Περί τρόπου συλλήψεως Κομμουνιστών, Ιταλικές Αρχές Κατοχής, AX/TA3/21-8-1941


ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙον Αθήναι τη 21-8-1941
Προς
Τας Ανωτέρας Διοικήσεις Χωροφυλακής Αστυνομικήν Δ/σιν Ειδικής Ασφαλείας.
«Περί τρόπου συλλήψεως των Κομμουνιστών, εντολή των Ιταλικών αρχών κατοχής»
Λαβών αφορμήν εξ αναφοράς της Δ/σεως Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους σχετικώς τη περιλήψει μετά σύμφωνον γνώμην του Υπουργείου Δημ. Ασφαλείας περι ης υπ’ αριθ.18/145 ε. ε. ε. διαταγή αυτού,
Καθορίζω,
Τον ακόλουθον τρόπον συλλήψεως των Κομμουνιστών παρά της Διευθύνσεως Ειδ. Ασφαλείας Κράτους ή άλλων Δ/σεων αξιωματικών Χωροφυλακής εντολή των Ιταλικών Αρχών Κατοχής.
Ι.- Οσάκις αι αρχαί αυταί αιτώνται παρά της Διευθύνσεως Ειδικής Ασφαλείας ή άλλων Διοικήσεων αξιωματικών Χωροφυλακής την σύλληψιv Κομμουνιστού θα ενεργήται αμέσως αύτη προς αποφυγήν πάσης τυχόν παρεξηγήσεως εις βάρος της συνεργασίας μετά των αρχών κατοχής.
ΙΙ.- Ακολούθως η ενεργήσασα την σύλληψιν του Κομμουνιστού αρχή βάσει των υπαρχόντων παρ’ αυτή στοιχείων θα περέχει αμελητί πληροφορίας προς την Αστυνομικήν αρχήν ή Ιταλικήν αρχήν Κατοχής, περί του βαθμού του επικινδύνου του Κομμουνιστού, διά την τελικήν περί αυτού απόφασιν.
Εάν η ενεργήσασα την σύλληψιν Αρχή δεν κατέχει στοιχεία του συλληφθέντος θα γνωρίζη περί τούτου εις την Διεύθυνσιν Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους (ήτις θα παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία αρμοδίως). Τας ανωτέρω ενεργείας δέον να διακρίνη ταχύτης και ακρίβεια.
Η κατά τον ανωτέρω τρόπον ρύθμισις εις τα των συλλήψεων των Κομμουνιστών έχει ως αποτέλεσμα αφ’ ενός μεν να αποφεύγηται και η ελαχίστη χρονοτριβή δυναμένη να δημιουργήση προφανώς κίνδυνον παρεξηγήσεως, ότι ευνοούντες τους Κομμουνιστές σκοπίμως κωλυσιεργούμεν εις την εκτέλεσιν των αιτήσεων των αρχών κατοχής αφ’ ετέρου δεν εξουτερούται ο κίνδυνος εξαφανίσεως του Κομμουνιστού μετά την οποίαν η χωροφυλακή δεν θα αποφύγει την κατηγορίαν ότι ενήργησεν εις ταύτην, ενώ έχομεν κάθε συμφέρον να ευρισκόμεθα εν αρμονία σχέσεων μετά των αρχών κατοχής.
Αξιώ επακριβή προς την παρούσα συμμόρφωσιν, παραγγέλω όπως μοι αναφέρητε την λήψιν ταύτης.-
Ο Αρχηγός
Σπηλιωτόπουλος Μ.
Συν/ρχης πεζικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ
Α.Δ.Χ. ΗΠΕΙΡΟΥ
Γραφείον Ειδικής Ασφαλείας
Αριθ. Πρωτ. 9/6/3 Κοινοποίησις
Διοικήσεις Χωροφυλακής
Προς γνώσιν ακριβή και συμμόρφωσιν
Ιωάννινα τη 6 Σ/βρίου 1941
Διά την αντιγραφήν Ο Ανώτερος Διοικητής
Γ. Στρατιδάκης Η. Α Λάζος
Μοίραρχος Αντ/ρχης

Ακριβές αντίγραφον
Το ΙΙα Γραφείον Γ.Σ. ΕΛΑΣ
(Τ.Υ)

Advertisements