Το διάταγμα της επιστράτευσης


Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ

Αρθρον 1ον.
Τίθεμεν εις επιστράτευσιν τας μονάδας του εν ειρήνη στρατού της ξηράς.
Αρθρον 2ον.
Καλούμεν υπό τα όπλα τους εφέδρους αξιωματικούς και οπλίτας τους καθοριζομένους δι ειδικών διαταγών του επί των Στρατιωτικών υπουργού.
Αρθρον 3ον.
Πρώτην ημέραν επιστρατεύσεως ορίζομεν την 28ην του μηνός Οκτωβρίου.
Αρθρον 4ον.
Εις τον ημέτερον επί των Στρατιωτικών υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος. Αι στρατιωτικαί αρχαί θα δώσουν την δυνατήν ευρυτέραν δημοσιότητα και κοινοποιήσωσι προκηρύξεις φακέλλων. Γενικοί διοικηταί και Νομάρχαι θα κοινοποιήσωσι το Διάταγμα τηλεγραφικώς ή τηλεφωνικώς προς άπαντας Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων της περιφερείας των και προς τας αστυνομικάς αρχάς του τόπου. Ελλείψει τηλεγραφικής ή τηλεφωνικής συγκοινωνίας θα αποσταλή αντίγραφον δια των αστυνομικών ή άλλων οργάνων.

Αθήναι 28 Οκτωβρίου 1940

Ο υπουργός
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

Advertisements