήσεις των Πανελλήνων. Περί τούτου αποτελεί το γεγονός ότι ουδαμού της Ελλάδος ενεφανίσθη ο Κομμουνιστικός Όφις υπό την πραγματικήν του μορφήν, αλλά κρύπτεται υπό το προσωπείον του Εθνικιστού.
Από το ύπουλον αυτό προσωπείον του εγκληματικού Κομμουνισμού ας προφυλαχθώμεν όλοι οι Έλληνες και ιδιαιτέρως οι εξ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Πρόσφυγες, οι οποίοι χάριν ενός υψηλοτέρου ιδανικού εγκατέλειψαν τας εστίας και τα αγαθά των διά να διατηρήσωσιν αλώβητον την ιεράν φλόγα του Εθνισμού των, ήτις ως άσβεστος πυρσός θα φωτίζη πάντοτε την Ελληνικήν των συνείδησιν.
Ο προσφυγικός Κόσμος, ο οποίος τόσον εδοκιμάσθη και δοκιμάζεται με τον ακούσιον εκπατρισμόν του και την εγκατάλειψιν των βωμών εστιών και περιουσιών, οφείλει να αποτελέση το χαλύβδινον εθνικόν τείχος προ του οποίου θα θραυσθή κάθε απόπειρα διεισδύσεως των επικινδύνων πρακτόρων, φορέων των αναρχικών και εθνοκτόνων ιδεών, αι οποίαι επιζητούσι να παρασύρωσιν εις παντελή όλεθρον και καταστροφήν αυτόν και την αιμάσσουσαν Πατρίδα των.
Ο Κόσμος αυτός της Αν.Μακεδονίας & Θράκης όστις συνέρευσεν εδώ κακήν κακώς, διά να διαλαλή την Ελληνικήν του Εθνικότητα, δέον να εκδηλωθεί πολέμιος παντός αναρχικού, κάθε διεθνιστού και Πράκτορος ξένης προπαγάνδας, ήτις ένα μόνον σκοπόν έχει:
την παντελή καταστροφήν της Ελληνικής Πατρίδος, την εξαφάνισιν της οικογενείας και την απεμπόλησιν της Θρησκείας.
Η τρομακτική περιπέτεια του απέδειξε πασιφανώς πόσον στενώς είναι συνυφασμένη η ιδέα της Πατρίδος με την ιδέαν της ατομικής και οικονομικής ευημερίας και πόση διαφορά υπάρχει μεταξύ της Ελληνικής νοοτροπίας και της τοιαύτης των γειτόνων μας. Ο Βούλγαρος και ως Κομμουνιστής παραμένει ο Βούλγαρος τον οποίον εγνώρισεν, ο παρασύρας εις την στάσιν του Σεπτεμβρίου του 1941 ολίγοις θερμοαίμους, ίνα εμφανισθή ως καταστολεύς της ανταρσίας και τιμωρός και ολετήρ του Ελληνισμού, ο επεξεργαζόμενος την αυτονόμησιν της Μακεδονίας, ίνα θέση ταύτην υπό την Κομμουνιστικήν Διεθνή της οποίας Γενικός Γραμμετεύς και κύριος στυλοβάτης είναι ο σύντροφος Δημητρώφ. Ποία η νοοτροπία και αι προθέσεις των Βουλγάρων Κομμουνιστών αποδεικνύει το γεγονός ότι, ουδεμία διαμαρτυρία τούτων ηκούσθη ποτέ διά τας διαπραχθείσας ανηκούστους ωμότητας κατά του Ελληνικού στοιχείου εις τας Βουλγαροκρατουμένας περιοχάς.
Κλείων. Ο Προσφυγικός Κόσμος εις την ψυχήν του την Ελλάδα και μόνον αυτήν, έχει την υποχρέωσιν να διακηρύξη τας αληθείας αυτάς ίνα διαφωτίση και τον υπόλοιπον Ελληνικόν Λαόν και να πρωτοπορήση εις την εθνικήν Κατά του Κομμουνισμού αντίδρασιν, αντιπαρερχόμενος ανεπηρέαστος, και με την διακρίνουσαν αυτόν εθνικήν αξιοπρέπειαν την περίοδον αυτήν των μυσαρών αντεθνικών κηρυγμάτων και αναμένων με πίστιν και εγκαρτέρηση των δικαίων του και την εκπλήρωσιν των πόθων του οίτινες είναι και πόθοι ολοκλήρου του Έθνους.
Παρακαλώ όπως η παρούσα τύχη ευρείας ανακοινώσεως, ιδία μεταξή των Προσφύγων διά των οικειών Επιτροπών Προσφύγων, Γραφείων και Παραρτημάτων λαϊκής διαφωτίσεως, κλήρου και γενικώς όλων των μέσων.
Ο Γενικός Επιθεωρητής Νομαρχιών Αθ.Χρυσοχόου
………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
Αριθ. 1758 Θεσσαλονίκη τη 3η Ιουλίου 1943

Ι. -Η Γενική Επιθεώρησις Νομαρχιών, αναλαβούσα το έργον της λαϊκής διαφωτίσεως εν τη περιοχή της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας, έθεσε ως βάσιν ότι ο Λαός ενημερούμενος επί της καταστάσεως και διαγιγνώσκων το εθνικόν συμφέρον, είναι ικανός να λάβη την προσήκουσαν θέσιν. Και εν τούτω δεν ηπατήθη. Εις την προσπάθειαν ταύτην ήλθον να προσθέσωσι την αυταπάρνησιν και τον πατριωτισμόν των υπέροχοι Έλληνες δι’ ους θα σεμνύηται το Έθνος και ων τα ονόματα και αι πράξεις θ’ αναγραφώσι πάντοτε εις τας δέλτους της Ιστορίας μας.
ΙΙ. -Η υπ’ αριθ. 4818/22.1.242 Εγκύκλιος ημών δι’ ην ανεσκοπείτο η εκ του Πολέμου δημιουργειθήσα διά το έθνος κατάστασις και υπεδεικνύετο η καθοδήγησις του Λαού επί των επικρεμαμένων κινδύνων εις τον τόπον και της επιβαλλομένης εις τας σημερινάς περιστάσεις υποχρεώσεως αυτού, να επιδείξη αλληλεγγύην, εθνότητα και πειθαρχίαν, τυχούσα της επιδοκιμασίας του Λαού, κατεθορύβησεν ωρισμένην μερίδα ήτις ανέλαβε διά λαθροβίων εντύπων πολεμικήν και συκοφαντικήν εκστρατείαν, αποσκοπούσαν εις την παραπλάνησιν του Λαού και την ματαίωσιν της Εθνικής συνοχής αυτού. Η πολεμική αυτή μαρτυρεί ότι η Εθνική ενότης, η εθνική πειθαρχία και η εθνική αλληλεγγύη του Ελληνικού Λαού, τυγχάνει τελείως ασύμφορος διά τα σχέδια των υπό ανωνυμίαν κρυπτομένων και υπό τα διάφορα προσωπεία εμφανιζομένων ποικιλλωνύμων στοιχείων, ως αντιβαίνουσαν εις τους υπ’ αυτών επιδιωκομένους αλλοτρίους, ανυεθνικούς και ιδιοτελείς σκοπούς.
ΙΙΙ. -Πρώτη η «Ελευθερία» Βερροίας εξεδήλωσε την αντίδρασίν της εις την προσπάθειαν ταύτην και διά του υπ’ αριθ. 2 της 27ης Δ/βρίου 1942 φύλλου υπό τον τίτλον «Απάντησι σε μία Εγκύκλιο» ετάχθη αντίθετος πάσης αλληλεγγύης Εθνικής συσπειρώσεως και Εθνικής Πειθαρχίας, διότι η Εγκύκλιος ημών καυτηριάζει την Ελληνικήν Κοινωνίαν των Μεγάλων αστικών Κέντρων διά την στάσιν της απέναντι του Μακεδονικού ζητήματος και διότι ειδικώτερα καταφέρεται κατά του Ελληνικού Λαού γιατί δεν αντιδρά κατά της Βουλγαρικής Προπαγάνδας κ.ο.κ.
Επηκολούθησε δε ολόκληρος ο Κομμουνιστικός και διεθνιστικός Τύπος, ως και έντυπα των λοιπών καλυπτομένων όπισθεν την ανωνυμογραφίας υπόπτων στοιχείων, βάλλων κατά της αναληφθείσης προσπαθείας.
Παρέστη ούτω ο Λαός θεατής πολεμικής αποδιδούσης το έργον της διαφωτίσεως εις κρυπτομένους δήθεν όπισθεν της Γενικής Επιθεωρήσεως Νομαρχιών. Οργανώσεις και εμφανιζούσης ταύτην ως καλύπτουσαν άλλοτε την Οργάνωσιν Υ.Β.Ε και άλλοτε την Οργάνωσιν Ε.Κ.Α ή άλλως ποικιλλωνύμους τοιαύτας. Εν τη πολεμική τοιαύτη ουδείς φραγμός εν συκοφαντία ετέθη, αφού και εκδήλωσις πολιτικής εξευρέθη και προσωπικαί επιθέσεις πάσης εφευρέσεως εξεδηλώθησαν. Και ίνα μη εκλείψωσι και αι φαιδρότητες, εις προκήρυξιν του Ε.Α.Μ Αλμωπίας, απεκαλύφθημεν ως «άτιμοι, τοκογλύφτες».
Εμείς τα «Λεύτερα Νιάτα» της Ε.Π.Ο.Ν Μακεδονίας καταγγελόμεθα ότι διευθύνομεν τα Καζίνα άτινα μετεβάλλομεν εις Αντεθνικά Κέντρα της ΕΚΑ και ΕΕΕ και εις την «Εθνικήν Φωνήν» της 6ης Ιουνίου ότι «διασπώμεν την συνοχήν του Ελληνισμού κατηγορώντες επισήμως τους Μακεδόνας ότι εργάζονται αυτονομιστικά» παραλείπων τας λοιπάς εκφράσεις αίτινες εκ του ασφαλούς της ανωνυμογραφίας ανάνδρως και χαμερπώς επιρρίπτονται.
ΙΥ .-Η Γενική Επιθεώρησις Νομαρχιών, αναλαβούσα το έργον της παρακολουθήσεως της δράσεως των Ξένων και αντεθνικών προπαγανδών και της αντιμετωπίσεως αυτών, έχει εκδηλώσει εν τω φανερώ τας κατευθύνσεις της, ουδεμίαν έχουσαν σχέσιν προς οιανδήποτε οργάνωσιν υπό οιονδήποτε προσωπείον και αν εμφανίζεται αύτη. Αναλαβούσα το έργον της λαϊκής διαφωτίσεως έθεσεν ως βάσιν την ενημέρωσιν του Λαού και έταξεν αυτόν τούτον τον Λαόν κύριον ρυθμιστήν και αντιλήπτορα της επιβαλλομένης αντιδράσεως.
Υπέδειξεν ότι ο Ελληνικός Λαός, όστις κατά την περίοδον της Τουρκοκρατίας, συσπειρωμένος περί τους εκπροσώπους της Εκκλησίας ηδυνήθη να διατηρήση την ζωτικότητα της Φυλής, δέον και αύθις να επιδείξη την εθνικήν του ενότητα και καταβάλη πάσαν προσπάθειαν ίνα αποτρέψη τον κίδυνον διασπάσεως αυτού υπό των αντεθνικών και ξένων προπαγανδών.
Εκ των κατευθύνσεων τούτως ουδ’ όλως απεμακρύνθη. Πιστεύουσα ότι η Εθνική ενότης του Λαού αποτελεί την βάσιν στηρίξεως του Ελληνικού Οικοδομήματος εις την δυσχερή περίοδον ην διέρχεται σήμερον η Πατρίς, θεωρεί ότι πάν άτομον, πάσα οργάνωσις πάσα κίνησις αποσκοπούσα εις την διάσπασιν της ενότητος ταύτης οθενδήποτε προερχομένην, είναι ενέργεια αντεθνική και ως τοιαύτη δέον ν’ αντιμετωπισθή υπό του Λαού.
Υ. Επί κεφαλής της προσπαθείας αντιδράσεως εις το έργον της εθνικής συσπειρώσεως ίστανται ατυχώς και Έλληνες την καταγωγήν διεθνισταί η κακοί τοιούτοι, οίτινες επιλήσμονες των Ελληνικών παραδόσεων και της Ιεράς των προγόνων μας παρακαταθήκης και επιδιώκοντες ανομολογήτους σκοπούς, αποβλέποντας εις την υπονόμευσιν της εθνικής μας υποστάσεως είναι εξ ίσου με τους Πράκτορας των ξένων προπαγανδών εχθροί του Έθνους. Η κατωτέρω «προκήρυξη προς τους σλαυοφώνους, Χρούπιστας και Περιχώρων» της Κομμουνιστικής Οργανώσεως Καστοριάς παρατιθεμένη άνευ σχολίων, νομίζομεν ότι είναι αρκετή να πείση πάντα Έλληνα περί της αντεθνικής νοοτροπίας ωρισμένων, οίτινες εμμένουσι να εμφανίζωνται ως Έλληνες, ενδιαφερόμενοι διά την Πατρίδα.
Μακεδόνες λέγει η προκήρυξις. Μη λησμονάτε πως είσθε Μακεδόνες και τίποτε άλλο, ένα Έθνος που έσβησε εδώ και χίλια χρόνια κάτω από την βία των καταχτητών και κάθε τόσο αλλάζετε χέρια αφέντη. Μην ξεχνάτε πως τα παιδιά της Μακεδονίας έχουν δώσει ποτάμια το αίμα για τη λευτεριά τους. Θυμηθείτε την εσωτερική επαναστατική Οργάνωση (Ε.Μ.Ε.Ο) τους αρχηγούς της ήρωες Ντέλτσεφ και Τσακαλάρωφ. Μη λησμονάτε το Ήλιντεν και τη δολοφονία των ποιο ηρωϊκών παιδιών της Μακεδονίας που δολοφονήθηκαν άνανδρα από τους Πράκτορας του Βουλγαρικού και Ελληνικού Φασισμού και που από τότες οι αλυσσίδες της σκλαβιάς μπήχθηκαν πιο βαθειά στις σάρκες σας. Αδέλφια. Τα σημερινά παιδιά σας που πήραν το ντουφέκι δίπλα στους αδελφούς τους Έλληνες ακολουθούν τον τίμιο δρόμο του Ντέλτσεφ που οδηγεί στη λευτεριά και στην τιμή. Είμαστε βέβαιοι πων θα συγκλονήση την ψυχή σας η κραυγή της σκλάβας Μακεδονίας που ζητάει από τα παιδιά της ενισχύση για την ανάλυσή της. Αδέλφια. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έφθασε η στιγμή να τσακίζονται οι αλυσσίδες των δούλων. Έχετε καθήκον ιερόν ν’ αγωνισθήτε και σεις τώρα που είναι καιρός, αλλοιώς δεν δίνει τόπο ή Μακεδονία γι’ αυτούς που την πρόδοσαν ή δεν αγωνίζονται γι’ αυτήν. Ο ήλιος της Μακεδονίας ολοπόρφυρος αρχίζει να ανατέλη ύστερα από εκατοντάδες χρόνια. Αγγαλιασθήτε με τ’ αδέλφια σας, Έλληνας, Εβραίου, Αρβανίτες, Βλάχους και εμπρός, η λευτεριά στο Λαό «Σλομπόντα – να ναρόντο»
Κομμουνιστική Οργάνωση Καστοριάς»
ΥΙ. Έκρινα σκόπιμον να θέσω τ’ ανωτέρω υπ’ όψιν υμών ίνα βάσει τούτων κατευθύνητε το έργον των Επιτροπών λαϊκής διαφωτίσεως, αίτινες ενημερούμεναι επί της καταστάσεως δύνανται να κρίνωμεν και ν’ αποφασίσωσιν κατά πόσον το συμφέρον της Πατρίδος επιβάλλει να επιδοθώσι μετά θέρμης εις το αναληφθέν υπ’ αυτών έργον της εθνικής συσπειρώσεως και αντιδράσεως κατά πάσης προσπαθείας διασπάσεως του Εθνικού Συνόλου υπό των επιβουλομένων την εθνικήν υπόστασιν της Πατρίδος και της Φυλής μας.
Ο Γενικός Επιθεωρητής Νομαρχιών Αθ. Χρυσοχόου»
………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
Εις το προηγούμενον κεφάλαιον εξετέθη ότι κατά τας τελευταίας εβδομάδας του πρώτου εξαμήνου του έτους 1943 ο Κομμουνισμός ενεφανίσθη αποβάλλων τινά των διεθνιστικών του συνθημάτων και ιδία το πρόγραμμα καταργήσεως των συνόρων. Αλλ’ εάν υπήρξε μεταβολή τις εις την διεθνιστική του εμφάνισιν δεν υπήρξε τοιαύτη συνεργασίαν του Κομμουνισμού με τον Βουλγαρισμόν. Η συνεργασία αύτη εκδηλούται εμφανώς και εις τα συνθήματα αδελφωσύνης και συμπαθείας και εις την κοινήν εις τον Ανταρτικόν αγώνα εμφάνισιν, ιδία εις τους Νομούς Φλωρίνης και Καστοριάς, βουλγάρων και Κομμουνιστών.
Η συνεργασία αύτη καθίσταται εμφανής εκ του δημοσιευθέντος αποσπάσματος προκηρύξεως εις την υπ’ αριθμ. 1758/3.7.43 Εγκύκλιον ημών. Προς πληρεστέραν απόδειξιν της συνεργασίας ταύτης παραθέτομεν κατωτέρω ολόκληρον το κείμενον της «Προκήρυξης προς τους Σλαυοφώνους Χρούπιστας και περιχώρων» έχον ούτω:
Α δ έ λ φ ι α
Ο φασισμός χτυπημένος από παντού κατακέφαλα από τις απέραντες Στρατιές των Κόκκινων Φαντάρων, των Συμμάχων τους Αγγλο-Αμερικανών και των ηρωϊκών ξεσηκωμένων ραγιάδων του Κόσμου, ξεψυχά, σβήνει για πάντα. Λυσσασμένος στο ροχαλητό του θανάτου του σπασμωδικά κινείται για να παρατείνη έστω και λίγες μέρες την αιματοβαμένη ζωή του. Ανίκανος ο τύρρανος να κρατηθή με το όπλο και τη δύναμί του, ύπουλα και άτιμα προσπαθή να σαμποτάρη τον ιερό απολυτρωτικό αγώνα των δούλων της γής. Για το λόγο αυτό και στη Μαυροφόρα Μακεδονία μας, ακολουθώντας πάντοτε την αισχρή φασιστική ταχτική, ρίχνει διαλυτικά συνθήματα. Απευθύνεται στους Έλληνας έχοντας συμπαραστάτη και βοηθό τον παχύδερμο Ράλλη αρχηγό της προδοτικής ψευδοκυβέρνησης και τους λέει χίλιες δύο συκοφαντίες εις βάρος των αγωνιζομένων παιδιών του Λαού μας. Τους ονομάζει εμπρηστές εκκλησιών, βαρβάρους κλπ. Από την άλλη μεριά απευθύνεται στους Μακεδόνας και τους λέει ότι αυτοί που σήμερα αγωνίζονται είναι όλοι όργανα πουλημένα της Αγγλίας, ξηπόλυτοι Χασιώτες πώχουν σκοπό να εξοντώσουν το Μακεδονικό στοιχείο. Σ’ αυτά όλα σαν συνεργάτες και δεξιά του χέρια
έχουν τα τσακάλια του Μιχαήλωφ και του Φασισμού του Μπόρις ως και τα Λουμπένικα καθάρματα, αγύρτες και λωποδύτες, Νασκόπουλος, Μανουηλίδιδες, Λουκάδες, που μέχρι χθές δεν ήσαν τίποτε άλλο παρά Ιούδες και υπηρέτες των Ελλήνων Φασιστών.
Α δ έ λ φ ι α. Είναι ξεφάνερη η ατιμία και η προδοσία που παίζεται πάνω στην καμπούρα του δεινοπαθισμένου Μακεδονικού Λαού.
Μ α κ ε δ ό ν ε ς : Τινάξτε τη στάχτη που ρίχνουν στα μάτια σας οι Ραβάλ, Μπόριδες, και Ράλληδες, αυτοί πάντοτε είναι αδελφωμένοι μ’ ένα και μοναδικό σκοπό την υποδούλωση των Μακεδόνων, του ρούφηγμα του αίματος και του ιδρώτα τους, όπως ακριβώς κάνουν και για κάθε Λαό.
Μη λησμονάτε πως είσθε Μακεδόνες και τίποτε άλλο, ένα Έθνος που έσβησε εδώ και χίλια χρόνια από την βία των καταχτητών και κάθε τόσο αλλάζετε χέρια αφέντη. Μην ξεχνάτε πας τα παιδιά της Μακεδονίας έχουν δώσει ποτάμια το αίμα για την λευτεριά τους. Θυμηθείτε την Εσωτερική Επαναστατική Οργάνωση (Ε.Μ.Ε.Ο) τους αρχηγούς της ήρωες Ντέλτσεφ και Τσακαλάρωφ, τους οποίους οι Βούλγαροι καταχτηταί τους κρίβουν και τους παρουσιάζουν στα μάτια σας σαν εθνικούς ήρωες της Βουλγαρίας. Μη λησμονάτε τον Ή λ ι ν τ ε ν και τη δολοφονία των πιο ηρωϊκών παιδιών της Μακεδονίας, που δολοφονήθηκαν άνατρα από τους Πράκτορες του Βουλγαρικού και Ελληνικού Φασισμού και που από τότε οι αλυσσίδες της σκλαβιάς μπήχτηκαν ποιό βαθειά στις σάρκες σας.
Α δ έ λ φ ι α. Τα σημερινά παιδιά σας που πήραν το ντουφέκι δίπλα στους αδελφούς μας τους Έλληνας, μα τους Έλληνας αυτούς που δεν έχουν σχέση με τους λύκους Τσαχτσήρα, Μανιαδάκη και Μεταξά, ακολουθούν τον τίμιο δρόμο του Ντέλτσεφ που οδηγεί στη Λευτεριά και στη τιμή. Σηκώστε το κεφάλι περήφανα, νοιώστε καλά την φωνήν μας, γηγαντώστε το μίσος κατά του βαρβάρου φασισμού και Επανάστασης. Είμαστε βέβαιοι πως θα συγκλονήση την ψυχή σας η κραυγή της σκλάβας Μακεδονίς που ζητάει από τα παιδιά της ενίσχυση για την ανάστασή της.
Αδέλφια. Σήμερα περισσότερα από κάθε άλλη φορά έφθασε η στιγμή και τσακίζονται οι αλυσσίδες των δούλων. Οι ηρωϊκοί Λαοί ρίχτηκαν με λόγια στον απολυτρωτικόν αγώνα με σύνθημα «Λευτεριά» ή «Θάνατος». Έχετε καθήκον ιερόν ν’ αγωνισθήτε και σείς τώρα που είναι καιρός, αλλοιώς, δεν θα έχη τόπο η Μακεδονία γι’ αυτούς που την πρόδωσαν ή δεν αγωνίσθηκαν γι’ αυτήν. Χτυπήστε, ξοντώστε τους δολοφόνους σας, προδότες, τα πουλημένα αυτά καθάρματα του Ραάλ – Μπόρις – Ράλλη.
Προς τον τιμημένον δρόμο των Βουνών. Σήμωσε η ώρα της Λευτερίας μας. Ο ήλιος της Μακεδονίας ολοπόρφυρος αρχίζει πιά ν’ ανατέλη ύστερα από εκατοντάδες χρόνια. Αγκαλιασθήτε με τ’ αδέλφια σας Έλληνες, Εβραίους, Αρβανίτες, Βλάχους και εμπρός………..
Η Λευτεριά χαμογελάει
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ-
ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΛΑΟ – ΣΛΑΜΠΟΝΤΑ ΝΑ ΝΑΡΟΝΤΑ
Η ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
Αριθ. Α.Π. 2684 Θεσ/κη τη 2/9/42

Έχω την τιμήν να φέρω εις γνώσιν υμώς ότι κατά θετικάς
πληροφορίας μας οι εν τη περιοχή εργαζόμενοι ιεροκήρυκες (Λαϊκοί και κληρικοί) αμοιβόμενοι γενικώς γλοίσχρως, δεν είναι εις θέσιν ν’ αντεπεξέλθωσι και εις αυτάς τας στοιχειώδεις ατομικάς των ανάγκας (διατροφής κλπ). Εκ παραλλήλου, αναγκαζόμενοι να περιέρχωνται τα διάφορα Χωρία, πολλάκις πεζή υποβάλλονται εκτός των πνευματικών και εις σωματικούς κόπους εξαντλητικούς, απαιτούντας οπωσδήποτε καλήν τουλμάχιστον διατροφήν.
Εν γνώσει της υπό τας σημερινάς περιστάσεις ωφελιμότητος του θρησκευτικού κηρύγματος, αποσκοπούντος ου μόνον εις την ηθικο-θρησκευτικήν αλλά και Εθνικήν τόνωσιν του φρονήματος του πληθυσμού και γενικώς την συμβολήν του ει την διαφώτησιν του πληθυσμού, παρακαλώ όπως εν τω μέτρω του δυνατού αναλάβητε πάσαν μέριμναν οικονομικής ενισχύσεως των, αφ’ ενός μεν διά τροφίμων μέσω των υφ’ υμάς επισιτιστικών υπηρεσιών, αφ’ ετέρου δε διά της παροχής αυτοίς αναγακίων ευκολιών κινήσεως κ.λ.π. Προς αποτελεσματικήν εκτέλεσιν του έργου των……

Ο Γενικός Επιθεωρητής Νομαρχιών Αθ.Χρυσοχόου.
Ως εν τω κεφαλαίω 7ω της παρούσης εκθέσεως εξετέθη, η παρά τη Υπηρεσία Λαϊκής διαφωτίσεως της Γενικής Επιθεωρήσεως Νομαρχιών συσταθείσα. Επιτροπή Δ: προς διαφώτισιν του Κλήρου διά την θρησκευτικήν & εθνικήν διαπαιδαγώγησιν του Λαού και την εξύψωσιν των χριστιανικών αρετών, της Πίστεως, της Πατρίδος και της οικογενείας, αποτελούμενη εκ των Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ολύμπου κ.Καλλινίκου ως Προέδρου, των Καθηγητών του Πανεπιστημίου κ.Β.Εξάρχου και κ. Δ.Κουεμτσοπούλου του Γενικού Επιθεωρητού της Μέσης εκπαιδεύσεως Δ. Μισυρλή και του Γενικού Επιθεωρητού Θρησκευμάτων κ. Αθ. Παπαευγενίου ως μελών, και του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Κωνστ. Πλατή ως εισηγητού, συνελθούσα εις επανειλημμένας συνεδριάσεις, κατέληξεν εις υποβολήν ωρισμένων προτάσεων, αίτινες υιοθετηθείσαι υφ’ ημών απετέλεσαν αντικείμενον των κάτωθι ενεργειών:
Η επιτροπή αυτή υπέβαλε την πρότασιν όπως, συνταχθέν υπ’ αυτής κείμενον οδηγιών περί της επιβαλλομένης εις τας σημερινάς περιστάσεις εθνικοθρησκευτικής εργασίας, κοινοποιηθή διά την ενημέρωσιν και την δημιουργίαν κοινής κατευθύνσεως. Η Γενική Επιθεώρησις τοποθετήσασα ταύτην, περιέλαβε το κείμενον της προτάσεως ταύτης εις την υπ’ αριθ. 1265/10.5.43 ειδικήν Εγκύκλιον προς τους κ.κ.Νομάρχας και Επάρχους, κοινοποιηθείσαν εις τας Ιεράς Μητροπόλεις Μακεδονίας και διανεμηθείσαν εις όλας τας Επιτροπάς λαϊκής διαφωτίσεως, έχουσαν ούτω:

Αριθ. 1265 Θεσσαλονίκη τη 10η/5/1943

Προτάσει της αρμοδίας Επιτροπής διαφωτίσεως επί των αφορώντες την θρησκευτικήν και εθνικήν διαπαιδαγώγησιν του Λαού ζητημάτων, έχω την τιμήν να θέσω υπ’ όψιν υμών τα κάτωθι:
Ως είναι υμίν γνωστόν ήδη από της εισόδου εις την ημετέραν Χώραν των στρατευμάτων Κατοχής ήρχισαν οι διάφοροι ελλοχεύοντες εχθροί του Έθνους να καταβάλωσι προσπαθείας ίνα, εκμεταλλευόμενοι τας δεινάς ημέρας των αφελών, αλιεύσωσιν οπαδούς προς αλλοίωσιν του προαιωνίου Ελληνικού Εθνολογικού χαρακτήρος των Επαρχιών της Βορείου Ελλάδος.
Ποικιλλώνυμοι προπαγάνδαι ανέλαβον φθοροποιόν έργον, επιδιώκουσαι σκοπούς αλλοτρίους προς τα Εθνικά και Ορθόδοξα Χριστιανικά ημών ιδεώδη, ώστε να συντελέσουν εις την τοιαύτην αλλοίωσιν του εθνολογικού χαρακτήρος των Βορείων Επαρχιών. Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα υπήρξαν βεβαίως ελάχιστα εις αριθμόν, αν και εγένετο μεγίστη εκμετάλλευσις και της ελαστικής και ασταθούς εθνικής συνειδήσεως ευαρίθμων τινών και της πείνης και δυστυχίας, ήτις εμάστιζε τους πολλούς πατριώτας μας. Και είναι μεν αληθές ότι κατεβλήθησαν και καταβάλλονται κατάλληλοι ενέργειαι εκ μέρους όλων προς αντιμετώπισιν και ματαίωσιν των κακοβούλων προθέσεων και ενεργειών τούτων πλην όμως είναι ανάγκη όπως αι προσπάθειαι αύται ενταθώσιν και επεκταθώσιν έτι περισσότερον και δή κατά την σημερινήν περίοδον, καθ’ ην ο Κομμουνισμός εξώρμησεν ίναι καταρρίψη εις ερείπια και τέφραν και αυτά έτι τα θεμέλια του Έθνους και της Φυλής. Σπουδαιοτάτην συμβολήν εις το εθνικόν τούτο έργον δύναται φρονούμεν να παράσχη και η μήτηρ ημών Ορθόδοξος Εκκλησίας ήτις πάντοτε κατά τας κρισίμους ιστορικάς στιγμάς του έθνους μας υπερεμάχησεν όχι μόνον υπέρ του ορθοδόξου αλλά και υπέρ του ελληνικού εθνικού φρονήματος, του ποιμνίου της εν ταις χώραις ταύταις. Και περί μεν της παροχής της τοιαύτης βοηθείας της εκκλησίας ουδόλως αμφιβάλλομεν. Εκ της μελέτης όμως της όλης καταστάσεως διαβλέπομεν ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη, όπως προς καλλιτέραν διεξαγωγήν του έργου τούτου εξευρεθώσιν όσον το δυνατόν περισσότερα κατάλληλα, λόγω θεολογικής μορφώσεως και πατριωτικού ζήλου πρόσωπα, ήτοι ιεροκήρυκες, και Καθηγηταί. Οίκοθεν νοείται ότι η ενέργεια υμών όπως και των Ιερών Μητροπόλεων προς επιτυχίαν του επιδιωκομένου σκοπού, πρέπει να κατατείνη εις την ενίσχυσιν και ανάπτυξιν του Ορθοδόξου Χριστιανικού και του Ελληνικού Εθνικού φρονήματος του Λαού, προς εμμονήν εις την Πατρώαν Θρησκείαν και τας Εθνικάς παραδόσεις. Είναι ανάγκη το ιερόν κήρυγμα και οιαδήποτε άλλη διαφωτιστική και φρονηματιστική προσπάθεια, ως η των κατηχητικών σχολείων, λάβη κατά τους παρόντας καιρούς χαρακτήρα τούτ’ αυτό εθνικής κατηχήσεως. Προς επίρρωσιν τούτου καταβάλλεται προσπάθεια διαθέσεως νέων Ιεροκηρύκων, ήτις ελπίζομεν ότι δεν θέλει βραδύνη. Εν τω μεταξύ όμως και μέχρι της αφίξεως τούτων, παρακαλούμεν, όπως διά των εις την διάθεσιν υμών προσώπων και μέσων, καταβάλητε πάσαν δυνατήν προσπάθειαν προς επιτυχίαν των ανωτέρω σκοπών, δίδοντες προφορικώς ή γραπτώς τας δεούσας διαταγάς και συμβουλάς εις τους υφισταμένους υμών, χρησιμοποιούντες ευρέως όλους τους δυναμένους να προσφέρωσιν υπηρεσίαν επί του επιπέδου τούτου.
Ο Γενικός Επιθεωρητής Νομαρχιών Αθ. Χρυσοχόου»
και β) Εκ παραλλήλου η Επιτροπή αύτη υπέβαλλε τας κάτωθι προτάσεις:
1) Οι Μητροπολίται να μη απομακρύνωνται των Επαρχιών των, έστω και αν πρόκειται να γίνη τούτο κατά παρέκλισιν από των κειμένων διατάξεων, και οι ευρισκόμενοι μακράν των εδρών των δι’ οιονδήποτε αιτίαν, να επανέλθωσιν εις τας Επαρχίας των. (Ούτω κατά το παρελθόν έτος οι Μητροπολίται Φλωρίνης και Κιλκίς εκλήθησαν εις Αθήνας ως συνοδικοί. Κατά το ενεστώς έτος εκλήθη ως συνοδικός ο Μητροπολίτης Σιατίστης, έγεινε δε λόγος περί προσκλήσεως και ετέρων. Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως από μακρού ευρίσκεται ωσαύτως εν Αθήναις.) Οι Μητροπολίται Κιλκίς και Βερροίας εκλεγέντες προ ικανού χρόνου, δεν προσήλθον μέχρι σήμερον εις τας έδρας των.
2) Να ανασυσταθώσιν εν Μακεδονία αι συσταθείσαι άλλοτε μετά το 1922 και καταργηθείσαι κατόπιν Μητροπόλεις, ως Γιαννιτσών, Λαγκαδά, Εορδαίας.
3) Να συσταθώσι και άλλαι Μητροπόλεις εις περιφερείας ένθα επιβάλλεται να γίνη τούτο δι’ ειδικούς λόγους και τοιαύται περιφέρειαι είναι η της Παιονίας, Αλμωτίας κ.ά.
4) Εις όλας τας Μητροπόλεις να προστεθή και δεύτερος ιεροκήρυξ εις τινάς δε και τρίτος. Η Επιτροπή κρίνει προτειμότερον να τεθώσιν εις την διάθεσιν της Γενικής Διοκήσεως δέκα τουλάχιστον ιεροκήρυκες, οι οποίοι και θα εξαποστέλλωνται εντεύθεν βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου και ωρισμένων κατευθύνσεων.
Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η Γενική Διοίκησις Μακεδονίας είχε προβή εν τω παρελθόντι εις επανειλημμένα διαβήματα παρά τοις αρμοδίοις εν Αθήναις διά την λήψιν των αναγκαίων μέτρων επί των ως άνω αναγραφομένων προτάσεων κα ότι μέχρι της στιγμής δεν επετεύχθη τι. Η Επιτροπή αισθάνεται την υποχρέωσιν να δεχθή ότι οι εν Αθήναις αρμόδιοι δεν κατενόησαν πλήρως την υφιστάμενην σήμερον εν Μακεδονία κατάστασιν και τας δημιουργηθείσας εν ταύτη εξαιρετικάς συνθήκας. Έχει ακόμη η Επιτροπή σχηματίση την γνώμην ότι δεν πρέπει να συνεχισθή πλέον η οδός των υπομνημάτων, διότι τοιουτοτρόπως και χρόνος πολύτιμος χάνεται και δεν είναι δυνατόν διά τούτων να παρασταθώσιν αι πραγματικαί ανάγκαι της σήμερον.
Διά τούτο η Επιτροπή φρονεί ότι επιβάλλεται η όσον το δυνατόν ταχύτερον αποστολή δυο εκ των μελών αυτής ή και ετέρων καταλλήλων προσώπων κύρους εις Αθήνας, ίνα έλθωσιν ταύτα εις προσωπικήν επικοινωνίαν μετά του κ.Προέδρου της Κυβερνήσεως και Υπουργού Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας και Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Προέδρου της Ιεράς Συνόδου. Τα πρόσωπα ταύτα, εφωδιασμένα με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, θα εκθέσωσι τα πράγματα ως έχουσιν εν τη Βορείω Ελλάδι και θα τονίσωσι το επιβεβλημένον της αμέσου λήψεως των ως άνω σημειωθέντων μέτρων.
Η Επιτροπή προς τούτοις προτείνει:
5) Oι άνευ θέσεως εφημέριοι πρόσφυγες κληρικοί να τοποθετησώσι εις τα επικαιρότερα Χωρία, τα στερούμενα ιερέως, να πληρωθώσι δε το ταχύτερον και κατά τα πάντα δυνατόν τρόπον αι κεναί θέσεις των εφημερίων ιερέων εν τοις Χωρίοις της Βορείου Ελλάδος.
6) Οι εκπαιδευτικοί Κληρικοί, εφ’ όσον δεν είναι βεβαρυμένοι δι’ οικογενειακών βαρών και εφ’ όσον δεν ιερατεύουσιν εις Ενορίαν τινά, να χρησιμοποιηθώσιν ως ιερείς και ιεροκήρυκες.
7) Οι Καθηγηταί των Θρησκευμάτων, κληρικοί και λαϊκοί, να αναλάβωσι κηρύγματα τώρα μεν εις τα πλησιέστερα προς τον τόπον της παραμονής των Χωρία, βραδύτερον δε κατά τας θερικάς διακοπάς, όπου θα εθεωρείτο σκόπιμον.
Περιττόν να σημειωθή ότι πάντες οι ανωτέρω θα αποζημιωθώσι προσηκόντων.
Αι προτάσεις αύται υπεβλήθησαν προς την Γενικήν Διοίκησιν και εκοινοποιήθησαν εις το Γραφείον Προέδρου Κυβερνήσεως και τα Υπουργεία Θρησκευμάτων και Παιδείας, Εθνικής Αμύνης και Εσωτερικών διά της υπ’ αριθ. 1330/18.5.43 αναφοράς της Γενικής Επιθεωρήσεως εχούσης ούτω:
………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
Αριθ. 2937 Θεσσαλονίκη τη 18 Σεπτεμβρίου 1942
Κατά την κρίσιμον ταύτην περίοδον, ιδιαιτέραν όλως σημασίαν διά την διατήρησιν της τάξεως και ησυχίας, θα έχη η καλή λειτουργία των Σχολείων εν ταις Χώραις ιδίως και τοις Συνοικισμοίς της Μακεδονίας. Διά την ομαλήν και την απρόσκοπτον λειτουργίαν των Σχολείων δεν είναι αρκετή η τοποθέτησις ενός διδασκάλου εις το Σχολείον. Δέον να καταστή δυνατή η παραμονή αυτού εν τω Χωρίω, όταν μάλιστα, ως συνήθως συμβαίνει, δεν υπάρχει και δεν επιδεικνύεται το ανάλογον ενδιαφέρον εκ μέρους των Κατοίκων. Ενώ όμως γενικώς αναγνωρίζεται η ανάγκη της λειτουργίας των Σχολείων και η διατήρησις των διδασκάλων εν τοις Χωρίοις, εν οις υπηρετούσιν, ουδεμία ιδιαιτέρα φροντίς κατεβλήθη υπό των Διοικητικών Αρχών υπέρ τούτων, ώστε να εφοδιασθώσιν ούτοι τα εκάστοτε τιθέμενα εις την διάθεσιν υμών διά τας ανάγκας των κατοίκων τρόφιμα και λοιπά είδη, δηλαδή, έλαιον, σάπωνα, πετρέλαιον, ζάκχαριν κλπ.
Εις τινάς μάλιστα περιπτώσεις, όχι μόνον ουδεμία διάκρισις υπέρ αυτών εγένετο, αλλά τουναντίον ετέθησαν ούτοι εις το περιθώριον και διενεμήθη πετρέλαιον, εις τους υπαλλήλους των πόλεων και κωμοπόλεων, όπου υπάρχει και ηλεκτρικόν φώς και δεν εδόθη εις τους διδασκάλους των Χωρίων, εις ους κυρίως έπρεπε να χορηγηθή. Εις άλλας περιπτώσεις Έπαρχοι ηρνήθησαν να χορηγήσωσιν ελάχιστα στρέμματα εκ των σχολικών κλήρων εις ακτήμονας διδασκάλους, παρά την ρητήν διαταγήν της Γεν. Διοικήσεως Μακεδονίας. Άλλοι αρμόδιοι υποχρεώνουν τους διδασκάλους να μεταβαίνωσι δις και τρίς εις την έδραν της Επαρχίας διά να λάβωσι μίαν άδειαν αγοράς ολίγων οκάδων αλεύρου εκ των δικαιωμάτων των αλευρομύλων. Και άλλοι χορηγούν μερίδα άρτου εις τους Διδασκάλους 60 δράμια, ενώ εις τους άλλους Δημοσίους υπαλλήλους χορηγούν από 100. Τοιαύται εις βάρος των διδασκάλων διακρίσεις αποκεικνύουν ότι δεν κατενοήθη εις όλην την έκτασιν ο ρόλος τον οποίον έχει να παίξη εις την προκειμένην περίπτωσιν διά το θέμα ο διδάσκαλος της υπαίθρου ή τουλάχιστον ότι οι εντεταλμένοι την ρύθμισιν των διανομών των χορηγουμένων ειδών και τροφίμων δεν κατώρθωσαν ν’ απαλλαγώσι από τας πιέσεις των υπαλλήλων και επροτίμησαν χαριζόμενοι εις αυτούς, να αδικήσωσι τους διδασκάλους των Χωρίων.
Επιθυμούμεν να τονίσωμεν ότι θεωρούμεν ως δικαιολογημένην πάσαν υπέρ των διδασκάλων προτίμησιν κατά τας διανομάς ειδών, χορηγουμένων υπό του Κράτους και ιδίως υπέρ των Διδασκάλων της υπαίθρου, ηναγκαζομένων να ζώσιν υπό συνθήκας λίαν δυσμενείς και εις τινάς περιπτώσεις εντός ουχί φιλικού περιβάλλοντος. Δεν είναι νοητόν να χορηγείται εις τον Διδάσκαλον η αυτή ποσότης τροφίμων, πετρελαίου, άλατος, ζακχάρεως κλπ η οποία χορηγείται και εις τους λοιπούς κατοίκους των Χωρίων, οι οποίοι δι’ ανταλλαγών δύνανται εκ της ελευθέρας αγοράς να προμηθευθώσιν ευκόλως τα είδη ων έχουσιν ανάγκην. Ευνόητον επίσης είναι, ότι και πάντες οι διδάσκαλοι δεν πρέπει να κρίνωνται με το αυτό μέτρον. Διδάσκαλοι, έχοντες κτηματικήν περιουσίαν και εισοδήματα ικανά να τους εξασφαλίσουν σήμερον ζωήν ανεκτήν, είναι δυνατόν να εξισούνται προς τους λοιπούς χωρικούς, ενώ οι διδάσκαλοι, ουδέν εκτός των αποδοχών των έχοντες, είναι ανάγκη να τυγχάνωσι της μεγίστης υποστηρίξεως. Τας περί της καταστάσεως τούτων πληροφορίας πάντα να παρέχωσιν εις υμάς οι αρμόδιοι Επιθεωρηταί.
Επιθυμία μας είναι να κατανοηθή πλήρως παρά πάντων υμών ο σκοπός δι’ ον γίνεται η παρούσα θερμή σύστασις, υπέρ των Διδασκάλων της υπαίθρου, και να μη επαναληφθώσιν εις το μέλλον βάσιμα παράπονα. Αι συνθήκαι της ζωής των εις τα απομεμακρυσμένα Χωρία των είναι γνωσταί και δεν πρέπει να αφήνουν κανένα ασυγκοίνητον.
Δεν πρόκειται με την διάκρισιν, ήτις απαραιτήτως δέον να γίνεται, καταλύσωμεν το δράμα της ζωής των υπαλλήλων τούτων, διότι, και αι δυνατότητες υμών προς παροχήν τροφίμων είναι περιωρισμέναι και αι απαιτήσεις της ζωής ολονέν θα εντείνωνται. Είναι όμως ανάγκη να δειχθή εις αυτούς, ότι το Κράτος διά των εκπροσώπων του αναγνωρίζει τας υπηρεσίας των και κάμνει ό,τι είναι δυνατόν, διά να θεραπεύση τας ανάγκας των και ότι δεν θεωρεί τούτους κατωτέρους ουδενός άλλου δημόσιου λειτουργού.
Ο Υπουργός Γενικός Διοικητής Μακεδονίας Β.Σιμωνίδης
………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
Διά της υπ’ αριθ. Ε.Π. 2882/17.9.42 αναφοράς ημών προς την Γενικήν Διοίκησιν Μακεδονίας, κοινοποιηθείσης εις το Γραφείον Πρωθυπουργού και τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εθνικής Αμύνης, υπεβάλομεν αλληλογραφίαν της Νομαρχίας Πέλλης μετ’ αντιγράφου εκδοθείσης την 22.4.42 διαταγής του Γερμανικού Φρουραρχείου Φλωρίνης (Παράρτημα – Εδέσσης) και ήν, εν παραγράφω 4, εγίνετο σαφώς διάκρισις των Ελλήνων από των Μακεδόνων, δηλαδή πλήρης παραδοχή του κηρύγματος της Βουλγαρικής προπαγάνδας, μετά προτάσεως επεμβάσεως, προκληθείσης εκ τούτου της κάτωθι υπ’ αριθ. Ε.Π. 597 ρηματικής διακοινώσεως του κ.Προέδρου της Κυβερνήσεως, κοινοποιηθείσης ημίν διά ταυταρίθμου της 30.10.42 διαταγής του Γραφείου αυτού.
Το Γραφείον Πρωθυπουργού έχει την τιμήν να φέρη εις γνώσιν του Γραφείου Πληρεξουσίου του Ράϊχ διά την Ελλάδα ότι ως αρμοδίως πληροφορείται, ο Γερμανός Φρούραρχος Φλωρίνης διά του υπό ημερομηνίαν 22.4.42 εγγράφου του προς την Νομαρχίαν Πέλλης ζητεί όπως παρασχεθώσι αυτώ ωρισμέναι πληροφορίαι, μεταξύ των οποίων (υπ.αρ. 4), πληθυσμός πόλεων και κοινοτήτων κεχωρισμένως εις Έλληνας και Μακεδόνας.
Η Νομαρχία Πέλλης, προκειμένου ν’ απαντήση εις το ερώτημα τούτο του Γερμανού Φρουράρχου Φλωρίνης, ευρίσκεται φυσικώς εις αμηχανίαν, διότι παρομοία διάκρισις δεν έχει ποτέ γίνει ούτε κατά το παρελθόν αλλ’ ούτε και σήμερον. Ευνόητον ως εκ τούτου ότι απάντησις εις το ερώτημα τούτο είναι αδύνατον να δοθή. Είναι προφανές ότι το ερώτημα τούτο υπηγορεύθη εκ της επιδράσεως της βουλγαρικής προπαγάνδας, λυπείται δε η Ελληνική Κυβέρνησις ότι ύπουλα συνθήματα ταύτης, ως και της στενής συνεργάτιδος της κομμουνιστικής τοιαύτης, υιοθετούνται καλή τη πίστει υπό Γερμανών Αξιωματικών, διακρινομένων άλλως υπό εχεφροσύνης. Η ατυχής πρωτοβουλία του Γερμανού Φρουράρχου Φλωρίνης να κάνη διάκρισιν μεταξύ Ελλήνων και Μακεδόνων άγει εις την δημιουργίαν ευρέως μειονοτικού ζητήματος εν Μακεδονία, ως επιδιώκει από της καταλήψεως αυτής υπό των Γερμανών η βουλγαρική προπαγάνδα. Η Ελληνική όμως Κυβέρνησις διερωτάται αν η δημιουργία τοιούτου ζητήματος συμφέρει εις τας Αρχάς Κατοχής. Διότι είναι γνωστόν ότι τα μειονοτικά ζητήματα υπήρξαν και είναι πάντοτε εξ εκείνων, τα οποία προκάλεσαν τας μεγαλειτέρας παροχάς και διακρίσεις μεταξύ των πολιτών και τον μεγαλείτερον σάλον εντός των κρατών. Προκαλεί όθεν δικαίαν απορία γιατί να ανακινώνται τοιαύτα ζητήματα εκ του μη όντος, μέλλοντα να ενσπείρουν την ταραχήν εις τα πνεύματα και να διαταράξουν εις την κατεχόμενην υπό των Γερμανών περιοχήν της Ελληνικής Μακεδονίας την τάξιν και την ησυχίαν για την διατήρησιν της οποίας είναι φυσικόν να έχουν ιδιαίτερον συμφέρον αι Αρχαί Κατοχής. Και άλλοτε η Ελληνική Κυβέρνησις έλαβε την τιμήν να εκθέση την άποψιν αυτής όσον αφορά τας καταβαλλομένας υπό της βουλγαρικής προπαγάνδας προσπαθείας να παραστήση μέρος του πληθυσμού της υπό των Γερμανών κατεχομένης Ελληνικής Μακεδονίας ως βουλγάρους εθνολογικώς, αίτινες προσπάθειαι δυστυχώς ηυνοήθησαν ακουσίως υπό τινών Γερμανών Αξιωματικών, ότι το ζήτημα αν υπάρχουν εν τη Ελληνική Μακεδονία Βούλγαροι, πόσοι κλπ είναι εξ εκείνων, τα οποία θα συζητηθούν εν καιρώ εν τω συνεδρίω της ειρήνης, όπου και θα εκτεθούν, θα εξετασθούν και θα λυθούν αρμοδίως. Οπωσδήποτε όμως η Ελληνική Κυβέρνησις κρίνει ότι είναι αναμφισβήτητον ότι τοιαύτης φύσεως ζητήματα είναι πολιτικού χαρακτήρος και μάλλον ενδεδειγμένον και πρόσφορον είναι να συζητώνται και κανονίζωνται μεταξύ των δύο τούτων Γραφείων. Διά τούτο παρακαλεί θερμώς το Γραφείον τούτο το Γραφείον Πληρεξουσίου του Ράϊχ διά την Ελλάδα, όπως ευαρεστούμενον μεσολαβήση αρμοδίως, ίνα μη επιμείνη ο κ.Φρούραρχος Φλωρίνης, να λάβη απάντησιν από την Νομαρχίαν Πέλλης εις το ως άνω ερώτημα του και, εί δυνατόν, αποφεύγηται η ανακοίνωσις αναρμοδίως τοιούτων ζητημάτων, δυναμένων να προκαλέσουν αναστάτωσιν και να θίξουν το εθνικόν αίσθημα του Ελληνικού λαού.
Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως Γ.Τσολάκογλου.
………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
Αριθ. Ε.Π. 517 Θεσσαλονίκη 9.3.43
Έχω την τιμήν, εκ του γεγονότος ότι η βουλγαρική προπαγάνδα, ευρίσκει εύκολον πεδίον δράσεως εν τη δυστυχία του λαού εκ του δυσχερούς επισιτιστικού ζητήματος και ανεξαρτήτως των ληφθησομένων μέτρων όπως ματαιωθή η διά της διανομής τροφίμων διενέργεια αυτής, να υποβάλω υμίν τας κάτωθι προτάσεις:
1) Να μη χορηγώνται άδειαι εισαγωγής τροφίμων εκ της Βουλγαρίας και των βουλγαροκρατουμένων περιοχών ει μη εις άτομα αποδεδειγμένως εθνικών φρονημάτων άτινα θα εγγυώνται, άνευ δικαιώματος μεταβιβάσεως της αδείας εις έτερα πρόσωπα, ότι δεν θα εισαγάγωσι τα τρόφιμα διά την προπαγάνδαν.
Η υπ’ εμέ υπηρεσία ενδείκνυται όπως μετά σύμφωνον γνώμην της χωροφυλακής γνωματεύη περί των φρονημάτων των αιτούντων αδείας εισαγωγής και μεταφοράς.
2) Να καθορισθή όπως η Γενική Διεύθυνσις Επισιτιστικών ζητημάτων επιδεικνύη προτίμησιν διαθέσεως ειδών εις χωρία όπου λόγοι εθνικού ενδιαφέροντος και αντιδράσεως κατά τας προσπαθείας των προπαγανδών επιβάλλουσι την παροχήν τροφίμων έστω και μικρών ποσοτήτων, ώστε να διαφαίνηται η στοργή του Κράτους.
Προς επίτευξιν τούτου συμφέρει όπως καθορισθή ίνα η υπ’ εμέ υπηρεσία προβαίνη εκάστοτε εις τας οικείας υποδείξεις.
και 3) να γενικευθώσι τα μαθητικά συσσίτια εις τα χωρία όπου η προπαγάνδα κερδίζει έδαφος λόγω της δυστυχίας. Το μέτρον τούτο νομίζω ότι θα συγκρατήση πολλούς κατοίκους υπό την προσέλκυσιν της προπαγάνδας και θα διασπάση τους εκ δυστυχίας προσελκυομένους.
Εάν αι άνω προτάσεις ημών κρίνωνται πραγματοποιητέαι συμφέρει ώστε είς υπάλληλος να χρησιμοποιηθή ως διαρκής σύνδεσμος μεταξύ των δύο υπηρεσιών.
Ο Γενικός Επιθεωρητής Νομαρχιών Αθ.Χρυσοχόου»
………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
Αριθ. Α.Π. 1110 Θεσ/κη τη 14 Απριλίου 1943
Προ εικοσαημέρου περίπου οι κάτοικοι της Κοινότητας Ν.Μαγνησίας 1) Πέτρος Ντούκας του Χρήστου, 2) Σουλτάνα Κουφαλιώτου, 3) Μιχαήλ Μπιτσάνης του Χρήστου και 4) Νικόλαος Μαραγκάκης, παρουσιασθέντες εις τον Πρόεδρον αυτής Ιωσήφ Ηλιάδην, εδήλωσαν ότι, οι εν τω Χωρίω Πράκτορες της Βουλγαρικής Λέσχης εκμεταλλευόμενοι την δυστυχίαν των και υποσχόμενοι υλικάς ενισχύσεις κατώρθωσαν να τους παρασύρουν εις εγγραφήν εις την Λέσχην και τους εφωδίασαν διά βουλγαρικών ταυτοτήτων. Την αντιπατριωτικήν ταύτην πράξιν, φέρωντες βαρέως, εδήλωσαν ότι μετανοούν και κατέθεσαν εις τον ως άνω Πρόεδρον τας Βουλγαρικάς ταυτότητας και δήλωσιν μετανοίας υπογραφείσαν υπό δύο μαρτύρων.
Ο τελευταίος εκ τούτων Νικ. Μαραγκάκης ανήκει εις οικογένειαν καταγομένην εκ της νήσου Μήλου των Κυκλάδων, ο ίδιος δε εγεννήθη εις Πειραιά. Τούτον οι Πράκτορες της Λέσχης, αδιαφορούντες διά την Ελληνικωτάτην καταγωγήν του κατώρθωσαν να προσελκύσουν, υποσχεθέντες αυτώ ως αντάλλαγμα ένα ίππον εκ των Γερμανικών λαφύρων του Ελληνικού Στρατού.
Η Βουλγαρική Λέσχη πληροφορηθείσα παρά των εν Ν.Μαγνησία πρακτόρων της την παράδοσιν των Βουλγαρικών ταυτοτήτων υπό των ως άνω αναφερομένων, εις τον Πρόεδρον της Κοινότητος, κατήγγειλεν τον τελευταίον τούτον εις τας Γερμανικάς Αρχάς, ως λαβόντα τας ταυτότητας κατόπιν πιέσεως ην άσκησε εναντίον των Κατόχων. Κατόπιν τούτου την 3ην τρέχοντος μηνός ο πρόεδρος της Κοινότητος εκλήθη εις την Φέλν Κομαντατούρ και ηξητάσθη σχετικώς παρά του Γερμανού Ταγματάρχου, προς ον ανέφερεν ότι εκουσίως παρεδόθησαν αυτώ αι ταυτότητες μετά δηλώσεως μετανοίας.
Εν συνεχεία, πληροφορηθείς ο Γερμανός Ταγματάρχης ότι αι ταυτότητες παρεδόθησαν εις την Επιθεώρησιν Νομαρχιών, εξεμάνη και επετίμησε τον Πρόεδρον διά τούτο, διατάξας τούτον να παραλάβη αμέσως και τας παραδόση αυτώ, όπερ και εγένετο, του Προέδρου υπογραψάντος την εν αντιγράφω επισυναπτομένην απόδειξιν.
Άμα τη παραδώσει των ταυτοτήτων, ο Πρόεδρος ηπειλήθη ότι θα αποσταλεί στο Στρατόπεδον συγκεντρώσεως και θα τυφεκισθή εάν εις το μέλλον παραλάβη άλλας ταυτότητας, διαταχθείς όπως παρουσιάζη εις τον Γερμανόν Ταγματάρχην τους εις το μέλλον επιθυμούντας να παραδόσωσι τας ταυτότητας της Λέσχης βουλγαρόφρονας του Χωρίου. Επίσης κατά την παράδοσιν ταυτοτήτων εξητάσθη ο Πρόεδρος περί του πραγματικού επωνύμου του Μαραγκάκη, το οποίον η Λέσχη μετέβαλε επί το βουλγαρικώτερον εις Δρεβουτέλεφ. Εν τέλει την 12ην τρέχ. Γερμανοί Στρατιωτικοί μετέβησαν εις Νέαν Μαγνησίαν και ενήργησαν ανακρίσεις επί του ιδίου ζητήματος.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ όπως γίνωσιν αι κατά την κρίσιν υμών επιβαλλόμεναι ενέργειαι παρά ταις Αρχαίς Κατοχής, ώστε να επιτραπή εις τους διά διαφόρων πιεστικών μέτρων και άλλων υπούλων ενεργειών της Λέσχης παρασυρθέντας προς την Βουλγαρικήν Ιδεολογίαν, να εκφράσωσιν δή ελευθέρως τας εθνικάς πεποιθήσεις των. Άλλως τε η μεταμέλεια των παραπλανηθέντων, ως γνωστόν τυγχάνει και υμίν, είναι γενική και δεν συμβαίνει μόνον εις το Χωρίον Νέα Μαγνησία. Θα ήτο δε πολύ μεγαλειοτέρα η διαρροή τούτων, εάν εξέλιπεν η ευρέως διαδοθείσα πληροφορία, ότι οι μετανοούντες θα υποστώσιν αντεκδικήσεις και η λελανθασμένη προφανώς γνώμη ότι αι ενέργειαι της Βουλγαρικής Λέσχης τυγχάνουν της Γερμανικής υποστηρίξεως.
O Γενικός Επιθεωρητής Νομαρχιών Αθ.Χρυσοχόου
………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………….
Αριθ. Ε.Π. 1152 Θεσσαλονίκη τη 30/4/43
Ι. Ως γνωστόν υμίν ενετάθη εσχάτως η δράσις των ξένων και αντεθνικών προπαγανδών, αίτινες επωφελούνται εκ της υπ’ αυτών δημιουργηθείσης καταστάσεως, να επιφέρωσι καίρια πλήγματα κατά του Έθνους και της Πατρίδος. Ο Κομμουνισμός αποθρασυνθείς απέβαλε πλέον το προσωπείον να προβαίνει εις συστηματικήν εξόντωσιν παντός εθνικόφρονος στοιχείου πάσης ηθικής αξίας, παντός πατριωτικού στηρίγματος. Ανώτεροι και Κατώτεροι Αξιωματικοί του Εθνικού Στρατού δολοφονούνται, απαγόμενοι των οικειών των, έτεροι τοιούτοι, περί ους συνεκεντρώθησαν εθνικόφρονα στοιχεία, προσβάλλονται και εξοντώνονται. Οπλαρχηγοί Μακεδονομάχοι, ως ο Καπετάν Στέφος Γρηγορίου της Φλωρίνης, και Καπετάν Στέργιος Κουντουράς του Βλάτσι, αδελφός του υπό των Βουλγάρων δολοφονηθέντος Καπετάν ……………, παρασύρονται εις ενέδραν και εκτελούνται διά λογχισμών και λιθοβολισμού. Πληθώρα εθνικιστών πολιτών ευρίσκει τον θάνατο αποκλειστικώς μόνον διά την εμμονήν εις τα εθνικά ιδεώδη, αι ηθικαί Αξίαι του Έθνους συκοφαντούνται και δυσφημούνται διά παντός τρόπου. Ο Βουλγαρισμός επόμενον, ευρεθείς σύμμαχος τούτων, επωφελείται εκ της δημιουργηθείσης από του Κομμουνισμού καταστάσεως, ίνα εντείνη την προπαγάνδαν του και ρίξη διά της πλεονεκτικής του θέσεως έναντι των Αρχών Κατοχής τα αφανή σημεία του Ελληνικού τείχους.
Έναντι του πρωτοφανούς τούτου κινδύνου, η Εθνική αντίδρασις εμφανίζεται σκιώδης, αν μη ανύπαρκτος. Υπάρχουσι Νομαρχίαι και Επαρχίαι αντιπαρερχόμεναι τα λαμβάνοντα χώραν γεγονότα, ως αν ουδέν ενδιαφέρον είχον διά την Πατρίδα και το Έθνος, Μητροπόλεις αδιαφορούσαι διά τον επικρεμάμενον τον κίνδυνον, υπηρεσίαι ενδιαφερόμεναι μόνον διά την τήρησιν των τύπων, Αρχαί Χωροφυλακής δυστάζουσαι ή αδρανούσαι κ.κ.κ και κακώς ουδεμία εμφανής προσπάθεια διά την περίσωσιν τουλάχιστον των φθαρθέντων εισέτι ερεισμάτων εκδηλούται, ώστε να ενθαρρυνθή ο ανησυχών και ν’ αποφύγη τον κίνδυνον του πανικού.
Νομίζω κ.Υπουργέ, ότι η κατάστασις έφθασεν εις τοιούτον σημείον, ώστε δεν είναι επιτετραμμένον σήμερον να παραμένωσιν εις τας θέσεις των Νομάρχαι & Έπαρχοι, μη παρακολουθούντες την δημιουργουμένην κατάστασιν, ενημερούντες τας προϊστάμενας Αρχάς αυτής, μη αναμιγνυόμενοι εις το έργον της Λαϊκής Διαφωτίσεως και αποφεύγοντες να δημιουργήσωσι την αυτήν αντίδρασιν. Δεν είναι νοητόν αι Αρχαί Χωροφυλακής να μη λαμβάνωσιν θέσιν επί του δημιουργουμένου Κινδύνου, να μη αποκαλύπτωσιν ουδεμίαν δράσιν του Κομμουνισμού, να μη ανευρίσκωσιν ουδέν μυστικόν τυπογραφείον, να μη καθίστανται ενήμεροι των κινήσεων τουλάχιστον των Κομμουνιστών.
Δεν είναι παραδεκτόν αι υπηρεσίαι να μη παρακολουθώσι τους υπαλλήλους ν’ ανέχωνται την ύπαρξιν τοιούτων εμφανώς εκδεδηλωμένων υπέρ των αναρχικών στοιχείων και να προκρίνωσι προς μετάθεσιν μόνο τους υπαλλήλους εκείνων οίτινες χρησιμοποιούνται εις εθνικήν εργασίαν, ενώ ουδείς των άλλων θίγεται.
Απόρροια της άνω καταστάσεως είναι αφ’ ενός μεν η πλήρης ανησυχία του Λαού, όστις διερωτάται που άγεται και διατί αφέθη εις την διάθεσιν των κακοποιών και προστρέχει προς τα Κέντρα, εκλιπαρών την επέμβασιν διαφόρων στοιχείων διά την επίτευξιν ασφαλείας, αφ’ ετέρου δε η ενίσχυσις της Κομμουνιστικής δράσεως διά της εγκληματικής ανοχής και της αδιαφορίας. Έχω θετικάς πληροφορίας ότι οι Αντάρται περιφέρονται ελεύθεροι εις Κοζάνην, εισέρχονται αφόβως και διανυκτερεύουν εις Βέρροιαν και Κατερίνην, κατακλίζουσιν όλην την ύπαιθρον της Μακεδονίας, μηδέ των Νομών Κιλκίς και Χαλκιδικής εξαιρουμένων, έρχονται εις Θεσσαλονίκην, λαμβάνουσιν οδηγίας και απέρχονται προς όλα τα σημεία του ορίζοντος, προς εφαρμογήν των. Τα Καταστήματα της Κοζάνης εργάζονται εμφανώς διά την κατασκευήν ιματισμού και υποδύσεως των Ανταρτών, ενώ οι εθνικόφρονες πολίται αναζητούνται υπό των Κομμουνιστών εις τας οικείας των προς εκτέλεσιν, σωζόμενοι με διάφορα τεχνάσματα, ουδέποτε κοιμώμενοι εις τας οικείας των, αλλ’ ουδέποτε και δις κατά σειράν νύκτας εις το αυτό οίκημα ή εισρέοντες εις Θεσσαλονίκην.
Εις την ύπαιθρον της Βερροίας, μέχρι των πυλών της Θεσσαλονίκης, οι Πράκτορες των Κομμουνιστικών Ανταρτικών Ομάδων ενεργούσιν ακωλύτως ληστείας, επιτάξεις, απαγωγάς, εκβιασμούς. Ο Λαός είναι ανάστατος.
ΙV. Προβλέπω, κ.Υπουργέ, ότι εάν συνεχισθή η κατάστασις αύτη, ολόκληρος η ύπαιθρος θα περιέλθη εις χείρας των Κομμουνιστών, όχι λόγω της δυνάμεως αυτών, αλλά λόγω της αδρανείας και αδιαφορίας των πάσης φύσεως πραγματικών Οργάνων, η δε Θεσσαλονίκη θα καταστή καί αύτη έρμαιον των Κομμουνιστών εις πρώτην ευκαιρίαν, αφ’ ου και σήμερον γνωρίζω ότι γίνονται συμβάσεις μεταξύ εθνικοφρόνων στοιχείων και Κομμουνιστών, καθ’ ας υμίν αποκρύπτουσι σήμερον τους δε, ίνα εκ καιρώ διασωθώσιν υπό τούτων, μεσολαβούντων παρά τω Ερυθρώ Στρατώ. Εάν η κρατική μηχανή δεν λάβη θέσιν έναντι του κινδύνου, εάν η Χωροφυλακή δεν αναλάβη την προστασίαν της ασφαλείας του Λαού, εάν αφεθή να συνεχισθή η κατάστασις της αδρανείας, διαβλέπω ότι ταχέως ο Ελληνικός Λαός, όστις σήμερον ανησυχεί αλλ’ επιδεικνύει όλην την διάθεσιν ν’ αντιδράση, θα τρομοκρατηθή και συντόμως θα καταστή και ούτος ανίκανος διά πάσαν μελλοντικήν αντίδρασιν.
Σήμερον οι κάτοικοι της υπαίθρου ζητούσι να τοις δοθώσιν όπλα, ώστε να αντιταχθώσιν από των οικειών των εις την επιδρομήν των Ανταρτοκομμουνιστών, κατώτερα όργανα και στελέχη της Χωροφυλακής βαρέως φέρουσι τον αφοπλισμόν των, όστις τους αποστερεί της ικανότητος αντιμετωπίσεως αυτών, ολόκληρα Χωρία ευρίσκονται από πολλού εν πολεμικώ συναγερμώ, ίνα αποκρούσωσιν επιδρομάς των ληστανταρτών. Ο Ελληνισμός αγωνιά. Εάν αφεθή εις την τύχην του, εάν δεν ίδη κρατικήν ενίσχυσιν, υποχρεωτικώς θ’ αναγκασθή να υποκύψη εις την ισχύν της αναρχίας.
V. Κατόπιν όλων τούτων, υποβάλλω υμίν τας κάτωθι προτάσεις:
Ενημερουμένων επί των άνω των Αρχών Κατοχής, να ζητηθή ο εξοπλισμός της Χωροφυλακής και η συγκρότησις ολίγων μόνον αστυνομικών Σταθμών, κατ’ επίκαιρα Κέντρα, ικανής όμως δυνάμεως και ισχυρών μεταβατικών αποσπασμάτων. Υπάρχει πληθώρα κατωτέρων Αξιωματικών Χωροφυλακής ζητούντων να δράσωσιν.¬
Να ανακινηθή το ζήτημα της συγκροτήσεως πολιτοφυλακής και να εξοπλισθώσιν εις την ύπαιθρον οι Οικοκυραίοι και Κτηματίαι, οίτινες τοπικώς θα εγγυώνται διά την δυνατήν εξασφάλισιν των όπλων, υπάρχουσιν δε πολλοί τοιούτοι.
Πάν κρατικόν όργανον, αδρανούν επί της κατευθύνσεως αντιδράσεως και αντιμετωπίσεως, ν’ απομακρύνηται αμέσως, παραχωρούν την θέσιν των προς τα άτομα άτινα, εν επιγνώσει του Εθνικού συμφέροντος, είναι διατεθειμένα να εργασθώσιν.
Να χρησιμοποιηθώσιν ευρέως οι μόνιμοι Αξιωματικοί του Στρατού, οπουδήποτε, διότι αποτελούσι τα στοιχεία άτινα σήμερον δύναται ν’ αντιδράσωσι κατά του Κομμουνισμού.
Ο Γενικός Επιθεωρητής Νομαρχιών Αθ. Χρυσοχόου

Advertisements