Εντολή κυβέρνησης για ουδέτερη αντιμετώπιση Βλάχων, ΓΠΚ/12 Μαρ 1942


Χ.Μ/5 Έγγραφον υπ’ αριθ. 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ.Πρωτ. Α.Μ.341                                        Αθήναι τη 12 Μαρτίου 1942
Π ρ ό ς
Άπαντα τα Υπουργεία
Την Γενικήν Διοίκησιν Μακεδονίας
Το Γραφείον Προέδρου Κυβερνήσεως
Την Γενικήν Διεύθυνσιν Τύπου και Ραδιοφωνίας
Το Γραφείον Μελετών και Δημοσιευμάτων
Την Υπηρεσίαν ανταποκρίσεως μετά των Γερμανικών ΠολιτικώνΑρχών
Την Επιτροπήν Συνδέσμου μετά των Γερμανικών Στατιωτικών Αρχών.
Την Επιτροπήν Συνδέσμου μετά των Ιταλικών Αρχών.

Ι.- Ιδιοτελή τινά πρόσωπα εκμεταλλευόμενα την κρίσιμον περίοδον της πατρίδος μας προσπαθούσιν από τινος να ενσπείρωσιν ζιζάνια μεταξύ του Ελληνικού Λαού με τον σκοπόν να προσκομίσωσιν ατομικά ωφέλη.
Προς τούτο εξέλεξαν τον δρόμον να εκμεταλλευθώσι το Ελληνικόν Βλαχικόν στοιχείον.
Ενόμισαν δηλαδή ότι επήλθεν η στιγμή να σκυλεύσωσι την Ελλάδα ενώ θα έπρεπε να γνωρίζωσιν ότι η Ελλάς οσαδήποτε πλήγματα και αν υποστή δεν θα παύση ποτέ να φωσφορίζη και τέλος θα ξαναλάμψη έτι φαεινότερον διότι της αξίζει.
Το Βλαχικόν στοιχείον με την Ελλάδα μέσα εις το αίμα και την ψυχήν του με ευρείαν και ηρωικήν συμμετοχήν τόσον εις τον αγώνα του 1821 όσον και εις τους μεταγενέστερους Εθνικούς πολέμους, με πλουσίαν συμβολήν εις τα έργα της φιλανθρωπίας και του πολιτισμού με εξέχουσαν συνεργασίαν εις την πνευματικήν και οικονομικήν ανάδειξιν του τόπου, ενσαρκώνει την Πατρίδα μας.
Ο πρωτομάρτυς Ρήγας Φερραίος, ο πολιτικός Κωλέττης, οι Αρματωλοί του Ολύμπου και της Πίνδου Βλαχάβας, Νίκος Τσάρας και άλλοι, οι εθνικοί ευεργέται Αβέρωφ, Σίνας, Τοσίτσας, Στουρνάρας, και άλλοι, οι ποιηταί Ζαλοκώστας, Κρυστάλλης, Χρηστοβασίλης, οι άνθρωποι των γραμμάτωνΠανταζίδης και Λάμπρος είναι άπαντες Έλληνες Βλάχοι.
Εκ των νεωτέρων Ελλήνων Βλάχων πλείστοι όσοι κατέλαβον και κατέχουσι υψίστας θέσεις εν τη Ελληνική Ιστορία.
Αι ανωτέρω περγαμηναί των παλαιοτέρων και νεωτέρων Ελλήνων Βλάχων πρέπει να πείσουν πάντα ανόητον ότι αι προσπάθειαι εκμεταλλεύσεως της προσωρινής δυστυχίας του Ελληνικού Λαού δεν θα αποβώσι καρποφόροι, οιωνδήποτε μέσων κι αν γίνη χρήσις. Δεν είναι δυνατόν οι Έλληνες Βλάχοι να αρνηθώσι την ιστορίαν των προγόνων των και να περιπλακώσιν εις τα δίκτυα εκμεταλλευτών άνευ έρματος και με υπόπτους κατευθύνσεις.
ΙΙ.- Το Κράτος το Ελληνικόν, προ της εσκεμμένης ανωτέρω προσπαθείας τινών, πρέπει να εξαντλήση πάσαν την δυναμικότητά του, ιδία σήμερον που διέρχεται κρίσιμον περίοδον ίνα αντιδράση τελεσφόρως.
Δεν αντέδρασε μέχρι σήμερον ουδέ εσκέφθη να αναφέρη τα ανωτέρω καθόσον οι Βλάχοι είναι αγνοί Έλληνες μη διαφέροντες των λοιπών ή μόνον κατά τον τόπον της καταγωγής. Ως γνωστόν ήσαν και είναι ισότιμοι κατά πάντα Έλληνες εις την συνείδησιν, εις τον Χαρακτήρα, εις την γενναιότητα και την Ελληνοπρέπειαν.
Προς τούτο
Α Π Α Ι Τ Ω
όπως άπασαι γενικώς αι Αρχαί δεικνύωσι πυγμήν και σθεναρότητα ως προς την εφαρμογήν των Νόμων έναντι εκείνων οίτινες, υπό την δήθεν εύνοιαν των Αρχών Κατοχής, προβαίνουσιν εις παρανομίας (αντικαταστάσεις Κοινοταρχών, κλείσιμον σχολείων κλπ)..
Εφιστώ όμως την προσοχήν απάντων των Κρατικών υπαλλήλων επί των κάτωθι:
– Να επιλύονται τα απασχολούντα τους Βλάχους ζητήματα μετ’ ενδιαφέροντος και αμεροληψίας.
– Να μην παραλείπωσι να εκδηλώνωσι προς τούτους και εξηγώσι συγχρόνως ότι η προσωνυμία Βλάχοι δεν είναι τι το διακριτικόν από τους Έλληνας, ότι άπαντες είμεθα Έλληνες και έχομεν προσφέρει και προσφέρομεν εξίσου τας υπηρεσίας μας και το αίμα μας ακόμη διά την ταλαιπωρουμένην Πατρίδα μας.
– Ιδιαιτέρως τα όργανα ασφαλείας μετά συνέσεως και μεγάλης συντηριτηκότητος να ενεργώσι και να μη πίπτωσι θύματα εσκεμμένων σκευωριών λόγω υπερμέτρου ζήλου επί την εκτέλεσιν των καθηκόντων των.
– Να παύση τελειωτικώς πάσα άλλη προσωνυμία, θίγουσα την Ελληνικήν εθνικήν υπόστασιν των Βλάχων κατά την διατύπωσιν των εγγράφων ως και κατά τας συζητήσεις τας επισήμους και μη. Μία είναι η προσωνυμία «ΒΛΑΧΟΙ».
ΙΙΙ.- Τα Υπουργεία και αι γενικαί Διοικήσεις να απασχοληθώσιν ιδιαιτέρως με τας περιοχάς ένθα κατοικούσιν Βλάχοι διά την αποστολήν Κρατικών λειτουργών με ευρύτητα αντιλήψεως, αμεροληψίαν και ικανότητα προς επίλυσιν των εκκρεμών και αναφυομένων ζητημάτων των Βλάχων. Να επιληφθώσιν αμέσως της μελέτης και λάβωσιν άμεσα μέτρα προς επίλυσιν τόσον των γενικών όσον και των τοπικών ζητημάτων των Βλάχων προς ανακούφησίν των.
ΙV.- Επί τη βάσει των άνω κατευθύνσεων τα Υπουργεία, αι γενικαί Διοικήσεις να εκδώσωσι τας διαταγάς των και να παρακολουθώσι μετ’ ενδιαφέροντος την εκτέλεσιν τούτων.
Ούτω μόνον θα κατορθώσωμεν να συγκρατήσωμεν την συνεκτικότητά μας και να αντιδράσωμεν εις κάθε εχθρικήν προσπάθειαν κατά της Πατρίδος μας, ενώ συγχρόνως θα επιτύχωμεν να μας εκτιμήσωσιν και θαυμάσωσιν οι Στρατοί Κατοχής κατά την προσωρινήν αυτήν δύστηνον περίοδον που διερχόμεθα.

Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως
Γ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ

Advertisements