Πρακτικό συνεδριάσεως Ανωτάτης Επιτροπής Αγώνος Κρήτης (ΑΕΑΚ) 12 Φεβ 1942


ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
Συνεδριάσεως της Ανωτάτης Επιτροπής Αγώνος Κρήτης (ΑΕΑΚ) ενώπιον των αντιπροσώπων του Γενικού Επιτελείου της Στρατιάς Μέσης Ανατολής κ.κ Αλεξάνδρου Φίλντιγκ Λοχαγού και Ράλφ Στόκμπριτς Υπολοχαγού.

Εν Βατουδιάρη Αποκορώνου σήμερον την 12 Φεβρουαρίου 1942 η υπογεγραμμένη Επιτροπή ΑΕΑΚ συγκημένη εκ των : 1) Ανδρέου Παπαδάκη του Ιωάννου Συντ/ρχου εν πολεμική αποστρατεία διά τον Νομόν Ρεθύμνης, 2) Ιωάνννου Παΐζη του Νικήτα, Ιατρού Διευθυντού ιδίας Κλινικής, διά τον Νομόν Χανίων, 3) Αριστομένους Καρακουλάκη του Νικολάου, Προέδρου Εφετών Κρήτης, 4) Νικολάου Ζουδιανού Υποστρατήγου εν αποστρατεία, διά τον Νομόν Ηρακλείου και 5) Ιωάννου Ιωαννίδου του Γεωργίου Δικηγόρου, διά τον Νομόν Λασηθίου, επί παρουσία και του Γενικού Γραμματέως της Επιτροπής κ. Ανδρέου Πολέντα Διπλωματούχου Νομικής εξ Αποκορώνου.
Συνελθούσα
Εις τακτικήν συνεδρίασιν, απόντος λόγω διώξεως του εκ των μελών της Επιτροπής κ. Ν. Ζουδιανού.

Αποφασίζει

Ανακηρύτει επίτιμον μέλος της Επιτροπής τον πρωτεργάτην και συναγωνιστήν, Άγγλον Πλωτάρχην Αξιότιμον Κύριον Φραγκίσκον Πούλ εκφράζουσα συγχρόνως τας ευχαριστίας και ευγνωμοσύνην του Κρητικού Λαού προς αυτόν διά τας επιμόχθους προσπαθείας του, διά την απελευθέρωσιν της Κρήτης.
Εκφράζει την χαράν αυτήν και ολοκλήρου του λαού της Νήσου διά την επιτευχθείσα επαφήν μετά του Γενικού Στρατηγείου της Μέσης Ανατολής.
Η Επιτροπή και ολόκληρος ο λαός της Νήσου στηρίζει την ελπίδα και εκπληρώσιν των περί ελευθερίας πόθων, εις το ευγενές ενδιαφέρον της φίλης και κραταιάς συμμάχου μας Μεγάλης Βρεττανίας, προς ην την στιγμήν αυτήν στρέφει βλέμμα απολυτρώσεως ολόκληρος η υφήλιος.
Ο Λαός της Κρήτης συνεπής προς τας ιστορικάς του παραδόσεις είναι αποφασισμένος να συντρέξη με όλας του τας δυνάμεις και πάση θυσία το έργον της απελευθερώσεώς του.
Εκφράζει την ευχήν όπως η κραταιά σύμμαχος διαθέσει απάσας τας αναγκαιούσας Αεροπορικάς Ναυτικάς και Στρατιωτικάς δυνάμεις, ικανάς όπως εξασφαλίσωσιν την απόλυτον επικράτησιν και την εν συνεχεία διατήρησιν της ελευθερίας.
Μετά η Επιτροπή κατόπιν συζητήσεως ενώπιον των αντιπροσώπων του Στρατηγείου της Στρατιάς της Μέσης Ανατολής, δηλωσάντων την πρόθεσιν της απελευθερώσεως της νήσου υπό της Μεγάλης Βρεττανίας κατέληξεν εις τας εξής απόψεις:
1ον. Πρωτίστη ενέργεια επιβαλλομένη προς το παρόν ανεξαρτήτως της εσωτερικής οργανώσεώς της, είναι η συμπύκνωσις του δικτύου πληροφοριών τεινουσών εις την συντριβήν του εχθρού.
Πρός τούτο η Επιτροπή έχει τα μέσα και πάσαν ευκολίαν και ευχέρειαν να εκλέξη τα κατάλληλα και έμπιστα πρόσωπα διά την εκτέλεσιν της τοιαύτης αποστολής, ως επίσης και διά την οργάνωσίν της, ουχ’ ήττον όμως έχει την γνώμην, ότι δέον να έχη πλήρη ελευθερίαν ενεργείας και την απόλυτον εμπιστοσύνην εκ του Γενικού Επιτελείου, οι αντιπρόσωποι του οποίου ενταύθα είναι αναγκαίον προς αποφυγήν συγχίσεως και πεπλανημένων ενεργειών, να έρχονται εις προσυνεννόησιν μετ’ αυτής.
2ον. Η Επιτροπή οργανωθείσα προ πολλού και εγκαταστήσασα έκτοτε πλήρες δίκτυον εν όλη τη νήσω προς επίτευξιν του κοινού σκοπού, έχει την γνώμην ότι το Γενικόν Επιτελείον αναγνωρίζον τας ενεργείας της, ίνα συντείνη εις τας προσπαθείας της, δέον να δώση τας αναγκαίας διαταγάς προς τους εν τη νήσω αντιπροσώπους, όπως μη προβαίνωσιν εις ενέργειαν σχέσιν έχουσαν με την εσωτερικήν οργάνωσίν της, ήτις δύναται έστω και εμμέσως να έχη αντίθετα προς τον κοινόν σκοπόν αποτελέσματα.
Είναι δυνατόν τουτέστιν να θεωρηθή σκόπιμον εκ μέρους των αντιπροσώπων του Γενικού Επιτελείου να διορισθώσιν εις ωρισμένα σημεία ηγέται άλλοι των της οργανώσεως, οι λόγοι δε της τοιαύτης σκοπιμότητος πιθανόν να είναι βάσιμοι, αλλά η Επιτροπή έχει την γνώμην, ότι προ του κινδύνου της προφανούς διασπάσεως και συγχίσεως, ήτις ως εκ τούτου θα προέλθη θα ήτο προτιμώτερον να αφεθή η ελευθερία της εκλογής των προσώπων εις την οργάνωσίν μας, ήτις γνωρίζουσα πρόσωπα και πράγματα αναλαμβάνει ακεραίαν την ευθύνην απέναντι της Πατρίδος της και του Γενικού Επιτελείου.
Διά την ταχυτέραν μεταβίβασιν των ανωτέρω παρεδόθη προς αποστολήν διά του ασυρμάτου το κάτωθι τηλεγράφημα:
«(ΑΕΑΚ) παρακαλεί διαταχθώσιν υμέτεροι αντιπρόσωποι συνεννοούνται κατά τόπους αντιπροσώπους οργανώσεως προς αποφυγήν συγχίσεως και διασπάσεως αγώνος αναλαμβάνουσα ευθύνην υποδεικνυομένων προσώπων
«Οι αντιπρόσωποι του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής οι
διαπιστούντες την παρουσία των γενομένην συνεδρίασιν.

Αλέξανδρος Φίλντιγκ                                                   Η Επιτροπή
Ράλφ Στόκμπριτς                                                Ανδρέας Παπαδάκης
Ιωάννης Παΐζης
Αριστομένης Καρακουλάκης
Ιωάννης Ιωαννίδης

Ότι ακριβές αντίγραφον εκ του επιδειχθέντος μοι πρωτοτύπου.

Χανιά 4 Φεβρουαρίου 1949
Το Φρουραρχείον Χανίων
Υ.Δ

Advertisements