Καταστατικό ίδρυσης ΕΔΕΣ, 9 Σεπ 1941


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Α΄

Υπάρχει Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος, ΕΔΕΣ, όστις έχει τον κάτωθι καθορισμένον σκοπόν :
1ον. Να αγωνισθή δι’ όλων του των δυνάμεων και διά παντός τρόπου και μέσου και εντός και έξω της Ελλάδος προς ενίσχυσιν του διεξαγομένου συμμαχικού αγώνος, συμβάλη δε όσον δυνηθή, διά της δημιουργίας Εθνικού Επαναστατικού Στρατού, εις την ταχυτέραν επίτευξιν της Συμμαχικής νίκης.
2ον. Να εργασθή και επιτύχη ώστε να εγκαθιδρυθή εις την Ελλάδα, μετά τον πόλεμον και την νίκην της Συμμαχικής μας παρατάξεως, πολίτευμα δημοκρατικόν, λαϊκού χαρακτήρος και σοσιαλιστικής μορφής, κατόπιν ελευθέρου δημοψηφίσματος.
3ον. Να ζητήση από τας Συμμάχους χώρας Ρωσίαν, Αμερικήν και Αγγλίαν όπως μετά τον πόλεμον αφεθή ελεύθερος ο Ελληνικός Λαός να εκλέξη το Πολίτευμα του, αποφευχθή δε ή διά της εξωτερικής δυνάμεως επιβολή βιαίως του Βασιλικού θεσμού. Την απόφασιν του Ελληνικού Λαού, οιαδήποτε και αν είναι, υποχρεωθούν και οι δύο παρατάξεις να αποδεχθούν ως τελειωτικήν και τερματίζουσαν την πολιτειακήν αντίθεσιν και πάλην.
4ον. Να αντιταχθή δι’ όλων του των δυνάμεων όπως εμποδίση την βία επάνοδον του Βασιλέως, αν ήθελεν επιχειρήση ταύτην προ της ελευθέρας εκδηλώσεως της θελήσεως του Ελληνικού Λαού. Το ανόθευτον της λαϊκής θελήσεως να διαπιστωθή διά της παρουσίας αντιπροσώπων των τριών αγωνιζομένων κατά του Κατακτητού Κρατών και αντιπροσώπου του Βασιλέως.
5ον. Να αντιπροσωπευθή η Ελλάς εις το Συνέδριον της ειρήνης από Έλληνας εκλεγησομένους από την αγωνιζόμενην χώραν μας εντός και έξω της Ελλάδος.
6ον. Μετά την ελευθέρα λαϊκή θελήσει εγκαθίδρυσιν της Σοσιαλιστικής λαϊκής Δημοκρατίας, να ανακαινήση εκ βάθρων την κρατικήν μηχανήν, εις τρόπον ώστε Στρατός Ξηράς, Αέρος και Θαλάσσης, Χωροφυλακή και Αστυνομία πόλεων, Δικαστική Εξουσία, Διοικητικαί και Οικονομικαί Υπηρεσίαι πάσης φύσεως, Παιδεία και Εκκλησία, Τραπεζιτικά Ιδρύματα, ποικίλλοι Οργανισμοί Δημοσίου και Ιδιωτικού, Δικαίου απαλλαγούν, από οιονδήποτε μέλος το οποίον δεν θα έχη αποδεδειγμένως άσπιλον παρελθόν και σταθεράν δημοκρατικήν σοσιαλιστικήν συνείδησιν, πιστοποιουμένην διά πράξεων τοιούτων ώστε να υπάρχει πλήρης και σταθερά προς αυτό εμπιστοσύνη. Η κάθαρσις πρέπει να φθάση μέχρι τοιούτου σημείου ώστε αν η ανάγκη το επιβάλη, όπως τούτο συμβαίνει, με τα εκτραπέντα απολύτως του προορισμού των Σώματα της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, εν πολοίς δε και με την δικαστικήν εξουσίαν και τας ενόπλους δυνάμεις προβή εις την πλήρη διάλυσιν αυτών και εις την εκ νέου ανασυγκρότησιν των, αποπέμπων και στιγματίζων πάντας εκείνους, οίτινες από ταπεινόν συμφέρον ωθούμενοι εδούλευσαν αφ ενός την στραγγαλίσασαν τας ελευθερίας του Ελληνικού Λαού δικτατορίαν της 4ης Αυγούστου, συνειργάσθησαν δε αφ ετέρου με τον κατακτητή εις βάρος της Εθνικής τιμής και της ζωής του Λαού.
7ον. Η λαϊκή Σοσιαλιστική Δημοκρατία Ελλάς να θεσπίση νόμους και λάβη μέτρα τοιαύτα τα οποία θα δώσουν εις τον Ελληνικόν Λαόν κοινωνικήν δικαιοσύνην θα εξαλείψουν δ’ εντελώς την μαύρην αδικίαν και εγκληματικήν ανισότητα, η οποία από της εποχής της απελευθερώσεως της Ελλάδος και ιδία κατά τα τελευταία πέντε έτη της τυραννικής δικτακτορίας, εμάστισε το σύνολον των Ελλήνων και εξεμεταλλεύθη αναλγήτως τους μόχθους του επ’ ωφελεία μιας ελαχιστοτάτης μειονότητος και η οποία διά παντός μέσου εξεμαύλιζεν εκάστοτε τα ηγετικά στοιχεία της χώρας και εκάθιζεν ούτω εις την ράχιν του Ελληνικού Λαού. Εις την Δημοκρατικήν Σοσιαλιστικήν Ελλάδα της αύριον δεν πρέπει να υπάρξουν πεινώντες και δεν θα υπάρξουν.
8ον. Μετά την αποτίναξιν του σκληρού ζυγού και την ανάχτησιν της ελευθερίας ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος θα καταβάλη πάσαν προσπάθειαν συνεργαζόμενος προς τούτο και με οιανδήποτε Οργάνωσιν έχουσαν τον αυτόν σκοπόν, όπως ολοκληρωθή ούτος.

Β΄

Διά να επιτευχθή ο σκοπός του Συνδέσμου και επιτελεσθή το επιδιωκόμενον έργον, ο Σύνδεσμος ωργανώθη ως εξής :
1ον. Αρχηγός του Συνδέσμου είναι και θα μείνη μέχρις επιτεύξεως πλήρως του σκοπού μας, ο Στρατηγός Πλαστήρας Νικόλαος.
2ον. Συνεστήθη τριμελής Επιτροπή, αποκληθείσα Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή ΚΔΕ και ήτις διοικεί τον Σύνδεσμον εν ονόματι του Στρατηγού Πλαστήρα Νικολάου και εφ’ όσον ούτος ευρίσκεται μακράν της Πατρίδος μας εξόριστος. Της Επιτροπής ταύτης εν μέλος ωνομάσθη Υπαρχηγός του Συνδέσμου.
3ον. Η τριμελής Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μυήση και ονομάση μέλη του Συνδέσμου, όσους κρίνη έχοντας τα προς τούτο διανοητικά, ψυχικά και ηθικά εφόδια, και σχηματίζη εκ των μυουμένων τριμελείς υποεπιτροπάς αι οποίαι εξουσιοδοτούμεναι κατάλληλα υπό της ΚΔΕ και άλλους επεκτείνουν τας μυήσεις.
4ον. Τα μέλη του Συνδέσμου δέον να εκλέγονται μετά μεγίστης προσοχής και ενδελεχούς παρακολουθήσεως και να διακρίνονται διά τε την εγκράτειαν της γλώσσης και των πράξεων, ως και την αδιάσειστον πίστιν των προς την Λαϊκήν, Σοσιαλιστικήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν.
5ον. Η μύησις γίνεται παρουσία των τριών μελών της ΚΔΕ ή των προς τούτο εξουσιοδοτημένων τριμελών υποεπιτροπών. Εάν η παρουσία των τριών μελών είναι αδύνατος δύναται να γίνη και υπό δύο μόνον μελών εν εσχάτη δε ανάγκη και υπό ενός μόνον μέλους. Μετά την μύησιν υπογράφεται πρωτόκολλον ορκομωσίας τόσον υπό της μυησάσης Επιτροπής, όσον και του μυηθέντος. Μετά την ορκομωσίαν ο μυούμενος λαμβάνει γνώσιν και των μυστικών σημείων αναγνωρίσεως των μελών. Τα πρωτόκολλα της ορκομωσίας παραδίδονται εις την Κεντρικήν Διοικούσαν Επιτροπήν και ειδικώς εις τον Υπαρχηγόν του Συνδέσμου, όστις και ευθύνεται διά την ασφαλή αυτών φύλαξιν.
6ον. Τα μέλη του Συνδέσμου λαμβάνουν ένα αριθμόν και διά του αριθμού αυτού και είναι γνωστά, απαγορευομένης απολύτως της ανακοινώσεως των ονομάτων, εκτός εάν συντρέχουν και επιβάλλουν τούτο εξαιρετικαί ανάγκαι εκ των οποίων εξαρτάται η αποτελεσματικωτέρα εξυπηρέτησις του σκοπού του Συνδέσμου.

7ον. Ο όρκος ο οποίος δίδεται υπό των μυουμένων έχει ως εξής:
«ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ ΜΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΕΡΓΑΣΘΩ ΜΕ ΟΛΑΣ ΜΟΥ ΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΙΝ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΤΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΩ ΑΣυΖΗΤΗΤΙ ΠΑΣΑΝ ΔΙΑΤΑΓΗΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΦΥΛΑΞΩ ΜΕ ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ ΠΛΗΡΩΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ».
8ον. Μετά την ορκομωσίαν επακολουθεί ασπασμός και από της στιγμής εκείνης η αδέλφωσις είναι πλήρης και το νέον μέλος ευθύνεται διά πάσαν εκτροπήν από του σκοπού διά τον οποίον ωρκίσθη, υποκείμενον και εις κυρώσεις τον Βαθμόν των οποίων καθορίζει, δι’ αποφάσεως λαμβανομένης ομοφώνως η Κεντρική Διοικούσα Επιτροπή, εις περίπτωσιν ηθελημένης ή αθελήτου προδοσίας.
9ον. Πάσα προσθήκη, αφαίρεσις ή αλλοίωσις διατάξεως τινός εις το παρόν Καταστατικόν δύναται να γίνη κατόπιν αποφάσεως, ήτις θα λαμβάνηται κατά πλειοψηφίαν υπό των τεσσάρων πέμπτων εκ των μελών του Συνδέσμου, απαγορευομένης όμως απολύτως της συζητήσεως επί της διατάξεως της αφορώσης το πρόσωπον του Αρχηγού του Συνδέσμου όστις είναι και θα μείνη μέχρις επιτεύξεως πλήρως του σκοπού μας, ο Στρατηγός Πλαστήρας Νικόλαος.

Εγράφη εις Αθήνας την 9ην Σ/βρίου 1941
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Advertisements