Πρωτόκολλον τιμής και θυσίας διά την απελευθέρωσιν της Κρήτης μας, 15 Ιουν 1941


ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΟΔΟΣ ΘΗΣΕΩΣ 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
ΕΝΑΝΤΙ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΡΡΟΚΕ 52.340

Πρωτόκολλον τιμής και θυσίας διά την απελευθέρωσιν της Κρήτης μας.

“ Η παγετώδης ομίχλη, ήτις από της 21ης παρελθόντος Μαΐου εκάλυψεν την νύμφην του Λιβυκού, ήρχισε να εξαπλούται πυκνοτέρα και ζοφερωτέρα μετά την πλήρη επικράτησιν των αιμοσταγών επιδρομέων και την εδραίωσιν της διατυμπανισθείσης υπό της προπαγάνδας του Γκαίμπελς νέας τάξεως πραγμάτων, εν τη πολυπαθεστάτη και θρυλική πλέον κατάστασιν νήσον μας, ήτις μετεβλήθη εις γην βασιλευομένην υπό σκότους και εις κήπον αληθούς κλαυθμώνος.
Υπο σκληρόν πέλμα των εθνικοσοσιαλιστικών και Φασιστικών ορδών, δεν εσβέσθη το ζωπυρόν της ελευθερίας, αλλά ανορθούται πάλι η Κρητική ψυχή. Διά του παρόντος δε πρωτοκόλλου συγκροτείται ο πυρήν της απελευθερωτικής επιτροπής, επί τη ελπίδι ότι εντός ολίγου θα ολοκληρωθή η οργάνωσίς μας και η κεντρική αυτή μηχανή, διά της προσλήψεως αντιπροσώπων εξ όλων των Νομών της Μεγαλονήσου, ως και διά του διορισμού επαρχιακών αντιπροσώπων καθ’ όλην την Κρήτην.
Ελπίζομεν και ευχόμεθα, όπως το σήμερον καταρτισθέν πρωτόκολλον μας, αποτελέση την αφετηρίαν δι’ ης θα θραυσθώσιν αι αλύσεις της δουλείας και θα διαγραφή το πλαίσιον των πεπρωμένων μας.
Οι κάτωθι υποφαινόμενοι υποσχόμεθα διά του λόγου της τιμής μας ότι θα παραβλέψωμεν πάντα κίνδυνον και πάσαν δαπάνην, εργαζόμενοι ακαμάτως διά την απόδοσιν της ελευθερίας και την απομάκρυνσιν των αιμοσταγών επιδρομέων. Θα συνεχίσωμεν τους ωραίους αγώνας των προγόνων μας και δεν θα επαναπαυθώμεν εστεμμένοι εις τας δάφνας εκείνων. Όχι θέλομεν οι ίδιοι ανδραγαθήματα. Θα υπερπηδήσωμεν τα αιματοβαφή όρια της Γερμανικής εξαπλώσεως, μετά ζήλου δε και αυταπαρνήσεως εργαζόμενοι, θα επανίδωμεν την Κρήτην μας ελευθέραν.
Θα δράξωμεν το σπαθί και το τουφέκι, ψάλλοντες την αρμονικήν και γλυκείαν στροφήν του εθνεργέτου ποιητού Ρήγα Φεραίου
» Καλύτερα μιάς ώρας ελεύθερη ζωή
» παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή »
Με την βοήθειαν του Θεού και τον Πατριωτισμόν του Κρητικού λαού, ριπτόμεθα εις τον υπέρ πάντων αγώνα.

Εν Χανίοις τη 15 Ιουνίου 1941
Υπογραφαί της Οργανωτικής Επιτροπής
Ανδρέας Παπαδάκης
Ιωάννης Παΐζης
Ιωάννης Ιωαννίδης
Ανδρέας Πολέντας ”

Ότι ακριβές αντίγραφον του πρωτοτύπου
Χανιά τη 17 Δεκεμβρίου 1946
Το Φρουραρχείον Χανίων
Υ.Δ.

Advertisements