Συνταγματάρχης Ψαρρός προς Ταγματάρχη Τζεφ, ΕΚΚΑ/ΣΔ/5/42 Σύνταγμα Ευζώνων/ΑΑ597/11 Απρ 1944


ΕΘΝΙΚΑΙ ΑΝΤΑΡΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ Νο. 7
Ε.Κ.Κ.Α. Σ.Δ. 11.4.44
5/42 Σύν/μα Ευζώνων
Αριθ. 597
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Αγαπητέ μου κ. Ταγματάρχα,
Ελαβα την χθεσινή σας επιστολήν μόλις αυτήν την στιγμήν. Σας απαντώ, ότι η πρόσκλησις του Κου Κρίς με ενθουσιάζει. Σας στέλλω τον κ. Ταγματάρχην Γιακουμάκην για να συνεννοηθήτε για την κίνησιν προς το σημείον συναντήσεως. Θα μεταβή εκεί με τον κ. Παπαγιαννόπουλον ως αντιπρόσωποί μας. Είναι ανάγκη να εξασφαλισθή η ακώλυτος μετάβασίς των, εκ μέρους του ΕΑΜ. Σας παρακαλώ να αναλάβητε το ζήτημα αυτό σεις να το κανονίσητε.
Το μήνυμα αυτό του Συν/χου Κρίς ελπίζω να βοηθήση πολύ εις την αποφυγήν της ρήξεως. Δυστυχώς ο κ. Καρτάλης βρίσκεται εις την Αθήνα και επομένως είναι αδύνατον να βρίσκεται εγκαίρως εδώ για να αναχωρήση για το σημείον συναντήσεως.
Οσον αφορά το ζήτημα της αποστολής αντιπροσώπων εις το Κάιρον, αυτό είναι ζήτημα της Κεντρικής Επιτροπής από τας Αθήνας. Γι’ αυτό στέλλω αντίγραφον επιστολής σας με ειδικόν αγγελιοφόρο. Νομίζω καλόν να ζητήσητε από το Κάιρον να τηλεγραφήση σχετικά στην Κεντρικήν μας Επιτροπή εις τας Αθήνας. Είμαι βέβαιος ότι η Κ.Ε. μας είναι έτοιμη να στείλη αντιπροσώπους.-

Με φιλικά αισθήματα
Δ.ΨΑΡΡΟΣ
Ακριβές αντ/φον εκ του προσωπικού
αρχείου Υποσ/γου Δούκα Στεφ.
Τ.Σ.Υ.

Advertisements