Διαταγή εργασίας κατοίκων Κρήτης, ΣΔΚ(ΓΕΡ)/16 Ιουν 1941


 ΚΡΗΤΗ Τη 17 Ιουνίου 1941

Βάσει της εξουσιοδοτήσεως ην μοι παρέσχεν ο Φύρερ και Ανώτατος Αρχηγός του Στρατού εντέλλομαι τα κάτωθι.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1ον/ Ολος ο πληθυσμός ανεξαρτήτως επαγγέλματος ηλικίας και φύλλου υποχρεούνται κατά διαταγήν του Δημάρχου να προσφέρουν ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑΝ. Τούτο ισχύει ιδιαιτέρως διά την συγκέντρωσιν της συγκομιδής, δι’ αεροδρόμια, δρόμους και παρομοίας εργασίας.
2ον/ Μέχρι νεωτέρας διαταγής τούτο ισχύει ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΣ και εκτός συνήθους ώρας εργασίας.
3ον/ Ολα τα μεταγωγικά μέσα (άλογα όνοι) καθώς και άμαξαι οφείλουν να τίθενται εις την διάθεσιν των Δημάρχων εις περίπτωσιν απαιτήσεως προς παροχήν εργασίας.
4ον/ Κάθε Κοινότης οφείλει αμέσως να συστήση υπό την οδηγίαν καταλλήλων προσώπων μίαν φάλαγγαν εργασίας διά την εκτέλεσιν επειγουσών εργασιών ούτως ώστε εντός 3 ωρών να είναι εις θέσιν να εργασθή.
Η δύναμις καθορίζεται αναλόγως του αριθμού των κατοίκων. Επί 100 κατοίκων αναλογούν 10 άνδρες και 5 έφεδροι .
5ον/ Εκείνος ο οποίος δεν ήθελε συμμορφωθή προς τας υποχρεώσεις τας εκπηγαζούσας εκ των ανωτέρω διαταγών θα τιμωρηθή λόγω αρνήσεως εργασίας ή λόγω σαμποτάζ με φυλάκισιν ή ειρκτήν και εις ιδιαιτέρας σοβαράς περιπτώσεις με την ποινήν του θανάτου.

Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

(Ακριβές αντίγραφον εξαχθέν εκ του αρχείου Γερματικής κατοχής φυλασσομένου παρ ημίν, προς χρήσιν Δημοσίας Αρχής)
Εν Χανίοις τη 18/8/1958
Ο Διευθυντής
Ιστορικού Αρχείου Κρήτης
Τ.Σ.Υ.


Δ Ι Α Τ Α Γ Η
Π Ρ Ο Σ

Τούς κ.κ. Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων Κρήτης .
Εντελλόμεθα υμίν τα κάτωθι :
1) Να μεριμνήσητε καταβάλλοντες προς τούτο όλως ιδιαιτέραν προσπάθειαν διά την όσον το δυνατόν ταχυτέραν και επιμελεστέραν συγκομιδήν των σιτηρών, εν απάση τη περιφερεία της υμετέρας Κοινότητος ή Δήμου . Ο όρος (σιτηρά) περιλαμβάνει τον σίτον, την κριθήν και τον σμιγόν
2) Μετά την συγκομιδήν των να γίνη συγκέντρωσις αυτών ως και των υπαρχόντων αποθεμάτων και υπό προσωπικήν σας επίβλεψιν εις καταλλήλους αποθήκας εξευρεθησομένας υφ΄υμών.
3) Οι Δήμαρχοι και Πρόεδροι των Κοινοτήτων θα κανονίσουν την ποσότητα την σιτηρών την οποίαν έκαστος παραγωγός θα κρατήση προς σποράν ως και διατροφήν της οικογενείας του επί 1 μήνα, υπολογιζομένων 75 δραμίων κατ΄άτομον.
4) Εις τους παραδίδοντας σιτηρά θα εγχειρίζεται απόδειξις εμφαίνουσα την παραδιδομένην ποσότητα, τηρούντες σχετικόν βιβλίον.
5) Εκ των άνω συγκεντρουμένων σιτηρών, θα χορηγήτε εις τους εν τη περιφερεία σας κατοίκους ποσότητα 75 δραμίων κατ΄άτομον ημερησίως, κανονίζοντες την αναλογίαν σίτου, κριθής ή σμιγού και κατά μηνιαίας περιόδους.
6) Οι ούτω λαμβάνοντες σιτηρά θα πληρώνουν αμέσως την αξίαν εις τον Πρόεδρον της Κοινότητος ή τον Δήμαρχον, υπολογιζομένων κατ΄οκάν του σίτου προς Δραχ. 16, του σμιγού προς δραχ. 14 και της κριθής προς δραχ. 12.
7) Εις τους παραδίδοντας σιτηρά θα εγχειρίζετε απόδειξιν εμφαίνουσαν το είδος των, την παραδιδομένην ποσότητα και την αξίαν, η οποία θα πληρωθή εν καιρώ υφ΄υμών.
8) Ν΄αναφέρητε εντός 8 ημερών την ποσότητα των σιτηρών ην υπολογίζετε ότι θα συγκεντρώσητε εν ταις αποθήκαις σας καθ΄όλην την διάρκειαν της συγκομιδής και εξ υπαρχόντων αποθεμάτων και τον ακριβή αριθμόν των κατοίκων της Κοινότητος ή του Δήμου σας.
9) Οι παραβάται θα τιμωρούνται αυστηρότατα υπό των Γερμανικών αρχών και
10) Καθίστανται προσωπικώς υπεύθυνοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων και οι Δήμαρχοι διά την ακριβή εκτέλεσιν της παρούσης, της οποίας πάσα λεπτομέρεια κανονισθήσεται διά μεταγενεστέρας διαταγής.

Εν Χανίοις τη 27 Ιουνίου 1941
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
ΤΗΣ ΓΕΡΜ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΡΗΤΗΣ

(Ακριβές αντίγραφο εξαχθέν εκ του αρχείου Γερμανικής Κατοχής φυλασσομένου παρά τω Ιστορικώ αρχείω Κρήτης προς χρήσιν Δημοσίας Αρχής)
Εν Χανίοις τη 18/8/1958
Ο Διευθυντής
Ιστορικού Αρχείου Κρήτης
Τ.Σ.Υ.

Advertisements