Περι βλάχων, 1 Μαρ 1942


Έγγραφον υπ’ αριθ. 4
—————————
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
——————————————
Εις την εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» του Βόλου εδημοσιεύθη μία σειρά άρθρων εναντίον των Βλάχων της Ελλάδος και μερικά αποσπάσματα από το βιβλίον του Καθηγητού κ. Κεραμοπούλου περί των Βλάχων. Όσον αφορά τα άρθρα ελπίζομεν η Ελληνική Κυβέρνησις να θέση τέρμα εις αυτήν την εκδήλωσιν. Εις κανέναν δεν επιτρέπεται να παίζη εν ου παικτοίς καθ’ ην στιγμήν οι αδελφοί μας χύνουν το αίμα τους παρά το πλευρόν των κραταιών Συμμάχων μας. Όσον αφορά το ιστορικόν μέρος διά την καταγωγήν των Βλάχων της Βαλκανικής περιττεύουν αι εξεζητημέναι εξηγήσεις του Καθηγητού κ. Κεραμοπούλου αι οποίαι δεν είναι άλλο τι, ει μη διαστροφή και παραχάραξις της ιστορικής αλήθειας.
Οι Βλάχοι απόγονοι της 5ης Θρυλλικής Ρωμαϊκής Λεγεώνος και των πέραν του Δουνάβεως αδελφών μας, αναφαίνονται δρώντες ως ιδία Εθνότης από του 6ου αιώνος και δεν πρέπει να λησμονή κανείς ότι η Νότιος Μακεδονία και η Θεσσαλία επί πολλούς αιώνας απετέλουν την Μεγάλην Βλαχίαν ενώ η περί την Πίνδον περιοχή και η Αιτωλοακαρνανία απετέλουν την μικράν Βλαχίαν. Επί πλέον οι μεγάλοι Αρχηγοί των Βλάχων Πέτρος και Ασάν εγένετο ιδρυταί ιδίας δυναστείας, η επικράτειά των δε ηπλούτο από του Βελιγραδίου μέχρι του Εύξεινου Πόντου. Πάντας τους καλής πίστεως συζητητάς παραπέμπομεν εις τους Έλληνας συγγραφείς Κεκαυμείου Προκόπιον, Μεδρινόν και λοιπούς, εις αυτό τούτο το εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη, τόμος Γ΄ σελίς 331 στ.332, ένθα ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Μ.Α.Β. γράφει «Βλάχοι Λατινογενής Λαός κλπ. Οπωσδήποτε αυτοί ούτοι οι Βλάχοι αποκαλούσιν εαυτούς » » ή » » Τουτέστιν Ρωμαίους, διά να μη αναφέρωμεν πλείστους ξένους συγγραφείς Γερμανούς, Ιταλούς, Άγγλους και την εξέχουσαν φυσιογνωμίαν του διαπρεπούς Καθηγητού της Ρουμανίας Γ. Ούρνου. Συνεπώς εμείς οι Βλάχοι της Βαλκανικής, διατηρήσαντες διά μέσου των αιώνων πλήρη συνείδησιν της Λατινικής μας καταγωγής, την Γλώσσαν μας, τα ήθη και έθιμά μας, δεν έχομεν ανάγκην διαφωτίσεως από διαφόρους τύπους υπόπτους.
Εκείνο το οποίον πρέπει διά τους καλής πίστεως Έλληνας είναι η συμβολή του Βλαχικού στοιχείου διά την δημιουργίαν και ανάδειξιν της Νεωτέρας Ελλάδος. Από του πρωτομάρτυρος Ρήγα Φερραίου, του ήρωος Γεωργ. Φλυμένου, του Κωλέττη και τόσων άλλων μεγάλων αρχηγών της Ελληνικής Επαναστάσεως, μέχρι των συγχρόνων διαννοουμένων πολιτικών στρατιωτικών και Ευεργετών της Ελλάδος, Λάμπρου Σταύρου, Ζαλοκώστα, Αβέρωφ, Κρυστάλλη, Σίνα Στουρνάρα, κ.λ.π. συνέβαλον με το αίμα τους, το πνεύμα τους, και το χρήμα διά την απελευθέρωσιν, την εξέλιξιν και την ευημερίαν της Ελλάδος. Προς το Βλαχικόν στοιχείον οφείλεται εκ μέρους των Ελλήνων τιμή, σεβασμός και ευγνωμοσύνη δι όσα έδωκαν άνευ υπολογισμού υπέρ της Ελλάδος. Διά την σημερινήν στάσιν των Βλάχων παραπέμπομεν τους πάντας εις τας κατά Σεπτέμβριον 1941 γενομένας συνεννοήσεις μας μετά της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Η ειλικρινής διάθεσις του Βλαχικού στοιχείου, ιδίως της Πίνδου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας διά μίαν στενήν και αδιάσειστον συνεργασίαν του Βλαχικού και Ελληνικού στοιχείου είναι τόσον σαφής και κατά τοιούτον τρόπον δεδηλωμένη, ώστε ουδεμία αμφιβολία να χωρή, υπό ένα και μόνον όρον, η ειλικρινής αύτη διάθεσις να εύρη αντίκυπον εις την Ελληνικήν συνείδησιν και ότι θα ενταχθώμεν εις τα πλαίσια του Άξονος. Από την έμπρακτον εφαρμογήν της ως άνω συμφωνίας μας εκ μέρους των αρμοδίων θα εξαρτηθή η περαιτέρω στάσις μας.
Ως προς το στοιχείον μας η γραμμή μας έχει χαρακτηρισθή προ πολλού. Το καθήκον μας επιβάλλει, ως απόγονοι των Αρχαίων Ρωμαϊκών Λεγεώνων και των πέραν του Δουνάβεως ελευθέρων αδελφών μας, ν’ αγωνισθώμεν παρά το πλευρόν της Ιταλίας και Γερμανίας, όπου η Ρώμη και ημείς, ως το γνωρίζουν και οι φίλοι και οι εχθροί, ιδιαίτατα δε οι Βαλκανικοί Λαοί, με του οποίους ζώντες επί αιώνας έσχον την ευκαιρίαν να γνωρίσουν την δυναμικότητα του στοιχείου μας. Βάρβαροι επιδρομαί και παροδικά πολιτικά γεγονότα μας εχώρισαν από την Μητέραν Ρώμην, αλλά τίποτε επί 15 αιώνας δεν υπήρξεν ικανόν να εξαλείψη από την συνείδησίν μας την Λατινικήν καταγωγήν.-
Διετηρήσαμεν την απόλυτον πίστιν μας διά την ανάστασιν της Ρώμης και ιδού οι αετοί της απλώνουν και πάλιν τα φτερά ανά την Οικουμένην. Θα ήτο αυτόχρημα μωρία να πιστέψη κανείς σήμερον ότι με την διαστρέβλωσιν της Ιστορικής αληθείας και με δράσιν η οποία ουδεμίαν υπηρεσίαν προσφέρει εις τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα της Ελλάδος οι Βλάχοι θα ελησμόνουν την καταγωγή τους και το επιβαλλόμενον εις αυτούς ιερόν καθήκον απέναντι της φυλής των και της μητρός των Ρώμης.
Είναι καιρός οι συμφωνούντες Έλληνες να επωφεληθούν της παρουσιαζομένης εξαιρετικής ευκαιρίας με την ειλικρινή συνεργασίαν του Ελληνικού και Βλαχικού στοιχείου μετά των λοιπών φίλων μας εν τη Βαλκανική να θέσουν ασφαλείς βάσεις δια, μίαν καλλιτέραν αύριον και μίαν ευημερούσα Ελλάδα, είναι καιρός ν’ αντιληφθούν όλοι και να εκτιμήσουν δεόντως σήμερον τον σπουδαιότατον ρόλον τον οποίον έχουν να διαδραματίσουν το 1.500.000 υπολειφθέντων Βλάχων της Νοτίου Βαλκανικής ως συνδετικός κρίκος μεταξύ Ρώμης – Βουκουρεστίου, μεταξύ δύο Λαών 80.000.000 διά την παγίωσιν μιας τάξεως πραγμάτων εν τη Ν. Ανατολική Ευρώπη και εις την πολυπαθή Βαλκανικήν. Ειλικρινής συνεργασία Ελληνικού και Βλαχικού στοιχείου και ειλικρινής έμπρακτος προσανατολισμός προς την αιωνίαν Ρώμην, είναι αι ασφαλέστεραι βάσεις διά μίαν καλλιτέραν αύριον όλων μας.
Ι Μαρτίου 1942
Ο Αρχηγός και εκπρόσωπος των Βλάχων της Κάτω Βαλκανικής.
Αλκιβιάδι Κ. Ντιαμάντι
Αλβανίας : Βασίλι Βαρντούλη
Σερβίας : Μητσέλε Τεγκοϊαννη
Βουλγαρίας: Ζήκο Αράϊα Προφεσόρε
Ελλάδος : 1)Αβοκάτο Νικ.Τ.Ματούσι, 2)Προφ.Ντιμήτρη  Τσούτρα, 3)Ντοτόρε Κόστα Τάκα, 4)Αβοκάτο  Τζιόρτζιο Καζάνα, 5)Αβοκάτο Τζιόρτζιο Βασιλάκη,
6)Ντοτόρε Τζιόρτζιο Φράνκο, 7)Προφεσόρε Α.Μπέκα,
8)Κομερτσιάντε Γκάκι Πάπα,
9)Ντοτόρε Νικ.Μητσιμπούνα 10)Προφεσόρε  Ντημ. Κατζηγκόγκο, 11)Αβοκάτο Αν.Καλόμετρο.
12) Κολονέλλο Νικ. Τελεκόνη.
13) -//- Βασίλη Τζιότζιο
14) Προφεσόρε Κώστα Πικολέσκο
15) -//- Τόλη Μάστα
16) Κομερτσιάντε Ντημ. Τάκα
17) Ματζιόρε Στέφανο Κότσιο
18) Προφεσόρε Τζιόρτζιο Κοντοϊάννη
19) Ντοτόρε Κ.Καλοέρα
20) Προφεσόρε Βιρτζίλιο Μπαλαμάτσε
21) -//- Μιτσέλε Μπάρτνα
22) Ίντζενιέρε Ε.Γκοτζαμάνη
23) -//- Κ. Στέφα
24) -//- Νικ. Α. Μπέκα
25) Προφεσόρε Τζιόρτζιο Παπατζιόρτζι
26) -//- Άν. Τ. Πισπιρίκο
27) -//- Α. Μπαλαμάτσε
28) Ίντζενιέρε Σ.Πελέκι
29) Αβοκάτο Κ.Πιτούλι
30) -//- Ντημ.Μπάρντα
31) -//- Τόλι Χατζή
32) Κομερτσιάντε Τζιοβάνι Κόπανο
33) Προφεσόρε Ζίσι Χατζιμπίρα
34) Ντοτόρε Σέρτζιο Τριανταφύλι
35) Κομερτσιάντε Τζοβάνι Μέρτζιο
36) Κομερτσιάντε Περικλή Πιτένι
37) -//- Τζιόρτζιο Γκουλέκα
38) -//- Αχιλλετάκι Φουρικήτη
39) -//- Ατανάση Μπαλοδήμο
——————-
Μ.Μ./5


Έγγραφον υπ’ αριθ. 5

 —————-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Των υπογραψάντων την επιβεβλημένην απάντησιν
και η σημερινή τύχη αυτών
—————–

1)Διαμάντης Αλκιβιάδης, Κτηματίας, παντοπώλης, έμπορος, Αντιπρόσωπος, πολιτικός αρχηγός κ.λ.π. Ευρίσκεται  σήμερον εις Βουκουρέστιον. Εγεννήθη εις  Σαμαρίναν Γρεβενών.-

2)Βαρδούλης Βασίλειος Εγεννήθη εις Πριβόλιον Γρεβενών, Ρουμανο- διδάσκαλος εις Επαρχίαν Γρεβενών. Ήδη  ευρίσκεται εις Βουκουρέστιον.

3)Τεγογιάννης Μιχαήλ Εγεννήθη εις Περιβόλι – Γρεβενών Ρουμανοδι- δάσκαλος εις Γρεβενά. Ευρίσκεται ήδη εις  Βουκουρέστιον.-

4)Αράγιας Ζήκος Εγεννήθη εις Σαμαρίναν Γρεβενών. Καθηγη τής Ρουμάνος εις Γρεβενά. Ευρίσκεται ήδη  εις Βουκουρέστιον.-

5)Κατούσης Νικόλαος Εγεννήθη εις Σαμαρίναν – Γρεβενών,  Δικηγόρος εν Λαρίσση. Πολιτευτής,  αγροτοσοσιαλιστής (ομάδος Σοφιανοπούλου),  κομμουνιστής. Ευρίσκεται ήδη εις  Βουκουρέστιον.-

6)Τσούρας Δημήτριος Εκ Βερροίας. Καθηγητής Ρουμάνος εις Θεσ/ νίκην άγνωστον που ευρίσκεται σήμερον.

7)Τάχας Κων/νος Εκ Σαμαρίνης – Γρεβενών. Ιατρός εν  Λαρίσση. Διαμένει εις Λάρισσαν.

8)Καζάνας Γεώργιος Εκ Βωβούσης – Ιωαννίνων. Δικηγόρος εις  Γρεβενά . Διαμένει προσωρινώς εις Αθήνας  και εντός των ημερών αναχωρεί διά Γρεβενά.

9)Βασιλάκης Γεώργιος Εκ Βωβούσης – Ιωαννίνων. Δικηγόρος εις  Γρεβενά. Ευρίσκεται εις Γρεβενά.

10)Φράγκος Γεώργιος Εκ Σαμαρίνης. Ιατρός εν Λαρίσση. Διαμένει  εις Λάρισσαν.

11)Μπέκος Α΄’ Καθηγητής. Άγνωστον που διαμένει.

12)Πάπας Γάκης Εξ Αβδέλης – Γρεβενών.Έμπορος εις Γρεβενά  . Λόγω διώξεων κατέφυγε κατά το 1944 εις  θεσ/νίκην. Άγνωστον που ευρίσκεται.

13)Μιτσουμπούνας Νικ. Εκ Σαμαρίνης – Γρεβενών. Ιατρός εις  Γρεβενά. Κατέφυγεν εις Θεσ/νίκην κατά το  1944. Άγνωστον που ευρίσκεται.

14)Χατζηγώγος Δημητρ. Εκ Σαμαρίνης – Γρεβενών. Καθηγητής  Ρουμαν. Έμπορ. Σχολ. Θεσ/νίκης. Άγνωστον  που ευρίσκεται.

15)Καλόμετρος Αν. Άγνωστον Πρόσωπον.

16)Τελεκύτης Νικόλαος Εκ Βερροίας. Ταγματάρχης ε.α. Κατέφυγεν  εις Θεσ/νίκην το 1944. Άγνωστος η τύχη  του.-

17)Τζιότζιος Βασίλειος Εξ Αμαράντου – Καλαμπάκας, Συντ/ρχης  Πεζικ. ε.α. Απέθανεν το 1944.-

18)Νικολέσκου Κων/νος Εκ Βωβούσης – Ιωαννίνων. Καθηγητής  Ρουμάνος εις Θεσ/νίκην. Ευρίσκεται εις  Βουκουρέστιον.

19)Πάπας Απόστολος Εξ Αβδέλης – Γρεβενών. Καθηγητής  Ρουμανικού Γυμνασίου Γρεβενών. Κετέφυγεν  εις Θεσ/νίκην. Άγνωστον που ευρίσκεται.

20)Τάχας Δημήτριος Εκ Σαμαρίνης. Έμπορος εν Λαρίσση.  Ευρίσκεται εις Λάρισσαν.

21)Κώτσιος Στέφανος Εκ Δολιάνων – Καλαμπάκας. Ταγ/ρχης  Χωρ/κής ε. α. Νομάρχης Λαρίσσης κ.λ.π.  Αγνοείται η τύχη του.

22)Κοντογιάννης Γεώργ. Εκ Σαμαρίνης – Γρεβενών. Καθηγητής  Ρουμανικής Εμπορικής Σχολής Θεσ/νίκης.  Ευρίσκεται εις Βουκουρέστιον.-

23)Καλογεράς Κων/νος Άγνωστον πρόσωπον.-

24)Μπαλαμάκας Βιργί. Καθηγητής. Εκ περιοχής Αλμυρού  άγνωστα λοιπά στοιχεία.-

25)Μπάρδας Μιχαήλ Εκ Κολωνίας – Αλβανίας . Πλούσιος  κτηνοτρόφος και κτηματίας, κάτοικος  Τρικκάλων. Ευρίσκεται εις Τρίκκαλα.-

26)Γκουτζαμάνης Ε. Εκ Σαμαρίνης – Γρεβενών. Εργοδηγός,  κάτοικος Λαρίσσης. Ευρίσκεται εις  Λάρισσαν.-

27)Ντέρας Ιωάννης Αγνοούμεν στοιχεία.-

28)Μπέκας Νικόλαος -//- -//-

29)Παπαγεωργίου Στέργιος Εκ Σαμαρίνης – Γρεβενών. Καθηγητής  Ελληνικού Γυμνασίου. Κάτοικος Καρδίτσης.  Ευρίσκεται εις Καρδίτσαν.

30)Πιτσιρίκας Αν. Εκ Σαμαρίνης – Γρεβενών. Καθηγητής  Ρουμανικής Εμπ.Σχολής Θεσ/νίκης  Άγνωστον που ευρίσκεται.

31)Μπαλαμάκος Α. Αγνοούμεν στοιχεία.

32)Πελέκης Σ. Εκ Σαμαρίνης – Γρεβενών. Πολιτ.  Μηχανικός, κάτοικος Τρικκάλων.
Ευρίσκεται εις Τρίκκαλα.

33)Πιτούλης Κ. Εκ Σαμαρίνης – Γρεβενών. Δικηγόρος εν  Λαρίσση. Άγνωστον που ευρίσκεται.

34)Μπάρδας Δημήτριος Υιός του ανωτέρω Μιχ. Μπάρδα. Δικηγόρος  εν Τρικκάλοις. Ευρίσκεται εις Τρίκκαλα.

35)Κατζής Απόστολος Εκ Βωβούσης – Ηπείρου. Ξυλέμπορος εις  Γρεβενά. Ευρίσκεται εις Θεσ/νίκην.

36)Κόπανος Ιωάννης Εκ Σαμαρίνης – Γρεβενών. Έμπορος εν  Τρικκάλοις. Ευρίσκεται εις Τρίκκαλα.-

37)Χατζημπίρος Ζήσης Εκ Σαμαρίνης – Γρεβενών. Καθηγητής  Ρουμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης.  Άγνωστον που ευρίσκεται.

38)Τριανταφύλλου Στερ. Εκ Σαμαρίνης – Γρεβενών. Ιατρός εν  Τρικκάλοις. Ευρίσκεται εις Τρίκκαλα.

39)Μέρτζιος Ιωάννης Εκ Σαμαρίνης – Γραβενών. Έμπορος εν  Λαρίσση. Ευρίσκεται εις Λάρισσαν.

40)Μιτέκης Περικλής Εκ Σαμαρίνης – Γρεβενών. Τυρέμπορος εν  Λαρίσση. Ευρίσκεται εις Λάρισσαν.-

41)Γκιουλέκας Γεώργιος Εκ Περιβολίου – Γρεβενών. Τυρέμπορος εν’  Αθήναις. Εξετελέσθη υπό αναρχικών. –

42)Φουρκιώτης Αχιλλεύς Εκ Σαμαρίνης – Γρεβενών. Τυρέμπορος εν  Λαρίσση. Άγνωστον που ευρίσκεται.

43)Μπαλοδήμος Αθανασ Εκ Αβδέλης – Γρεβενών. Κτηνοτρόφος εν  Τρικκάλοις. Ευρίσκεται εις Τρίκκαλα.

Advertisements