Εκθεση οργάνωσης Ανώτατη Επιτροπή Αγώνος Κρήτης (ΑΕΑΚ), 13 Φεβ 1942


ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 13 Φεβρουαρίου 1942
ΟΔΟΣ ΘΗΣΕΩΝ 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
52.340
ΕΝΑΝΤΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΡΡΟΚΕ

Πρός
Το Γραφείο Κρητικής Υποθέσεως
Η οργάνωσις Ανωτάτη Επιτροπή Αγώνος Κρήτης (ΑΕΑΚ) ιδρυθείσα ως είναι εις υμάς γνωστόν προ πολλού με αποκλειστικόν σκοπόν την απελευθέρωσιν της Πατρίδος της από τας χείρας αιμοσταγούς κατακτητού έθετο ως αρχήν να περιλάβη εις τους κόλπους της πάντα πατριώτην αδιαφορούσα διά τας πολιτικάς δοξασίας και πεποιθήσεις, που ανήκουν εις το παρελθόν, να αποκλείση δε και να μη δεχθή όλους εκείνους οι οποίοι είτε διά λόγων είτε διά έργων έδειξαν την συμπάθειάν των προς τον εχθρόν και διά της εν γένει διαγωγής των συνετέλεσαν εις την σημερινήν δυστυχίαν μας, ακόμη δε κατά μείζονα λόγον εκείνους οι οποίοι από της κατακτήσεως και εντεύθεν έσπευσαν να προσφέρουν τας υπηρεσίας των γενόμενοι ταπεινά όργανα αυτού εις βάρος του στενάζοντος λαού.
Πρός τον σκοπόν τούτον ωργάνωσε τον λαόν ως ακολούθως:
Εις έκαστον Νομόν ώρισε ένα Νομαρχιακόν ηγέτην όστις κατευθύνει ολόκληρον τον Νομόν. Ούτος ώρισεν εις εκάστην περιφέριαν ή επαρχίαν περιφερειακόν αρχηγόν, όστις εις έκαστον χωρίον της περιφερείας του ώρισεν αρχηγόν ο οποίος εξεύρε τα κατάλληλα άτομα τα οποία θα διατελλώσι υπό άμεσον καθοδήγησίν του.
Κατά τον τρόπον αυτόν γνωρίζομεν πόσους δυνάμεθα να έχωμεν εν ώρα χρησιμοποιήσεως, πόσα όπλα υπάρχουν πόσα αναγκαιούσιν και γενικώς τι απαιτείται διά την πλήρη οργάνωσιν ολοκλήρου του λαού.
Εργόν επίσης της οργανώσεως μας είναι η λήψις παντός είδους πληροφοριών διά των οργάνων τούτων, αφορώσας τον εχθρόν και ούτω διατηρώμεν πλήρες δίκτυον παρακολουθήσεως αυτού ώστε ανά πάσαν στιγμήν να δυνάμεθα να γνωρίζομεν την δύναμιν, την κίνησιν και την οχύρωσίν του.
Εις τα οργανά μας αυτά ανετάθη η κατά το δυνατόν περίθαλψις και απόκρυψις Άγγλων ή καταζητουμένων ημετέρων.
Λέγομεν δε κατά το δυνατόν διότι δυστυχώς δι’ ημάς και εκείνους αι οικονομικαί συνθήκαι υφ’ ας διατελούμεν και η έλλειψις τροφίμων μας καθιστούν αδύνατον να εκτελέσωμεν όσα γνωρίζω μεν και όσα ενδομύχως επιθυμούμεν να πράξωμεν δι’ αυτούς.
Η Κρήτη πάντοτε υπήρξε φιλότιμος και πρόθυμος εις θυσίας αλλά σήμερον με πόνον ψυχής ομολογούμεν ότι πάντες υστερούμεθα.
Επί των ανωτέρω παρακαλούμεν Υμας θερμώς όπως μας γνωρίσητε τας κρίσεις και την γνώμην Σας, όπως και τας οδηγίας υμών διά τον μεθοδικώτερον τρόπον της λειτουργίας της οργανώσεώς μας καθορίσητε δε συνάμα τον τρόπον της συνεργασίας μας και ότι άλλο νονίσητε υμείς εποικοδομητικόν διά τον αγώνα μας.

Μετά πάσης τιμής
Ανδρέας Παπαδάκης                                         Αριστομένης Καρακουλάκης
Ιωάννης Παΐζης                                                            Ιωάννης Ιωαννίδης

Ανδρέας Πολέντας

Ακριβές αντίγραφον
του πρωτοτύπου
Χανιά τη 11 Δεκεμβρίου 1946
Το Φρουραρχείον Χανίων Υ.Δ.

Advertisements