Κακομεταχείρηση υπό των Βουλγάρων των στρατευθέντων Ελλήνων της Ανατολικής Μακεδονίας και Δ. Θράκης, ΓΕΣ/Α2/16 ιουν 1942


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ (Γ.Ε.Σ.)
ΤΜΗΜΑ Β.’
Αριθ. Πρωτ. Ε.Π. 29168/16-6-42
«Περί της κακομεταχειρήσεως υπό των Βουλγάρων των στρατευθέντων Ελλήνων της Ανατολικής Μακεδονίας και Δ. Θράκης.»

1) Ούτοι επιστρατευθέντες την Μαΐου 1942 απεστάλησαν εκ Σιδηροκάστρου σιδηροδρομικώς μέχρι Κιουστεντίλ και εκείθεν οδικώς ωδηγήθηκαν εις Τσάρεβο Σέλο. Μέχρι της αφήξεώς των εις Τσάρεβο Σέλο η συμπεριφορά των Βουλγάρων Αξιωματικών και λοιπών βαθμοφόρων προς αυτούς ήτο σχετικώς καλή.
Όταν αφίχθησαν εις Τσάρεβο Σέλο εγένετο εκπαίδευσις αυτών επί 5θήμερον περίπου εις τους βηματισμούς και εις την αναγνώρισιν βαθμών της Στρατιωτικής ιεραρχίας του Βουλγαρικού Στρατού.
Μετά την εκπαίδευσιν ταύτην οι Διοικηταί των Λόχων εις συγκέντρωσιν των ανδρών των είπον ότι εις το εξής θα περάσουν καλά μονον όσοι από σας είναι Βούλγαροι, οι δε σκύλοι Γραικοί είναι υποχρεωμένοι να αποθάνουν εδώ και κανείς απ’ αυτούς πρόκειται να επιστρέψη εις την πατρίδα του ζων. Εν συνεχεία υπέμνησαν εις άπαντας ότι είναι Μακεδόνες και Θράκες και ότι κατά συνέπειαν είναι Βούλγαροι, διότι η ρίζα των είναι Βουλγαρική και είναι εις γνώσιν των ότι οι Βούλγαροι αφήκαν ρίζας τόσον εις την υπόλοιπον Μακεδονίαν (Ελληνικήν και Τουρκικήν) όσον και εις ολόκληρον την Ελλάδα μηδέ της Πελοποννήσου εξαιρουμένης.
Μετά τ’ ανωτέρω διέταξαν να δηλώσουν όσοι εξ αυτών είναι Βούλγαροι πλην άπαντες ανεξαιρέτως μηδέ εκ των Σλαυοφώνων χωρίων Ραντόβου, Σαβιάκο κ.λ.π. της περιοχής Σιδηροκάστρου καταγομένων τοιούτων εδήλωσαν ως είς άνθρωπος ευθαρσώς ότι είναι «Ελληνες και ότι ουδέποτε υπήρξαν Βούλγαροι. Η στάσις αύτη εξηρέθισεν τα μέγιστα τους Διοικητάς των λόχων και ιδιαιτέρως των Σλαυοφώνων τοιούτων προς τους οποίους αποταθέντες είπον . «Εσείς που τολμήσατε να πήτε ότι είσθε Έλληνες ενώ είσθε Βούλγαροι θα υποστείτε περισσότερα».
Από της στιγμής ταύτης τα όργανα και αι Διοικήσεις των Λόχων μετέβαλον στάσιν και ήρχισαν να δέρουν ανηλεώς τους άνδρας λέγοντες ότι «το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο»
Επηκολούθησε η διανομή των Ελλήνων τούτων κατά λόχους εις διάφορα εργοστάσια απέχοντα αλλήλων κατά πολλά χιλιόμετρα εντός αποκρήμνων χαράδρων.
Εις την χαράδραν εις ην έφθασεν ο λόχος των παρασχόντων τας ανωτέρω πληροφορίας εδηλώθη προς τους άνδρας αυτού ότι εφ’ όσον θα εμμένουν εις την αποφασίν των ότι είναι Έλληνες ουδείς πρόκειτε να εξέλθη εξ αυτής ζων. Αι κακομεταχειρίσεις αυτών και το πρόγραμμα της ολοσχερούς εξοντώσεώς των ετέθη εις πλήρη εφαρμογήν.
Ούτω βαθμοφόροι και Αξ/κοί αποστέλουν σκοπίμως στρατιώτας εγγύς των εστιών υπονενομευμένων βράχων και καθ’ ον χρόνον επίκειται η ανατίναξις των με το πρόσχημα της παραλαβής δήθεν εγκαταλειφθέντων εργαλείων με την πρόθεσιν να φονευθώσιν. Άλλοι οπλίται εξηναγκάζοντο εις τελείως εξευτελιστικάς εργασίας (καθάρισμα των αποχωρητηρίων διά των χειρών κ.λ.π.).
Η διανεμομένη ημερησία τροφή εις τους άνδρας αποτελείται από 60 δράμια άρτου και από ζωμόν φασολίων. Οι άνδρες μη αντέχοντες εις τους κόπους λόγω της επί 15ωρον περίπου συνεχούς εργασίας κατά 24ωρον ετόλμησαν να διαμαρτυρηθώσιν εις τους προϊσταμένους των δια΄την ανεπάρκειαν του συσσιτίου των.
Οι Βούλγαροι εκμεταλλευθέντες τούτο εδήλωσαν προς αυτούς ότι αν δηλώσουν ότι είναι Βούλγαροι θα έχουν κρέας, κασέρι, μαρμελάδαν, κ.λ.π. εάν όμως επιμένουν ότι είναι Έλληνες τότε ουδεμίαν βελτίωσιν του συσσιτίου των ν’ αναμένουν και ότι αυτό που λαμβάνουν είναι αρκετόν να τους διατηρή εν ζωή.
Επίσης οι Βούλγαροι εκμεταλλευθέντες την υπό βροχήν και άνευ αντισκήνων διαμονήν των ανδρών των λόχων και την από πάσης απόψεως αθλίαν εν υπαίθρω διαμονήν των, προσποιούμενοι ότι ενδιαφέρονται διά την ζωήν των έλεγον προς αυτούς : Διατί εξακολουθείτε να επιμένητε να είσθε Έλληνες αφού βλέπετε ότι θα καταστραφήτε, Δηλώστε ότι είσθε Βούλγαροι και αμέσως θα βελτιωθή η κατάστασίς σας.
Κατόπιν της απανθρώπου ταύτης μεταχειρίσεώς των υπό των Βουλγάρων πολλοί αναγκάζονται να λιποτακτούν και να τρέπονται εις διαφόρους κατευθύνσεις.
Διά να σταματήση το ρεύμα τούτο των Λιποταξιών έχουν ειδοποιηθή υπό των Βουλγρικών Αρχών όλα τα προς Νότον χωρία να συλλαμβάνουν πάντα λιποτάκτην.
Κατά τους παρασχόντας τας ανωτέρω πληροφορίας ο αριθμός των συγκεντρωθέντων οπλιτών των ανωτέρω κλάσεων ανέρχεται εις 7 περίπου χιλιάδας.

Εάν διά καταλλήλων διαβημάτων παράτη Γερμανική Κυβερνήσει και ταις οικείαις Γερμανικαίς Αρχαίς δεν επιτευχθή βελτίωσις της θέσεως των στρατευθέντων τούτων Ελλήνων των Βουλγαροκρατουμένων περιοχών επαπειλείται η τελεία εξολόθρευσις αυτών.

(Ε.Π. 1261/27-6-42 Γ.Ε.Ν.Μ.)
(Τ.Υ.)

Advertisements