Καταβολή αποζημιώσεως σε αιχμαλώτους, ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΠΗΜΕΛΗΤΕΙΑΣ/ΤΜ2/1α ΓΡ./ΑΠ158497/29-10-1941


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΜ/ΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ια.
Αριθ.Πρωτ.158497

ΔΙΑΤΑΓΗ

Έχοντες υπ’ όψει διάταξιν λαμβανομένου Νομοθετικού μέτρου,

 Ε γ κ ρ ί ν ο μ ε ν,

 εν συνεχεία και προς τας υπ’ αριθμ. 148675/30-9-41 και 148884/10-10-41 Διαταγάς ημών, την καταβολήν εφ’ άπαξ αποζημιώσεως δραχμ. δέκα χιλιάδων (10.000), εις άπαντας τους κρατηθέντας αιχμαλώτους εν τω εξωτερικώ και εν Κρήτη αξιωματικούς και Ανθ/στάς, μονίμους και εφέδρους γενικώς.
Η εφ’ άπαξ αύτη αποζημίωσις θα καταβληθή εις τους δικαιούχους αξιωματικούς και ανθυπασπιστάς μόνον παρά της Α΄ Διαχ/σεως Υ.Ε.Α. επί τη προσαγωγή των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Aπολυτηρίου των ξένων αρχών, παρ’ αις εκρατούντο ή επίσημον βεβαίωσιν του ΥΙΙ Γραφείου Υ.Ε.Α. περί της αιχμαλωτίσεως των αξιωματικών και της διαμονής των εν τω εξωτερικώ κατά τον χρόνον της αιχμαλωσίας.
β) Απολυτηρίου των αρχών κατοχής διά τους κρατουμένους εν Κρήτη. Εν ελλείψει τοιούτου ή βεβαίωσιν του επί κεφαλής του Στρατοπέδου αξιωματικού ή δύο μονίμων αξιωματικών συγκρατουμένων των περί της κρατήσεως των αξιωματικών, εις το Στρατόπεδον αιχμαλώτων.
Η εφ’ άπαξ αύτη αποζημίωσις θα καταβάλληται παρά της Α΄ Διαχ/σεως Υ.Ε.Α. κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων απ’ ευθείας, προς ταύτην μετά των διά της παρούσης καθοριζομένων δικαιολογητικών, εν ή ν’ αναφέρη ούτος πλήρες το ιστορικόν και τας συνθήκας υφ ας ηχμαλωτίσθη. (Μονάδα εις ην υπηρέτει κ.λ.π.)
Η Α΄ Διαχ/σις Υ.Ε.Α. να τηρή ίδιον βιβλίον καταχωρήσεως των καταβαλλομένων αποζημιώσεων και να ελέγχη τυπικώς και ουσιαστικώς τα προσαγόμενα στοιχεία διά των αρμοδίων αυτής οργάνων.
Τα καταβαλλόμενα ποσά θα φέρωνται εις τας προκαταβολάς της Α΄ Διαχ/σεως Υ.Ε.Α. και θα καταλογισθώσιν άμα τη εκδόσει του οικείου Ν.Δ.-

Αθήναι τη 29 8/βρίου 1941
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

(Τ.Υ.)

«Καταβολή αποζημιώσεως εις
τους εν Κρήτη και εξωτερικώ
αιχμαλώτους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
-Ι, ΙΥ Επιτελ.Γραφεία
-Τμ. ΙΙΙ Γραφ. Ια.
-Μεροχ.Ταμείον Στρατού
-Φρουραρχείον Αθηνών
-Υπουργ. Οικονομικών
(Γ.Δ.Δ.Λογιστικού)

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
-Α.Διαχ/σιν Υ.Ε.Α.
-Οι της Γεν. Διαταγής.-
Παρεβλήθη
Ν.Χ. Τ.Υ.