Αρχική Συγκρότηση και Σκοποί Πανελλήνιας Απελευθερωτικής Οργάνωσης (ΠΑΟ)


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ
(Π.Α.Ο)
ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

1) Η Οργάνωσις συνεκροτήθη αρχικώς υπό ομάδος Αξιωματικών και Πολιτών το θέρος του 1941 και ανεπτύχθη προοδευτικώς επιτυχούσα μέχρι των αρχών του 1943 την πλήρη της ανάπτυξιν.
2) Οι τεθέντες σκοποί της Οργανώσεως ήσαν :
(α) Αντίστασις πάσης φύσεως και κυρίως ενόπλου τοιαύτης κατά των Κατακτητών προς υποβοήθησιν του Συμμαχικού Αγώνος.
(β) Τόνωσις του φρονήματος και εξύψωσις του ηθικού του πληθυσμού.
(γ) Καταπολέμησις της Βουλγαρικής και Ρουμανικής προπαγάνδας ήτις υπό την προστασίαν των Γερμανών και Ιταλών αναπτύξει είχε εξαιρετικήν δραστηριότητα μεταξύ του πληθυσμού.
(δ) Συμμετοχή τελικώς δι’ όλων των δυνάμεων εις τας επιχειρήσεις απελευθερώσεως και καταδιώξεως των κατακτητών.
3) Διά την επίτευξιν των ανωτέρω σκοπών η Π.Α.Ο, προέβη εις την οργάνωσιν :
(α) του πληθυσμού των αστικών κέντρων και της υπαίθρου διά της συγκροτήσεως Επιτροπών Αγώνος εις τας πόλεις και τα χωρία.
(β) Υπηρεσίας Κατασκοπείας και Πληροφοριών
(γ) Υπηρεσίας Διαφυγής
(δ) Υπηρεσίας Τύπου και Αντιπροπαγάνδας
(ε) Ανταρτικών Σωμάτων
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
4) Τούτο ήδρευεν εν ΘΕΣ/ΝΙΚΗ και περιελάμβανε Διοικούσαν Επιτροπήν εξ Αξ/κών και Πολιτών και Επιτελείον εξ Αξ/κών πλήρως συγκεκροτημένον.
Το Γενικόν Αρχηγείον είχε την ευθύνην της όλης οργανώσεως και διευθύνσεως του αγώνος αντιστάσεως.
ΚΕΝΤΡΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ ΑΓΩΝΟΣ
5) Τοιαύται είχον συγκροτηθή εις τας κάτωθι πόλεις

– ΒΕΡΡΟΙΑ – ΚΟΖΑΝΗ – ΣΙΑΤΙΣΤΑ
– ΕΔΕΣΣΑ – ΑΜΥΝΤΑΙΟΝ – ΚΙΛΚΙΣ
– ΝΑΟΥΣΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ – ΝΙΓΡΙΤΑ
– ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
6) Εις όλα τα χωρία είχον επίσης συγκροτηθή Επιτροπαί Αγώνος και είχεν οργανωθή ο σύνδεσμος με τας Κεντρικάς Επιτροπάς και το ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ.
7) Αι Επιτροπαί είχον αποστολή την τόνωσιν του ηθικού του πληθυσμού, την στρατολογίαν, την παροχήν πληροφοριών, τον σύνδεσμον και τον ανεφοδιασμόν των Ανταρτικών Σωμάτων.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
8) Πλήρης υπηρεσία πληροφοριών είχεν οργανωθή με ιδιαίτερα δίκτυα :
(α) εις τας οδικάς αρτηρίας
(β) εις τους Σιδηροδρόμους
(γ) εις τους λιμένας
(δ) εις τα αεροδρόμια
(ε) εις τα στρατόπεδα και τας εγκαταστάσεις του εχθρού
Έργον της υπηρεσίας ταύτης ήτο η συγκέντρωσις, ταξινόμησις και διαβίβασις πάσης φύσεως πληροφοριών επί της δυνάμεως, συνθέσεως και των κινήσεων των εχθρικών δυνάμεων.
9) Διά την μεταβίβασιν των πληροφοριών εχρησιμοποιούντο οι αποσταλέντες εκ Μέσης Ανατολής ασύρματοι και τα πλοιάρια της Υπηρεσίας Διαφυγής.
10) Τέσσαρα συγκροτήματα ασυρμάτων είχον αποσταλή και ετέθησαν υπό τας Διαταγάς της Π.Α.Ο.
(α) Υπιλάρχου Παλαμήδη Δημ. Διά τον σύνδεσμον με την Ελληνικήν Κυβέρνησιν Καϊρου και Στρατηγείον Μέσης Ανατολής.
(β) Υπιλάρχου Στεφανίδη διά την υπηρεσίαν Διαφυγής και Σύνδεσμον με το Στρατηγείον FORCE 133.
(γ) Ανθ/γού Ζώγα Αγαπητού διά την χρησιμοποίησιν εις Ανταρτικάς Ομάδας διά τον σύνδεσμον και εφοδιασμόν των μετά Στρατ. Μέσης Ανατολής
(δ) Υπιλάρχου Λεβίτη διά τον αυτόν σκοπόν
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
11) Αύτη ωργανώθη διά την διαφυγήν στρατευσίμων και επικοινωνίαν με την Μέσην Ανατολήν. Εχρησιμοποιήθη και διά την φυγάδευσιν κρυπτομένων Άγγλων.
Ο σκοπός της υπηρεσίας ταύτης επετεύχθη διά τη οργανώσεως καταλλήλου δικτύου και της εξευρέσεως πλοιαρίων, χρησιμοποιηθέντων προς τούτο των λιμένων της Χαλκιδικής.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ
12) Ελειτούργησεν υπηρεσία τύπου διά την έκδοσιν εντύπων, φυλλαδίων και δελτιών πληροφοριών.
13) Διά την αντιμετώπισιν της Βουλγαρικής και Ρουμανικής Προπαγάνδας ωργανώθη ιδία υπηρεσία διαφωτίσεως, συσσίτια, διανομή τροφίμων.
ΑΡΧΗΓΕΙΑ ΑΝΤΑΡΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
14) Τα κάτωθι Αρχηγεία Ανταρτών συνεκροτήθησαν και έδρασαν κατά καιρούς εις τας αντιστοίχους περιοχάς με τον έναντι εκάστου εμφαινομένου αριθμόν ενόπλων. Τα αρχηγεία και αι Ομάδες ήσαν πλαισιωμένα διά μονίμων και εφέδρων Αξ/κών ως και ιδιωτών οπλαρχηγών.
Τα ονόματα των Αρχηγών, των Αξ/κών, των διακριθέντων ανταρτών ως και των πεσόντων κατά την δράσιν των Ομάδων εμφαίνονται εις τους συνυποβαλλόμενους ονομαστικούς καταλόγους :

(α) ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΙΕΡΙΩΝ 600
(β) -»- ΒΕΡΜΙΟΥ 250
(γ) -»- ΒΟΪΟΥ 200
(δ) -»- ΠΑΪΚΟΥ 150
(ε) -»- ΜΠΕΛΕΣ – Δ.ΚΡΟΥΣΙΩΝ 800
(στ) -»- ΑΝ.ΚΡΟΥΣΙΩΝ (ΚΛΕΠΕ-ΣΙΒΡΙ) 400
(ζ) -»- ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ – ΝΙΓΡΙΤΗΣ 800
(η) -»- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 200
ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ
15) Η λεπτομερής συγκρότησις και σύνθεσις εμφαίνεται εις τας υποβαλλομένας καταστάσεις.

Εν Θεσσαλονίκη τη 1 Μαΐου 1950
Διά την Διοικούσαν Επιτροπήν
Τ.Σ.-Τ.Χ.

ΑΡΧ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υποστράτηγος

Advertisements