Προκύρηξη Ιταλού Διοικητή προς κατοίκους Σάμου, 8-5-1941


ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

8 ΜΑΙΟΥ 1941(19ον)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ

Αι ΄Ενοπλοι Δυνάμεις της νικηφόρου Ιταλίας καταλαμβάνουσι σήμερον την Νήσον σας.

Αι ανάγκαι του πολέμου σας επιβάλλουσιν απόλυτον υπακοήν προς τας Ιταλικάς Αρχάς δεδομένου ότι έρχονται προς υμάς με ειρηνικάς διαθέσεις.

Οι νόμοι σας εξακολουθούν να ισχύουν.

Η τιμή και το οικογενειακόν δίκαιον, η ζωή των ατόμων και η ιδιωτική περιουσία, η θρησκευτική πίστις και η εξάσκησις των θρησκειών θα τύχωσι της προστασίας των νόμων.

Αι πολιτικαί Αρχαι και Πολιτικοί υπάλληλοι παραμένουσιν εις την εξάσκησιν των καθηκόντων των.

Πάντες καλείσθε να παραδώσητε τα όπλα και να απέχητε από κάθε πράξιν υπέρ των εχθρών της Ιταλίας.

Ο σεβασμός της Χώρας μου προςτους νόμους και τα έθιμα του πολέμου, γνωστότατος ανά τον πεπολιτισμένον κόσμον, μου δίδει το δικαίωμα να αναμένω από έκαστον εξ υμών πρόθυμον και ειλικρινή υπακοήν. Μία διαφορετική εκ μέρους σας στάσις θα με εξαναγκάση να εφαρμώσω εναντίον σας αυστηρά μέτρα σύμφωνα με τον στρατιωτικόν νόμον.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΚΤΩΡ ΜΠΑΣΤΙΚΟ

COMANDO SUPERIORE FORZE ARMATE DELL’ EGEO

 

8 MAGGIO 1941 – XIX

 

PROCLAMA AGLI ABITANTI

DELL’ ISOLA DI SAMO

Le Forze Armate dell’ Italia vittoriosa occupano oggi la vostra isola.

Le esigenze della guerra vi impongono obbedienza assoluta nei loro riguardi, ma esse vengone a vio spirito di pase.

Le vostre leggi continuano ad avere vigore.

L’ ovore e i diritti di famiglia, la vita degli individui e la propricta privata, la fede religiosa e l’ esercizio dei culti sovo salvaguardati secovdo le leggi.

Le autorita e i funzionari civili vengono lasciati nello esercizio delle loro funzioni.

Tulli siete invitati a consegnare la armi e ad astenervi da ogni atto a favore dei nemici d’ Italia.

L’ ossequio del mio Paese alle leggi e alle consuetudini di guerra, ben noto al mondo civile, mi da ragione di attendere da ognuno di voi pronta e leale ubbidienza. Un diverso vostro contegno mi cosrtingerebbe ad adottare provvedimenti di rigoresecondo la legge militare.

 

IL GENERALE D’ ARMATA

COMANDANTE DELLA FORZE ARMATE

DELLE ISOLE ITALIANE DELL’ EGEO

ETTORE BASTICO

Advertisements