Αρθρο Εφημερίδας Χανίων, 25-9-1941


ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΡΗΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
Η Γερμανία έσωσε την Κρήτη από του να μεταβληθή εις δευτέραν Κύπρον. – Το τραγικόν σφάλμα των ελευθέρων σκοπευτών. – Η έννοια της διαταγής περί αμνηστείας του Γερμανικού Στρατιωτικού Διοικητού.

 Εις το κύριον άρθρον μας της 17ης τρέχοντος μηνός, υπό τον τίτλον (προς ειρήνευσιν της Νήσου Κρήτης) εσχολιάσαμεν την διαταγήν του Στρατιωτικού Διοικητού Κρήτης. Εις το άρθρον μας αυτό ανεγράφεται η φράσις, ότι η συμμετοχή των Κρητών εις τον αγώνα εναντίον του Γερμανικού Στρατού ηδύνατο να εξηγηθή, όταν λάβη τις υπ’ όψιν την ιστορικήν εξέλιξιν της Κρήτης η οποία επί αιώνας ηγωνίσθη διά την ελευθερίαν της, και τούτο διότι η Αγγλική Προπαγάνδα είχε κατορθώση να εμπνεύση αισθήματα μίσους και εχθρότητος εναντίον της Γερμανίας εις μεγάλα τμήματα του πληθυσμού της Νήσου, αφού προηγουμένως εξεμεταλλεύθη με δεξιοτεχνία την αγάπην των Κρητών προς την ελευθερίαν, πείσασα ούτω αυτούς ότι η νίκη της Αγγλίας σημαίνει την ελευθερίαν ενώ η νίκη της Γερμανίας την υποδούλωσιν της Κρήτης.
Διά την μελέτην της αποτελεσματικότητος της πολιτικής προπαγάνδας, η εν λόγω επιτυχία της Αγγλικής προπαγάνδας εν Κρήτη θα αποτελέση ασφαλώς μίαν ημέραν ένα των πλέον χαρακτηριστηκών παραδειγμάτων, αφού αποδεικνύει μέχρι ποίου αφαντάστου σημείου υπάρχουν δυνατότητες επιτυχίας διά την πολιτικήν προπαγάνδα. Το παράδειγμα τούτο μας διδάσκει ότι είναι δυνατόν να πεισθή ένας πληθυσμός από το απολύτως αντίθετον της αληθείας και να φανατισθή εις τοιούτον βαθμόν, ώστε να θυσιάση, δι’ ένα σκοπόν εις αντίθεσιν ευρισκόμενον με το πραγματικόν συμφέρον της ελευθερίας, την περιουσίαν του το αίμα του, και την αυτήν την ζωήν του.
Από της δημοσιεύσεως των αρχείων της εξωτερικής πολιτικής των Τσάρων, ο κόσμος που θέλει να γνωρίση, έμαθε μετ’ ακριβείας τον ρόλον που έπαιξεν η Αγγλία εις την Ιστορίαν της απελευθερώσεως και της ενώσεως της Ελλάδος κατά τον παρελθόντα αιώνα, τον ρόλον μιας δυνάμεως η οποία επιδιώκουσα καθαρώς εγωιστικούς σκοπούς, είχε συμφέρον μόνον εις μίαν πολύ περιορισμένη ελευθερίαν και ένωσιν της Ελλάδος, διότι απεσκόπει εις την χρησιμοποίησιν, δι’ ιδίους σκοπούς, της εσωτερικής και εξωτερικής αδυναμίας αυτού του Κρατικού Οργανισμού. Οσον αφορά ιδιαιτέρως την Κρήτην, η Αγγλία είναι εκείνη, ήτις και κατά την ίδρυσιν του Ελληνικού Κράτους, τω 1930, και κατά τας διαφόρους επεκτάσεις του Κράτους αυτού, κατά τον παρελθόντα αιώνα, ημπόδισε με ραδιουργίας να προσαρτηθή η Κρήτη εις την Ελλάδα και παρέδωσε πολλάς φοράς, τον πληθυσμόν της Κρήτης εις τας σκληράς εκδικήσεις των Τούρκων. Τότε η στάσις αυτή υπηγορεύετο εις την Αγγλίαν από τας ιδίας πολιτικάς και στρατιωτικάς απόψεις αι οποίαι, παρά την αποδειχθείσαν ανιδιοτελή αγάπην διά την ελευθερίαν της Ηπειρωτικής Ελλάδος και των Νήσων, απηγόρευσαν, εν τούτοις εις την Ελλάδα να δεχθή τας αιτήσεις των κατοίκων της Κύπρου προς απελευθέρωσίν της από του Αγγλικού Ζυγού.
Η εγκατάστασις των Άγγλων εις την Κρήτην εφέτος έλαβε χώραν κατά την έννοιαν αυτών των ψυχρών Αγγλικών λογ/σμών, φυσικώ τω λόγω όχι προς τον σκοπόν της εξασφαλίσεως της Κρήτης, αλλά μάλλον διά την υποδούλωσιν αυτής, αποσπαθείσης εκ της Ελλάδος και της Ευρώπης διά της μεταβολής αυτής εις δευτέραν Κύπρον στρεφομένην εναντίον της Ελλάδος επί της Ευρώπης. Είναι αληθώς λαμπρά επιτυχία της Αγγλικής προπαγάνδας ότι ώθησε εις τον αγώνα τους φίλους της ελευθερίας Κρήτας δι’ αυτόν τον σκοπόν της οριστικής εκμηδενίσεως της ελευθερίας αυτής.
Η τεραστία τραγικότης του αιματηρού αυτού σφάλματος του Κρητικού Λαού εμφανίζεται ακόμη μεγαλειτέρα, αν λάβη κανείς υπ’ όψει τα θέματα που επροξένησεν από της Γερμανικής πλευράς και τους σκοπούς δι’ ους έγιναν αι θυσίαι αύται. Η Γερμανία εν αντιθέσει προς την Αγγλίαν, δεν είχε κανέν συμφέρον να ευρίσκονται εις αδυναμίαν αι χώραι της Ανατολικής Ευρώπης.
Τουναντίον είχε συμφέρον να είναι αυταί αι χώραι ισχυραί. Και ακριβώς το παράδειγμα της Ελλάδος και κατά τον παρόντα και κατά τον παρελθόντα πόλεμον, αποδεικνύει την απειλήν κατά της Γερμανίας και ολοκλήρου της Ηπείρου, η οποία γεννάται και πάλιν από την αδυναμίαν μιας τοιαύτης χώρας. Αν η Ελλάς ήτο και τότε και σήμερον αρκετά ισχυρά, διά να υπερασπίση την ουδετερότητά της, εναντίον της Αγγλίας κανείς δεν θα εχαιρέτα αυτό το γεγονός με μεγαλυτέραν χαράν ως η Γερμανία.
Αφού όμως οι Αγγλοι είχαν κατορθώσει να κρατήσουν την Ελλάδα ανίσχυρον, η Γερμανία ήτο υποχρεωμένη, παρά την παλαιάν και βαθείαν συμπάθείαν της προς το Ελληνικόν Εθνος, γνωστήν άλλωστε εις αυτό, να επιτεθή εναντίον της Ελλάδος αλλ’ εις την πραγματικότητα να επιτεθή και εκμηδενίση μόνον την Αγγλίαν. Η στάσις αύτη εξυπηρέτησεν όχι μόνον την Γερμανίαν, αλλά και την Ευρώπην εις την υπόθεσιν της απευλευθερώσεως αυτής από την Βρεττανικήν τυραννίαν. Τούτο εξυπηρέτησε τέλος περισσότερον ακόμη την Ελλάδα και την Κρήτην.
Οι Γερμανοί στρατιώται είναι κατενθουσιασμένοι εκ του μεγάλου αυτού απελευθερωτικού σκοπού του πολέμου και δύναταί τις να φαντασθή την οδυνηράν κατάπληξίν των όταν αντιμετώπισαν όχι μόνον κατά τον μήναν Μάϊον αλλά και αργότερον ακόμη Ελληνο-Κρήτας αγωνιστάς.
Αυτή είναι η κατάστασις συμφώνως προς την οποίαν πρέπει να εννοηθή η διαταγή περί αμνηστείας του Γερμανικού Στρατιωτικού Διοικητού. Η αμνηστεία σκοπόν έχει να θέση τελείαν και παύλαν εις το αιματηρόν κεφάλαιον του τραγικού αυτού σφάλματος ενός τμήματος του Κρητικού λαού και να αποδείξη εις όλους τους Κρήτας με επιβλητικόν τρόπον ότι τα Γερμανικά Στρατεύματα εις την Κρήτην δεν αποβλέπουν εις διωγμούς και καταπιέσεις αλλά τουναντίον εις συνεργασίαν διά την δημιουργίαν μιας πραγματικής ελευθερίας απέναντι του κοινού κληρονομικού εχθρού της Ευρώπης, της Αγγλίας. Διά την συνεργασίαν εις την νίκην της Γερμανίας και της Ευρώπης, η Ελλάς και η Κρήτη αι οποίαι μέχρι τούδε ήσαν καμουφλαρισμένοι Κύπροι, θα εισέλθουν ως νικήτριαι και ισότιμοι και ελεύθεραι εις την νέαν Κοινότητα των Εθνών της Ευρώπης ελεύθεραι πλέον και ανεξάρτητοι εκ της Αγγλίας.

Ακριβές Αντίγραφο εξαχθέν εκ της Εφημερίδος των Ειδήσεων Χανίων της 25 Σεμτεμβρίου 1941

Αρ. Φύλ. 52 φυλασσομένης εν τω Ιστορικώ Αρχείω Κρήτης

Εν Χανίοις τη 6/8/1958
Ο Διευθυντής
Ιστορικού Αρχείου Κρήτης
Τ.Σ.Υ.