Πληροφορίες για Βουλγαροκρατούμενες περιοχές, ΓΕΣ/Α2/20 Μαι 1942


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙ (Γ.Ε.Σ.)
ΤΜΗΜΑ Β.’
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 4807/20-5-42
«Βουλγαροκρατούμεναι Ελληνικαί Επαρχίαι, Ανατολική Μακεδονία και Δυτ. Θράκη»
1) Οι ανήκοντες εις τας κλάσεις 1941 και 1942 (γεννηθέντες το 1920 και 1921) διαταγή των Βουλγαρικών αρχών παρουσιάσθησαν την 4 Μαΐου ε.ε και ανεχώρησαν αυθημερόν οι τοιούτοι της Δράμας σιδηροδρομικώς εις Σιδηρόκαστρον και εκείθεν προς την Βουλγαροκρατουμένην Σερβικήν Μακεδονίαν.
Άπαντες είχον εφοδιασθή ατομικώς με 4 ημερών τροφάς και δύο λινοστολάς.
Κατά διαδοθείσας φήμας εν Δράμα παρά Βουλγάρων, οι ανωτέρω στρατευθέντες προορίζονται διά τα εργατικά τάγματα της περιοχής Κουμανόβου.
Πλείστοι νέοι ανήκοντες εις τας ανωτέρω κλάσεις διά να αποφύγουν την στράτευσιν των Βουλγάρων ενεγράφησαν εις το εν Καβάλλα Γερμανικόν Γραφείον Εργασίας και ανεχώρησαν διά Γερμανίαν.
2) Την 12ην Απριλίου ε.ε. διετάχθησαν να παρουσιασθώσι ενώπιον Στρατολογικών Επιτροπών οι γεννηθέντες κατά το 1922, ως τούτο διεπιστούται εκ του συνημμένου αντιγράφου εν μεταφράσει ειδοποιητηρίου του Δήμου Δράμας.
3) Πληροφορία ουχί απολύτως εξηκριβωμένη φέρει ως κληθέντας και τους ανήκοντας εις τας κλάσεις των γεννηθέντων κατά το 1917, 1918, 1919. Ημερομηνία παρουσιάσεως τούτων έχει ορισθή υπό των Βουλγάρων η 7 Μαΐου ε.ε.
4) Κατ’ απολύτως εξηκριβωμένας πληροφορίας πλείστοι πολίται πάσης κοινωνικής τάξεως και ηλικίας εκ των περιοχών Δράμας και Καβάλλας εκλήθησαν διά ατομικών προσκλήσεων και απεστάλησαν προς άγνωστον κατεύθυνσιν.
5) Αι διά διαφόρων ερευνών και εκβιασμών πιέσεις κατά του Ελληνικού πληθυσμού συνεχίζονται μετά της αυτής μεθοδικότητος και ρυθμού.
6) Παρετηρήθη τάσις του Ισραηλιτικού στοιχείου της Δράμας όπως προσκολληθή προς τους Βουλγάρους.

Μ.Β.Ρ.Ν.Ζ.
Διοίκησις
Δήμου Δράμας
αριθ. 3.146
15 Μαρτίου 1942
Πόλις Δράμας
Προς
Τον Αδαμάντιον Αγγέλου Αγγελίδην
οδός 131 αριθ. 63
Πόλις Δράμα
Ε ι δ ο π ο ι η τ ή ρ ι ο ν
Ειδοποιείσθε ότι είσθε εγγεγραμμένος εις τον στρατολογικόν κατάλογον διά τους γεννηθέντας κατά το έτος 1922 υπ’ αυξ. Αριθ. 148 και είσθε υποχρεωμένος να παρουσιασθήτε προς εξέτασιν ενώπιον της στρατολογικής Επιτροπής ήτις θα συνεδριάζη την 12 Απριλίου 1942 εις την πόλιν Δράμας εις το οίκημα ημιγυμνασίου παρά ταις αποθήκαις καπνών.
Ενώπιον της ιδίας Επιτροπής υποχρεούσθε να παρουσιασθήτε καθαρός και με την κόμην χαμηλά κεκαρμένην ακριβώς της 7ην πρωϊνήν ώραν
Διά την μη παρουσίασιν τον καθωρισμένον χρόνον υπόκεισθε εις την τιμωρίαν προστίμου εκ δραχμών 5.000 λεβίων, συμφώνως τω Νόμω των Στρατιωτικών Δυνάμεων.
Κατά την Παρουσίασιν ενώπιον της Επιτροπής έκαστος να φέρη μεθ’ εαυτού και το παρόν ειδοποιητήριον.
Π ι σ τ ο π ι η τ ι κ ο ν Νο 67
Χηρηγηθέν υπό της Διοικήσεως του Δήμου Δράμας, του Νομού Δράμας, εις τον νέον Διαμάντην Αγγέλου Αγγελίδην εκ του αυτού Δήμου, γεννηθείς εις την πόλιν Δράμαν την 11-4-1922 την Εθνικότητα Έλλην, Ορθόδοξος, επαγγέλματος χρωματιστής εις πιστοποίησιν του ότι ούτος είναι εγγεγραμμένος εις τον κατάλογον διά την στρατιωτικήν υποχρέωσίν της Κοινότητος υπ’ αυξ. Αριθ. 148 διά το 1942.
Πόλις Δράμα τη 18-ΙΙΙ-1942
Ο Δήμαρχος: υπογραφή
Ο Γραμματεύς: υπογραφή
(Ε.Π.ΙΙΙ3/12-5-42 Γ.Ε.Ν.Μ.).

Advertisements